Preprava špeciálneho tovaru

V súlade s medzinárodnými prepravnými predpismi (IATA, ADR a pod.) môžeme zabezpečiť špeciálne manipulačné a prepravné služby pre určité skupiny látok a komodít klasifikovaných ako nebezpečný tovar.

Nebezpečný tovar - plne regulovaný

Poplatok sa aplikuje na zásielky obsahujúce plne regulovaný nebezpečný tovar.

Príplatok: 100 €/zásielka


Lítiové batérie

Poplatok za manipuláciu a prepravu zásielok obsahujúcich lítiové batérie v súlade so sekciou II príslušných Pokynov na balenie lítiových batérií (IATA DGR) alebo s osobitným ustanovením 188 (ADR).

Príplatok: 5 €/zásielka


Zásielky so suchým ľadom

Poplatok za manipuláciu a prepravu zásielok obsahujúcich suchý ľad (UN 1845).

Príplatok: 10 €/zásielka


Nebezpečný tovar - vyňaté množstvá

Príplatok sa vzťahuje na zásielky obsahujúce nebezpečný tovar vo vyňatom množstve.

Príplatok: 10 €/zásielka


Nebezpečný tovar - limitované množstvo

Príplatok sa vzťahuje na zásielky obsahujúce nebezpečný tovar v (ADR) limitovanom množstve (nevzťahuje sa na leteckú prepravu).

Príplatok: 20 €/zásielka


Biologický materiál (kategória B)

Poplatok za manipuláciu a prepravu zásielok obsahujúcich biologický materiál kategórie B (UN3373).

Príplatok: 10 €/zásielka


Geneticky modifikované organizmy

Príplatok sa vzťahuje na zásielky obsahujúce geneticky modifikované organizmy (UN3245).

Príplatok: 10 €/zásielka

Objednajte teraz

Skontaktujte sa s nami a objednajte si doplnkovú službu.