Bezpečná preprava

Váš tovar je v dobrých rukách

Používanie tejto stránky znamená, že používateľ súhlasí s týmito podmienkami v celom ich rozsahu. Táto stránka a informácie, mená, obrázky, obrazový materiál, logá a ikony týkajúce sa TNT alebo jej produktov a služieb sa poskytujú „TAK, AKO SÚ“,

TNT sa neustále snaží zlepšovať svoje bezpečnostné služby zameraním sa na zníženie rizika trestnej činnosti a terorizmu v záujme ochrany svojich zamestnancov a majetku či tovaru zákazníkov.

Náš bezpečnostný tím

TNT vytvorila globálny centralizovaný bezpečnostný tím, ktorý sa zameriava na celý rozsah bezpečnosti vrátane: vytvorenia a zavedenia globálnej bezpečnostnej stratégie, štandardov, vytvorenia systémov, správu výkonnosti zabezpečenia, zdieľania osvedčených postupov, správu požiadaviek leteckej bezpečnosti, podporu bezpečnostných tímov v teréne a poskytovanie jednotných kontaktných bodov pre strategických zákazníkov vyššej úrovne.
 

Za bezpečnosť zodpovedá TNT riaditeľ pre preclenie a bezpečnosť vo svete, ktorý je priamym podriadeným výkonného riaditeľa pre globálne sieťové operácie TNT. Každá prevádzková jednotka a krajina má svojho vedúceho bezpečnosti, bezpečnostný tím a zavedenú príslušnú bezpečnostnú štruktúru na správu bezpečnostných štandardov a rizík na miestnej úrovni.
 

Vo vysokorizikových oblastiach TNT zavádza dodatočné bezpečnostné opatrenia, medzi ktoré patria bezpečnostné kontrolné centrá, GPS, bezpečnostný sprievod, zvýšená kontrola pracoviska atď.  Spoločnosť TNT s cieľom ochrany svojich zamestnancov, majetku a tovaru svojich zákazníkov nariaďuje podrobné bezpečnostné opatrenia.

 

Pokyny na bezpečnú prepravu

TNT je aktívnym členom viacerých asociácií zameraných na colné a bezpečnostné programy a zároveň spolupracuje s regulačnými orgánmi a partnermi z danej oblasti, aby zvýšila bezpečnosť v zásobovacom reťazci. Spoločnosť TNT má okrem toho viacero interných bezpečnostných programov, usmernení, postupov a systémov ako:

 

 • Bezpečnostné školenie
  Bezpečnosť je súčasťou všetkých vstupných kurzov pre nových zamestnancov.  Špeciálne bezpečnostné školenie, napr. informačné bezpečnostné školenie pre vodičov a priebežné odborné kurzy zamerané na jednotlivé pracovné funkcie.
 • Monitorovanie zamestnancov a subkontraktorov
  TNT zaviedla politiku na monitorovanie svojich zamestnancov a subkontraktorov v súlade s povolenou úrovňou rizika a miestnou legislatívou.
 • Hodnotenie rizika trasy
  TNT má zavedený proces hodnotenia rizika, ktorý zaručuje, že všetky nové, ale i existujúce trasy sú pravidelne hodnotené z hľadiska bezpečnostného rizika.
 • Bezpečná úschova TNT na cestách
  V celej sieti sú zavedené usmernenia, ktoré zaisťujú bezpečnosť všetkých pracovísk mimo pracovnej doby a počas zatvorenia.

Bezpečnostné logistické certifikáty

Spoločnosť TNT zaviedla v celej svojej sieti bezpečnostné štandardy týkajúce sa všetkých stránok bezpečnosti vrátane bezpečnosti vozidiel, kontrol prístupu, kamerových systémov, ochranky, alarmových systémov, školení atď. Bezpečnostné štandardy spoločnosti TNT sú založené na hodnotení C od TAPA (Asociácie ochrany prepravovaného tovaru). Avšak TNT má 100 hlavných centier a diep po celom svete s certifikátom TAPA stupňa A. TNT má okrem toho mnoho ďalších lokalít, ktoré nemajú certifikát TAPA stupňa A, no aj tak dodržiavajú štandardy TAPA stupňa A. Bezpečnostné úrovne všetkých lokalít siete TNT sú založené na výsledkoch ich hodnotení bezpečnostných rizík, pričom sú zavedené príslušné bezpečnostné kontroly na znižovanie rizika. 
 

TNT sa zaviazala dosahovať štandardy podľa rôznych programov pre bezpečný zásobovací reťazec pod vedením colných oddelení po celom svete, čomu nasvedčuje aj certifikácia programu colného obchodného partnerstva USA proti terorizmu (C-TPAT) (schváleného agentúrou US Customs Border and Protection v Spojených štátoch amerických spolu so zahraničným schváleným postavením C-TPAT) a 25 certifikácií právnych osôb schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) v členských štátoch EÚ.
 

TNT má okrem toho certifikát schváleného hospodárskeho subjektu v Nórsku, Švajčiarsku a Taiwane, Číne, bezpečného obchodného partnerstva + (STP+) v Singapure a partnera pod ochranou (PIP) v Kanade. TNT sa zameriava na všetky relevantné vnútroštátne bezpečnostné programy pre colné procesy a dodávateľský reťazec, ktoré zaviedla, aby nepretržite poskytovali bezpečný dodávateľský reťazec.

 

Letecká bezpečnosť

TNT vytvorila komplexný program leteckej bezpečnosti, ktorý sa zameriava na neustále zlepšovanie a rozvoj, pričom zohľadňuje najnovšie regulačné požiadavky a technologický pokrok, ako aj zavádzanie osvedčených postupov. TNT je aktívna v diskusiách s úradmi a priemyselnými orgánmi s cieľom zvýšiť štandardy leteckej bezpečnosti na celosvetovej úrovni.