Splošni pogoji in določila

TNT Splošni pogoji in določila o prevozu pošiljk in ostalih storitev

Splošni pogoji in določila o prevozu pošiljk in ostalih storitev - kratka različica (01-12)

Ti splošni pogoji in določila so krajša različica naših Splošnih pogojev in določil, ki se nanašajo na prevoz pošiljk in ostalih storitev, opravljenih s strani našega podjetja. Celotno različico si lahko na zahtevo ogledate v naših izpostavah ali na naši spletni strani.

1. Definicije
"mi", "nam", "naš" in TNT     pomenijo TNT Express Worldwide N.V. in vsa podjetja skupine (TNT), kot tudi zaposlene pri TNT, zastopnike in neodvisne pogodbene izvajalce; "vi", “vaš” in "uporabnik" pomenijo pošiljatelja ali naslovnika pošiljke;

3. Sprejemanje tnt splošnih določil in pogojev 
S predajo svoje pošiljke uporabnik sprejema TNT-jeva splošna določila in pogoje, ki so podrobneje opredeljeni na tovornem listu in/ali v pogodbi o prevozu pošiljke in ostalih storitev v svojem imenu in/ali v imenu osebe, ki izkazuje upravičeni interes do pošiljke ali izvedbe ostalih storitev, ne glede na to, ali je uporabnik tovorni list podpisal na sprednji strani ali ne. TNT-jeva določila in pogoji vključujejo in se nanašajo tudi na vse, s katerimi sodelujemo ali so naši podizvajalci pri prevzemu, prevozu, dostavi uporabnikove pošiljke ali izvedbi ostalih storitev, kar enako velja tudi za naše zaposlene, vodstveni kader in zastopnike. Spremembo navedenih določil in pogojev lahko odobri samo naša pooblaščena oseba in sicer v pisni obliki. Če uporabnik izroči TNT-ju pošiljko z ustnimi ali pisnimi navodili, ki niso v skladu z našimi splošnimi določili in pogoji, takšna navodila za nas niso zavezujoča.

5. Nevarno blago in varnost
5.1 Razen v okoliščinah, opisanih v odstavkih 5.2. in 5.3., izvajalec ne prevzema v prevoz ali v izvedbo ostalih storitev, povezanih s prevozom nevarnega blaga, kar vključuje tisto blago, ki je natančneje določeno v tehničnih navodilih Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), pravilih glede nevarnega blaga Mednarodnega združenja za zračni prevoz (IATA), Mednarodnem kodeksu za prevoz nevarnega blaga po morju (IMDG), Evropskem sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR) ter po veljavnih predpisih in drugih nacionalnih ali mednarodni pravilih za prevoz nevarnega blaga ali izvedbo ostalih storitev, povezanih s prevozom nevarnega blaga.

 

5.2 Izvajalec po prostem preudarku sprejme določeno nevarno blago v prevoz ali v izvedbo ostalih storitev, povezanih s prevozom nevarnega blaga v posameznih državah, če je bil uporabniku podeljen status odobrene stranke. Takšen prevoz mora biti uporabniku pisno odobren pred samo izvedbo prevoza. Uporabnikovo nevarno blago bo sprejeto v prevoz, če je skladno z veljavnimi predpisi (glej točko 5.1 (a) teh splošnih pogojev) in zahtevami izvajalca. Natančnejši pregled zahtev skupaj s postopkom za pridobitev statusa odobrene stranke sta dostopna v najbližji pisarni izvajalca, račun za dodatno plačilo pa se bo uporabniku izstavil po sprejemu pošiljke.

 

5.4 Ob izpolnjevanju tovornega lista ali predaji pošiljke mora uporabnik zagotoviti in potrditi, da njegova pošiljka ne vsebuje prepovedanega blaga, naštetega v aneksu št. 17 ICAO ali drugih nacionalnih ali mednarodnih predpisih, ki opredeljujejo varnost v zračnem prometu. Tovorni list ali katerikoli drugi spremljajoči dokument mora vsebovati natančen opis vsebine pošiljke, navedba omenjenih podatkov pa uporabnika ne odvezuje od njegove odgovornost in jamstva.

 

5.5 Prevoz pošiljke ali ravnanje s pošiljko, ki ga bo opravil izvajalec, je lahko predmet varnostnega pregleda, ki lahko vključuje tudi rentgenski pregled, odkrivanje sledi eksplozivov in druge metode preverjanja varnosti, pri čemer se uporabnik strinja, da izvajalec lahko zaradi varnostnih razlogov pregleda pošiljko v tranzitu.

 

5.6 Uporabnik izjavlja, da je bila pošiljka pripravljena v varnih prostorih, s strani ustrezno usposobljenega lastnega osebja ter da je bila pošiljka med pripravo, skladiščenjem in prevozom, neposredno preden jo je prevzel TNT, zavarovana pred morebitnimi nepooblaščenimi posegi.

 

5.7 TNT ne sprejema pošiljk, ki vsebujejo prepovedano blago.

 

5.8 Organi namembne države ali države tranzita lahko za vašo pošiljko za potrebe carine ali iz varnostnih razlogov zahtevajo izmenjavo podatkov, vključno z vašimi osebnimi podatki.

6. Nadzor izvoza
6.1 Uporabnik prevzema odgovornost in zagotavlja skladnost z vsemi veljavnimi izvoznimi zakoni, vključno s:
- predpisi in pravili, ki prepovedujejo nepooblaščeno trgovino z vojaškim in ostalim strateškim blagom in storitvami, kot tudi finančno in komercialno poslovanje s poimenskimi posamezniki in subjekti v državah v, iz in skozi katere lahko potuje pošiljka;
- ali s predpisi in pravili, ki določajo pogoje pod katerimi se lahko prevažajo določene tehnologije, informacije ali blago v, iz ali skozi katere koli države, kamor pošiljka lahko potuje.

 

6.2 Uporabnik prav tako zagotavlja, da ne bo pošiljal pošiljk preko naših storitev, v kolikor je sam ali katera druga stranka v prevozu pošiljke, naveden na katerem koli seznamu sankcij Združenih narodov, regionalnih ali nacionalnih programov, ki dopolnjujejo te sankcije, ali je naveden na posameznih avtonomnih seznamih (omejevalni ukrepi).

 

6.3 Uporabnik se strinja, da bo identificiral pošiljke, ki so predmet predizvoznega regulativnega nadzora, in nam bo zagotovil podatke ter vso potrebno dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi.

 

6.4 Uporabnik je odgovoren, da na lastne stroške zagotovi izvozna in uvozna dovoljenja oziroma vsa zahtevana dovoljenja za pošiljko, pridobi ustrezne licence in dovoljenja ter zagotovi, da je prejemnik pooblaščen s strani zakonodaje države pošiljatelja, držav prejemnikov in s strani katere koli države, ki uveljavlja pristojnosti nad predmetom pošiljanja.

 

6.5 TNT ne prevzema nobene odgovornosti do prejemnika ali katere koli druge osebe za dejanja neupoštevanja izvozne zakonodaje, sankcij, restriktivnih ukrepov in embargov.

7. Pravica do pregledovanja
Uporabnik soglaša, da TNT ali katerikoli pooblaščeni državni organ, vključno s carino in varnostniki, lahko odpre in pregleda vsebino pošiljke, v skladu z veljavnimi zakoni.

9. Carinske formalnosti
9.1 S temi splošnimi pogoji in določili uporabnik imenuje TNT za svojega zastopnika izključno za potrebe carinske prijave pošiljke in izvedbe carinskih formalnosti ter s tem potrjuje, da je TNT pooblaščenec v postopku izbire špediterja za izvedbo carinskih formalnosti in priprave deklaracij, če takšno storitev zaupa podizvajalcu. Če bi katerakoli carinska uprava zahtevala dodatno dokumentacijo za namene potrjevanja uvozne/izvozne deklaracije ali TNT-jevega statusa v postopku izvajanja carinskih formalnosti, je dolžnost uporabnika, da zahtevano dokumentacijo zagotovi na lastne stroške.

 

9.2 Uporabnik izjavlja, da bodo vse izjave in podatki, ki jih bo posredoval v zvezi z izvozom in uvozom pošiljke, resnični in pravilni. Uporabnik potrjuje, da v primeru neresničnih ali zavajajočih izjav o pošiljki ali njeni vsebini, prevzema tveganje civilne tožbe in/ali kazenskega pregona, pri čemer kazen vključuje zaplembo in prodajo uporabnikove pošiljke. Kadar TNT prostovoljno nudi pomoč uporabniku pri izvedbi zahtevanih carinskih in drugih formalnosti, jo bo TNT nudil izključno na uporabnikovo odgovornost. Uporabnik potrjuje, da bo povrnil TNT-ju vsakršno škodo in da bo poskrbel, da TNT ne bo predmet odškodninskih in drugih zahtevkov, ki bi izhajali iz posredovanih informacij, prav tako pa bo uporabnik povrnil stroške, ki bi bili posledica tega, ter bo plačal (uporabnik) administrativne stroške za storitve, opisane v tej točki.

 

9.3 Vse carinske dajatve, davke globe za prekrške, skladiščne in druge stroške, ki so bili zaračunani TNT-ju kot posledica izvajanja dejanj carinske službe ali drugega upravnega organa ali uporabnikove in/ali prejemnikove napake pri pripravi ustrezne dokumentacije in/ali pridobitvi zahtevane licence ali dovoljenja, bo TNT zaračunal uporabniku ali naslovniku pošiljke. V primeru, da se TNT odloči zaračunati stroške naslovniku in ta odkloni takšno plačilo, uporabnik izjavlja, da jih bo plačal TNT-ju skupaj z administrativnimi stroški, kot tudi morebitnimi dodatnimi stroški. Na podlagi prvega poziva bo uporabnik TNT-ju zagotovil ustrezno jamstvo za plačilo carinskih dajatev, davkov, kazenskih dajatev, skladiščnih in drugih stroškov, opredeljenih v tej točki.

 

9.4 TNT si bo prizadeval hitro opraviti vse carinske formalnosti za uporabnikovo pošiljko, vendar obenem ne odgovarja za kakršnokoli zamudo, izgubo ali poškodbe, ki bi bile posledica ravnanja carinikov ali drugih upravnih organov.

11. Dostavljanje pošiljk
Dostavljanje in vročanje pošiljk se opravlja na način, določen v tej točki in skladno z določbami zakona, ki ureja poštne storitve. 


Izvajalec sme vročiti pošiljko na naslovu, ki je naveden na tovornem listu ali na naslovni nalepki. Izkaz vročitve pošiljke je podpisan tovorni list ali kateri koli drug viden dokaz, da je bila pošiljka vročena na pravi naslov oz. pravi kontaktni osebi. V primeru, da je z uporabnikom dogovorjeno drugače, se sme pošiljko vročiti tudi na drugem mestu ali drugi osebi.
Če pošiljke iz katerega koli razloga ni mogoče dostaviti uporabniku, pusti dostavljalec iz TNT v hišnem predalčniku obvestilo o poizkusu dostave z navedbo kontaktne številke, kjer se naslovnik lahko dogovori o ponovni dostavi ali o osebnem dvigu pošiljke v TNT sortirnem centru v roku 8 delovnih dni. V nasprotnem primeru se pošiljka vrne pošiljatelju. Po drugem poizkusu dostave, ali v primeru, da prejemnik pošiljko zavrne, bo TNT poizkusil stopiti v stik z uporabnikom in se z njim dogovoriti o naslednjem koraku. Uporabnik se strinja, da bo prevzel vse stroške, povezane z dostavo, ravnanjem ali vračanjem pošiljke ter morebitne dodatne stroške, ki bi lahko nastali z nadaljnjimi poizkusi dostave. Če naročnik storitve po drugem poizkusu dostave v razumnem obdobju ne izda ustreznih navodil, se uporabnik strinja, da lahko TNT po lastnem preudarku vsebino pošiljke uniči ali proda, brez kakršnihkoli nadaljnjih obveznosti do uporabnika.


12. Obveznosti uporabnika
Uporabnik TNT zagotavlja in jamči, da:

12.1 je vsebino pošiljke (vključno s težo in številom paketov) ustrezno opisal na TNT-jevem tovornem listu, je vsebino pošiljke ustrezno označil in da je uporabnik nalepko ali nalepke varno pritrdil na vidnem mestu na zunanji strani pošiljke, tako da jo je mogoče jasno videti;

 

12.2 so na TNT-jevem tovornem listu vsi kontaktni podatki v celoti, natančno in čitljivo vpisani in da je nalepko ali nalepke ali tovorni list varno pritrjen na vidnem mestu na zunanji strani pošiljke, tako da jo je mogoče jasno videti;

 

12.3 je vsebino pošiljke varno in skrbno pripravil in pakiral v ustrezno embalažo, tako da bi bila zaščitena pred običajnimi nevarnostmi pri prevozu ali izvedbi ostalih storitev, vključno z ustreznimi sortirnimi postopki ali postopki ravnanja, povezanimi z njimi;

 

12.4 je navedel pravo težo pošiljke in da bo zagotovil vso posebno opremo, ki bi jo potreboval TNT za natovarjanje pošiljke na svoja vozila ali raztovarjanje iz njih;

 

12.5 je dobro in na vidno mesto pritrdil nalepko, ki označuje povečano težo, če teža pošiljke presega 30 kilogramov;

 

12.6 za vsebino pošiljke ne veljajo prepovedi IATA, ICAO, IMDG ali ADR in da pošiljka ne vsebuje prepovedanega blaga, ter da prejemnik pošiljke ni oseba ali organizacija, s katero TNT-ju ali uporabniku, po veljavnih zakonih in predpisih, ni dovoljeno poslovati;

 

Uporabnik se strinja, da bo TNT-ju pokril nastale stroške in preprečil, da bi bil TNT predmet kakršnihkoli odškodninskih ali drugih zahtevkov, kot tudi TNT-ju povrnil stroške, škodo ali izdatke, vključno s pravnimi stroški, ki bi jih TNT utrpel zaradi uporabnikovega kršenja navedenih jamstev in zagotovil ali zaradi kršitev tretjih oseb, tudi če je TNT nevede sprejel pošiljko, ki ni v skladu z uporabnikovimi obveznostmi.

13. Obseg jamstva
13.1 V skladu s 14. točko teh splošnih pogojev in določil izvajalec pri prevozu pošiljk omejuje svojo odgovornost oz. jamstvo za kakršnokoli izgubo, poškodbo ali zamudo pošiljke ali dela pošiljke, kot je opredeljeno v nadaljevanju:

 

13.1.1 Če poteka prevoz uporabnikove pošiljke izključno ali deloma po zraku in je njen namembni kraj ali vmesni postanek v državi, ki ni enaka odpremni državi, se uporabljajo določila Varšavske Konvencije (1929) (kot je bila spremenjena oz. dopolnjena s Haškim protokolom iz leta 1955) in/ali Montrealskim protokolom številka 4 (1975) ali Montrealsko konvencijo (1999), glede na to katero je dolžan upoštevati TNT. Navedene mednarodne pogodbe opredeljujejo in omejujejo TNT-jevo odgovornost za primere izgube, poškodbe ali zamude uporabnikove pošiljke na 19 SRD (posebnih pravic črpanja) na kilogram.

 

13.1.2 Če izvajalec opravi prevoz pošiljke izključno po cesti znotraj, v ali iz države uporabnika, pri čemer je takšna država podpisnica Konvencije o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti iz leta 1956 (CMR), se odgovornost izvajalca za izgubo, škodo ali zamudo pošiljke ali prizadetega dela pošiljke, omeji na 8,33 SRD (posebnih pravic črpanja) na kilogram. Za škodo, ki nastane zaradi zamude oz. prekoračitve roka prevoza, se odgovornost oz. jamstvo izvajalca omeji na povračilo zaračunane storitve, ki jo je uporabnik plačal za prevoz takšne pošiljke ali dela takšne pošiljke, ki je bila dostavljena z zamudo.

 

13.1.3 Če izvajalec opravi prevoz pošiljke izključno po cesti znotraj države, ki ni podpisnica CMR, ali med dvema državama, kjer nobena ni podpisnica CMR, se odgovornost izvajalca za izgubo ali škodo pošiljke ali prizadetega dela pošiljke, omeji na 8,33 SRD (posebnih pravic črpanja) na kilogram. Za škodo, ki nastane zaradi zamude oz. prekoračitve roka prevoza, se odgovornost oz. jamstvo izvajalca omeji na povračilo zaračunane storitve, ki jo je uporabnik plačal za prevoz takšne pošiljke ali dela takšne pošiljke, ki je bila dostavljena z zamudo.

 

13.1.4 V primeru neveljavnosti oz. neuporabe točk 13.1.1.-.13.1.3. navedenih zgoraj, TNT zagotavlja jamstvo ne glede na razlog za prevozne storitve, izvedene s strani TNT, vključno z jamstvom zaradi kršitve pogodbe, malomarnosti, kaznivega dejanja ali neizpolnitve obveznosti, in sicer za izgubo, poškodbo, napačno dostavo ali nedostavo uporabnikove pošiljke. Jamstvo je v vsakem trenutku omejeno na najnižje stroške v času prevoza pošiljke, ki jih je utrpel uporabnik za pridobitev ali popravilo pošiljke ali poškodovanega dela pošiljke, ob tem pa je jamstvo pri vsakem posameznem škodnem dogodku omejeno na 17 evrov na kilogram, skupni znesek pa je omejen na največ 10.000 evrov. V primeru zamude, ko uporabnik lahko dokaže, da je utrpel škodo, je jamstvo TNT omejeno na povračilo plačila za prevoz pošiljke ali dela pošiljke, ki je bil dostavljen z zamudo.

 

13.2 Skladno s pogoji, določenimi v 14. točki teh Splošnih pogojev in določil, TNT zagotavlja jamstvo za ostale storitve ne glede na razlog, vključno z jamstvom za kršitev pogodbe, malomarnost, kaznivo dejanje ali neizpolnitev obveznosti. Jamstvo TNT-ja v teh primerih je omejeno na 10.000 evrov po dogodku oz. za skupino dogodkov z enim ali istim vzrokom poškodbe. V primeru izgube ali poškodbe pošiljke, je TNT jamstvo v vsakem trenutku omejeno na najnižje stroške prevoza, ki jih je utrpel uporabnik za pridobitev ali popravilo pošiljke ali poškodovanega dela pošiljke, ki ne presegajo 3,40 evrov na kilogram. Skupni znesek je omejen na največ 10.000 evrov po dogodku oziroma skupini povezanih dogodkov.

14. Izključitve jamstva
14.1 Naše jamstvo ne zajema kakršnekoli izgube prihodkov, izgube dobička, izgube tržišča, izgube ugleda, izgube priložnosti ali za kakršnekoli posredne, postranske, posebne ali posledične škode ali izgube, ki izhaja iz poškodbe, zamude, napačne dostave ali neizvršene dostave uporabnikove pošiljke, tudi če bi bil TNT seznanjen s tem, da lahko pride do takšne škode ali izgube.

 

14.2 TNT ne nosi nobene odgovornosti pri neizpolnjevanju svojih obveznosti, kadar je le-ta posledica:

 

14.2.1 okoliščin, na katere TNT nima vpliva, npr. (vendar ne omejeno na):

  • naravne nesreče vključno s potresi, cikloni, nevihtami, poplavami, požari, boleznimi, meglo, snegom ali poledico;
  • višjo silo, vključno z vojnami, nesrečami, kriminalnimi dejanji, stavkami, embargi, zračnimi nevarnostmi, lokalnimi spori ali civilnimi nemiri (vendar ne omejeno nanje);
  • nacionalne ali lokalne motnje v sistemih zračnega ali cestnega prevoza, ter mehanskih težav pri različnih načinih prevoza ali strojni opremi;
  • skrite napake ali pokvarljivost vsebine pošiljke.

 

14.2.2 opustitve dejanj s strani uporabnika ali s strani tretjih oseb, kot na primer:

  • uporabnikovega kršenja svojih obveznosti (ali kršenja s strani katerekoli druge stranke, ki je povezana s pošiljko in uporabnika navaja h kršitvi) v skladu z navedenimi določili in pogoji, še zlasti zagotovili, navedenimi v 12. točki;
  • dejanja ali opustitev dejanja kateregakoli uslužbenca carine, varnosti, letalske družbe, letališča ali vladne službe.

 

14.2.3 vsebine pošiljke, ki vsebuje kakršenkoli prepovedan predmet, čeprav je TNT morda po pomoti sprejel takšen predmet oz. pošiljko.

 

14.2.4 naše zavrnitve kakršnegakoli nezakonitega izplačila v vašem imenu.

 

14.3 TNT ni splošen oz. običajen prevoznik, zato ne sprejema kakršnihkoli jamstev običajnih prevoznikov.

17. Zavarovanje
17.1 Možno je plačilo zavarovanja za polno vrednost pošiljke in stroške tovornine (pošiljka, ki ne vsebuje dokumentacije) z označitvijo ustreznega okenca na tovornem listu in plačilom navedene premije za zaščito pred 'vsemi tveganji' zaradi izgube ali poškodbe med prevozom do maksimalnega zneska 25.000 evrov na pošiljko. V primeru, da vrednost pošiljke presega 25.000 evrov, je pred samo sklenitvijo oz. nakupom takšnega zavarovanja potreben dogovor s TNT. Omenjeno zavarovanje ni na voljo za drage kamne, plemenite kovine, prenosne računalnike, plazme ali LCD ekrane, nakit, denar, steklo, porcelan, umetnine, starine, dokumente (vse, razen rekonstrukcije stroškov iz točke 17.2) ali kakršnekoli filme, trakove, diske, spominske kartice ali kakršnekoli podobne medije za prevoz podatkov in slik. Če pošiljate takšne predmete, priporočamo, da za zavarovanje poskrbite sami.

 

17.2 Možno je plačilo zavarovanja stroškov rekonstrukcije, reprodukcije, ponovne izdaje ali ponovnega natisa (vključno s stroški materiala, npr. papirja in razumne stroške dela) za vašo pošiljko, ki vsebuje dokumentacijo, in sicer z označitvijo ustreznega okenca na tovornem listu in plačilom ustrezne premije za zavarovanje 'proti vsem tveganjem', ki se nanašajo na izgubo ali poškodbo med prevozom, do maksimalnega zneska 500 evrov na pošiljko. Zavarovanje je na voljo samo za dokumente, ki so našteti na spletni strani hčerinske družbe, podružnice ali izpostave TNT, ki sprejema pošiljko v odpremo.

 

17.3 Zgoraj našteti možnosti zavarovanja 17.1. in 17.2.(i) ne krijeta izgube za posredno škodo in izgubljeni dobiček (glej točko 13.1 zgoraj) ali zamudo pri prevozu oziroma, izgub, nastalih kot posledica kršenja vaših obveznosti v skladu s temi pogoji in določili ter (ii) nista na voljo za ostale storitve in (iii) nista na voljo za določene države. Za seznam omenjenih držav in/ali za podrobnejše informacije o podrobnostih zavarovanja in kritja se obrnite na službo za stike s strankami ali obiščite spletno stran hčerinske družbe, podružnice ali izpostave TNT, ki sprejema pošiljko v odpremo.

19.  Vložitev reklamacije ter postopek reševanja reklamacij in ugovorov
Če želi uporabnik uveljavljati odškodnino zaradi izgube, poškodbe ali prekoračitve roka prevoza (zamude) ali za kakršnokoli drugo povzročeno škodo, je dolžan ravnati skladno z veljavnimi konvencijami in s spodaj navedenim postopkom, sicer si TNT pridržuje pravico do zavrnitve uporabnikovega zahtevka:

 

19.1 uporabnik je dolžan TNT pisno obvestiti o izgubi, poškodbi ali zamudi v roku 21 dni (i) od dostave pošiljke, (ii) ko bi morala biti pošiljka dostavljena ali v primeru ostalih storitev, (iii) ko se je uporabnik upravičeno zavedel izgube, poškodbe ali zamude.

 

19.2 uporabnik mora utemeljiti svoj zahtevek z listinami tako, da pošlje podjetju TNT vse potrebne informacije o pošiljki in njeni izgubi, poškodbi ali zamudi v roku 21 dni. Izvajalec mora na vloženo reklamacijo odgovoriti v roku 15 dni (za pošiljko v notranjem prometu) oziroma v roku 60-ih dni (za pošiljko v mednarodnem prometu), sicer lahko uporabnik v 15 dneh od poteka tega roka vloži pritožbo na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.

 

19.3 TNT izhaja iz domneve, da je bila pošiljka dostavljena v dobrem stanju, razen če je prejemnik ob prejemu pošiljke na tovornem listu naredil zaznamek o kakršnikoli škodi na pošiljki. Z namenom obravnave odškodninskega zahtevka mora uporabnik TNT-ju zagotoviti, da pregleda oziroma preveri originalno embalažo reklamirane pošiljke.

 

19.4 Pravica do ugovora: vsak uporabnik ima pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje izvajalca zaradi domnevnih nepravilnih ravnanj izvajalca. Ugovor lahko vloži uporabnik v priporočenem pismu v roku 30 dni od dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanja izvajalca. Uporabnik mora ugovor obrazložiti in mu priložiti dokaze, s katerimi ugovor utemeljuje. Če uporabnik ne vloži ugovora v navedenem roku, izvajalec njegov ugovor kot prepozno vložen zavrže in o tem obvesti uporabnika. Če izvajalec ugovoru ne ugodi ali o njem ne odloči v roku 15 dni, lahko uporabnik v 15 dneh po prejemu odločitve od poteka roka za odločitev vloži pritožbo na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.

 

19.5 Tako, kot je določeno v zgoraj navedenih mednarodnih konvencijah in/ali zakonih, uporabnikova pravica do odškodninskega zahtevka preneha 1 leto od dneva dostave pošiljke ali od datuma, do katerega naj bi bila pošiljka dostavljena ali od datuma, ko je bila pošiljka vročena. Če se uporabnikova pravica do odškodninskega zahtevka nanaša na izvedbo ostalih storitev, pravica do odškodninskega zahtevka preneha eno leto od datuma, ko je uporabnik dejansko izvedel za izgubo, poškodbo ali zamudo.

 

19.6 V primeru, da TNT delno ali v celoti odobri uporabnikov odškodninski zahtevek, uporabnik jamči, da so se uporabnikovi zavarovalci ali katerekoli tretje osebe, ki so povezane s pošiljko, odrekle vsem pravicam, odškodbam ali olajšavam, do katerih bi lahko bili upravičeni.

 

19.7 Pošiljka se šteje za izgubljeno šele po preteku 30 dni od datuma obvestila, da uporabniku pošiljka ni bila dostavljena. Z uporabnikom se lahko pismeno strinjamo o skrajšanju tega roka.

20.  Cene in plačilo
20.1 Uporabnik se strinja, da bo plačal stroške (vključno s pripadajočimi dodatki) za prevoz pošiljke med krajema, ki sta navedena na tovornem listu/prevozni pogodbi ali za izvedbo ostalih storitev in morebitni davek na dodano vrednost za opravljene prevoze v roku 7 dni od datuma, ko TNT izstavi račun brez odbitkov, nasprotne terjatve ali pobote.

 

20.2 Uporabnik se odreka kakršnikoli pravici do ugovora računom, če računa ni pisno zavrnil v roku 7 dni od datuma izstavitve računa.

 

20.3 Prevoz pošiljke je izračunan na podlagi cen, ki veljajo za uporabnikove pošiljke, kot je navedeno v trenutno veljavni preglednici prevoznih tarif ali v trenutno veljavni pogodbi, sklenjeni z uporabnikom. TNT cenik je na voljo na zahtevo pri vseh izpostavah v državi, v kateri se zaračunajo stroški prevoza pošiljke.

 

20.4 Obračun stroškov prevoza pošiljke se opravi bodisi po dejanski teži pošiljke ali prostorninski teži pošiljke, glede na to, katera je višja; prostorninska teža pa se izračunava na podlagi formule, navedene v naših dokumentih ter na naši spletni strani. TNT lahko preveri težo in/ali prostornino in/ali število paketov v vaši pošiljki. V primeru ugotovljenega odstopanja od teže in/ali prostornine in/ali števila paketov, ki jo je podal uporabnik, se uporabnik strinja, da TNT za izračun cene uporabi novo določeno težo in/ali prostornino in/ali število paketov v pošiljki.

 

20.5 Uvozne carine, davek na dodano vrednost za blago in druge pristojbine v povezavi s pošiljko v prejemnikovi državi plača prejemnik ob dostavi pošiljke. Če prejemnik odkloni takšno plačilo, se pošiljatelj strinja, da bo v celoti poravnal takšne zneske v roku 7 dni od obvestila TNT, da je prejemnik odklonil plačilo.

 

20.6 Pošiljatelj ali naročnik se strinja, da lahko za vse račune, ki ne bodo v celoti plačani v roku 7 dni od izdaje, TNT zaračuna zamudne obresti po obrestni meri, ki znaša 6 % nad izhodiščno obrestno mero Evropske centralne banke. Uporabnik se strinja, da bo plačal sorazmerne in lastne stroške za izterjavo računov, ki ne bi bili plačani v roku sedmih dni od izdaje.

 

20.7 Cene za dostavo pošiljk od vrat do vrat, navedene v preglednici s prevoznimi tarifami, vključujejo stroške za izvedbo običajnih carinskih formalnosti. TNT si pridržuje pravico zaračunati dodatne administrativne stroške, kjer bi bilo potrebno dodatno delo za izvedbo carinskih formalnosti v postopku dostave pošiljke prejemniku. V nekaterih državah se zato za zahtevnejše carinske postopke lahko zaračunavajo dodatni stroški, takšni stroški pa vključujejo, vendar pa niso omejeni na:

 

20.7.1. vlaganje carinske deklaracije, ki vsebuje več kot tri različne vrste blaga,

 

20.7.2. carinski nadzor blaga ali potrebo po dostavi blaga pod carinskim nadzorom,

 

20.7.3. postopke začasnega uvoza,

 

20.7.4. carinjenje, ki zahteva poleg sodelovanja s carinsko upravo še vključitev drugih državnih služb.

 

V nekaterih državah lahko TNT zahteva predplačilo za carinske dajatve, davščine, kazenske dajatve ali za zagotavljanje naknadnih jamstev v imenu uvoznika. Kjer TNT zagotavlja takšne dodatne storitve, se prejemniku zaračunajo dodatni administrativni stroški, pošiljatelj pa jih je dolžan poravnati, če prejemnik zavrne njihovo plačilo.

 

20.8 V kolikor je prejemnik pošiljke tudi plačnik TNT storitve, je pošiljatelj dolžan na TNT tovornem listu označiti polje "Plača prejemnik". V nasprotnem primeru se šteje, da je plačnik TNT storitve pošiljatelj. Uporabnik lahko pooblasti TNT, ali pa se s prejemnikom pošiljke ali drugo osebo dogovori, da bo plačala naše stroške in/ali carinske dajatve, davke, kazenske dajatve, stroške garancije, trošarine, stroške, doplačila in denarne kazni, ki bi jih moral plačati ali bi nastali v zvezi s pošiljko. Če prejemnik ali tretja oseba znotraj iste države odkloni plačilo stroškov za pošiljko ali ne povrne kateregakoli od navedenih stroškov, se uporabnik strinja, da bo pokril takšne stroške v roku 7 dni od našega obvestila uporabniku, da je prejemnik odklonil plačilo.

22.  Sodna pristojnost in veljavno pravo
V skladu z veljavno konvencijo bosta spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili povezani z njo, obe pogodbeni strani reševali na podlagi zakonodaje in pri pristojnih sodiščih v državi sedeža podružnice ali povezanega podjetja ali predstavništva TNT, ki je sprejelo pošiljko za prevoz ali za izvedbo ostalih storitev.