Splošni prevozni pogoji in določila TNT za Evropo

(začne veljati 15. septembra 2023)

1. Uporaba.

1.1 Ti Pogoji veljajo in se uporabljajo za prevoz pošiljk, ki so odpremljene iz Evrope, kot tudi za prevoz pošiljk med državami in območji Evrope ter znotraj njih. Ti Pogoji ne veljajo in se ne uporabljajo za pošiljke znotraj Nemčije in Poljske, za katere veljajo ločeni domači prevozni pogoji in določila. Na nekaterih trgih lahko namesto teh Pogojev ali skupaj z njimi (v vsakem primeru so na voljo na spletnem mestu tnt.com v zadevnih državah ali območjih) veljajo in se uporabljajo lokalni pogoji ali poštni predpisi. Za pošiljke, ki so odpremljene z območij zunaj Evrope, veljajo lokalne tarife ter pogoji in določila pridruženega podjetja, podružnice ali neodvisnega pogodbenega izvajalca TNT, ki sprejme pošiljko. Pošiljke, ki se vrnejo, urejajo pogoji in določila, ki veljajo v državi/na območju, od koder se pošiljka vrača. Dodatne informacije o kateremkoli delu storitev TNT so na voljo na spletnem mestu tnt.com.

1.2 Za mednarodne zračne pošiljke velja Montrealska konvencija ali Varšavska konvencija, kot je primerno. Za mednarodne cestne pošiljke velja CMR, kadar je to primerno. Za notranje pošiljke (med določenimi lokacijami v isti državi) velja zakonodaja te države, ti Pogoji ter vsi veljavni domači prevozni pogoji in določila TNT.

1.3 Najnovejša spletna različica teh Pogojev, ki je objavljena in vzdrževana na zadevnem lokalnem spletnem mestu tnt.com, prevlada nad in nadomešča vse starejše ali druge različice Pogojev. Pošiljatelj, ki odda pošiljko TNT, se strinja s takrat veljavnimi Pogoji. TNT si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni ali dopolni te Pogoje.  

1.4 V primeru nasprotja med temi Pogoji in katerokoli drugo tranzitno dokumentacijo TNT, vključno s pogoji in določili kateregakoli tovornega lista, manifesta ali transportne nalepke TNT, ti Pogoji prevladajo, v kolikor niso v nasprotju z veljavnimi konvencijami ali drugo obvezno uporabljivo zakonodajo, vključno z veljavnimi lokalnimi poštnimi predpisi.

1.5 Razpoložljive storitve lahko TNT občasno spremeni ali začasno ukine njihovo izvajanje. Te spremembe ali začasne ukinitve veljajo za pošiljke, ki so oddane TNT po tem datumu. Podrobnosti o trenutnih storitvah so na voljo na spletnem mestu tnt.com.

1.6 V teh pogojih so vse odločitve TNT sprejete po lastni presoji TNT.

2. Definicije. 

»Letalski tovorni list« ali »tovorni list« pomeni vsak prevozni dokument, manifest, seznam blaga, etiketo, žig, elektronski vnos ali podoben predmet, ki se uporablja v prevoznem sistemu TNT za premik pošiljke. 

»Pomožne storitve« pomenijo vse storitve, ki niso prevozne storitve.

»Pošiljke B2C« so pošiljke na podlagi trgovske transakcije med podjetjem, ki je pošiljatelj (in ki deluje za poklicne namene), in posameznim potrošnikom, ki je prejemnik (in ki deluje zunaj svojih poklicnih namenov).

»Delovni dan« pomeni katerikoli dan, ko so podjetja v odpremni državi, območju ali regiji ali v ciljni državi ali regiji odprta za poslovanje. Delovni dnevi in prazniki se lahko razlikujejo med posameznimi državami, območji ali regijami. Obrnite se na TNT in se pozanimajte, na katere predvidene čase dostave lahko vplivajo te razlike.

»Poslovna dostava« pomeni dostavo, opravljeno v trgovskih ali poslovnih prostorih, razen (a) domov ali zasebnih bivališč, (b) lokacij, kjer podjetje deluje od doma, ali zasebnega naslova, ki ga pošiljatelj navede kot stanovanjski objekt, ter (c) pošiljk B2C.

»Stroški« pomenijo prevozne stroške in vse druge stroške ali doplačila, ki se občasno odmerijo ali zaračunajo na podlagi teh Pogojev, vključno s/z dodatki za gorivo in drugimi doplačili, nadomestili za carinske storitve, stroški za pomožne storitve, stroški za razširjeno odgovornost ali zavarovanje, stroški vračila pošiljke, nadomestili za posebno ravnanje, dajatvami in davki, doplačili za uvoz ali izvoz ter drugimi razumnimi doplačili, ki jih utrpi TNT v zvezi s prevozom pošiljke. Podrobnosti o vseh drugih doplačilih so na voljo na spletnem mestu tnt.com. TNT bo zaračunal davek na dodano vrednost za svoje stroške v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

»CMR« pomeni Konvencijo o Pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti iz leta 1956, kakor je bila spremenjena leta 1978. 

»Pogoji« pomenijo te prevozne pogoje in določila, kot so občasno posodobljeni na spletnem mestu tnt.com. 

»Konvencije« skupaj pomenijo Varšavsko konvencijo, Montrealsko konvencijo in CMR.

»Deklarirana vrednost za carinjenje« pomeni prodajno ceno ali nadomestitveni strošek vsebine pošiljke, ki se zahteva za namene carinjenja.

»Predvideni čas dostave« pomeni objavljeni predvideni čas dostave za storitev TNT ali predvideni čas dostave, ki jo oddelek za stike s strankami pri TNT navede za zadevno pošiljko, pri čemer se upoštevajo blago, ki se pošilja, datum odpreme, točen cilj ter teža in vrednost pošiljke.

»Razširjena odgovornost« pomeni vrednost, če obstaja, ki jo navede pošiljatelj na tovornem listu in predstavlja najvišji znesek odgovornosti TNT v okoliščinah, kjer je TNT odgovoren v skladu z veljavno konvencijo ali lokalno zakonodajo, v zvezi s pošiljko, za katero pošiljatelj plača potrebno nadomestilo. 

»Evropa« pomeni Albanijo, Armenijo, Avstrijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Belgijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Gruzijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Islandijo, Irsko, Izrael, Italijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Makedonijo, Malto, Moldavijo, Črno goro, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Rusijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo, Španijo, Švedsko, Švico, Turčijo, Združeno kraljestvo in Ukrajino skupaj. 

»Zavarovanje« pomeni vrednost, če obstaja, ki jo navede pošiljatelj na tovornem listu in predstavlja najvišji znesek odgovornosti TNT, za katerega TNT prevzame tveganje v zvezi s pošiljko in za katero pošiljatelj plača potrebno nadomestilo.

»Puščanje« ima pomen, ki je določen v razdelku 7 (Priprava pošiljke).

»Montrealska konvencija« pomeni Montrealsko konvencijo z dne 28. maja 1999 in vse nadaljnje Protokole k njej. 

»Paket« pomeni vsak posamezen paket ali kos, ki ga pošiljatelj odda TNT v prevoz, TNT pa ga prevzame od pošiljatelja.

»Prepovedani predmeti« pomenijo predmete in vrste pošiljk, ki so določeni v razdelku 10 (Prepovedani predmeti) teh Pogojev.

»Prejemnik« pomeni fizično ali pravno osebo, ki je navedena na tovornem listu kot prejemnik pošiljke.

»Dostava v stanovanjska naselja« pomeni dostavo v stanovanjske objekte ali zasebna prebivališča, vključno z lokacijami, na katerih se izvaja delo oziroma poslovanje od doma ali zasebnega naslova, ali dostavo, pri kateri pošiljatelj kot naslov dostave navede stanovanjski objekt.

»Pošiljatelj« pomeni fizično ali pravno osebo, ki je navedena na tovornem listu kot pošiljatelj pošiljke.

»Storitve« pomenijo pomožne storitve in prevozne storitve skupaj. 

»Pošiljka« pomeni enega ali več paketov, ki se pošiljajo v okviru enega tovornega lista.

»TNT« pomeni družbo Federal Express Corporation, njene hčerinske družbe, podružnice in pridružena podjetja, njihove zaposlene in zastopnike (kolikor je potrebno).

»Šifra stranke TNT« ali »stranka TNT« pomeni številko, ki jo TNT izda stranki z namenom zagotavljanja, da sistem TNT povzema dejavnosti na tem računu in da se storitve ustrezno zaračunavajo plačniku.

»Prevozni stroški« pomenijo cene, vsakokrat odmerjene za premik pošiljke, ki ga izvede TNT v skladu s temi Pogoji, brez drugih odmerjenih ali obračunanih stroškov ali doplačil, kot so dodatki za gorivo, nadomestila za carinske storitve, stroški za pomožne storitve, stroški za razširjeno odgovornost ali zavarovanje, nadomestila za posebno ravnanje, dajatve in davki, doplačila za uvoz in izvoz ter druga doplačila.

»Prevozne storitve« pomenijo storitve prevoza pošiljke, ki jih ponuja in izvaja TNT v skladu s tovornim listom TNT, brez letalskih tovornih listov FedEx.  

»Edinstveni artikli« pomenijo predmete, za katere razširjena odgovornost ali zavarovanje ne moreta veljati zaradi njihove narave, vključno z dragimi kamni, žlahtnimi kovinami, nakitom, nezaščitenim pohištvom, steklom, porcelanom, umetninami, starinami, krzni, zbirateljskimi predmeti, glasbenimi inštrumenti, pomembnimi dokumenti, kot so potni listi, pametnimi telefoni, pametnimi urami, tabličnimi računalniki, prenosnimi računalniki, elektronskimi zasloni, plazemskimi zasloni, filmi, trakovi, diski, pomnilniškimi karticami ali drugim podatkovnim ali slikovnim blagom.

»Varšavska konvencija« pomeni Varšavsko konvencijo z dne 12. oktobra 1929, kakor je bila spremenjena s Haaškim protokolom z dne 28. septembra 1955 in vsemi nadaljnjimi Protokoli, kot tudi Konvencijo iz Guadalajare z dne 18. septembra 1961. 

3. Stroški.

Prevozni stroški, ki veljajo za pošiljko, so določeni v ceniku TNT, ali pa so izrecno dogovorjeni v zadevnem sporazumu o prevoznih storitvah TNT. Ponudbe TNT za stroške ali storitve so samo ocene na podlagi podatkov, posredovanih s strani pošiljatelja. Končni stroški in storitve se lahko razlikujejo glede na dejansko oddano pošiljko in uporabo teh Pogojev. TNT ne odgovarja za in ne zagotavlja nobene prilagoditve, povračila ali dobropisa zaradi morebitne neskladnosti med katerimkoli stroškom ali ponudbo storitve pred oddajo pošiljke ter stroški, ki se zaračunajo plačniku. Zaračunani stroški so tisti stroški, ki veljajo v času sklenitve zadevnega sporazuma o prevoznih storitvah TNT, TNT pa ima pravico, da občasno in brez prehodnega obvestila spremeni stroške, vključno s prevoznimi stroški, ki so določeni v ceniku TNT.

4. Dodatki za gorivo in druga doplačila.

TNT si pridržuje pravico, da občasno in brez predhodnega obvestila odmeri in spremeni dodatek za gorivo in druga doplačila, določena na spletnem mestu tnt.com. Trajanje in zneske teh sprememb določi TNT. Pošiljatelj, ki odda pošiljko TNT, se strinja s plačilom takrat veljavnih doplačil. Podrobnosti o trenutno veljavnih doplačilih so na voljo na spletnem mestu tnt.com.

5. Popravki računa in prostorninska teža. 

5.1 TNT zaračuna prijavljeno ali dejansko težo pošiljke ali prijavljeno ali dejansko dimenzijsko (volumetrično) težo pošiljke, pri čemer se upošteva višja vrednost.  Prostorninska (volumetrična) masa se izračuna z enačbo prostorninske pretvorbe, kot je določeno v ceniku TNT ali na spletnem mestu tnt.com, kot je primerno. TNT lahko preveri dejansko težo in/ali dejanske dimenzije (prostornino) in/ali število predmetov v pošiljki in če je ta večja od deklarirane teže in/ali dimenzij (prostornine) in/ali števila predmetov, se pošiljatelj strinja, da se za izračun stroškov TNT uporabi dejanska teža pošiljke in/ali dejanska dimenzijska (prostorninska) teža pošiljke, kar je večje..  

5.2 TNT lahko revidira vsak tovorni list, da preveri izbrano prevozno storitev, težo pošiljke/paketa ali število paketov v pošiljki. Če so izbrana prevozna storitev, dejanska in/ali dimenzijska (volumetrična) teža ali število paketov, navedeni na tovornem listu, nepravilni, lahko TNT popravi tovorni list.

5.3 TNT sme popraviti račun in ima pravico, da za te popravke in spremembe tovornega lista zaračuna nadomestilo za posebno ravnanje. Metode, uporabljene za take popravke ali spremembe, in stroški, ki veljajo v takem primeru, so na voljo na zahtevo. 

6. Obračunavanje. 

6.1 Račune za prevozne stroške in povezane stroške je načeloma treba plačati v roku 30 dni od datuma računa, brez kakršnihkoli odtegljajev ali pobota. Za nekatere države lahko veljajo drugačni plačilni pogoji; podrobnosti so na voljo na zahtevo. Računi za dajatve, davke in druge povezane stroške se plačajo takoj po prejemu. Ne glede na to pa si TNT pridržuje pravico zahtevati vnaprejšnje plačilo katerihkoli stroškov. TNT bo načeloma vse pošiljke zaračunaval tedensko za nazaj od datuma prevzema, razen če je dogovorjeno drugače. Računi TNT ne vsebujejo kopije potrdila o dostavi.

6.2 Kadar zakon to dovoljuje, lahko TNT določi elektronski račun kot standardni način predložitve računov, razen če plačnik izrecno zahteva drugače. 

6.3 TNT si pridržuje pravico, da v primerih, kadar se ne uporabijo prednostne metode nakazovanja ali kadar podatki o nakazilu niso predloženi skupaj s plačilom, najprej poplača najstarejše račune.

6.4 V primeru zamude pri plačilu si TNT pridržuje pravico zaračunati nadomestilo za zamudo pri plačilu, zamudne obresti in administrativne stroške za zamujeno plačilo. V tem primeru lahko TNT zaračuna nadomestila, stroške in/ali obresti, ki jih TNT določi v skladu z veljavno zakonodajo EU ali lokalno zakonodajo, ki se nanaša na zamude pri plačilih. 

6.5 Če bo plačilo izvedeno prek šifre stranke TNT, mora stranka, ki je sprožila postopek pošiljanja, na tovorni list vnesti veljavno šifro stranke TNT, da lahko TNT sprejme pošiljko. Stroški, zaračunani v breme šifre stranke TNT, so lahko v naslednjih oblikah: 

a. »Izstavitev računa pošiljatelju« ali »izstavitev računa naročniku pošiljanja«: TNT bo stroške zaračunala v breme pošiljateljeve šifre stranke TNT. 

b. »Izstavitev računa prejemniku« ali »izstavitev računa prevzemniku«: TNT bo stroške zaračunal v breme prejemnikove šifre stranke TNT. Sprejemljivo samo za prevoz na določene lokacije.

6.6 Ne glede na morebitna nasprotujoča navodila ali določila v zvezi s plačili je pošiljatelj (ali druga oseba, ki sproži transakcijo uvozne pošiljke, odvisno od primera) vedno odgovoren za plačilo stroškov, tudi v okoliščinah, ko prejemnik zavrne plačilo.

6.7 Spore v zvezi z računi mora pošiljatelj ali prejemnik predložiti TNT najpozneje (a) v roku 30 dni od datuma izdaje računa ali (b) do datuma zapadlosti računa, karkoli nastopi pozneje. TNT bo sprejel v obravnavo le tisto predložitev spora, v kateri bodo navedeni: (a) številka računa, (b) številka tovornega lista in (c) razlog spora.

6.8 Dajatve in davki. Kadar je to ustrezno, se lahko na podlagi vsebine pošiljk odmerijo dajatve, davki in drugi povezani stroški. V primeru, da TNT v imenu plačnika izplača carinskemu organu dajatve, davke in druge pristojbine, se plačniku odmeri nadomestilo za carinsko storitev na podlagi pavšalnega zneska ali odstotka od celotne izplačane vsote (karkoli je večje). TNT ni dolžan izplačati dajatev, davkov in drugih povezanih stroškov ter lahko zahteva, da jih pošiljatelj ali prejemnik plača TNT, preden TNT poravna kakršnekoli obveznosti iz naslova dajatev, davkov ali drugih povezanih stroškov. Take dajatve in davki se zaračunajo prejemniku, razen če TNT določi drugače. V določenih okoliščinah se lahko ti dajatve in davki zaračunajo pošiljatelju, in sicer tudi v primeru, ko je pošiljka poslana na lokacijo tretje osebe, ki ni stalno prebivališče prejemnika. Računi za dajatve, davke in druge povezane stroške se plačajo takoj po prejemu. Dodatne informacije so na voljo v razdelku 13 (Carinjenje) in na zahtevo.

6.9 Pretvorba valute. Račune TNT je treba plačati v valuti, navedeni na računu, oziroma v lokalni valuti, izračunani na podlagi menjalnih tečajev, ki jih občasno zagotavlja TNT.

7. Priprava pošiljke.

7.1 Omejitve velikosti in teže. Omejitve glede velikosti in teže paketa in pošiljke se razlikujejo glede na kombinacijo države porekla in ciljne države ter glede na storitev. 

7.2 Večkosovne pošiljke. Za skupno težo večkosovne pošiljke ni omejitev, pod pogojem, da noben posamezen paket v pošiljki ne presega omejitve teže na paket, ki je določena za namembni kraj. 

7.3 Zelo velike pošiljke. Pri pošiljkah, ki presegajo omejitve teže za določeno storitev, določene v smernicah za pripravo pošiljke na spletnem mestu tnt.com, je potreben vnaprejšnji dogovor s TNT. TNT si pridržuje pravico zavrniti pakete ali pošiljke, ki jih smatra za neprimerne ali »zelo velike«, kot je podrobneje opisano v smernicah za pripravo pošiljke na spletnem mestu tnt.com. 

7.4 Embalaža. Pošiljatelj mora pripraviti in zapakirati vse pakete za varen prevoz glede na naravo in velikost blaga ter upoštevaje običajno skrbno ravnanje v prevoznem in sortirnem okolju, in skladno z vsemi veljavnimi pogodbami, zakoni, drugimi predpisi in pravili, vključno s tistimi, ki urejajo embalažo, označevanje in etiketiranje. 

7.5 Vse predmete, ki so dovzetni za poškodbe zaradi morebitnih okoliščin pri prevozu, kot so na primer spremembe temperature ali zračnega tlaka, mora pošiljatelj ustrezno zaščititi s primerno embalažo. TNT ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi sprememb temperature ali tlaka.

7.6 TNT ne zagotavlja temperaturno nadzorovanega prevoza, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. Razen če ni izrecno dogovorjeno drugače, TNT ni zavezana dodajati pošiljkam suhega ledu ali zagotavljati storitev ponovnega zamrzovanja, ne glede na morebitne ustne ali enostranske pisne izjave stranke ali TNT o nasprotnem. Če prejemnik zavrne paket, ali če paket pušča, je poškodovan ali oddaja vonj (s skupnim izrazom »puščanje«), se ta vrne pošiljatelju, v kolikor je to mogoče. Če pošiljatelj zavrne paket, ali mu ga zaradi puščanja ni mogoče vrniti, pošiljatelj prevzame odgovornost in soglaša, da bo nadomestil ali kako drugače povrnil škodo TNT za vse stroške, dajatve in odhodke, nastale zaradi čiščenja in/ali odstranitve paketa. Dodatne podrobnosti najdete v razdelku 8 (Zavrnitev ali odklonitev pošiljk).

7.7 Označevanje. Za pravilno izpolnitev vseh potrebnih podatkov tovornega lista je odgovoren pošiljatelj. Vsako pošiljko je treba čitljivo in trajno označiti z imenom, naslovom ulice, mesta in države, vključno s pošiljateljevo in prejemnikovo poštno številko. Pri mednarodnih pošiljkah mora naslov pošiljatelja vsebovati državo, kjer se pošiljka odda TNT. Pošiljatelj mora tovorni list in vse druge obvezne nalepke (npr. težka pošiljka) pritrditi na dobro vidno mesto na zunanji površini pošiljke. 

Dodatne informacije o pripravi pošiljke so na voljo na spletnem mestu tnt.com ali na zahtevo. 

8. Zavrnitev ali odklonitev pošiljk.

TNT si pridržuje pravico, da kadar koli zavrne, zadrži, prekliče, preloži ali vrne pošiljke, če tako zahteva zakonodaja (vključno z zakoni in predpisi o nadzoru izvoza, sankcijah, carini) in/ali če bi take pošiljke po mnenju TNT lahko povzročile škodo ali zamudo drugim pošiljkam, blagu ali osebam; katerih prevoz je prepovedan z zakonom ali je v nasprotju s katerim koli od teh Pogojev; račun TNT osebe ali subjekta, odgovornega za plačilo, ni v dobrem stanju; količina ali vrsta pošiljke bistveno odstopa od količine ali vrste pošiljke, ki jo je pošiljatelj prvotno navedel TNT; ali iz katerega koli drugega razloga. Dejstvo, da TNT sprejme pošiljke, še ne pomeni, da te pošiljke, kot tudi njihova vsebina in kakovost, ustrezajo veljavnim zakonom in drugim predpisom ali tem Pogojem. 

9. Pregled pošiljk.

9.1. TNT lahko na zahtevo pristojnih oblasti ali po lastni presoji v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi odpre in pregleda katerokoli pošiljko. 

9.2 Skladno z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi mora TNT opravljati različne preglede pošiljk. Pošiljatelj se odpoveduje vsem zahtevkom za povračilo škode zaradi poškodbe ali zamude, do katerih lahko pride zaradi takih pregledov. 

10. Prepovedani predmeti.

10.1 Pošiljanje naslednjih predmetov s storitvijo TNT je prepovedano na katerikoli cilj in pošiljatelj se strinja, da teh predmetov ne bo pošiljal, razen če se izrecno dogovori drugače s TNT (glede na izvor in cilj lahko veljajo dodatne omejitve):

a. Strelno orožje, orožje, municija/strelivo in njihovi deli. To med drugim vključuje pištole, nože, metuljaste nože, mečne palice, brce in paralizatorje; 

b. stroji za 3D-tiskanje, ki so zasnovani ali izključno namenjeni proizvodnji strelnega orožja;

c. eksplozivna sredstva (eksplozivi razreda 1.4 so lahko sprejemljivi v nekaterih izvornih/namembnih krajih; dodatne informacije so na voljo na zahtevo), ognjemeti in drugi zažigalni ali vnetljivi predmeti;

d. Predmeti, ki so podobni bombi, ročni granati ali drugi eksplozivni napravi ali orožju. Ti predmeti med drugim vključujejo inertne predmete, kot so replike, igrače pištole, spominki, učni pripomočki in umetniška dela; 

e. vojaški predmeti s poreklom iz katerekoli države, v kateri je zahtevano izvozno dovoljenje; 

f. človeška trupla, človeški organi ali deli telesa, človeški in živalski zarodki ali kremirani oz. izkopani posmrtni ostanki; 

g. žive živali, vključno z žuželkami in domačimi živalmi;  

h. Živalska trupla, mrtve živali ali preparirane živali. To med drugim vključuje živalsko krzno, slonovino in z njo povezane izdelke ter favno;  

i. rastline in rastlinske snovi, vključno z rezanim cvetjem (rezano cvetje je sprejemljivo za določene države in območja, vključno iz Nizozemske v Združene države Amerike in za celotno Latinsko Ameriko; dodatne informacije so na voljo na zahtevo);  

j. pokvarljiva živila ter vsa živila in pijača, ki potrebujejo hlajenje ali drugačno regulacijo okolja; 

k. Pornografija in nespodobno gradivo. To med drugim vključuje preskusne lutke (vključno s spolnimi lutkami); 

l. denar, vključno z gotovino in ustrezniki denarnih sredstev (npr. prenosljivi vrednostni papirji, indosirane delnice, obveznice in vrednostna pisma), zbirateljski kovanci in znamke; 

m. loterijske srečke in igralniške naprave, kjer to prepoveduje zakonodaja; 

n. nevarni odpadki, vključno z rabljenimi injekcijskimi iglami in brizgami, ali drugi medicinski, organski in industrijski odpadki;  

o. moker led (zamrznjena voda); 

p. ponarejeno blago, vključno z blagom, označenim z blagovno ali storitveno znamko, ki je ali identična ali se znatno ne razlikuje od registrirane blagovne ali storitvene znamke, brez odobritve ali nadzora registriranega imetnika blagovne ali storitvene znamke (ki se skupaj imenuje tudi »ponarejeno blago« ali »ponaredki«); 

q. marihuana, vključno z marihuano, namenjeno za rekreacijsko ali medicinsko uporabo, ter kanabinoidi iz marihuane (CBD), vsemi izdelki s katerokoli količino tetrahidrokanabinola (THC) in sintetičnimi kanabinoidi;

r. surova ali nerafinirana konoplja ali njeni deli (vključno s konopljinimi stebli, listi, cveti in semeni); 

s. tobak in tobačni izdelki, vključno z, vendar neomejeno na cigarete, cigare, nezaviti tobak, brezdimne tobačne izdelke, vodne pipe ali šiše; in

t. elektronske cigarete in njihovi sestavni deli, vse druge podobne naprave, ki delujejo na uparjanje ali aerosolizacijo, in negorljive tekočine ali geli, ki se lahko uporabljajo s takimi napravami, ne glede na prisotnost nikotina.  

10.2 Pošiljanje naslednjih vrst pošiljk s storitvijo TNT je prepovedano na katerikoli cilj in pošiljatelj se strinja, da jih ne bo pošiljal (glede na izvor in cilj lahko veljajo dodatne omejitve):

a. Pošiljke ali blago, katerih prevoz, uvoz ali izvoz je prepovedan s katerim koli zakonom, statutom ali predpisom, vključno s pošiljkami, ko je pošiljatelj ali katera koli od strank, vključenih v pošiljko, navedena na katerem koli seznamu oseb z omejitvami, ki ga objavljajo in vodijo: Ministrstvo za finance ZDA, Urad za nadzor tujega premoženja; Ministrstvo za trgovino ZDA, Urad za industrijo in varnost; Ministrstvo za zunanje zadeve ZDA, Odbor za sankcije Združenih narodov; Svet Evropske unije; in kateri koli drug ustrezen organ, razen če jim ustrezna vladna agencija izda licenco ali dovoljenje ali če je drugače dovoljeno v skladu z veljavnimi zakoni;

b. razen če ni izrecno dogovorjeno drugače s TNT, pošiljke, za katere mora TNT pridobiti posebno licenco ali dovoljenje za prevoz, uvoz ali izvoz; 

c. neprijavljene, trošarinske pošiljke ali blago, za katere je potrebna odobritev oblastnih organov in carinjenje;   

d. pošiljke z deklarirano vrednostjo za carinjenje, ki presega dovoljeno vrednost za določeno ciljno državo; 

e. nevarno blago, razen v kolikor je dovoljeno v razdelku 12 (Nevarno blago) teh Pogojev; in 

f. paketi, ki so mokri, puščajo ali oddajajo kakršenkoli vonj.  

10.3 TNT ne sprejema nobene odgovornosti za prepovedane predmete, ne glede na način prevzema (vključno s prevzemom po pomoti ali na podlagi obvestila). TNT si pridržuje pravico, da zaradi teh omejitev ali iz varnostnih razlogov take pakete zavrne. TNT lahko pošiljatelju zaračuna upravno takso za zavrnjene pakete in stroške vračila blaga, kjer je to primerno. Dodatne informacije so na voljo na zahtevo.

11. Nadzor izvoza.

11.1 TNT ne prevaža pošiljk, ki kršijo zakonodajo, ki se nanaša na nadzor izvoza. Pošiljatelj je odgovoren in jamči za skladnost z veljavnimi zakoni, pravili in drugimi predpisi, vključno z izvoznimi nadzornimi predpisi ZDA, mednarodnimi predpisi o trgovini z orožjem ZDA, predpisi o nadzoru tujega premoženja ZDA ter veljavnimi izvoznimi zakoni in vladnimi uredbami oziroma predpisi katerekoli države, ki je povezana s prevozom pošiljke. Pošiljatelj se strinja in jamči, da bo v zvezi s pošiljkami upošteval vse veljavne vladne teritorialne sankcije ZDA, ki prepovedujejo izvoz ali ponovni izvoz blaga, storitev ali tehnologije v države in ozemlja, za katere veljajo ozemeljske sankcije ZDA, ali iz njih. Poleg tega TNT ne prevaža pošiljk in blaga, za katere je trgovanje omejeno ali prepovedano z ekonomskimi sankcijami in predpisi o embargu, pošiljatelj pa se strinja, da takih pošiljk in blaga ne bo oddal TNT v prevoz. Za trenutni seznam držav in območij, kjer storitve TNT niso na voljo, obiščite spletno mesto tnt.com.

11.2 Poleg tega TNT ne prevaža, pošiljatelj pa jamči, da TNT ne bo oddajal pošiljk, če je pošiljatelj ali katera koli od strank, vključenih v pošiljko, navedena na katerem koli seznamu oseb z omejitvami, ki ga objavljajo in vodijo: Ministrstvo za finance ZDA, Urad za nadzor tujega premoženja, razen če ima licenco ali dovoljenje ustrezne vladne agencije ali če to drugače dovoljuje veljavna zakonodaja.; Ministrstvo za trgovino ZDA, Urad za industrijo in varnost; Ministrstvo za zunanje zadeve ZDA, Odbor za sankcije Združenih narodov; Svet Evropske unije; in kateri koli drug ustrezen organ. Pošiljatelj se prav tako strinja in jamči, da ne bo poskušal pošiljati subjektu, ki je v lasti katerekoli stranke v skupni lastniški udeležbi, ki jo določi ustrezen organ in je predmet ekonomskih sankcij.

11.3 Pošiljatelj bo opredelil pošiljke, za katere je potrebno potrdilo ali dovoljenje za izvoz ali pa so predmet drugega regulativnega nadzora pred izvozom, ter TNT predložil informacije in vso potrebno dokumentacijo v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi. Pošiljatelj mora na lastne stroške preveriti veljavne zahteve za licence ali dovoljenja za izvoz pošiljke, pridobiti vse potrebne licence in dovoljenja ter zagotoviti, da je prejemnik pošiljke ustrezno pooblaščen z zakoni ter drugimi predpisi izvorne in ciljne države ter drugih držav, ki uveljavljajo pristojnosti nad blagom. Poleg tega mora pošiljatelj zagotoviti, da končna uporaba ali končni uporabnik poslanih predmetov ne krši nobenih politik nadzora, ki omejujejo določene vrste izvoza, ponovnega izvoza in prevozov posebej naštetih predmetov, za katere veljajo izvozni nadzorni predpisi ZDA.

11.4 TNT ne prevzema odgovornosti do pošiljatelja ali katere koli druge osebe za kakršno koli izgubo ali stroške — med drugim vključno z globami, penali in/ali zavrnitvijo, zadržanjem ali uničenjem pošiljke — če pošiljatelj ne ravna v skladu z zakoni, pravili ali predpisi o nadzoru izvoza, sankcijah ali carini ali če to povzroči ukrepanje TNT za uskladitev z veljavnimi zakoni in predpisi. Pošiljatelj se tudi strinja, da bo TNT povrnil škodo za kakršno koli izgubo ali stroške – med drugim vključno z globami, penali in/ali zavrnitvijo, zadržanjem ali uničenjem pošiljke – ker pošiljatelj ni ravnal v skladu z zakoni, pravili ali predpisi o nadzoru izvoza, sankcijah ali carini ali ker je TNT ukrepal v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

12. Nevarno blago. 

12.1 Opredeljevanje nevarnega blaga. »Nevarno blago« so predmeti, ki lahko pri prevozu ogrozijo ljudi, živali, okolje ali prevoznika. Pošiljatelj je dolžan opredeliti, ali pošiljka vsebuje nevarno blago v skladu z razvrstitvijo v Priporočilih Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga, ali kot ga določa Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO), Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA) ter veljavni zakoni in drugi predpisi.

12.2 Omejena storitev. Razen v okoliščinah, navedenih v tem razdelku 12, TNT ne izvaja storitev v zvezi z nevarnim blagom. TNT lahko po lastni presoji sprejme določeno nevarno blago, vendar šele po tem, ko se TNT in pošiljatelj/prejemnik dogovorita o posebnih zahtevah v zvezi z nevarnim blagom. Podrobnosti o posebnih zahtevah TNT skupaj s postopkom prijave za »status odobrenega kupca« so na voljo pri oddelku za storitve za stranke TNT. 

12.3 Dodatna nadomestila. Za pošiljke, ki vsebujejo nevarno blago, se zaračuna doplačilo za nevarno blago. Doplačila temeljijo na klasifikaciji in vrsti posebnega ravnanja, ki je potrebno, vključno s tem, ali morajo biti predmeti dostopni med prevozom.

12.4 Predpisi o nevarnem blagu. Vsi paketi, ki vsebujejo nevarno blago, morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, vključno s Tehničnimi navodili Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) za varen zračni prevoz nevarnega blaga in predpisi Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) o nevarnem blagu. Za pošiljke z nevarnim blagom, ki spadajo v okvir Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), so potrebni posebni prevozni dogovori, pošiljatelji z odobrenim statusom stranke pa se morajo pred pošiljanjem obrniti na TNT in se o tem ustrezno dogovoriti. 

12.5 Priprava pošiljke. Pošiljatelji z odobrenim statusom stranke morajo identificirati, klasificirati, zapakirati, označiti, etiketirati in izpolniti dokumentacijo za pošiljko z nevarnim blagom v skladu z vsemi veljavnimi mednarodnimi pogodbami, zakoni in drugimi predpisi. Pošiljatelj je prav tako dolžan zagotoviti, da tudi prejemnik upošteva vse veljavne mednarodne pogodbe, zakone in druge predpise. Kadar je to zahtevano, mora imeti vsaka pošiljka priloženo ustrezno dokumentacijo za nevarno blago (npr. obrazec IATA za pošiljateljevo deklaracijo o nevarnem blagu). TNT lahko od pošiljatelja zahteva, da najame usposobljenega dobavitelja za pakiranje in pošiljanje, da odpravi težavo z nedostavljivo pošiljko z nevarnim blagom. Pošiljatelj mora na tovorni list navesti vse potrebne informacije in izpolniti vsa polja, ki se nanašajo na nevarno blago. Pošiljatelji, ki za pošiljanje nevarnega blaga uporabljajo elektronske sisteme, morajo, kot je primerno za njihov elektronski sistem, izbrati tiste posebne storitve, ravnanje ali označbe, ki kažejo, da njihova pošiljka vsebuje nevarno blago. 

12.6 Embalaža. Embalaža TNT se ne sme uporabljati za prevoz nevarnega blaga (vključno z ledom), z izjemo bioloških snovi kategorije B (UN 3373), ki se lahko pošiljajo v embalaži Medpak TNT.

12.7 Oddaja in dostava nevarnega blaga. Nevarnega blaga ne sprejemajo vse lokacije TNT. Nekatere lokacije TNT ne sprejemajo določenih razredov nevarnega blaga. Nevarnega blaga tudi ni mogoče pošiljati z vsemi storitvami prevoza. TNT si pridržuje pravico, da nevarno blago zavrne na katerikoli lokaciji, kjer ga ne sme sprejeti na podlagi veljavne zakonodaje ali po lastni presoji. Če pošiljka ni oddana na lokaciji, kjer je zaposleno osebje, ki sprejema nevarno blago, jo je treba TNT oddati s pomočjo načrtovanega prevzema na lokaciji stranke.  

12.8 Brez preusmerjanja. Nevarnega blaga ni dovoljeno preusmeriti na naslov, ki se razlikuje od prvotnega namembnega naslova prejemnika, ki ga priskrbi pošiljatelj. 

12.9 Potencialna odgovornost pošiljatelja. Če to zahtevajo veljavni zakoni ali drugi predpisi, mora TNT nepravilno deklarirane ali nedeklarirane pošiljke nevarnega blaga prijaviti ustreznim regulativnim ali vladnim organom. Zaradi tega se lahko pošiljatelju naloži plačilo globe ali kazni skladno z veljavno zakonodajo. 

13. Carinjenje. 

13.1 Pošiljke, ki prečkajo državne meje, morajo skozi carinski postopek. Pošiljatelj je dolžan zagotoviti, da je odposlano blago v skladu z vsemi regulativnimi carinskimi zahtevami, prav tako pa mora zagotoviti vso dokumentacijo in informacije, potrebne za carinjenje, ter jamčiti, da so vse izjave in informacije v zvezi z blagom in carinjenjem pošiljke resnične, pravilne in popolne, vključno z ustrezno oznako harmoniziranega sistema. Pošiljke, za katere je treba poleg tovornega lista zagotoviti dodatno dokumentacijo (npr. trgovinski račun), lahko zahtevajo dodatni tranzitni čas. TNT si pridržuje pravico, da pošiljatelju po lastni presoji zaračuna kakršnekoli kazni, globe, odškodnino ali druge stroške in izdatke, vključno z nadomestilom za skladiščenje, ki nastanejo zaradi izvršbe kateregakoli pristojnega vladnega organa ali zaradi pošiljateljevega neupoštevanja obveznosti iz teh pogojev. 

13.2 Pošiljatelj je dolžan na lastne stroške zagotoviti, da je blago, ki se pošilja mednarodno, sprejemljivo za vstop v ciljno državo v skladu z veljavnimi zakoni ter, kadar je to potrebno, z zahtevami za licence in dovoljenja.

13.3 Pošiljatelj bo morda moral pred dostavo prejemniku posredovati dodatne informacije za potrebe pridobitve odobritev s strani drugih regulativnih agencij oziroma organov v ciljni državi. Pošiljke, ki vsebujejo blago ali izdelke, za katere je pristojnih več vladnih organov, tudi znotraj drugih ciljnih držav (kot so državne agencije, ki so odgovorne za varnost živil, varovanje javnega zdravja, farmacevtske izdelke, medicinske izdelke, rastline in živali, telekomunikacijske standarde in druge standarde elektronske opreme, ter primerljive agencije), lahko potrebujejo dodaten čas za izvedbo carinjenja. Vsi stroški pošiljanja v določeno državo in vrnitve iz nje, kadar vstop ni dovoljen, se zaračunajo pošiljatelju.

13.4 Če zaradi nepravilne ali pomanjkljive dokumentacije carinski ali drugi organi pošiljko zadržijo, bo TNT morda poskusil obvestiti prejemnika. Če lokalna zakonodaja zahteva pravilne podatke ali dokumentacijo, ki jih mora posredovati prejemnik, vendar ta tega ne stori v primernem času, ki ga določi TNT, se pošiljka skladno z veljavno zakonodajo lahko obravnava kot nedostavljiva (glejte razdelek 18 (Nedostavljive pošiljke)). Če prejemnik ne zagotovi zahtevanih podatkov ali dokumentacije, lokalna zakonodaja pa omogoča pošiljatelju, da to stori sam, bo TNT morda poskusil obvestiti pošiljatelja. Če tudi pošiljatelj ne zagotovi podatkov ali dokumentacije v primernem času, ki ga določi TNT, se pošiljka v skladu z veljavno zakonodajo obravnava kot nedostavljiva. TNT ne prevzema nobene odgovornosti, če zaradi nepravilne ali pomanjkljive dokumentacije pošiljke ne more dostaviti, ne glede na to, ali poskusi obvestiti prejemnika ali pošiljatelja ali ne. 

13.5 Kadar lokalni zakon to dovoljuje, TNT zagotovi carinske storitve za mednarodne pošiljke. TNT bo informacije o pošiljki posredoval carinskemu uradu ali drugi regulativni agenciji za carinjenje. Kadar je to ustrezno, lahko TNT zaračuna nadomestilo za pomožne carinske storitve za carinjenje mednarodnih pošiljk, za izplačilo dajatev in davkov carinskemu organu v imenu plačnika, za storitve, ki jih zahteva pošiljatelj, prejemnik ali tretja oseba, ali za povrnitev stroškov, s katerimi je regulativna agencija obremenila TNT v zvezi z vložitvijo uradne vloge. Vrste in višine nadomestil se razlikujejo glede na državo. 

13.6 TNT bo deloval kot zastopnik pošiljatelja ali prejemnika (kot je primerno) izključno za namene carinjenja in vnos pošiljke prek carine. Kadar je to ustrezno in mogoče, pošiljatelj pooblasti TNT ali njenega posrednika, da pripravi in vloži carinske deklaracije in opravi vse nadaljnje postopke v imenu in za račun pošiljatelja ali prejemnika, kot njun neposredni zastopnik. Pošiljatelj zagotovi, da prejemnik pooblasti TNT v skladu s to določbo, kadar je to primerno. 

13.7 TNT lahko v nekaterih primerih po lastni presoji upošteva navodila glede uporabe drugega carinskega posrednika namesto TNT (ali posrednika, ki ga izbere TNT) ali posrednika, ki ga določi pošiljatelj. V vsakem primeru si TNT (ali posrednik, ki ga izbere TNT) pridržuje pravico do carinjenja pošiljke, če ni mogoče določiti posrednika, če ta carinjenja ne bo opravil ali če TNT ne prejme popolnih podatkov o izbranem posredniku (vključno z imenom, naslovom, telefonsko številko in poštno številko).

14. Dajatve in davki.

14.1 Za uspešno carinjenje določenih predmetov lahko TNT dajatve in davke, ki jih odmeri carinski organ, izplača v imenu plačnika in za to odmeri tudi doplačilo. TNT lahko za vse pošiljke stopi v stik s plačnikom in zahteva potrditev dogovorov o povrnitvi zneskov kot pogoj za dokončanje carinjenja in dostavo ter po svoji lastni presoji pred oddajo pošiljke prejemniku zahteva od njega plačilo dajatev in davkov. Za podrobnosti se obrnite na oddelek za stike s strankami pri TNT. 

14.2 Če je natančnost ali ustreznost dajatev in davkov, odmerjenih za pošiljko, sporna, lahko TNT ali od nje določeni posrednik pregleda transportne dokumente, oddane s pošiljko. Če TNT ugotovi, da so bile dajatve in davki pravilno odmerjeni, pošiljatelj soglaša, da bo plačal dajatve in davke, ali pa se zaveže, da jih bo plačal prejemnik, kakor je ustrezno.

14.3 V primeru, da TNT v imenu plačnika carinskemu organu izplača dajatve, davke ali druga nadomestila, se plačniku odmeri nadomestilo za carinsko storitev na podlagi pavšalnega zneska ali odstotka celotne izplačane vsote (karkoli je večje). Pristojbina za storitev carinjenja se razlikuje glede na namembno državo. Za več informacij o zaračunani pristojbini za storitev carinjenja glejte stran "dodatne storitve in doplačila" na spletnem mestu tnt.com

14.4 Če pošiljatelj na tovornem listu ne določi plačnika, se dajatve in davki samodejno zaračunajo prejemniku, kjer je to dovoljeno.

14.5 Ne glede na morebitna drugačna navodila v zvezi s plačili je pošiljatelj vedno odgovoren za plačilo dajatev, davkov, vseh nadomestil in doplačil, ki so povezani z izplačilom dajatev in davkov TNT, v primeru, da plačilo ni prejeto. Če prejemnik ali tretja oseba, od katere se zahteva potrditev povračila, zavrne plačilo dajatev in davkov, se lahko TNT glede tega obrne na pošiljatelja. Če pošiljatelj zavrne izvedbo zadovoljivih ukrepov za povračilo stroškov TNT, se pošiljka vrne pošiljatelju (v tem primeru pošiljatelj odgovarja za prvotne stroške in stroške vračila pošiljke), premesti v začasno skladišče, splošno skladišče ali carinsko skladišče, ali se obravnava kot nedostavljiva. Če se stroški prevoza zaračunajo na kreditno kartico, si TNT pridržuje pravico, da tudi vse neplačane stroške dajatev in davkov, povezane s pošiljko, poravna v breme računa kreditne kartice. 

14.6 Pri vsaki pošiljki lahko v skladu z možnostmi, ki so na voljo na navedenih lokacijah, pride do zamude, če TNT ne prejme potrditve zadovoljivih ukrepov za povrnitev zneskov, ki jih je treba izplačati za dajatve in davke. Te zamude ali druge neskladnosti s temi Pogoji predstavljajo neprevzete obveznosti. 

14.7 Plačilo dajatev in davkov se izvede na enega od naslednjih načinov, ki jih določi TNT po lastni presoji: gotovina, ček (osebni ali poslovni, pod pogojem predložitve veljavnih identifikacijskih podatkov), kreditna kartica, poštna nakaznica, potovalni ček, debetni ali zbirni račun. TNT ne sprejema predplačil dajatev in davkov. 

14.8 TNT ne prevzema nobene odgovornosti za pošiljke, opuščene na carini; te se lahko obravnavajo kot nedostavljive. 

15. Določanje prevozne poti.

TNT določi prevozno pot vseh pošiljk. Prevozna pot se lahko občasno spremeni brez obvestila. TNT ne razkriva podrobnih podatkov o prevoznih poteh ali podrobnih varnostnih ukrepov za svojo mrežo, s čimer ščiti blago, ki potuje po njej. To obenem pomeni, da revizije lokacij mreže ali vozil TNT niso dovoljene, razen v primeru izrecne zakonske ali druge pravne podlage. 

16. Dostava.

16.1 Pošiljke se dostavijo na prejemnikov naslov v skladu s spodnjima razdelkoma 16.7 in 16.8. Ni dolžnosti osebne dostave pošiljke prejemniku. TNT lahko dostavi pošiljko prejemniku ali katerikoli drugi osebi, ki ima pooblastilo za prevzem pošiljke v imenu prejemnika. Naslovi, kamor se dostavi pošiljka, morajo vedno vsebovati polni naslov prejemnika s telefonsko številko in e-poštnim naslovom. 

16.2 Za določene mednarodne lokacije se lahko uporabijo naslovi poštnih predalov, v kolikor pošiljatelj TNT posreduje telefonsko številko prejemnika in s tem olajša dostavo. 

16.3 TNT v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za noben zahtevek, ki zadeva primer zasega ali zadržanja blaga s strani carinskih ali drugih vladnih organov tekom prevoza.

16.4 Pošiljke, poslane v hotele, bolnišnice, vladne urade ali objekte, univerzitetne kampuse ali druge objekte, ki imajo vložišče ali osrednjo sprejemno pisarno, se lahko dostavijo v vložišče ali osrednjo sprejemno pisarno, razen če TNT pred odpremo blaga določi ali se dogovori drugače.

16.5 TNT bo kakršnokoli zahtevano spremembo naslova, ki ne pomeni preusmeritve ali popravka naslova, obravnavala kot novo pošiljko in bo zanjo lahko odmerila nove prevozne stroške.

16.6 Za sobotno dostavo, če je mogoča, v državah, kjer sobota ni običajen delovni dan, se zaračuna nadomestilo za posebno ravnanje s pošiljko.

16.7 TNT sme zavrniti prevzem ali dostavo pošiljke, uporabiti ali urediti alternativni prevzem ali dostavo, da ohrani varnost svojih zaposlenih; enako ravna, če meni, da se storitve družbe uporabljajo za kršitev kateregakoli veljavnega zakona, drugega predpisa oziroma pravila.

16.8 Prejemnikova navodila za dostavo: pošiljke B2C  

a. TNT lahko pošiljke B2C (med podjetji in končnimi potrošniki) dostavi na izbrane lokacije skladno z dodatnimi navodili, ki jih poda prejemnik. Pošiljatelj izrecno potrjuje in soglaša, da lahko ta navodila spremenijo prvotno dogovorjena navodila za dostavo ali predvideni čas dostave, prvotno dogovorjen med TNT in pošiljateljem. 

b. Pošiljatelj potrjuje in soglaša, da se lahko navodila prejemnika med drugim nanašajo na (i) preložitev roka dostave, (ii) dostavo sosedu, vratarju ali receptorju, (iii) dostavo na drug naslov ali drugi osebi, pod pogojem, da je ta naslov v državi, ki je navedena na tovornem listu, (iv) zagotovitev navodil, kje je treba pustiti pošiljko poslovanja med podjetji in potrošniki (B2C) brez pridobitve podpisa o opravljeni dostavi, (v) odložitev pošiljke B2C na nekem prevzemnem mestu (npr. lokaciji trgovine) ali (vi) na kombinacije teh navodil.  V primeru, da pošiljatelj in/ali prejemnik prekliče (del) prevoz(a) pred dostavo, mora TNTju vseeno plačati vse dolgovane stroške.  

c.  Če pošiljatelj in/ali prejemnik ne navede posebnih navodil za dostavo, bo TNT upošteval svoje standardne postopke dostave.

d. TNT lahko glede na geografske in druge omejitve občasno spremeni razpoložljive možnosti dostave pošiljk B2C. Za dodatne informacije o razpoložljivih možnostih dostave in njihovih pogojih obiščite spletno mesto tnt.com. 

e. Za primer, če prejemnik poda dodatna navodila glede dostave pošiljk, ki niso B2C, pošiljatelj potrjuje in se strinja, da ga obvezuje ta razdelek 16.

17. Ponovna dostava.

17.1 Poslovne dostave.  TNT bo samodejno ali na zahtevo izvedel poskus ponovne dostave: (a) če na naslovu prejemnika nihče ni na voljo za podpis prevzema pošiljke in v bazi ni vnaprejšnje odobritve za izročitev pošiljke brez podpisa o opravljeni dostavi; (b) če pošiljatelj izbere možnost podpisa pošiljke TNT Delivery Signature Option in nobenega upravičenega prejemnika ni na voljo za podpis prevzema pošiljke; ali (c) če TNT določi, da pošiljke ni mogoče izročiti. Če poslovna dostava ni izvršena niti po treh poskusih dostave in/ali po petih delovnih dneh zadržanja od prvega poskusa dostave in je, kjer je to potrebno, bila ocarinjena v ciljni državi, bo pošiljka obravnavana kot nedostavljiva (glejte razdelek 18 (Nedostavljive pošiljke)).

17.2 Dostava v stanovanjska naselja in pošiljke B2C.  Če dostave stanovanjska naselja v prvem poskusu ni mogoče izvesti na naslov prejemnika ali sosednji naslov, ko je pošiljatelj ali prejemnik izbral možnost podpisa za dostavo TNT, lahko TNT po lastni presoji poskusi znova izvesti dostavo, zadrži pošiljko, dokler od pošiljatelja ali prejemnika ne prejeme nadaljnjih navodil glede dostave, ali pošiljko dostavi na lokacijo, ki jo določi TNT. Če dostave v stanovanjsko naselje ni mogoče izvesti po opravljenih vnovičnih poskusih dostave, če pošiljatelj ali prejemnik ne posreduje nadaljnjih navodil glede dostave ali če TNT ne more izvesti dostave na drugo lokacijo, ki jo določi TNT, je pošiljka lahko obravnavana kot nedostavljiva (glejte razdelek 18 (Nedostavljive pošiljke)).

18. Nedostavljive pošiljke.

18.1 Nedostavljiva pošiljka je pošiljka, ki je ni mogoče dostaviti zaradi katerihkoli razlogov, ki med drugim vključujejo naslednje: (a) naslov prejemnika je nepopoln, nečitljiv, nepravilen ali ga ni mogoče najti; (b) s prejemnikom pošiljke ni mogoče priti v stik, ali pa prejemnik ne prevzame pošiljke; (c) pošiljka je naslovljena na območje, kjer TNT ne opravlja storitev; (d) prejemnikovo podjetje je zaprto; (e) dostava ni mogoča zaradi nedosegljivosti, ali če je ustrezna oseba, ki bi morala prevzeti pošiljko ali podpisati dostavo, ob prvotnem poskusu ali ponovnih poskusih dostave pošiljko zavrnila; (f) pošiljke ni mogoče ocariniti; (g) pošiljka bi verjetno povzročila škodo ali zamudo pri drugih pošiljkah ali lastnini ali bi poškodovala ljudi; (h) pošiljka vsebuje prepovedane predmete; (i) prejemnik ne more plačati ali zavrne plačilo pošiljke, pri kateri se »račun izstavi prejemniku«; (j) pošiljka je neustrezno zapakirana; (k) vsebina ali embalaža pošiljke je poškodovana do te mere, da ni mogoče ponovno zaviti, (l) pošiljka krši ameriške ali druge veljavne zakone ali predpise o nadzoru izvoza ali sankcijah, kar med drugim vključuje, da je poslana s strani ali naslovljena na stranko ali lokacijo z omejitvami, ali (m) kateri koli od razlogov, navedenih v poglavju 17 (Ponovna dostava).

18.2 Če je pošiljka zaradi kakršnegakoli razloga nedostavljiva, lahko TNT poskusi obvestiti pošiljatelja in urediti vračilo pošiljke, vendar brez poseganja v morebitne lokalne regulativne omejitve. Če s pošiljateljem ni mogoče priti v stik v petih delovnih dneh ali ta ne poda navodil v primernem času, sme TNT vrniti pošiljko pošiljatelju, jo premestiti v začasno skladišče, splošno skladišče ali carinsko skladišče ali pa pošiljko zavreči v skladu z lokalno zakonodajo. Če pošiljke ni mogoče dostaviti, ocariniti ali vrniti, jo sme TNT prenesti ali zavreči v skladu z lokalno zakonodajo. Pošiljatelja bremenijo vsakršni stroški, dajatve in nadomestila, ki nastanejo pri vrnitvi, skladiščenju ali uničenju nedostavljive pošiljke, razen če se izkaže, da je pošiljka nedostavljiva po krivdi TNT.

18.3 Pošiljke, ki jih ni mogoče vrniti zaradi lokalnih regulativnih omejitev, se premestijo v začasno skladišče, splošno skladišče ali carinsko skladišče, ali se jih zavrže v skladu z lokalno zakonodajo. Pošiljatelj soglaša, da bo plačal kakršnekoli stroške, ki bodo nastali TNT s takšno premestitvijo ali zavrženjem.

18.4 Stroški za vračilo se odmerijo pošiljatelju skupaj s prvotnimi stroški, razen če se izkaže, da je pošiljka nedostavljiva po krivdi TNT. Dodajo se tudi kakršnikoli drugi stroški, ki so nastali TNT v postopku vračila pošiljke. Za vračilo nedostavljivih pošiljk z nevarnim blagom mora pošiljatelj zagotoviti izpolnjen povratni tovorni list in vso drugo zahtevano dokumentacijo.

19. Omejitve odgovornosti. 

19.1 Standardne omejitve odgovornosti za prevozne storitve. Odgovornost TNT za izgubo, poškodbo ali zamudo v zvezi z opravljanjem prevoznih storitev bo omejena na znesek, ki ga določa veljavna konvencija (razen če se pošiljatelj odloči za plačilo dodatnega stroška za vzpostavitev razširjene odgovornosti ali zavarovanja, kot je opisano v razdelkih 19.3 in 19.4). TNT bo uporabil tako omejitev tudi za vse zahtevke, ki izhajajo iz opravljanja domačih prevoznih storitev, razen v primeru obstoja zavezujočih ali nižjih omejitev odgovornosti v veljavni državni prevozni zakonodaji (razen če se pošiljatelj odloči za plačilo dodatnega stroška za vzpostavitev razširjene odgovornosti ali zavarovanja, kot je opisano v razdelkih 19.3 in 19.4). Odgovornost TNT za izgubo, poškodbo, zamudo ali katerikoli drugi zahtevek v zvezi s pošiljko ne bo presegla stroškov za popravilo pošiljke, njene amortizirane vrednosti ali stroškov njene zamenjave, karkoli je nižje. TNT ima pravico zahtevati neodvisno dokazilo o vrednosti vsebine pošiljke, za katero je bil podan zahtevek.

19.2 Omejitve odgovornosti za druge zahtevke. Če tega ne ureja razdelek 19.1 (Standardne omejitve odgovornosti za prevozne storitve), je odgovornost TNT za izgubo, poškodbo, zamudo ali katerikoli drugi zahtevek v zvezi z opravljanjem pomožnih storitev ali za drugo kršitev pogodbe omejena na 3,40 EUR na kilogram; v nobenem primeru pa ne sme preseči najvišje odgovornosti 10.000 EUR na dogodek ali serijo povezanih dogodkov.

19.3 Maksimalna odgovornost: Dodatno zavarovanje (ni na voljo na vseh lokacijah – za podrobnosti se obrnite na storitve za stranke TNT).

a. Na lokacijah, kjer TNT ponuja dodatno zavarovanje, se lahko pošiljatelj odloči za plačilo dodatnega stroška za specifikacijo tovornega lista z dodatnim zavarovanjem, ki presega omejitve, določene v razdelkih 19.1 in 19.2. 

b. Označena razširjena odgovornost predstavlja najvišjo odgovornost TNT v povezavi s pošiljko. Razširjena odgovornost velja samo v primeru, če TNT odgovarja za škodo v skladu s konvencijami ali nacionalno prevozno zakonodajo, ki je obvezno uporabljiva za pošiljko.

c. Razen če TNT določi drugače, je najvišji znesek razširjene odgovornosti 25.000 EUR na pošiljko (izključene so pošiljke z dokumenti – glejte spodaj). 

d. Odgovornost TNT za dokazano izgubo ali škodo ali kateri koli drugi zahtevek v povezavi s pošiljkami z dokumenti ne bo presegala vrednosti rekonstrukcije pošiljke, vendar največ 500 EUR za posamezno pošiljko z dokumenti, razen če TNT določi drugače. Razširjena odgovornost ni na voljo za vse pošiljke z dokumenti. Za več informacij o razpoložljivosti glejte spletno mesto tnt.com ali se obrnite na oddelek za stike s strankami TNT.

19.4 Zavarovanje (ni na voljo na vseh lokacijah – za podrobnosti se obrnite na storitve za stranke TNT).

a. Na lokacijah, kjer TNT ponuja zavarovanje, se lahko pošiljatelj odloči za plačilo dodatnega stroška za izbiro zavarovanja na tovornem listu, ki presega omejitve, določene v razdelkih 19.1 in 19.2.

b. Označeno zavarovanje predstavlja najvišji znesek, za katerega TNT prevzame tveganje v povezavi s pošiljko. 

c. Razen če TNT določi drugače, je najvišja zavarovalna vsota 25.000 EUR na pošiljko. 

d. Zavarovalno kritje TNT je omejeno, kot je določeno v Institutski klavzuli Londonskih zavarovateljev A (Institute Cargo Clause A).

e. Odgovornost TNT za dokazano izgubo ali škodo ali kateri koli drugi zahtevek v povezavi s pošiljkami z dokumenti ne bo presegala vrednosti rekonstrukcije pošiljke, vendar največ 500 EUR za posamezno pošiljko z dokumenti, razen če TNT določi drugače. Zavarovanje ni na voljo za vse pošiljke z dokumenti. Za več informacij o razpoložljivosti glejte spletno mesto tnt.com ali se obrnite na oddelek za stike s strankami TNT.

19.5 Če se pošiljatelj odloči za dodatno zavarovanje ali zavarovanje, veljajo naslednji pogoji:  

a. Odgovornost in tveganje za kakršnokoli izgubo, ki presega deklarirano vrednost, prevzema pošiljatelj.

b. Nadomestilo bo ocenjeno na podlagi deklarirane vrednosti in se lahko razlikuje glede na izvor pošiljke. Za informacije se obrnite na oddelek za stike s strankami TNT. 

c. Odgovornost TNT za izgubo, poškodbo, zamudo ali katerikoli drugi zahtevek v zvezi s pošiljko ne bo presegla stroškov za popravilo pošiljke, njene amortizirane vrednosti ali stroškov njene zamenjave, karkoli je nižje. TNT ima pravico zahtevati neodvisno dokazilo o vrednosti vsebine pošiljke, za katero je bil podan zahtevek. 

d. Nadomestila ni v primeru (i) posledičnih škod oziroma izgub ali (ii) zamud ali izgub, ki so posledica pošiljateljeve kršitve obveznosti iz teh Pogojev.

e. Nadomestila ni v primeru škod oziroma izgub, povezanih s pomožnimi storitvami. 

f. Kakršenkoli poskus deklaracije vrednosti za razširjeno odgovornost, zavarovanje ali carinjenje, ki presega najvišje dovoljenje zneske v okviru teh Pogojev, je ničen in neveljaven. Takšna deklarirana vrednost bo samodejno znižana na dovoljene omejitve za pošiljko. Če TNT sprejme v prevoz katerokoli pošiljko z deklarirano vrednostjo, ki presega dopuščene omejitve, to ne pomeni, da se odpoveduje katerikoli določbi v okviru teh Pogojev. Potem, ko je pošiljka oddana, TNT ne more upoštevati zahtev za spremembo podatkov o deklarirani vrednosti na tovornem listu. 

g. Kadar pošiljatelj ni navedel razširjene odgovornosti ali zavarovanja za vsak paket na tovornem listu, navedel pa je skupno deklarirano vrednost za celotno pošiljko, se deklarirana vrednost za vsak paket izračuna tako, da se celotna deklarirana vrednost deli s številom paketov na tovornem listu. V nobenem primeru ne sme deklarirana vrednost nobenega paketa v pošiljki presegati deklarirane vrednosti pošiljke.

19.6 Edinstveni artikli. Odgovornost TNT za pošiljke, ki vsebujejo edinstvene artikle, v celoti ali delno, je omejena na zadevno konvencijsko omejitev ali obvezno uporabljivo lokalno zakonodajo. Dodatno zavarovanje in zavarovanje nista na voljo za pošiljke, ki vsebujejo edinstvene artikle.

20. Neprevzete odgovornosti. 

20.1 TNT ne prevzema odgovornosti za:

a. v skladu z dodatnimi omejitvami v teh Pogojih za škodo, ki presega razširjeno odgovornost ali zavarovanje (kot je omejeno z razdelkom 19.3 (Maksimalna odgovornost: razširjena odgovornost) in razdelkom 19.4 (Zavarovanje)) ali omejitev odgovornosti, kot je opredeljena v ustrezni konvenciji, ali, za pošiljke iz in med določenimi lokacijami znotraj države, kot jo opredeljuje veljavna lokalna zakonodaja, karkoli je večje, ne glede na to, ali je bil TNT obveščen ali bi moral biti obveščen o možnosti nastanka take škode; 

b. posebno, nenamerno, posledično ali posredno izgubo ali škodo, vključno s stroški kateregakoli nadomestnega načina prevoza, izgubo prihodkov, dohodkov, uporabe ali dobička, pričakovanih prihrankov, dobrega imena ali izgubo priložnosti; ali 

20.2 Pošiljatelj prevzema vsa tveganja za kakršno koli izgubo, poškodbo ali zamudo, ki jih TNT izrecno ne prevzema v teh Pogojih. Pošiljatelj si lahko po želji sam uredi zavarovalno kritje. TNT ne zagotavlja zavarovalnega kritja.

20.3 TNT ne prevzema nobene odgovornosti in ne zagotavlja nobenega popravka, povračila ali dobropisa zaradi kakršnekoli izgube, poškodbe, zamude, napačne dostave, neuspešne dostave, posredovanja napačnih podatkov ali neposredovanja podatkov, ki so posledica kateregakoli od naslednjih dogodkov (seznam ni izključne narave):

a. dejanja, neizpolnitve obveznosti ali opustitve pošiljatelja, prejemnika ali katerekoli druge osebe, ki želi odposlati pošiljko;

b. narave pošiljke ali kakršnekoli napake, lastnosti, inherentne pomanjkljivosti ali občutljivosti pošiljke;

c. kršitve teh Pogojev ali drugih pogojev in določil, ki veljajo za pošiljko, vključno s pošiljanjem prepovedanih predmetov, nevarnega blaga, nepravilno deklaracijo tovora in neustrezno zaščito, označevanjem ali naslavljanjem pošiljk;

d. kršitev ameriških ali drugih veljavnih zakonov in/ali predpisov o nadzoru izvoza ali sankcijah;

e. glob, denarnih kazni ali drugih finančnih zneskov, s katerimi regulativni organ ali tretja oseba obremeni pošiljatelja ali prejemnika;

f. kakršnihkoli dogodkov izven nadzora TNT, vključno s pandemijami ali epidemijami, nevarnostmi iz zraka, državnimi sovražniki, javnimi ali regulativnimi organi, ki ravnajo z navidezno ali dejansko pristojnostjo, dejanji ali opustitvami carinskih uradnikov, izgredi, stavkami ali pričakovanimi stavkami oziroma drugimi lokalnimi spori, družbenimi nemiri, nevarnostmi zaradi vojnega stanja ali vremenskih pogojev, nacionalnimi, mednarodnimi ali lokalnimi prekinitvami v prevoznem sistemu v zraku ali po kopnem, kaznivimi dejanji katerekoli fizične ali pravne osebe, ki vključujejo teroristična dejanja, naravnimi nesrečami, prekinitvami ali nedelovanjem komunikacijskih in informacijskih sistemov (vključno s sistemi TNT), tehnično pogojenimi zamudami ali pogoji, ki predstavljajo nevarnost osebju TNT;

g. nepravilnega ali neustreznega pakiranja, vključno s pošiljateljevo opustitvijo uporabe embalaže, ki jo odobri TNT, kadar je takšna odobritev zaželena, priporočena ali zahtevana. Zlasti za računalnike, elektroniko, občutljive predmete in alkohol je treba uporabiti embalažo v skladu s smernicami TNT, ki so na voljo na spletnem mestu tnt.com. Zagotavljanje pakiranja, nasvetov, pomoči ali napotkov glede ustreznega pakiranja pošiljk s strani TNT ne pomeni, da TNT prevzema kakršnokoli odgovornost, razen če TNT to izrecno izjavi v pisni obliki;

h. upoštevanja ustnih ali pisnih navodil glede dostave s strani pošiljatelja, prejemnika ali oseb, ki zatrjujejo, da zastopajo pošiljatelja ali prejemnika;

i. zamude pri dostavi zaradi upoštevanja pravilnikov TNT o plačilu stroškov; 

j. nezmožnosti TNT zagotoviti kopijo evidence o dostavi ali kopijo podpisa, pridobljenega ob dostavi;

k. izbrisa podatkov, izgube ali nezmožnosti povrnitve podatkov, zapisanih na magnetnem traku, v datotekah ali na drugih nosilcih podatkov, ali izbrisa ali poškodovanja fotografskih posnetkov ali zvokovnih sledi zaradi izpostavljenosti posnetka neželenim zunanjim dejavnikom;

l. neupoštevanja oznake o tem, kako mora biti paket obrnjen (npr. puščice »GOR« ali oznake »TA STRAN NAJ BO OBRNJENA NAVZGOR«), s strani TNT;

m. neobveščanja s strani TNT ali njegove zamude pri obveščanju pošiljatelja ali prejemnika o kakršnikoli zamudi, izgubi ali poškodbi pošiljke, nepopolnem, nepravilnem ali netočnem naslovu prejemnika ali carinskega posrednika, nepravilni, nepopolni ali manjkajoči dokumentaciji, neplačanih dajatvah ali davkih, ki so potrebni za sprostitev pošiljke;

n. izgube ali poškodbe kateregakoli posameznega predmeta, za katerega TNT nima preverljive evidence o prejemu, vključno z okoliščinami, ko je blago že pred oddajo pošiljke TNT naloženo v priklopnik, na palete ali zapakirano tako, da številke predmetov ali vsebin pošiljke ni mogoče razumno preveriti;

o. izgube katerihkoli osebnih ali finančnih podatkov, ki vključujejo številke socialnega zavarovanja, datume rojstva, številke vozniškega dovoljenja, številke kreditnih in debetnih kartic in podatke o finančnih računih;

p. pošiljateljeve opustitve izbrisa vseh pošiljk, vnesenih v sistem TNT ali napravo za odpremo pošiljke, kadar se pošiljka ne odda TNT;

r. škode, ki jo izkazujejo merilnik naklona, merilnik šokov in tresljajev ali instrumenti, ki zaznavajo spremembe temperature; in  

s. nezmožnosti doseganja zajamčenega časa dostave za katerokoli pošiljko z nepopolnim ali nepravilnim naslovom (glejte razdelek 18 (Nedostavljive pošiljke)).

20.4 TNT ne prevzema nobene odgovornosti, ki presega odgovornost, ki jo TNT izrecno prevzema v teh Pogojih, pošiljatelj pa prevzema odgovornost in soglaša, da bo TNTju povrnil škodo, ki zaradi pošiljke nastane TNT ali tretji osebi ali ki nastane zaradi kakršnegakoli zahtevka tretje osebe, zlasti prejemnika. 

Kakršnokoli plačilo, ki ga izvede TNT skladno z zahtevkom pošiljatelja ali tretje osebe, se ne šteje za prevzem odgovornosti ali opustitev določb v tem razdelku 20.

21. Izključitev jamstva.

TNT ne daje nikakršnih jamstev, izrecnih ali posrednih, ki niso izrecno opredeljena v teh pogojih.

22. Zahtevki. 

TNT bo sprejela v obravnavo le zahtevek v zvezi s pošiljko, pri katerem vlagatelj zahtevka ravna v skladu s katerokoli veljavno konvencijo in naslednjim postopkom, sicer zahtevek proti TNT ni dopusten: 

22.1 Obvestilo o zahtevku. 
a. O vseh zahtevkih zaradi izgube, škode (vidne ali skrite) ali zamude (vključno z zahtevki zaradi kvarjenja) ali manjkajoče vsebine je treba TNT obvestiti v 21 dneh po (i) dostavi pošiljke (v primeru škode ali zamude) ali (ii) pričakovanem datumu dostave (v primeru izgube, nedostave ali napačne dostave). 

b. Če je prejemnik pošiljko sprejel brez obvestila o nastali škodi na potrdilu o dostavi, je to dokaz prima facie, da je bila pošiljka dostavljena v brezhibnem stanju. 

c. O vseh zahtevkih je treba podati obvestilo prek spletnega mesta tnt.com ali prek oddelka za stike s strankami TNT. 

22.2 Zahtevani podatki. Vsa obvestila o zahtevkih morajo vsebovati popolne podatke o pošiljatelju in prejemniku, številko za sledenje TNT, datum pošiljke, število kosov in težo pošiljke. Predpogoj za to, da TNT obravnava katerikoli odškodninski zahtevek, je, da prejemnik TNT omogoči pregled vsebine, originalnega kartona in embalaže pošiljke, bodisi v prostorih prejemnika bodisi v poslovalnici TNT, preden je sprejeta odločitev o zaključku zadeve. 

22.3 Omejitve. TNT ni dolžan obravnavati nobenega zahtevka, dokler niso plačani vsi stroški; vlagatelj zahtevka ne sme odšteti zneska zahtevka od teh stroškov. V zvezi s pošiljko je mogoče vložiti samo en zahtevek. Po prejemu plačila na podlagi zahtevka ni mogoče zahtevati ali izterjati dodatne odškodnine za to pošiljko. Pošiljatelji ali prejemniki, ki so pakete oddali TNT preko združevalca pošiljk, nimajo pravice uveljavljati kakršnegakoli pravnega varstva zoper TNT. 

22.4 Tožbe. Povrnitve škode, ki nastane zaradi prevoza s strani TNT, ni mogoče zahtevati s tožbo v sodnem postopku, razen če je ta vložena pri pristojnem sodišču v dveh letih od dejanskega datuma dostave (v primeru poškodbe, primanjkljaja ali zamude) ali pričakovanega datuma dostave (v primeru izgube, neopravljene dostave ali napačne dostave) ali v veljavnem zastaralnem roku, karkoli je krajše.

23. Oddajanje naročil podizvajalcem.

TNT si pridržuje pravico, da katerokoli celotno storitev ali njen del odda v izvedbo podizvajalcem. 

24. Varstvo podatkov. 

24.1 Izrazi »upravljavec«, »osebni podatki«, »posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki« in »obdelava« imajo pomen, ki jim je pripisan v Splošni uredbi o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (»GDPR«) ter katerihkoli drugih zakonih in drugih predpisih o varstvu podatkov, ki veljajo za obdelavo osebnih podatkov (»osebni podatki«) v okviru teh Pogojev (skupaj imenovani »zakonodaja o varstvu podatkov«).

24.2 TNT in pošiljatelj potrjujeta, da sta oba samostojna upravljavca v zvezi z obdelavo osebnih podatkov med pogodbenicama v okviru teh Pogojev.

24.3 V zvezi z obdelavo katerihkoli osebnih podatkov v okviru teh Pogojev pošiljatelj potrjuje, da je upošteval zakonodajo o varstvu podatkov, vključno z zagotavljanjem informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, zagotavljanjem informacij, ki jih vsebuje obvestilo TNT o zasebnosti na spletnem mestu tnt.com, in pridobitvijo podlage za zakonito obdelavo v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, kot so izvajanje pogodbe, zakoniti interesi ali osebna privolitev.

24.4 Pošiljatelj bo TNT povrnil škodo v zvezi z vsemi stroški, zahtevki, poškodbami in izdatki, ki jih utrpi oziroma ima TNT v povezavi s pošiljateljevim neupoštevanjem tega razdelka 24.

24.5 Pošiljatelj izjavlja, da podlaga za zakonito obdelavo, določena v razdelku 24.3, (prav tako) omogoča prenos osebnih podatkov na TNT, njena pridružena podjetja, podružnice, svetovalce, revizorje ali tretje osebe, ki jih TNT najame za izvajanje obveznosti do pošiljatelja v okviru teh Pogojev, v vseh državah v Evropskem gospodarskem prostoru (»EGP«) in zunaj njega.

24.6 Za vsak prenos osebnih podatkov s pošiljatelja na TNT ali obratno iz EGP ali Švice v državo zunaj EGP ali Švice veljajo standardna pogodbena določila od upravljavca do upravljavca (Odločba 2021/914/ES – Modul I) (»SCCs«), kot jih predvideva člen 46(2)(c) GDPR, ki so na voljo na spletnem mestu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=SL. V ta namen so s sklicem na omenjeno povezavo standardna določila SCCs v celoti vključena v te Pogoje in predstavljajo njihov sestavni del. S sprejemom teh Pogojev se šteje, da sta pogodbenici (a) podpisali standardna določila SCCs, (b) se strinjajta z njihovo vsebino in (c) bosta upoštevali njihove pogoje ter (d) se strinjajta, da vse spremembe ali nadaljnje odločbe in/ali spletna mesta (URL) veljajo in nadomeščajo odločbo in/ali spletno mesto (URL) iz tega razdelka 24.6. V skladu s standardnimi določili SCCs bo TNT kot upravljavec delovala kot izvoznik podatkov tudi v imenu svojih pridruženih podjetij, pošiljatelj kot upravljavec pa bo deloval kot uvoznik podatkov, ali obratno, kjer je to primerno. Zgoraj navedeno ne posega v pravico TNT, da se samostojno odloči o uporabi drugega ustreznega mehanizma prenosa v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov. Preneseni osebni podatki lahko vključujejo kontaktne podatke posameznih pošiljateljev in prejemnikov, kot so imena in naslovi, potrebni za učinkovito zagotavljanje storitev TNT, kot je dostava paketov in omogočanje funkcij sledenja, kakor v nadaljevanju ali drugače določajo ti Pogoji in v skladu s prilogami standardnih določil SCCs.

24.7 Če Sodišče Evropske unije, lokalni nadzorni organ ali podoben državni organ ugotovi, da katerikoli od pogojev iz tega razdelka 24 in/ali standardnih določil SCCs ne predstavlja več zakonite metode za prenos osebnih podatkov izven EGP ali Švice, se pogodbenici v dobri veri dogovorita o alternativni metodi za izvedbo prenosa na zakonit način.

25. Celotna pogodba.

Ti Pogoji predstavljajo celotno pogodbo med pogodbenicama ter v skladu z razdelkom 1 (Uporaba) prevladajo nad vsemi drugimi ustnimi ali pisnimi pogoji ali določili. Teh Pogojev ni mogoče nadomestiti brez izrecnega pisnega dogovora med pogodbenicama. 

26. Prenos.

Niti pravice niti dolžnosti pogodbenic v okviru teh Pogojev se ne smejo prenesti ali podeliti brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbenice, z izjemo tega, da sme TNT vse ali del svojih pravic in dolžnosti v okviru teh Pogojev prenesti in podeliti svojim pridruženim podjetjem. Brez omejevanja omenjenega so ti Pogoji zavezujoči tako za pogodbenici kot za njune dovoljene naslednike in prevzemnike.

27. Neodpoved pravicam.

Nobeno neizvajanje ali neustrezna uporaba določbe teh Pogojev s strani TNT ne pomeni odpovedi tej določbi, niti na noben drug način ne omejuje pravice TNT do izvajanja takšne določbe.

28. Obveznost spoštovanja zakonodaje.

Ti Pogoji ne izključujejo nobene odgovornosti, če je njena izključitev prepovedana z zakonom. Če katerakoli določba, ki jo vsebujejo ali se nanjo sklicujejo ti Pogoji, nasprotuje katerikoli veljavni mednarodni pogodbi, lokalni zakonodaji, vladnim predpisom, navodilom ali zahtevam, se takšna določba omeji do največje dovoljene meje. V takšni omejeni obliki ohrani veljavnost kot del pogodbe med TNT in pošiljateljem. Neveljavnost ali neizvršljivost katerekoli določbe ne vpliva na druge dele teh Pogojev.

29. Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost.

Za te pogoje in morebitne spore, ki izhajajo iz storitev TNT ali so povezani z njimi, veljajo zakoni in so pristojna sodišča v državi ali na območju, kjer TNT sprejme pošiljko za izvedbo storitev, razen če je s katerokoli veljavno konvencijo določeno drugače.