Splošni prevozni pogoji in določila družbe TNT za Evropo

(v veljavi od 1. junija 2021)

1. Uporaba.

1.1 Ti Pogoji veljajo in se uporabljajo za prevoz pošiljk, ki so odpremljene iz Evrope, kot tudi za prevoz pošiljk med državami in območji Evrope ter znotraj njih. Ti Pogoji ne veljajo in se ne uporabljajo za pošiljke znotraj Nemčije in Poljske, za katere veljajo ločeni domači prevozni pogoji in določila. Na nekaterih trgih lahko namesto teh Pogojev ali skupaj z njimi (v vsakem primeru so na voljo na spletnem mestu tnt.com v zadevnih državah ali območjih) veljajo in se uporabljajo lokalni pogoji ali poštni predpisi. Za pošiljke, ki so odpremljene z območij zunaj Evrope, veljajo lokalne tarife ter pogoji in določila pridruženega podjetja, podružnice ali neodvisnega pogodbenega izvajalca družbe TNT, ki sprejme pošiljko. Pošiljke, ki se vrnejo, urejajo pogoji in določila, ki veljajo v državi/na območju, od koder se pošiljka vrača. Dodatne informacije o kateremkoli delu storitev TNT so na voljo na spletnem mestu tnt.com.

1.2 Za mednarodne zračne pošiljke velja Montrealska konvencija ali Varšavska konvencija, kot je primerno. Za mednarodne cestne pošiljke velja CMR, kadar je to primerno. Za notranje pošiljke (med določenimi lokacijami v isti državi) velja zakonodaja te države, ti Pogoji ter vsi veljavni domači prevozni pogoji in določila družbe TNT.

1.3 Najnovejša spletna različica teh Pogojev, ki je objavljena in vzdrževana na zadevnem lokalnem spletnem mestu tnt.com, prevlada nad in nadomešča vse starejše ali druge različice Pogojev. Pošiljatelj, ki odda pošiljko družbi TNT, se strinja s takrat veljavnimi Pogoji. Družba TNT si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni ali dopolni te Pogoje.  

1.4 V primeru nasprotja med temi Pogoji in katerokoli drugo tranzitno dokumentacijo družbe TNT, vključno s pogoji in določili kateregakoli tovornega lista, manifesta ali transportne nalepke družbe TNT, ti Pogoji prevladajo, v kolikor niso v nasprotju z veljavnimi konvencijami ali drugo obvezno uporabljivo zakonodajo, vključno z veljavnimi lokalnimi poštnimi predpisi.

1.5 Razpoložljive storitve lahko družba TNT občasno spremeni ali začasno ukine njihovo izvajanje. Te spremembe ali začasne ukinitve veljajo za pošiljke, ki so oddane družbi TNT po tem datumu. Podrobnosti o trenutnih storitvah so na voljo na spletnem mestu tnt.com.

1.6 Vse odločitve v teh Pogojih je sprejela družba TNT po lastni presoji in izraz »vključno s/z« pomeni »vključno s/z, vendar ne omejeno na«, če ni izrecno določeno drugače. 

2. Definicije. 

»Letalski tovorni list« ali »tovorni list« pomeni vsak prevozni dokument, manifest, seznam blaga, etiketo, žig, elektronski vnos ali podoben predmet, ki se uporablja v prevoznem sistemu TNT za premik pošiljke. 

»Pomožne storitve« pomenijo vse storitve, ki niso prevozne storitve.

»Pošiljke B2C« so pošiljke na podlagi trgovske transakcije med podjetjem, ki je pošiljatelj (in ki deluje za poklicne namene), in posameznim potrošnikom, ki je prejemnik (in ki deluje zunaj svojih poklicnih namenov).

»Delovni dan« pomeni katerikoli dan, ko so podjetja v odpremni državi, območju ali regiji ali v ciljni državi ali regiji odprta za poslovanje. Delovni dnevi in prazniki se lahko razlikujejo med posameznimi državami, območji ali regijami. Obrnite se na družbo TNT in se pozanimajte, na katere zajamčene čase dostave lahko vplivajo te razlike.

»Poslovna dostava« pomeni dostavo, opravljeno v trgovskih ali poslovnih prostorih, razen (a) domov ali zasebnih bivališč, (b) lokacij, kjer podjetje deluje od doma, ali zasebnega naslova, ki ga pošiljatelj navede kot stanovanjski objekt, ter (c) pošiljk B2C.

»Stroški« pomenijo prevozne stroške in vse druge stroške ali doplačila, ki se občasno odmerijo ali zaračunajo na podlagi teh Pogojev, vključno s/z dodatki za gorivo in drugimi doplačili, nadomestili za pomožne carinske storitve, stroški za pomožne storitve, stroški za razširjeno odgovornost ali zavarovanje, stroški vračila pošiljke, nadomestili za posebno ravnanje, dajatvami in davki, doplačili za uvoz ali izvoz ter drugimi razumnimi doplačili, ki jih utrpi družba TNT v zvezi s prevozom pošiljke. Podrobnosti o vseh drugih doplačilih so na voljo na spletnem mestu tnt.com.

»CMR« pomeni Konvencijo o Pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti iz leta 1956, kakor je bila spremenjena leta 1978. 

»Pogoji« pomenijo te prevozne pogoje in določila, kot so občasno posodobljeni na spletnem mestu tnt.com. 

»Konvencije« skupaj pomenijo Varšavsko konvencijo, Montrealsko konvencijo in CMR.

»Deklarirana vrednost za carinjenje« pomeni prodajno ceno ali nadomestitveni strošek vsebine pošiljke, ki se zahteva za namene carinjenja.

»Zajamčeni čas dostave« pomeni objavljeni zajamčeni čas dostave za storitev TNT ali zajamčeni čas dostave, ki jo oddelek za stike s strankami pri družbi TNT navede za zadevno pošiljko, pri čemer se upoštevajo blago, ki se pošilja, datum odpreme, točen cilj ter teža in vrednost pošiljke.

»Razširjena odgovornost« pomeni vrednost, če obstaja, ki jo navede pošiljatelj na tovornem listu in predstavlja najvišji znesek odgovornosti družbe TNT v okoliščinah, kjer je družba TNT odgovorna v skladu z veljavno konvencijo ali lokalno zakonodajo, v zvezi s pošiljko, za katero pošiljatelj plača potrebno nadomestilo. 

»Evropa« pomeni Albanijo, Armenijo, Avstrijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Belgijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Gruzijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Islandijo, Irsko, Izrael, Italijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Makedonijo, Malto, Moldavijo, Črno goro, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Rusijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo, Španijo, Švedsko, Švico, Turčijo, Združeno kraljestvo in Ukrajino skupaj. 

»Zavarovanje« pomeni vrednost, če obstaja, ki jo navede pošiljatelj na tovornem listu in predstavlja najvišji znesek odgovornosti družbe TNT, za katerega družba TNT prevzame tveganje v zvezi s pošiljko in za katero pošiljatelj plača potrebno nadomestilo.

»Puščanje« ima pomen, ki je določen v razdelku 7 (Priprava pošiljke).

»Montrealska konvencija« pomeni Montrealsko konvencijo z dne 28. maja 1999 in vse nadaljnje Protokole k njej. 

»Paket« pomeni vsak posamezen paket ali kos, ki ga pošiljatelj odda družbi TNT v prevoz, družba TNT pa ga prevzame od pošiljatelja.

»Prepovedani predmeti« pomenijo predmete in vrste pošiljk, ki so določeni v razdelku 10 (Prepovedani predmeti) teh Pogojev.

»Prejemnik« pomeni fizično ali pravno osebo, ki je navedena na tovornem listu kot prejemnik pošiljke.

»Dostava v stanovanjska naselja« pomeni dostavo v stanovanjske objekte ali zasebna prebivališča, vključno z lokacijami, na katerih se izvaja delo oziroma poslovanje od doma, ali dostavo, pri kateri pošiljatelj kot naslov dostave navede stanovanjski objekt.

»Pošiljatelj« pomeni fizično ali pravno osebo, ki je navedena na tovornem listu kot pošiljatelj pošiljke.

»Storitve« pomenijo pomožne storitve in prevozne storitve skupaj. 

»Pošiljka« pomeni enega ali več paketov, ki se pošiljajo v okviru enega tovornega lista.

»TNT« pomeni družbo Federal Express Corporation, njene hčerinske družbe, podružnice in pridružena podjetja, njihove zaposlene in zastopnike (kolikor je potrebno).

»Šifra stranke TNT« ali »stranka TNT« pomeni številko, ki jo družba TNT izda stranki z namenom zagotavljanja, da sistem družbe TNT povzema dejavnosti na tem računu in da se storitve ustrezno zaračunavajo plačniku.

»Prevozni stroški« pomenijo cene, vsakokrat odmerjene za premik pošiljke, ki ga izvede družba TNT v skladu s temi Pogoji, brez drugih odmerjenih ali obračunanih stroškov ali doplačil, kot so dodatki za gorivo, nadomestila za pomožne carinske storitve, stroški za pomožne storitve, stroški za razširjeno odgovornost ali zavarovanje, nadomestila za posebno ravnanje, dajatve in davki, doplačila za uvoz in izvoz ter druga doplačila.

»Prevozne storitve« pomenijo storitve prevoza pošiljke, ki jih ponuja in izvaja družba TNT v skladu s tovornim listom TNT, brez letalskih tovornih listov FedEx.  

»Edinstveni artikli« pomenijo predmete, za katere razširjena odgovornost ali zavarovanje ne moreta veljati zaradi njihove narave, vključno z dragimi kamni, žlahtnimi kovinami, nakitom, nezaščitenim pohištvom, steklom, porcelanom, umetninami, starinami, krzni, zbirateljskimi predmeti, glasbenimi inštrumenti, pomembnimi dokumenti, kot so potni listi, pametnimi telefoni, pametnimi urami, tabličnimi računalniki, prenosnimi računalniki, elektronskimi zasloni, plazemskimi zasloni, filmi, trakovi, diski, pomnilniškimi karticami ali drugim podatkovnim ali slikovnim blagom.

»Varšavska konvencija« pomeni Varšavsko konvencijo z dne 12. oktobra 1929, kakor je bila spremenjena s Haaškim protokolom z dne 28. septembra 1955 in vsemi nadaljnjimi Protokoli, kot tudi Konvencijo iz Guadalajare z dne 18. septembra 1961. 

3. Stroški.

Prevozni stroški, ki veljajo za pošiljko, so določeni v ceniku družbe TNT, ali pa so izrecno dogovorjeni v zadevnem sporazumu o prevoznih storitvah družbe TNT. Ponudbe družbe TNT za stroške ali storitve so samo ocene na podlagi podatkov, posredovanih s strani pošiljatelja. Končni stroški in storitve se lahko razlikujejo glede na dejansko oddano pošiljko in uporabo teh Pogojev. Družba TNT ne odgovarja za in ne zagotavlja nobene prilagoditve, povračila ali dobropisa zaradi morebitne neskladnosti med katerimkoli stroškom ali ponudbo storitve pred oddajo pošiljke ter stroški, ki se zaračunajo plačniku. Zaračunani stroški so tisti stroški, ki veljajo v času sklenitve zadevnega sporazuma o prevoznih storitvah družbe TNT, družba TNT pa ima pravico, da občasno in brez prehodnega obvestila spremeni stroške, vključno s prevoznimi stroški, ki so določeni v ceniku družbe TNT.

4. Dodatki za gorivo in druga doplačila.

Družba TNT si pridržuje pravico, da občasno in brez predhodnega obvestila odmeri in spremeni dodatek za gorivo in druga doplačila, določena na spletnem mestu tnt.com. Trajanje in zneske teh sprememb določi družba TNT. Pošiljatelj, ki odda pošiljko družbi TNT, se strinja s plačilom takrat veljavnih doplačil. Podrobnosti o trenutno veljavnih doplačilih so na voljo na spletnem mestu tnt.com.

5. Popravki računa in prostorninska teža. 

5.1 Družba TNT zaračuna za bodisi maso pošiljke bodisi deklarirano prostorninsko maso pošiljke, kar je višje, prostorninska masa pa se izračuna z enačbo prostorninske pretvorbe, kot je določeno v ceniku družbe TNT ali na spletnem mestu tnt.com, kot je primerno. Družba TNT lahko preveri težo in/ali prostornino in/ali število kosov znotraj posamezne pošiljke in če resnični podatek presega deklarirano maso in/ali prostornino in/ali število kosov, pošiljatelj soglaša, da bo za namene izračuna stroškov družbe TNT uporabljena dejanska masa pošiljke in/ali dejanska prostorninska masa pošiljke, kar je višje.  

5.3 Družba TNT lahko revidira vsak tovorni list, da preveri izbrano prevozno storitev, težo pošiljke/paketa ali število paketov v pošiljki. Če so na tovornem listu navedene napačna prevozna storitev, nepravilna teža ali napačno število paketov, lahko družba TNT popravi tovorni list.

5.3 Družba TNT sme popraviti račun in ima pravico, da za te popravke in spremembe tovornega lista zaračuna nadomestilo za posebno ravnanje. Metode, uporabljene za take popravke ali spremembe, in stroški, ki veljajo v takem primeru, so na voljo na zahtevo. 

6. Obračunavanje. 

6.1 Račune za prevozne stroške in povezane stroške je načeloma treba plačati v roku 30 dni od datuma računa, brez kakršnihkoli odtegljajev ali pobota. Za nekatere države lahko veljajo drugačni plačilni pogoji; podrobnosti so na voljo na zahtevo. Računi za dajatve, davke in druge povezane stroške se plačajo takoj po prejemu. Ne glede na to pa si družba TNT pridržuje pravico zahtevati vnaprejšnje plačilo katerihkoli stroškov. Družba TNT bo načeloma vse pošiljke zaračunavala tedensko za nazaj od datuma prevzema, razen če je dogovorjeno drugače. Računi družbe TNT ne vsebujejo kopije potrdila o dostavi.

6.2 Kadar zakon to dovoljuje, lahko družba TNT določi elektronski račun kot standardni način predložitve računov, razen če plačnik izrecno zahteva drugače. 

6.3 Družba TNT si pridržuje pravico, da v primerih, kadar se ne uporabijo prednostne metode nakazovanja ali kadar podatki o nakazilu niso predloženi skupaj s plačilom, najprej poplača najstarejše račune.

6.4 V primeru zamude pri plačilu si družba TNT pridržuje pravico zaračunati nadomestilo za zamudo pri plačilu, zamudne obresti in administrativne stroške za zamujeno plačilo. V tem primeru lahko družba TNT zaračuna nadomestila, stroške in/ali obresti, ki jih družba TNT določi v skladu z veljavno zakonodajo EU ali lokalno zakonodajo, ki se nanaša na zamude pri plačilih. 

6.5 Če bo plačilo izvedeno prek šifre stranke TNT, mora stranka, ki je sprožila postopek pošiljanja, na tovorni list vnesti veljavno šifro stranke TNT, da lahko družba TNT sprejme pošiljko. Stroški, zaračunani v breme šifre stranke TNT, so lahko v naslednjih oblikah: 

a. »Izstavitev računa pošiljatelju« ali »izstavitev računa naročniku pošiljanja«: družba TNT bo stroške zaračunala v breme pošiljateljeve šifre stranke TNT. 

b. »Izstavitev računa prejemniku« ali »izstavitev računa prevzemniku«: družba TNT bo stroške zaračunala v breme prejemnikove šifre stranke TNT. Sprejemljivo samo za prevoz na določene lokacije.

6.6 Ne glede na morebitna nasprotujoča navodila ali določila v zvezi s plačili je pošiljatelj (ali druga oseba, ki sproži transakcijo uvozne pošiljke, odvisno od primera) vedno odgovoren za plačilo stroškov, tudi v okoliščinah, ko prejemnik zavrne plačilo.

6.7 Spore v zvezi z računi mora pošiljatelj ali prejemnik predložiti družbi TNT najpozneje (a) v roku 30 dni od datuma izdaje računa ali (b) do datuma zapadlosti računa, karkoli nastopi pozneje. Družba TNT bo sprejela v obravnavo le tisto predložitev spora, v kateri bodo navedeni: (a) številka računa, (b) številka tovornega lista in (c) razlog spora.

6.8 Dajatve in davki. Kadar je to ustrezno, se lahko na podlagi vsebine pošiljk odmerijo dajatve, davki in drugi povezani stroški. V primeru, da družba TNT v imenu plačnika izplača carinskemu organu dajatve, davke in druge pristojbine, se plačniku odmeri nadomestilo za pomožno carinsko storitev na podlagi pavšalnega zneska ali odstotka od celotne izplačane vsote (karkoli je večje). Družba TNT ni dolžna izplačati dajatev, davkov in drugih povezanih stroškov ter lahko zahteva, da jih pošiljatelj ali prejemnik plača družbi TNT, preden družba TNT poravna kakršnekoli obveznosti iz naslova dajatev, davkov ali drugih povezanih stroškov. Take dajatve in davki se zaračunajo prejemniku, razen če družba TNT določi drugače. V določenih okoliščinah se lahko ti dajatve in davki zaračunajo pošiljatelju, in sicer tudi v primeru, ko je pošiljka poslana na lokacijo tretje osebe, ki ni stalno prebivališče prejemnika. Računi za dajatve, davke in druge povezane stroške se plačajo takoj po prejemu. Dodatne informacije so na voljo v razdelku 13 (Carinjenje) in na zahtevo.

6.9 Pretvorba valute. Račune TNT je treba plačati v valuti, navedeni na računu, oziroma v lokalni valuti, izračunani na podlagi menjalnih tečajev, ki jih občasno zagotavlja družba TNT.

7. Priprava pošiljke.

7.1 Omejitve velikosti in teže. Omejitve glede velikosti in teže paketa in pošiljke se razlikujejo glede na kombinacijo države porekla in ciljne države ter glede na storitev. 

7.2 Večkosovne pošiljke. Za skupno težo večkosovne pošiljke ni omejitev, pod pogojem, da noben posamezen paket v pošiljki ne presega omejitve teže na paket, ki je določena za namembni kraj. 

7.3 Zelo velike pošiljke. Pri pošiljkah, ki presegajo omejitve teže za določeno storitev, določene v smernicah za pripravo pošiljke na spletnem mestu tnt.com, je potreben vnaprejšnji dogovor z družbo TNT. Družba TNT si pridržuje pravico zavrniti pakete ali pošiljke, ki jih smatra za neprimerne ali »zelo velike«, kot je podrobneje opisano v smernicah za pripravo pošiljke na spletnem mestu tnt.com. 

7.4 Embalaža. Pošiljatelj mora pripraviti in zapakirati vse pakete za varen prevoz glede na naravo in velikost blaga ter upoštevaje običajno skrbno ravnanje v prevoznem in sortirnem okolju, in skladno z vsemi veljavnimi pogodbami, zakoni, drugimi predpisi in pravili, vključno s tistimi, ki urejajo embalažo, označevanje in etiketiranje. 

7.5 Vse predmete, ki so dovzetni za poškodbe zaradi morebitnih okoliščin pri prevozu, kot so na primer spremembe temperature ali zračnega tlaka, mora pošiljatelj ustrezno zaščititi s primerno embalažo. Družba TNT ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi sprememb temperature ali tlaka.

7.6 Družba TNT ne zagotavlja temperaturno nadzorovanega prevoza, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. Razen če ni izrecno dogovorjeno drugače, družba TNT ni zavezana dodajati pošiljkam suhega ledu ali zagotavljati storitev ponovnega zamrzovanja, ne glede na morebitne ustne ali enostranske pisne izjave stranke ali družbe TNT o nasprotnem. Če prejemnik zavrne paket, ali če paket pušča, je poškodovan ali oddaja vonj (s skupnim izrazom »puščanje«), se ta vrne pošiljatelju, v kolikor je to mogoče. Če pošiljatelj zavrne paket, ali mu ga zaradi puščanja ni mogoče vrniti, pošiljatelj prevzame odgovornost in soglaša, da bo nadomestil ali kako drugače povrnil škodo družbi TNT za vse stroške, dajatve in odhodke, nastale zaradi čiščenja in/ali odstranitve paketa. Dodatne podrobnosti najdete v razdelku 8 (Zavrnitev ali odklonitev pošiljk).

7.7 Označevanje. Za pravilno izpolnitev vseh potrebnih podatkov tovornega lista je odgovoren pošiljatelj. Vsako pošiljko je treba čitljivo in trajno označiti z imenom, naslovom ulice, mesta in države, vključno s pošiljateljevo in prejemnikovo poštno številko. Pri mednarodnih pošiljkah mora naslov pošiljatelja vsebovati državo, kjer se pošiljka odda družbi TNT. Pošiljatelj mora tovorni list in vse druge obvezne nalepke (npr. težka pošiljka) pritrditi na dobro vidno mesto na zunanji površini pošiljke. 

Dodatne informacije o pripravi pošiljke so na voljo na spletnem mestu tnt.com ali na zahtevo. 

8. Zavrnitev ali odklonitev pošiljk.

Družba TNT si pridržuje pravico kadarkoli zavrniti, zadržati, preklicati, odložiti ali vrniti pošiljke, če po njenem mnenju obstaja verjetnost, da bi pošiljka lahko povzročila škodo ali zamudo pri drugih pošiljkah, blagu ali posameznikih; enako ravna ob prevozu, ki ga prepoveduje zakonodaja, ali ki krši katerokoli določilo teh Pogojev, ali če ima šifra stranke TNT, tj. fizične ali pravne osebe, ki je zavezana k plačilu, slabo bonitetno oceno, ali če količina ali vrsta pošiljk močno odstopa od količine ali vrste pošiljk, ki jo je pošiljatelj prvotno sporočil družbi TNT, ali zaradi kateregakoli drugega razloga. Dejstvo, da družba TNT sprejme pošiljke, še ne pomeni, da te pošiljke, kot tudi njihova vsebina in kakovost, ustrezajo veljavnim zakonom in drugim predpisom ali tem Pogojem. 

9. Pregled pošiljk.

9.1. Družba TNT lahko na zahtevo pristojnih oblasti ali po lastni presoji v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi odpre in pregleda katerokoli pošiljko. 

9.2 Skladno z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi mora družba TNT opravljati različne preglede pošiljk. Pošiljatelj se odpoveduje vsem zahtevkom za povračilo škode zaradi poškodbe ali zamude, do katerih lahko pride zaradi takih pregledov. 

10. Prepovedani predmeti.

10.1 Pošiljanje naslednjih predmetov s storitvijo TNT je prepovedano na katerikoli cilj in pošiljatelj se strinja, da teh predmetov ne bo pošiljal, razen če se izrecno dogovori drugače z družbo TNT (glede na izvor in cilj lahko veljajo dodatne omejitve):

a. strelno orožje, orožje, municija/strelivo in njihovi deli; 

b. stroji za 3D-tiskanje, ki so zasnovani ali izključno namenjeni proizvodnji strelnega orožja;

c. eksplozivna sredstva (eksplozivi razreda 1.4 so lahko sprejemljivi v nekaterih izvornih/namembnih krajih; dodatne informacije so na voljo na zahtevo), ognjemeti in drugi zažigalni ali vnetljivi predmeti;

d. predmeti, ki so podobni bombi, ročni granati ali drugi eksplozivni napravi. Ti predmeti med drugim vključujejo inertne predmete, kot so replike, spominki, učni pripomočki in umetniška dela; 

e. vojaški predmeti s poreklom iz katerekoli države, v kateri je zahtevano izvozno dovoljenje; 

f. človeška trupla, človeški organi ali deli telesa, človeški in živalski zarodki ali kremirani oz. izkopani posmrtni ostanki; 

g. žive živali, vključno z žuželkami in domačimi živalmi;  

h. živalska trupla, mrtve živali ali preparirane živali;  

i. rastline in rastlinske snovi, vključno z rezanim cvetjem (rezano cvetje je sprejemljivo za določene države in območja, vključno iz Nizozemske v Združene države Amerike in za celotno Latinsko Ameriko; dodatne informacije so na voljo na zahtevo);  

j. pokvarljiva živila ter vsa živila in pijača, ki potrebujejo hlajenje ali drugačno regulacijo okolja; 

k. pornografija in nespodobno gradivo; 

l. denar, vključno z gotovino in ustrezniki denarnih sredstev (npr. prenosljivi vrednostni papirji, indosirane delnice, obveznice in vrednostna pisma), zbirateljski kovanci in znamke;  

m. nevarni odpadki, vključno z rabljenimi injekcijskimi iglami in brizgami, ali drugi medicinski, organski in industrijski odpadki;  

n. led (zamrznjena voda); 

o. ponarejeno blago, vključno z blagom, označenim z blagovno ali storitveno znamko, ki je ali identična ali se znatno ne razlikuje od registrirane blagovne ali storitvene znamke, brez odobritve ali nadzora registriranega imetnika blagovne ali storitvene znamke (ki se skupaj imenuje tudi »ponarejeno blago« ali »ponaredki«); 

p. marihuana, vključno z marihuano, namenjeno za rekreacijsko ali medicinsko uporabo, ter kanabinoidi iz marihuane (CBD), vsemi izdelki s katerokoli količino tetrahidrokanabinola (THC) in sintetičnimi kanabinoidi;

q. surova ali nerafinirana konoplja ali njeni deli (vključno s konopljinimi stebli, listi, cveti in semeni); 

r. tobak in tobačni izdelki, vključno z, vendar neomejeno na cigarete, cigare, nezaviti tobak, brezdimne tobačne izdelke, vodne pipe ali šiše;

s. elektronske cigarete in njihovi sestavni deli, vse druge podobne naprave, ki delujejo na uparjanje ali aerosolizacijo, in negorljive tekočine ali geli, ki se lahko uporabljajo s takimi napravami, ne glede na prisotnost nikotina.  

10.2 Pošiljanje naslednjih vrst pošiljk s storitvijo TNT je prepovedano na katerikoli cilj in pošiljatelj se strinja, da jih ne bo pošiljal (glede na izvor in cilj lahko veljajo dodatne omejitve):

a. pošiljke ali blago, katerih prevoz, uvoz ali izvoz prepoveduje katerikoli zakon, statut ali drug predpis; 

b. razen če ni izrecno dogovorjeno drugače z družbo TNT, pošiljke, za katere mora družba TNT pridobiti posebno licenco ali dovoljenje za prevoz, uvoz ali izvoz; 

c. neprijavljene, trošarinske pošiljke ali blago, za katere je potrebna odobritev oblastnih organov in carinjenje;   

d. pošiljke z deklarirano vrednostjo za carinjenje, ki presega dovoljeno vrednost za določeno ciljno državo; 

e. nevarno blago, razen v kolikor je dovoljeno v razdelku 12 (Nevarno blago) teh Pogojev; in 

f. paketi, ki so mokri, puščajo ali oddajajo kakršenkoli vonj.  

10.3 Družba TNT ne sprejema nobene odgovornosti za prepovedane predmete, ne glede na način prevzema (vključno s prevzemom po pomoti ali na podlagi obvestila). Družba TNT si pridržuje pravico, da zaradi teh omejitev ali iz varnostnih razlogov take pakete zavrne. Družba TNT lahko pošiljatelju zaračuna upravno takso za zavrnjene pakete in stroške vračila blaga, kjer je to primerno. Dodatne informacije so na voljo na zahtevo.

11. Nadzor izvoza.

11.1 Družba TNT ne prevaža pošiljk, ki kršijo zakonodajo, ki se nanaša na nadzor izvoza. Pošiljatelj je odgovoren in jamči za skladnost z veljavnimi zakoni, pravili in drugimi predpisi, vključno z izvoznimi nadzornimi predpisi ZDA, mednarodnimi predpisi o trgovini z orožjem ZDA, predpisi o nadzoru tujega premoženja ZDA ter veljavnimi izvoznimi zakoni in vladnimi uredbami oziroma predpisi katerekoli države, ki je povezana s prevozom pošiljke. Pošiljatelj se strinja in jamči, da bo ravnal v skladu z vsemi veljavnimi vladnimi sankcijami ZDA, ki prepovedujejo izvoz ali ponovni izvoz blaga, storitev ali tehnologije v države ali na območja, ki jih vlada ZDA navaja v svojih sankcijah enostransko ali usklajeno s sankcijami drugih držav. Poleg tega družba TNT ne prevaža pošiljk in blaga, za katere je trgovanje omejeno ali prepovedano z ekonomskimi sankcijami in predpisi o embargu, pošiljatelj pa se strinja, da takih pošiljk in blaga ne bo oddal družbi TNT v prevoz. Za trenutni seznam držav in območij, kjer storitve družbe TNT niso na voljo, obiščite spletno mesto tnt.com.

11.2 Poleg tega družba TNT ne prevaža pošiljk, če je pošiljatelj ali katerakoli v prevoz vpletena tretja oseba na seznamu zavrnjenih oseb Ministrstva za trgovino ZDA ali kateremkoli drugem seznamu nadzora izvoza ali sankcij, ki ga objavi in vzdržuje: Finančno ministrstvo ZDA, Urad za nadzor tujega premoženja; Ministrstvo za trgovino ZDA, Urad za industrijo in varnost; Ministrstvo za zunanje zadeve ZDA, Direktorat za trgovinski nadzor; Odbor za sankcije Združenih narodov; Svet Evropske unije in katerikoli drugi ustrezen organ; pošiljatelj pa jamči, da takih pošiljk ne bo oddal družbi TNT. Pošiljatelj se prav tako strinja in jamči, da ne bo poskušal pošiljati subjektu, ki je v lasti katerekoli stranke v skupni lastniški udeležbi, ki jo določi ustrezen organ in je predmet ekonomskih sankcij.

11.3 Pošiljatelj bo opredelil pošiljke, za katere je potrebno potrdilo ali dovoljenje za izvoz ali pa so predmet drugega regulativnega nadzora pred izvozom, ter družbi TNT predložil informacije in vso potrebno dokumentacijo v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi. Pošiljatelj mora na lastne stroške preveriti veljavne zahteve za licence ali dovoljenja za izvoz pošiljke, pridobiti vse potrebne licence in dovoljenja ter zagotoviti, da je prejemnik pošiljke ustrezno pooblaščen z zakoni ter drugimi predpisi izvorne in ciljne države ter drugih držav, ki uveljavljajo pristojnosti nad blagom. Poleg tega mora pošiljatelj zagotoviti, da končna uporaba ali končni uporabnik poslanih predmetov ne krši nobenih politik nadzora, ki omejujejo določene vrste izvoza, ponovnega izvoza in prevozov posebej naštetih predmetov, za katere veljajo izvozni nadzorni predpisi ZDA.

11.4 Družba TNT ne prevzema nobene odgovornosti do pošiljatelja ali katerekoli druge osebe za kakršnokoli izgubo ali stroške (vključno z globami in kaznimi), če pošiljatelj ne upošteva zakonov, obveznih pravil ali drugih predpisov o izvozu, ali če gre za posledice dejanj, ki jih družba TNT izvede zaradi upoštevanja veljavnih zakonov in drugih predpisov. Prav tako se pošiljatelj strinja, da bo družbi TNT povrnil vsako izgubo ali strošek (vključno z globami in kaznimi), ki nastane zaradi pošiljateljevega neupoštevanja zakonov, obveznih pravil ali drugih predpisov o izvozu, ali je posledica dejanj, ki jih družba TNT izvede zaradi upoštevanja veljavnih zakonov in drugih predpisov.

12. Nevarno blago. 

12.1 Opredeljevanje nevarnega blaga. »Nevarno blago« so predmeti, ki lahko pri prevozu ogrozijo ljudi, živali, okolje ali prevoznika. Pošiljatelj je dolžan opredeliti, ali pošiljka vsebuje nevarno blago v skladu z razvrstitvijo v Priporočilih Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga, ali kot ga določa Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO), Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA) ter veljavni zakoni in drugi predpisi.

12.2 Omejena storitev. Razen v okoliščinah, navedenih v tem razdelku, družba TNT ne izvaja storitev v zvezi z nevarnim blagom. Družba TNT lahko po lastni presoji sprejme določeno nevarno blago, vendar šele po tem, ko se družba TNT in pošiljatelj/prejemnik dogovorita o posebnih zahtevah v zvezi z nevarnim blagom. Podrobnosti o posebnih zahtevah družbe TNT skupaj s postopkom prijave za »status odobrenega kupca« so na voljo pri oddelku za stike s strankami družbe TNT.

12.3 Dodatna nadomestila. Za pošiljke, ki vsebujejo nevarno blago, se zaračuna doplačilo za nevarno blago. Doplačila temeljijo na klasifikaciji in vrsti posebnega ravnanja, ki je potrebno, vključno s tem, ali morajo biti predmeti dostopni med prevozom.

12.4 Predpisi o nevarnem blagu. Vsi paketi, ki vsebujejo nevarno blago, morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, vključno s Tehničnimi navodili Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) za varen zračni prevoz nevarnega blaga in predpisi Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) o nevarnem blagu. Za pošiljke z nevarnim blagom, ki spadajo v okvir Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), so potrebni posebni prevozni dogovori, pošiljatelji z odobrenim statusom stranke pa se morajo pred pošiljanjem obrniti na družbo TNT in se o tem ustrezno dogovoriti. 

12.5 Priprava pošiljke. Pošiljatelji z odobrenim statusom stranke morajo identificirati, klasificirati, zapakirati, označiti, etiketirati in izpolniti dokumentacijo za pošiljko z nevarnim blagom v skladu z vsemi veljavnimi mednarodnimi pogodbami, zakoni in drugimi predpisi. Pošiljatelj je prav tako dolžan zagotoviti, da tudi prejemnik upošteva vse veljavne mednarodne pogodbe, zakone in druge predpise. Kadar je to zahtevano, mora imeti vsaka pošiljka priloženo ustrezno dokumentacijo za nevarno blago (npr. obrazec IATA za pošiljateljevo deklaracijo o nevarnem blagu). Družba TNT lahko od pošiljatelja zahteva, da najame usposobljenega dobavitelja za pakiranje in pošiljanje, da odpravi težavo z nedostavljivo pošiljko z nevarnim blagom. Pošiljatelj mora na tovorni list navesti vse potrebne informacije in izpolniti vsa polja, ki se nanašajo na nevarno blago. Pošiljatelji, ki za pošiljanje nevarnega blaga uporabljajo elektronske sisteme, morajo, kot je primerno za njihov elektronski sistem, izbrati tiste posebne storitve, ravnanje ali označbe, ki kažejo, da njihova pošiljka vsebuje nevarno blago. 

12.6 Embalaža. Embalaža družbe TNT se ne sme uporabljati za prevoz nevarnega blaga (vključno z ledom), z izjemo bioloških snovi kategorije B (UN 3373), ki se lahko pošiljajo v embalaži Medpak družbe TNT.

12.7 Oddaja in dostava nevarnega blaga. Nevarnega blaga ne sprejemajo vse lokacije družbe TNT. Nekatere lokacije družbe TNT ne sprejemajo določenih razredov nevarnega blaga. Nevarnega blaga tudi ni mogoče pošiljati z vsemi storitvami prevoza. Družba TNT si pridržuje pravico, da nevarno blago zavrne na katerikoli lokaciji, kjer ga ne sme sprejeti na podlagi veljavne zakonodaje ali po lastni presoji. Če pošiljka ni oddana na lokaciji, kjer je zaposleno osebje, ki sprejema nevarno blago, jo je treba družbi TNT oddati s pomočjo načrtovanega prevzema na lokaciji stranke.  

12.8 Brez preusmerjanja. Nevarnega blaga ni dovoljeno preusmeriti na naslov, ki se razlikuje od prvotnega namembnega naslova prejemnika, ki ga priskrbi pošiljatelj. 

12.9 Potencialna odgovornost pošiljatelja. Če to zahtevajo veljavni zakoni ali drugi predpisi, mora družba TNT nepravilno deklarirane ali nedeklarirane pošiljke nevarnega blaga prijaviti ustreznim regulativnim ali vladnim organom. Zaradi tega se lahko pošiljatelju naloži plačilo globe ali kazni skladno z veljavno zakonodajo. 

13. Carinjenje. 

13.1 Pošiljke, ki prečkajo državne meje, morajo skozi carinski postopek. Pošiljatelj je dolžan zagotoviti, da je odposlano blago v skladu z vsemi regulativnimi carinskimi zahtevami, prav tako pa mora zagotoviti vso dokumentacijo in informacije, potrebne za carinjenje, ter jamčiti, da so vse izjave in informacije v zvezi z blagom in carinjenjem pošiljke resnične, pravilne in popolne, vključno z ustrezno oznako harmoniziranega sistema. Pošiljke, za katere je treba poleg tovornega lista zagotoviti dodatno dokumentacijo (npr. trgovinski račun), lahko zahtevajo dodatni tranzitni čas. Družba TNT si pridržuje pravico, da pošiljatelju po lastni presoji zaračuna kakršnekoli kazni, globe, odškodnino ali druge stroške in izdatke, vključno z nadomestilom za skladiščenje, ki nastanejo zaradi izvršbe kateregakoli pristojnega vladnega organa ali zaradi pošiljateljevega neupoštevanja obveznosti iz teh pogojev. 

13.2 Pošiljatelj je dolžan na lastne stroške zagotoviti, da je blago, ki se pošilja mednarodno, sprejemljivo za vstop v ciljno državo v skladu z veljavnimi zakoni ter, kadar je to potrebno, z zahtevami za licence in dovoljenja.

13.3 Pošiljatelj bo morda moral pred dostavo prejemniku posredovati dodatne informacije za potrebe pridobitve odobritev s strani drugih regulativnih agencij oziroma organov v ciljni državi. Pošiljke, ki vsebujejo blago ali izdelke, za katere je pristojnih več vladnih organov, tudi znotraj drugih ciljnih držav (kot so državne agencije, ki so odgovorne za varnost živil, varovanje javnega zdravja, farmacevtske izdelke, medicinske izdelke, rastline in živali, telekomunikacijske standarde in druge standarde elektronske opreme, ter primerljive agencije), lahko potrebujejo dodaten čas za izvedbo carinjenja. Vsi stroški pošiljanja v določeno državo in vrnitve iz nje, kadar vstop ni dovoljen, se zaračunajo pošiljatelju.

13.4 Če zaradi nepravilne ali pomanjkljive dokumentacije carinski ali drugi organi pošiljko zadržijo, bo družba TNT morda poskusila obvestiti prejemnika. Če lokalna zakonodaja zahteva pravilne podatke ali dokumentacijo, ki jih mora posredovati prejemnik, vendar ta tega ne stori v primernem času, ki ga določi družba TNT, se pošiljka skladno z veljavno zakonodajo lahko obravnava kot nedostavljiva (glejte razdelek 18 (Nedostavljive pošiljke)). Če prejemnik ne zagotovi zahtevanih podatkov ali dokumentacije, lokalna zakonodaja pa omogoča pošiljatelju, da to stori sam, bo družba TNT morda poskusila obvestiti pošiljatelja. Če tudi pošiljatelj ne zagotovi podatkov ali dokumentacije v primernem času, ki ga določi družba TNT, se pošiljka v skladu z veljavno zakonodajo obravnava kot nedostavljiva. Družba TNT ne prevzema nobene odgovornosti, če zaradi nepravilne ali pomanjkljive dokumentacije pošiljke ne more dostaviti, ne glede na to, ali poskusi obvestiti prejemnika ali pošiljatelja ali ne. 

13.5 Kadar lokalni zakon to dovoljuje, družba TNT zagotovi carinske storitve za mednarodne pošiljke. Družba TNT bo informacije o pošiljki posredovala carinskemu uradu ali drugi regulativni agenciji za carinjenje. Kadar je to ustrezno, lahko družba TNT zaračuna nadomestilo za pomožne carinske storitve za carinjenje mednarodnih pošiljk, za izplačilo dajatev in davkov carinskemu organu v imenu plačnika, za storitve, ki jih zahteva pošiljatelj, prejemnik ali tretja oseba, ali za povrnitev stroškov, s katerimi je regulativna agencija obremenila družbo TNT v zvezi z vložitvijo uradne vloge. Vrste in višine nadomestil se razlikujejo glede na državo. 

13.6 Družba TNT bo delovala kot zastopnik pošiljatelja ali prejemnika (kot je primerno) izključno za namene carinjenja in vnos pošiljke prek carine. Kadar je to ustrezno in mogoče, pošiljatelj pooblasti družbo TNT ali njenega posrednika, da pripravi in vloži carinske deklaracije in opravi vse nadaljnje postopke v imenu in za račun pošiljatelja ali prejemnika, kot njun neposredni zastopnik. Pošiljatelj zagotovi, da prejemnik pooblasti družbo TNT v skladu s to določbo, kadar je to primerno. 

13.7 Družba TNT lahko v nekaterih primerih po lastni presoji upošteva navodila glede uporabe drugega carinskega posrednika namesto družbe TNT (ali posrednika, ki ga izbere družba TNT) ali posrednika, ki ga določi pošiljatelj. V vsakem primeru si družba TNT (ali posrednik, ki ga izbere družba TNT) pridržuje pravico do carinjenja pošiljke, če ni mogoče določiti posrednika, če ta carinjenja ne bo opravil ali če družba TNT ne prejme popolnih podatkov o izbranem posredniku (vključno z imenom, naslovom, telefonsko številko in poštno številko).

14. Dajatve in davki.

14.1 Za uspešno carinjenje določenih predmetov lahko družba TNT dajatve in davke, ki jih odmeri carinski organ, izplača v imenu plačnika in za to odmeri tudi doplačilo. Družba TNT lahko za vse pošiljke stopi v stik s plačnikom in zahteva potrditev dogovorov o povrnitvi zneskov kot pogoj za dokončanje carinjenja in dostavo ter po svoji lastni presoji pred oddajo pošiljke prejemniku zahteva od njega plačilo dajatev in davkov. Za podrobnosti se obrnite na oddelek za stike s strankami pri družbi TNT. 

14.2 Če je natančnost ali ustreznost dajatev in davkov, odmerjenih za pošiljko, sporna, lahko družba TNT ali od nje določeni posrednik pregleda transportne dokumente, oddane s pošiljko. Če družba TNT ugotovi, da so bile dajatve in davki pravilno odmerjeni, pošiljatelj soglaša, da bo plačal dajatve in davke, ali pa se zaveže, da jih bo plačal prejemnik, kakor je ustrezno.

14.3 V primeru, da družba TNT v imenu plačnika carinskemu organu izplača dajatve, davke ali druga nadomestila, se plačniku odmeri nadomestilo za pomožno carinsko storitev na podlagi pavšalnega zneska ali odstotka celotne izplačane vsote (karkoli je večje). Nadomestilo za pomožno carinsko storitev je odvisno od ciljne države. Za več informacij o nadomestilu za pomožno carinsko storitev obiščite stran »Dodatne storitve in doplačila« na spletnem mestu tnt.com.

14.4 Če pošiljatelj na tovornem listu ne določi plačnika, se dajatve in davki samodejno zaračunajo prejemniku, kjer je to dovoljeno.

14.5 Ne glede na morebitna drugačna navodila v zvezi s plačili je pošiljatelj vedno odgovoren za plačilo dajatev, davkov, vseh nadomestil in doplačil, ki so povezani z izplačilom dajatev in davkov družbe TNT, v primeru, da plačilo ni prejeto. Če prejemnik ali tretja oseba, od katere se zahteva potrditev povračila, zavrne plačilo dajatev in davkov, se lahko družba TNT glede tega obrne na pošiljatelja. Če pošiljatelj zavrne izvedbo zadovoljivih ukrepov za povračilo stroškov družbi TNT, se pošiljka vrne pošiljatelju (v tem primeru pošiljatelj odgovarja za prvotne stroške in stroške vračila pošiljke), premesti v začasno skladišče, splošno skladišče ali carinsko skladišče, ali se obravnava kot nedostavljiva. Če se stroški prevoza zaračunajo na kreditno kartico, si družba TNT pridržuje pravico, da tudi vse neplačane stroške dajatev in davkov, povezane s pošiljko, poravna v breme računa kreditne kartice. 

14.6 Pri vsaki pošiljki lahko v skladu z možnostmi, ki so na voljo na navedenih lokacijah, pride do zamude, če družba TNT ne prejme potrditve zadovoljivih ukrepov za povrnitev zneskov, ki jih je treba izplačati za dajatve in davke. Te zamude ali druge neskladnosti s temi Pogoji predstavljajo neprevzete obveznosti. 

14.7 Plačilo dajatev in davkov se izvede na enega od naslednjih načinov, ki jih določi družba TNT po lastni presoji: gotovina, ček (osebni ali poslovni, pod pogojem predložitve veljavnih identifikacijskih podatkov), kreditna kartica, poštna nakaznica, potovalni ček, debetni ali zbirni račun. Družba TNT ne sprejema predplačil dajatev in davkov. 

14.8 Družba TNT ne prevzema nobene odgovornosti za pošiljke, opuščene na carini; te se lahko obravnavajo kot nedostavljive. 

15. Določanje prevozne poti.

Družba TNT določi prevozno pot vseh pošiljk. Prevozna pot se lahko občasno spremeni brez obvestila. Družba TNT ne razkriva podrobnih podatkov o prevoznih poteh ali podrobnih varnostnih ukrepov za svojo mrežo, s čimer ščiti blago, ki potuje po njej. To obenem pomeni, da revizije lokacij mreže ali vozil družbe TNT niso dovoljene, razen v primeru izrecne zakonske ali druge pravne podlage. 

16. Dostava.

16.1 Pošiljke se dostavijo na prejemnikov naslov v skladu s spodnjima razdelkoma 16.7 in 16.8. Ni dolžnosti osebne dostave pošiljke prejemniku. Družba TNT lahko dostavi pošiljko prejemniku ali katerikoli drugi osebi, ki ima pooblastilo za prevzem pošiljke v imenu prejemnika. Naslovi, kamor se dostavi pošiljka, morajo vedno vsebovati polni naslov prejemnika s telefonsko številko in e-poštnim naslovom. 

16.2 Za določene mednarodne lokacije se lahko uporabijo naslovi poštnih predalov, v kolikor pošiljatelj družbi TNT posreduje telefonsko številko prejemnika in s tem olajša dostavo. 

16.3 Družba TNT v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za noben zahtevek, ki zadeva primer zasega ali zadržanja blaga s strani carinskih ali drugih vladnih organov tekom prevoza.

16.4 Pošiljke, poslane v hotele, bolnišnice, vladne urade ali objekte, univerzitetne kampuse ali druge objekte, ki imajo vložišče ali osrednjo sprejemno pisarno, se lahko dostavijo v vložišče ali osrednjo sprejemno pisarno, razen če družba TNT pred odpremo blaga določi ali se dogovori drugače.

16.5 Družba TNT bo kakršnokoli zahtevano spremembo naslova, ki ne pomeni preusmeritve ali popravka naslova, obravnavala kot novo pošiljko in bo zanjo lahko odmerila nove prevozne stroške.

16.6 Za sobotno dostavo, če je mogoča, v državah, kjer sobota ni običajen delovni dan, se zaračuna nadomestilo za posebno ravnanje s pošiljko.

16.7 Družba TNT sme zavrniti prevzem ali dostavo pošiljke, uporabiti ali urediti alternativni prevzem ali dostavo, da ohrani varnost svojih zaposlenih; enako ravna, če meni, da se storitve družbe uporabljajo za kršitev kateregakoli veljavnega zakona, drugega predpisa oziroma pravila.

16.8 Prejemnikova navodila za dostavo: pošiljke B2C  

a. Družba TNT lahko pošiljke B2C (med podjetji in končnimi potrošniki) dostavi na izbrane lokacije skladno z dodatnimi navodili, ki jih poda prejemnik. Pošiljatelj izrecno potrjuje in soglaša, da lahko ta navodila spremenijo prvotno dogovorjena navodila za dostavo ali zajamčeni čas dostave, prvotno dogovorjen med družbo TNT in pošiljateljem. 

b. Pošiljatelj potrjuje in soglaša, da se lahko navodila prejemnika med drugim nanašajo na (i) preložitev roka dostave, (ii) dostavo sosedu, vratarju ali receptorju, (iii) dostavo na drug naslov ali drugi osebi, pod pogojem, da je ta naslov v državi, ki je navedena na tovornem listu, (iv) zagotovitev navodil, kje je treba pustiti pošiljko B2C brez pridobitve podpisa o opravljeni dostavi, (v) odložitev pošiljke B2C na nekem prevzemnem mestu (npr. lokaciji trgovine) ali (vi) na kombinacije teh navodil. V primeru, da pošiljatelj in/ali prejemnik prekliče (del) prevoz(a) pred dostavo, mora družbi TNT vseeno plačati vse dolgovane stroške.  

c. Družba TNT lahko glede na geografske in druge omejitve občasno spremeni razpoložljive možnosti dostave pošiljk B2C. Za dodatne informacije o razpoložljivih možnostih dostave in njihovih pogojih obiščite spletno mesto tnt.com. 

d. Za primer, če prejemnik poda dodatna navodila glede dostave pošiljk, ki niso B2C, pošiljatelj potrjuje in se strinja, da ga obvezuje ta razdelek 16.

17. Ponovna dostava.

17.1 Poslovne dostave.  Družba TNT bo samodejno ali na zahtevo izvedla poskus ponovne dostave: (a) če na naslovu prejemnika ali na sosednjem naslovu nihče ni na voljo za podpis prevzema pošiljke in v bazi ni vnaprejšnje odobritve za izročitev pošiljke brez podpisa o opravljeni dostavi; (b) če pošiljatelj izbere možnost podpisa pošiljke TNT Delivery Signature Option in nobenega upravičenega prejemnika ni na voljo za podpis prevzema pošiljke; ali (c) če družba TNT določi, da pošiljke ni mogoče izročiti. Če poslovna dostava ni izvršena niti po treh poskusih dostave ali po petih delovnih dneh zadržanja od prvega poskusa dostave in je, kjer je to potrebno, bila ocarinjena v ciljni državi, bo pošiljka obravnavana kot nedostavljiva (glejte razdelek 18: (Nedostavljive pošiljke)).

17.2 Dostava v stanovanjska naselja in pošiljke B2C.  Če dostave v stanovanjska naselja v prvem poskusu ni mogoče izvesti na naslov prejemnika ali sosednji naslov, lahko družba TNT po lastni presoji poskusi znova izvesti dostavo, zadrži pošiljko, dokler od pošiljatelja ali prejemnika ne prejeme nadaljnjih navodil glede dostave, ali pošiljko dostavi na lokacijo, ki jo določi družba TNT. Če dostave v stanovanjsko naselje ni mogoče izvesti po opravljenih vnovičnih poskusih dostave, če pošiljatelj ali prejemnik ne posreduje nadaljnjih navodil glede dostave ali če družba TNT ne more izvesti dostave na drugo lokacijo, ki jo določi družba TNT, je pošiljka lahko obravnavana kot nedostavljiva (glejte razdelek 18 (Nedostavljive pošiljke)).

18. Nedostavljive pošiljke.

18.1 Nedostavljiva pošiljka je pošiljka, ki je ni mogoče dostaviti zaradi katerihkoli razlogov, ki med drugim vključujejo naslednje: (a) naslov prejemnika je nepopoln, nečitljiv, nepravilen ali ga ni mogoče najti; (b) s prejemnikom pošiljke ni mogoče priti v stik, ali pa prejemnik ne prevzame pošiljke; (c) pošiljka je naslovljena na območje, kjer družba TNT ne opravlja storitev; (d) prejemnikovo podjetje je zaprto; (e) dostava ni mogoča zaradi nedosegljivosti, ali če je ustrezna oseba, ki bi morala prevzeti pošiljko ali podpisati dostavo, ob prvotnem poskusu ali ponovnih poskusih dostave pošiljko zavrnila; (f) pošiljke ni mogoče ocariniti; (g) pošiljka bi verjetno povzročila škodo ali zamudo pri drugih pošiljkah ali lastnini ali bi poškodovala ljudi; (h) pošiljka vsebuje prepovedane predmete; (i) prejemnik ne more plačati ali zavrne plačilo pošiljke, pri kateri se »račun izstavi prejemniku«; (j) pošiljka je neustrezno zapakirana; (k) vsebina pošiljke ali embalaža je poškodovana do te mere, da ponovno zapakiranje ni mogoče, ali (l) katerikoli od razlogov iz razdelka 17 (Ponovna dostava).

18.2 Če je pošiljka zaradi kakršnegakoli razloga nedostavljiva, lahko družba TNT poskusi obvestiti pošiljatelja in urediti vračilo pošiljke, vendar brez poseganja v morebitne lokalne regulativne omejitve. Če s pošiljateljem ni mogoče priti v stik v petih delovnih dneh ali ta ne poda navodil v primernem času, sme družba TNT vrniti pošiljko pošiljatelju, jo premestiti v začasno skladišče, splošno skladišče ali carinsko skladišče ali pa pošiljko zavreči. Če pošiljke ni mogoče dostaviti, ocariniti ali vrniti, jo sme družba TNT prenesti ali zavreči. Pošiljatelja bremenijo vsakršni stroški, dajatve in nadomestila, ki nastanejo pri vrnitvi, skladiščenju ali uničenju nedostavljive pošiljke, razen če se izkaže, da je pošiljka nedostavljiva po krivdi družbe TNT.

18.3 Pošiljke, ki jih ni mogoče vrniti zaradi lokalnih regulativnih omejitev, se premestijo v začasno skladišče, splošno skladišče ali carinsko skladišče, ali se jih zavrže v skladu z lokalno zakonodajo. Pošiljatelj soglaša, da bo plačal kakršnekoli stroške, ki bodo nastali družbi TNT s takšno premestitvijo ali zavrženjem.

18.4 Stroški za vračilo se odmerijo pošiljatelju skupaj s prvotnimi stroški, razen če se izkaže, da je pošiljka nedostavljiva po krivdi družbe TNT. Dodajo se tudi kakršnikoli drugi stroški, ki so nastali družbi TNT v postopku vračila pošiljke. Za vračilo nedostavljivih pošiljk z nevarnim blagom mora pošiljatelj zagotoviti izpolnjen povratni tovorni list in vso drugo zahtevano dokumentacijo.

19. Časi dostave za Premium izdelke.

Če družba TNT ne dostavi pravočasno izdelkov Express ob 9. uri zjutraj, 10. uri zjutraj ali opoldan pred zajamčenim časom dostave in zamuda ni posledica nobenega od dogodkov, navedenih v razdelku 21 (Neprevzete obveznosti), in če pošiljatelj/prejemnik obvesti družbo TNT o svojem zahtevku skladno z razdelkom 23 (Zahtevki), bo družba TNT zaračunala samo dejansko opravljeno storitev dostave (npr. pred poldnevom) in ne zneska, ki velja za prvotno zahtevano storitev (npr. pred 9. uro zjutraj) v okviru iste kategorije izdelkov Express. Družba TNT bo izvedla povračilo ali izdala dobropis na zadevni račun za razliko v ceni, po svoji izbiri.

20. Omejitve odgovornosti. 

20.1 Standardne omejitve odgovornosti za prevozne storitve. Odgovornost družbe TNT za izgubo, poškodbo ali zamudo v zvezi z opravljanjem prevoznih storitev bo omejena na največ a) znesek, ki ga določa veljavna konvencija, ali b) 100 USD na pošiljko (razen če se pošiljatelj odloči za plačilo dodatnega stroška za vzpostavitev razširjene odgovornosti ali zavarovanja, kot je opisano v razdelkih 20.3 in 20.4). Družba TNT bo uporabila te omejitve tudi za vse zahtevke, ki izhajajo iz opravljanja domačih prevoznih storitev, razen v primeru obstoja zavezujočih ali nižjih omejitev odgovornosti v veljavni državni prevozni zakonodaji (razen če se pošiljatelj odloči za plačilo dodatnega stroška za vzpostavitev razširjene odgovornosti ali zavarovanja, kot je opisano v razdelkih 20.3 in 20.4). 

20.2 Omejitve odgovornosti za druge zahtevke. Če tega ne ureja razdelek 20.1 (Standardne omejitve odgovornosti za prevozne storitve), je odgovornost družbe TNT za izgubo, poškodbo, zamudo ali katerikoli drugi zahtevek v zvezi z opravljanjem pomožnih storitev ali za drugo kršitev pogodbe omejena na 3,40 EUR na kilogram; v nobenem primeru pa ne sme preseči najvišje odgovornosti 10.000 EUR na dogodek ali serijo povezanih dogodkov.

20.3 Maksimalna odgovornost: Razširjena odgovornost (ni na voljo na vseh lokacijah – za podrobnosti se obrnite na oddelek za stike s strankami pri družbi TNT).

a. Na lokacijah, kjer družba TNT ponuja razširjeno odgovornost, se lahko pošiljatelj odloči za plačilo dodatnega stroška za specifikacijo tovornega lista z razširjeno odgovornostjo, ki presega omejitve, določene v razdelkih 20.1 in 20.2. 

b. Označena razširjena odgovornost predstavlja najvišjo odgovornost družbe TNT v povezavi s pošiljko. Razširjena odgovornost velja samo v primeru, če družba TNT odgovarja za škodo v skladu s konvencijami ali nacionalno prevozno zakonodajo, ki je obvezno uporabljiva za pošiljko.

c. Razen če družba TNT določi drugače, je najvišji znesek razširjene odgovornosti 25.000 EUR na pošiljko (izključene so pošiljke z dokumenti – glejte spodaj). 

d. Odgovornost družbe TNT za dokazano izgubo ali škodo ali kateri koli drugi zahtevek v povezavi s pošiljkami z dokumenti ne bo presegala vrednosti rekonstrukcije pošiljke, vendar največ 500 EUR za posamezno pošiljko z dokumenti, razen če družba TNT določi drugače. Razširjena odgovornost ni na voljo za vse pošiljke z dokumenti. Za več informacij o razpoložljivosti glejte spletno mesto tnt.com ali se obrnite na oddelek za stike s strankami pri družbi TNT.

20.4 Zavarovanje (ni na voljo na vseh lokacijah – za podrobnosti se obrnite na oddelek za stike s strankami pri družbi TNT).

a. Na lokacijah, kjer družba TNT ponuja zavarovanje, se lahko pošiljatelj odloči za plačilo dodatnega stroška za izbiro zavarovanja na tovornem listu, ki presega omejitve, določene v razdelkih 20.1 in 20.2.

b. Označeno zavarovanje predstavlja najvišji znesek, za katerega družba TNT prevzame tveganje v povezavi s pošiljko. 

c. Razen če družba TNT določi drugače, je najvišja zavarovalna vsota 25.000 EUR na pošiljko. 

d. Zavarovalno kritje družbe TNT je omejeno, kot je določeno v Institutski klavzuli Londonskih zavarovateljev A (Institute Cargo Clause A).

e. Odgovornost družbe TNT za dokazano izgubo ali škodo ali kateri koli drugi zahtevek v povezavi s pošiljkami z dokumenti ne bo presegala vrednosti rekonstrukcije pošiljke, vendar največ 500 EUR za posamezno pošiljko z dokumenti, razen če družba TNT določi drugače. Zavarovanje ni na voljo za vse pošiljke z dokumenti. Za več informacij o razpoložljivosti glejte spletno mesto tnt.com ali se obrnite na oddelek za stike s strankami pri družbi TNT.

20.5 Če se pošiljatelj odloči za razširjeno odgovornost ali zavarovanje, veljajo naslednji pogoji:  

a. Odgovornost in tveganje za kakršnokoli izgubo, ki presega deklarirano vrednost, prevzema pošiljatelj.

b. Nadomestilo bo ocenjeno na podlagi deklarirane vrednosti in se lahko razlikuje glede na izvor pošiljke. Za informacije se obrnite na oddelek za stike s strankami pri družbi TNT. 

c. Odgovornost družbe TNT za izgubo, poškodbo, zamudo ali katerikoli drugi zahtevek v zvezi s pošiljko ne bo presegla stroškov za popravilo pošiljke, njene amortizirane vrednosti ali stroškov njene zamenjave, karkoli je nižje. Družba TNT ima pravico zahtevati neodvisno dokazilo o vrednosti vsebine pošiljke, za katero je bil podan zahtevek. 

d. Nadomestila ni v primeru (i) posledičnih škod oziroma izgub ali (ii) zamud ali izgub, ki so posledica pošiljateljeve kršitve obveznosti iz teh Pogojev.

e. Nadomestila ni v primeru škod oziroma izgub, povezanih s pomožnimi storitvami. 

f. Kakršenkoli poskus deklaracije vrednosti za razširjeno odgovornost, zavarovanje ali carinjenje, ki presega najvišje dovoljenje zneske v okviru teh Pogojev, je ničen in neveljaven. Takšna deklarirana vrednost bo samodejno znižana na dovoljene omejitve za pošiljko. Če družba TNT sprejme v prevoz katerokoli pošiljko z deklarirano vrednostjo, ki presega dopuščene omejitve, to ne pomeni, da se odpoveduje katerikoli določbi v okviru teh Pogojev. Potem, ko je pošiljka oddana, družba TNT ne more upoštevati zahtev za spremembo podatkov o deklarirani vrednosti na tovornem listu. 

g. Kadar pošiljatelj ni navedel razširjene odgovornosti ali zavarovanja za vsak paket na tovornem listu, navedel pa je skupno deklarirano vrednost za celotno pošiljko, se deklarirana vrednost za vsak paket izračuna tako, da se celotna deklarirana vrednost deli s številom paketov na tovornem listu. V nobenem primeru ne sme deklarirana vrednost nobenega paketa v pošiljki presegati deklarirane vrednosti pošiljke.

20.6 Edinstveni artikli. Odgovornost družbe TNT za pošiljke, ki vsebujejo edinstvene artikle, v celoti ali delno, je omejena na zadevno konvencijsko omejitev ali obvezno uporabljivo lokalno zakonodajo. Razširjena odgovornost ali zavarovanje nista na voljo za pošiljke, ki vsebujejo edinstvene artikle.

21. Neprevzete odgovornosti. 

21.1 Družba TNT ne prevzema odgovornosti za:

a. v skladu z dodatnimi omejitvami v teh Pogojih za škodo, ki presega razširjeno odgovornost ali zavarovanje (kot je omejeno z razdelkom 20.3 (Maksimalna odgovornost: razširjena odgovornost)) in razdelkom 20.4 (Zavarovanje)) ali omejitev odgovornosti, kot je opredeljena v ustrezni konvenciji, ali, za pošiljke iz in med določenimi lokacijami znotraj države, kot jo opredeljuje veljavna lokalna zakonodaja, karkoli je večje, ne glede na to, ali je bila družba TNT obveščena ali bi morala biti obveščen o možnosti nastanka take škode; 

b. posebno, nenamerno, posledično ali posredno izgubo ali škodo, vključno s stroški kateregakoli nadomestnega načina prevoza, izgubo prihodkov, dohodkov, uporabe ali dobička, pričakovanih prihrankov, dobrega imena ali izgubo priložnosti; ali 

21.2 Pošiljatelj prevzema vsa tveganja za kakršno koli izgubo, poškodbo ali zamudo, ki jih družba TNT izrecno ne prevzema v teh Pogojih. Pošiljatelj si lahko po želji sam uredi zavarovalno kritje. Družba TNT ne zagotavlja zavarovalnega kritja.

21.3 Družba TNT ne prevzema nobene odgovornosti in ne zagotavlja nobenega popravka, povračila ali dobropisa zaradi kakršnekoli izgube, poškodbe, zamude, napačne dostave, neuspešne dostave, posredovanja napačnih podatkov ali neposredovanja podatkov, ki so posledica kateregakoli od naslednjih dogodkov (seznam ni izključne narave):

a. dejanja, neizpolnitve obveznosti ali opustitve pošiljatelja, prejemnika ali katerekoli druge osebe, ki želi odposlati pošiljko;

b. narave pošiljke ali kakršnekoli napake, lastnosti, inherentne pomanjkljivosti ali občutljivosti pošiljke;

c. kršitve teh Pogojev ali drugih pogojev in določil, ki veljajo za pošiljko, vključno s pošiljanjem prepovedanih predmetov, nevarnega blaga, nepravilno deklaracijo tovora in neustrezno zaščito, označevanjem ali naslavljanjem pošiljk;

d. glob, denarnih kazni ali drugih finančnih zneskov, s katerimi regulativni organ ali tretja oseba obremeni pošiljatelja ali prejemnika;

e. kakršnihkoli dogodkov izven nadzora družbe TNT, vključno s pandemijami ali epidemijami, nevarnostmi iz zraka, državnimi sovražniki, javnimi ali regulativnimi organi, ki ravnajo z navidezno ali dejansko pristojnostjo, dejanji ali opustitvami carinskih uradnikov, izgredi, stavkami ali pričakovanimi stavkami oziroma drugimi lokalnimi spori, družbenimi nemiri, nevarnostmi zaradi vojnega stanja ali vremenskih pogojev, nacionalnimi, mednarodnimi ali lokalnimi prekinitvami v prevoznem sistemu v zraku ali po kopnem, kaznivimi dejanji katerekoli fizične ali pravne osebe, ki vključujejo teroristična dejanja, naravnimi nesrečami, prekinitvami ali nedelovanjem komunikacijskih in informacijskih sistemov (vključno s sistemi družbe TNT), tehnično pogojenimi zamudami ali pogoji, ki predstavljajo nevarnost osebju družbe TNT;

f. nepravilnega ali neustreznega pakiranja, vključno s pošiljateljevo opustitvijo uporabe embalaže, ki jo odobri družba TNT, kadar je takšna odobritev zaželena, priporočena ali zahtevana. Zlasti za računalnike, elektroniko, občutljive predmete in alkohol je treba uporabiti embalažo v skladu s smernicami družbe TNT, ki so na voljo na spletnem mestu tnt.com. Zagotavljanje pakiranja, nasvetov, pomoči ali napotkov glede ustreznega pakiranja pošiljk s strani družbe TNT ne pomeni, da družba TNT prevzema kakršnokoli odgovornost, razen če družba TNT to izrecno izjavi v pisni obliki;

g. upoštevanja ustnih ali pisnih navodil glede dostave s strani pošiljatelja, prejemnika ali oseb, ki zatrjujejo, da zastopajo pošiljatelja ali prejemnika;

h. zamude pri dostavi zaradi upoštevanja pravilnikov družbe TNT o plačilu stroškov; 

i. nezmožnosti družbe TNT zagotoviti kopijo evidence o dostavi ali kopijo podpisa, pridobljenega ob dostavi;

j. izbrisa podatkov, izgube ali nezmožnosti povrnitve podatkov, zapisanih na magnetnem traku, v datotekah ali na drugih nosilcih podatkov, ali izbrisa ali poškodovanja fotografskih posnetkov ali zvokovnih sledi zaradi izpostavljenosti posnetka neželenim zunanjim dejavnikom;

k. neupoštevanja oznake o tem, kako mora biti paket obrnjen (npr. puščice »GOR« ali oznake »TA STRAN NAJ BO OBRNJENA NAVZGOR«), s strani družbe TNT;

l. neobveščanja s strani družbe TNT ali njene zamude pri obveščanju pošiljatelja ali prejemnika o kakršnikoli zamudi, izgubi ali poškodbi pošiljke, nepopolnem, nepravilnem ali netočnem naslovu prejemnika ali carinskega posrednika, nepravilni, nepopolni ali manjkajoči dokumentaciji, neplačanih dajatvah ali davkih, ki so potrebni za sprostitev pošiljke;

m. izgube ali poškodbe kateregakoli posameznega predmeta, za katerega družba TNT nima preverljive evidence o prejemu, vključno z okoliščinami, ko je blago že pred oddajo pošiljke družbi TNT naloženo v priklopnik, na palete ali zapakirano tako, da številke predmetov ali vsebin pošiljke ni mogoče razumno preveriti;

n. izgube katerihkoli osebnih ali finančnih podatkov, ki vključujejo številke socialnega zavarovanja, datume rojstva, številke vozniškega dovoljenja, številke kreditnih in debetnih kartic in podatke o finančnih računih;

o. pošiljateljeve opustitve izbrisa vseh pošiljk, vnesenih v sistem družbe TNT ali napravo za odpremo pošiljke, kadar se pošiljka ne odda družbi TNT;

p. škode, ki jo izkazujejo merilnik naklona, merilnik šokov in tresljajev ali instrumenti, ki zaznavajo spremembe temperature; in  

q. nezmožnosti doseganja zajamčenega časa dostave za katerokoli pošiljko z nepopolnim ali nepravilnim naslovom (glejte razdelek 18 (Nedostavljive pošiljke)).

21.4 Družba TNT ne prevzema nobene odgovornosti, ki presega odgovornost, ki jo družba TNT izrecno prevzema v teh Pogojih, pošiljatelj pa prevzema odgovornost in soglaša, da bo družbi TNT povrnil škodo, ki zaradi pošiljke nastane družbi TNT ali tretji osebi ali ki nastane zaradi kakršnegakoli zahtevka tretje osebe, zlasti prejemnika. 

Kakršnokoli plačilo, ki ga izvede družba TNT skladno z zahtevkom pošiljatelja ali tretje osebe, se ne šteje za prevzem odgovornosti ali opustitev določb v tem razdelku 21.

22. Izključitev jamstva.

Družba TNT ne daje nikakršnih jamstev, izrecnih ali posrednih, ki niso izrecno opredeljena v teh pogojih.

23. Zahtevki.

Družba TNT bo sprejela v obravnavo le zahtevek v zvezi s pošiljko, pri katerem vlagatelj zahtevka ravna v skladu s katerokoli veljavno konvencijo in naslednjim postopkom, sicer zahtevek proti družbi TNT ni dopusten: 

23.1 Obvestilo o zahtevku. 

a. O vseh zahtevkih zaradi izgube, škode (vidne ali skrite) ali zamude (vključno z zahtevki zaradi kvarjenja) ali manjkajoče vsebine je treba družbo TNT obvestiti v 21 dneh po (i) dostavi pošiljke (v primeru škode ali zamude) ali (ii) pričakovanem datumu dostave (v primeru izgube, nedostave ali napačne dostave). 

b. Če je prejemnik pošiljko sprejel brez obvestila o nastali škodi na potrdilu o dostavi, je to dokaz prima facie, da je bila pošiljka dostavljena v brezhibnem stanju. 

c. O vseh zahtevkih je treba podati obvestilo prek spletnega mesta tnt.com ali prek oddelka za stike s strankami pri družbi TNT. 

23.2 Zahtevani podatki. Vsa obvestila o zahtevkih morajo vsebovati popolne podatke o pošiljatelju in prejemniku, številko za sledenje družbe TNT, datum pošiljke, število kosov in težo pošiljke. Predpogoj za to, da družba TNT obravnava katerikoli odškodninski zahtevek, je, da prejemnik družbi TNT omogoči pregled vsebine, originalnega kartona in embalaže pošiljke, bodisi v prostorih prejemnika bodisi v poslovalnici družbe TNT, preden je sprejeta odločitev o zaključku zadeve. 

23.3 Omejitve. Družba TNT ni dolžna obravnavati nobenega zahtevka, dokler niso plačani vsi stroški; vlagatelj zahtevka ne sme odšteti zneska zahtevka od teh stroškov. V zvezi s pošiljko je mogoče vložiti samo en zahtevek. Po prejemu plačila na podlagi zahtevka ni mogoče zahtevati ali izterjati dodatne odškodnine za to pošiljko. Pošiljatelji ali prejemniki, ki so pakete oddali družbi TNT preko združevalca pošiljk, nimajo pravice uveljavljati kakršnegakoli pravnega varstva zoper družbo TNT. 

23.4 Tožbe. Povrnitve škode, ki nastane zaradi prevoza s strani družbe TNT, ni mogoče zahtevati s tožbo v sodnem postopku, razen če je ta vložena pri pristojnem sodišču v dveh letih od dejanskega datuma dostave (v primeru poškodbe, primanjkljaja ali zamude) ali pričakovanega datuma dostave (v primeru izgube, neopravljene dostave ali napačne dostave) ali v veljavnem zastaralnem roku, karkoli je krajše.

24. Oddajanje naročil podizvajalcem.

Družba TNT si pridržuje pravico, da katerokoli celotno storitev ali njen del odda v izvedbo podizvajalcem. 

25. Varstvo podatkov. 

25.1 Izrazi »upravljavec«, »osebni podatki«, »posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki« in »obdelava« imajo pomen, ki jim je pripisan v Splošni uredbi o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (»GDPR«) ter katerihkoli drugih zakonih in drugih predpisih o varstvu podatkov, ki veljajo za obdelavo osebnih podatkov (»osebni podatki«) v okviru teh Pogojev (skupaj imenovani »zakonodaja o varstvu podatkov«).

25.2 Družba TNT in pošiljatelj potrjujeta, da sta oba samostojna upravljavca v zvezi z obdelavo osebnih podatkov med pogodbenicama v okviru teh Pogojev.

25.3 V zvezi z obdelavo katerihkoli osebnih podatkov v okviru teh Pogojev pošiljatelj potrjuje, da je upošteval zakonodajo o varstvu podatkov, vključno z zagotavljanjem informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, zagotavljanjem informacij, ki jih vsebuje obvestilo družbe TNT o zasebnosti na spletnem mestu tnt.com, in pridobitvijo podlage za zakonito obdelavo v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, kot so izvajanje pogodbe, zakoniti interesi ali osebna privolitev.

25.4 Pošiljatelj bo družbi TNT povrnil škodo v zvezi z vsemi stroški, zahtevki, poškodbami in izdatki, ki jih utrpi oziroma ima družba TNT v povezavi s pošiljateljevim neupoštevanjem tega razdelka 25.

25.5 Pošiljatelj izjavlja, da podlaga za zakonito obdelavo, določena v razdelku 25.3, (prav tako) omogoča prenos osebnih podatkov na družbo TNT, njena pridružena podjetja, podružnice, svetovalce, revizorje ali tretje osebe, ki jih družba TNT najame za izvajanje obveznosti do pošiljatelja v okviru teh Pogojev, v vseh državah v Evropskem gospodarskem prostoru (»EGP«) in zunaj njega.

25.6 Za vsak prenos osebnih podatkov s pošiljatelja na družbo TNT ali obratno iz EGP ali Švice v državo zunaj EGP ali Švice veljajo standardna pogodbena določila od upravljavca do upravljavca (Odločba 2004/915/ES) (»SCC-CC«), kot jih predvideva člen 46(2)(c) GDPR, ki so na voljo na spletnem mestu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. V ta namen so s sklicem na omenjeno povezavo standardna določila SCC-CC v celoti vključena v te Pogoje in predstavljajo njihov sestavni del. S sprejemom teh Pogojev se šteje, da sta pogodbenici (a) podpisali standardna določila SCC-CC, (b) se strinjajta z njihovo vsebino in (c) bosta upoštevali njihove pogoje ter (d) se strinjajta, da vse spremembe ali nadaljnje odločbe in/ali spletna mesta (URL) veljajo in nadomeščajo odločbo in/ali spletno mesto (URL) iz tega razdelka 25.6. V skladu s standardnimi določili SCC-CC bo družba TNT kot upravljavec delovala kot izvoznik podatkov tudi v imenu svojih pridruženih podjetij, pošiljatelj kot upravljavec pa bo deloval kot uvoznik podatkov, ali obratno, kjer je to primerno. Zgoraj navedeno ne posega v pravico družbe TNT, da se samostojno odloči o uporabi drugega ustreznega mehanizma prenosa v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov. Preneseni osebni podatki lahko vključujejo kontaktne podatke posameznih pošiljateljev in prejemnikov, kot so imena in naslovi, potrebni za učinkovito zagotavljanje storitev družbe TNT, kot je dostava paketov in omogočanje funkcij sledenja, kakor v nadaljevanju ali drugače določajo ti Pogoji in v skladu s prilogami standardnih določil SCC-CC.

25.7 Če Sodišče Evropske unije, lokalni nadzorni organ ali podoben vladni organ ugotovi, da katerikoli od pogojev iz tega razdelka 25 in/ali standardnih določil SCC-CC ne predstavlja več zakonite metode za prenos osebnih podatkov izven EGP ali Švice, se pogodbenici v dobri veri dogovorita o alternativni metodi za izvedbo prenosa na zakonit način.

26. Celotna pogodba.

Ti Pogoji predstavljajo celotno pogodbo med pogodbenicama ter v skladu z razdelkom 1 (Uporaba) prevladajo nad vsemi drugimi ustnimi ali pisnimi pogoji ali določili. Teh Pogojev ni mogoče nadomestiti brez izrecnega pisnega dogovora med pogodbenicama. 

27. Prenos.

Niti pravice niti dolžnosti pogodbenic v okviru teh Pogojev se ne smejo prenesti ali podeliti brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbenice, z izjemo tega, da sme družba TNT vse ali del svojih pravic in dolžnosti v okviru teh Pogojev prenesti in podeliti svojim pridruženim podjetjem. Brez omejevanja omenjenega so ti Pogoji zavezujoči tako za pogodbenici kot za njune dovoljene naslednike in prevzemnike.

28. Neodpoved pravicam.

Nobeno neizvajanje ali neustrezna uporaba določbe teh Pogojev s strani družbe TNT ne pomeni odpovedi tej določbi, niti na noben drug način ne omejuje pravice družbe TNT do izvajanja takšne določbe.

29. Obveznost spoštovanja zakonodaje.

Ti Pogoji ne izključujejo nobene odgovornosti, če je njena izključitev prepovedana z zakonom. Če katerakoli določba, ki jo vsebujejo ali se nanjo sklicujejo ti Pogoji, nasprotuje katerikoli veljavni mednarodni pogodbi, lokalni zakonodaji, vladnim predpisom, navodilom ali zahtevam, se takšna določba omeji do največje dovoljene meje. V takšni omejeni obliki ohrani veljavnost kot del pogodbe med družbo TNT in pošiljateljem. Neveljavnost ali neizvršljivost katerekoli določbe ne vpliva na druge dele teh Pogojev.

30. Mediacija.

Belgijska zakonodaja dovoljuje uporabnikom belgijskih dohodnih in odhodnih poštnih storitev, da zahtevajo posredovanje ombudsmana (varuha človekovih pravic) za poštno dejavnost (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)), pod pogojem, da uporabnik predhodno posreduje svojo pritožbo družbi TNT. Takšno posredovanje ne sme kršiti določb teh Pogojev.

31. Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost.

Za te pogoje in morebitne spore, ki izhajajo iz storitev družbe TNT ali so povezani z njimi, veljajo zakoni in so pristojna sodišča v državi ali na območju, kjer družba TNT sprejme pošiljko za izvedbo storitev, razen če je s katerokoli veljavno konvencijo določeno drugače.