Komerčná faktúra

Správne podklady urýchlia colné procesy

Pre všetky zásielky smerujúce do krajín mimo EÚ musíte poskytnúť úplnú a presnú komerčnú faktúru a vývozné vyhlásenie. Iba tak zaistíte ich úspešný prechod hranicami a colnými procesmi. Komerčná faktúra je jeden z najdôležitejších dokumentov pre vašu zásielku, ktorý poskytuje kľúčové informácie pre colné konanie, a preto je dôležité, aby ste v nej uviedli správne informácie.

 

Šablóna komerčnej faktúry

Aby sme vám uľahčili vytvorenie komerčnej faktúry, pripravili sme pre vás jednoduchú šablónu. Poznámka: Táto šablóna slúži zákazníkom len na orientáciu. Za správne vyplnenie a predloženie obchodnej faktúry zodpovedá osoba, ktorá ju podpisuje.

Náležitosti obchodnej faktúry

Čo obsahuje vaša zásielka?

 

Opis tovaru

Poskytuje colným orgánom jasný prehľad o tom, čo sa nachádza vo vašej zásielke. Tento opis by mal vysvetliť, čo to je, z čoho je to vyrobené a načo sa to používa (ak je to relevantné). Mal by byť jasný a opisovať všetky položky obsiahnuté v zásielke.

 

Colná klasifikácia tovaru

Harmonizovaný colný systém (HS kódy) detailne klasifikuje tovary, vďaka čomu colné orgány vedia, aké dane, clá a kontroly sa na ne vzťahujú. Uvádzanie správnych HS kódov na faktúre je kľúčové pre hladký prechod colným konaním, v opačnom prípade hrozí zadržanie a oneskorenie zásielky ako i nesprávny výpočet ciel a daní.

$

Ohodnoťte svoju zásielku správne

Aj zásielka, ktorá obsahuje vzorky, dary alebo vrátený tovar, má svoju hodnotu – minimálne vo výške výrobných nákladov. Hodnota tovaru by mala byť stanovená čo najpresnejšie. Ak colné orgány spochybnia vami uvedenú hodnotu tovaru, môže to spôsobiť meškanie zásielky a účtovanie penále. A ďalší tip – hodnotu tovarov uvádzajte vždy v rovnakej mene, aká je na faktúre.

Krajina pôvodu

Špecifikuje krajinu, v ktorej bol tovar vyrobený. Môže sa líšiť od krajiny, z ktorej je odosielaný. V určitých prípadoch môže byť požadovaný certifikát o pôvode (Certificate of Origin). Viac informácií vám poskytne Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Zvoľte správne Incoterms

Na každej obchodnej faktúre je potrebné uviesť dodacie podmienky (Incoterms). Incoterms® 2010 sú celosvetovo uznávané štandardy ustanovené Medzinárodnou obchodnou komorou. Umožňujú colným orgánom identifikovať majiteľa zásielky v ktoromkoľvek momente prepravy.

Ak máte kúpnu zmluvu, Incoterms budú špecifikované v nej. Ak nemáte uzatvorenú kúpnu zmluvu, musíte si vybrať niektoré z dodacích podmienok Incoterms, ktoré sa vzťahujú na vašu zásielku podľa toho, či je prepravovaná leteckou alebo cestnou sieťou. Napr. DAP (Delivered at Place) znamená, že vy ako odosielateľ platíte za prepravu, ale príjemca je zodpovedný za úhradu cla a daní.

Hladký priechod colným konaním

Už viete, že správna obchodná faktúra vám uľahčí prechod colným konaním. Môžete si vytvoriť svoju vlastnú alebo ušetriť čas a využiť našu šablónu na obchodnú faktúru.