Colné služby

Colný príplatok medzi UK a EÚ

Príplatok sa aplikuje na zásielky prepravované medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ (v oboch smeroch). Príplatok v hodnote 4,90 € je paušálny pre každú zásielku a jeho výška sa môže meniť. Príplatok nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2021.


Cenník colných služieb

TNT v rámci svojich služieb ponúka aj preclievanie zásielok.

Cenník colných služieb pre rok 2022


Splnomocnenie

Ak cez nás dovážate tovar prvýkrat, budeme od vás potrebovať splnomocnenie, aby sme vás v krajine dovozu (na Slovensku) mohli zastupovať v colnom konaní. Pri právnických osobách má formu Zmluvy o poskytovaní colných služieb. Kontaktujte nás e-mailom na adrese clearance.sk@fedex.com. Naši kolegovia z colného oddelenia vám pošlú príslušný dokument, ktorý stačí vyplniť a podpísať.

Upozornenie: Zásielky s nízkou hodnotou (t. j. hodnota tovaru nepresahuje 150 EUR) deklaruje spoločnosť TNT vo svojom vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a z tohto dôvodu nie je potrebné, aby príjemca zásielky udelil našej spoločnosti splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní. Príjemca tovaru je však povinný uhradiť všetky poplatky súvisiace s colným konaním zásielky (poplatok za vystavenie colného vyhlásenia a sumu dovoznej platby DPH). Faktúra za poskytnuté colné služby, vrátane dovoznej platby DPH, bude príjemcovi vystavená po prepustení zásielky do colného režimu voľný obeh a jej doručení. 

Objednajte teraz

Skontaktujte sa s nami a objednajte si doplnkovú službu.