Colné služby

Colný príplatok medzi UK a EÚ

Príplatok sa aplikuje na zásielky prepravované medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ (v oboch smeroch). Príplatok v hodnote 4,90 € je paušálny pre každú zásielku a jeho výška sa môže meniť. Príplatok nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2021.


Cenník colných služieb

TNT v rámci svojich služieb ponúka aj preclievanie zásielok.

Cenník colných služieb pre rok 2022

Cenník colných služieb pre rok 2023


Splnomocnenie

Ak cez nás dovážate tovar prvýkrat, budeme od vás potrebovať splnomocnenie, aby sme vás v krajine dovozu (na Slovensku) mohli zastupovať v colnom konaní. Pri právnických osobách má formu Zmluvy o poskytovaní colných služieb. Kontaktujte nás e-mailom na adrese clearance.sk@fedex.com. Naši kolegovia z colného oddelenia vám pošlú príslušný dokument, ktorý stačí vyplniť a podpísať.

Upozornenie: Zásielky s nízkou hodnotou (t. j. hodnota tovaru nepresahuje 150 EUR) deklaruje spoločnosť TNT vo svojom vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a z tohto dôvodu nie je potrebné, aby príjemca zásielky udelil našej spoločnosti splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní. Príjemca tovaru je však povinný uhradiť všetky poplatky súvisiace s colným konaním zásielky (poplatok za vystavenie colného vyhlásenia a sumu dovoznej platby DPH). Faktúra za poskytnuté colné služby, vrátane dovoznej platby DPH, bude príjemcovi vystavená po prepustení zásielky do colného režimu voľný obeh a jej doručení. 

Objednajte teraz

Skontaktujte sa s nami a objednajte si doplnkovú službu.