Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Prístup na internetovú stránku TNT (ďalej uvádzaná ako „stránka“) a jej používanie je podmienené dodržiavaním nižšie uvedených podmienok. Používanie tejto stránky znamená, že užívateľ súhlasí s týmito podmienkami v celom ich rozsahu.

Poskytovanie informácií, ktoré sa týkajú TNT Express N.V. a jej dcérskych alebo pridružených spoločností (spoločne ďalej uvádzané ako „TNT“) a produktov a služieb TNT, ktoré sú uvedené na tejto stránke, je podmienené dodržiavaním nižšie uvedených podmienok:

Táto stránka a informácie, mená, obrázky, obrazový materiál, logá a ikony týkajúce sa TNT alebo jej produktov a služieb sa poskytujú „TAK, AKO SÚ“, bez akýchkoľvek vyhlásení alebo dodatkov a bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implikovanej, vrátane implikovaných záruk ohľadom ich vlastností, najmä ich vhodnosti pre určitý účel, predajnosti alebo neporušenia. Informácie poskytnuté na tejto stránke neboli zostavené tak, aby vyhoveli vašim individuálnym požiadavkám, a je iba na vašej zodpovednosti, aby ste sa presvedčili, či spĺňajú takéto požiadavky skôr, ako použijete tieto informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý je vhodný na vaše účely.

 

TNT, jej dodávatelia a zamestnanci nie sú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne škody vrátane priamych, mimoriadnych, nepriamych alebo následných škôd, ktoré by vyplývali alebo súviseli s vaším vstupom na túto stránku alebo jej používaním či používaním a rozširovaním informácií na nej uvedených.
Odkazy na webovej stránke vás môžu preniesť na stránky mimo siete TNT. Takéto odkazy nie sú pod kontrolou TNT a TNT nie je zodpovedná za obsah týchto internetových stránok.

 

Aj keď TNT vynakladá všetku primeranú snahu, aby vylúčila zavírenie stránky, nemôže zabezpečiť úplné vylúčenie vírusov a neakceptuje žiadnu zodpovednosť za ich prípadnú prítomnosť. Preto vám odporúčame, aby ste urobili všetky primerané opatrenia skôr, ako si skopírujete akékoľvek informácie z tejto stránky.

 

Prenesením alebo odoslaním akéhokoľvek komunikačného materiálu uverejneného na stránke TNT súhlasíte s tým, že TNT môže využiť vami zaslanané informácie na akýkoľvek účel, vrátane ich reprodukcie, prenosu, publikácie a šírenia. Vaše osobné údaje sú chránené na základe Vyhlásania TNT o ochrane osobných údajov. 

 

Všetky práva duševného vlastníctva a ostatné majetkové práva, obchodná známka a obchodné meno obsiahnuté na tejto stránke sú vlastníctvom TNT Holding B.V. Žiadne iné druhy práva nie sú licencované alebo inak podstúpené či odovzdané iným osobám.

 

Odosielateľ akejkoľvek informácie na túto internetovú stránku alebo vlastník tejto stránky sú zodpovední za obsah a informácie na nej uverejnené, vrátane ich pravdivosti a presnosti.

 

TNT si vyhradzuje právo zmeniť podmienky používania. Vy sa zaväzujete, že súhlasíte s týmito zmenami, preto skôr, ako navštívite túto stránku, oboznámte sa s aktuálnymi zaväzujúcimi podmienkami používania.

 

© 2015 TNT Express N.V.