Splošni pogoji in določila

TNT Splošni pogoji in določila o prevozu pošiljk in ostalih storitev

Celotna različica (01-12)

1. DEFINICIJE 

Definicije v nadaljevanju se nanašajo na splošna določila in pogoje in opredeljujejo pogodbo o prevozu pošiljk in ostalih storitev, sklenjeno med TNT in uporabnikom. 

 

'mi', 'nam', 'naš' in 'TNT' 

pomenijo TNT Express Worldwide N.V. in vsa podjetja skupine (TNT), kot tudi zaposlene pri TNT, zastopnike in neodvisne pogodbene izvajalce; 

 

'vi', 'vaš' in 'uporabnik' 

pomenijo pošiljatelja, ali naslovnika pošiljke; 

 

'prevoz' 

pomeni in vključuje vse naše postopke in storitve, povezane s prevozom pošiljke; 

 

'ostale storitve'

pomeni vse storitve, ki niso storitve prevoza pošiljk s strani našega podjetja, vključno z, vendar ne omejeno na: skladiščenje, sortiranje, opremljanje, spajanje, pakiranje, nameščanje, storitve dodane vrednosti ter upravljanje transportnih omrežij.

 

'pošiljka' 

pomeni blago ali dokumente, ne glede na njihovo vrsto (bodisi enotni tovor ali delni tovor z enim ali več paketov), ki so vezani na prevoz od enega naslova do drugega ali so vezani na izvedbo ostalih storitev, bodisi z našim ali drugim tovornim listom; 

 

'prepovedano blago' 

pomeni kakršnokoli blago ali material, katerega prevoz je prepovedan na podlagi zakona, predpisa ali uredbe katerekoli države, v ali skozi katero potuje pošiljka. 

 

2. IZVAJALEC STORITVE, S KATERIM UPORABNIK SKLEPA POGODBO

Pogodbo o prevozu pošiljk in ostalih storitev uporabnik sklepa s podjetjem TNT, njegovo podružnico ali podjetjem, povezanim s TNT, ki sprejme pošiljko, namenjeno za prevoz ali izvedbo ostalih storitev, od uporabnika. Uporabnik se strinja, da lahko za celotno ali za del pošiljke TNT izbere podizvajalca, v skladu s poljubnimi splošnimi določili in pogoji, ki jih TNT določi sam. Naslov in sedež izvajalca storitev je objavljen na spletni strani: www.tnt.si. 

 

3. SPREJEMANJE SPLOŠNIH DOLOČIL IN POGOJEV TNT

S predajo svoje pošiljke uporabnik sprejema TNT-jeva splošna določila in pogoje, ki so podrobneje opredeljeni na tovornem listu in/ali v pogodbi o prevozu pošiljke in ostalih storitev v svojem imenu in/ali v imenu osebe, ki izkazuje upravičeni interes do pošiljke ali izvedbe ostalih storitev, ne glede na to, ali je uporabnik tovorni list podpisal na sprednji strani ali ne. TNT-jeva določila in pogoji vključujejo in se nanašajo tudi na vse, s katerimi sodelujemo ali so naši podizvajalci pri prevzemu, prevozu, dostavi uporabnikove pošiljke ali izvedbi ostalih storitev, kar enako velja tudi za naše zaposlene, vodstveni kader in zastopnike. Spremembo navedenih določil in pogojev lahko odobri samo naša pooblaščena oseba in sicer v pisni obliki. Če uporabnik izroči TNT-ju pošiljko z ustnimi ali pisnimi navodili, ki niso v skladu z našimi splošnimi določili in pogoji, takšna navodila za nas niso zavezujoča. 

 

4. OBSEG POGODBE 

4.1. Tudi če se prevoz pošiljke izvaja s posebnim dogovorom med uporabnikom in TNT, veljajo ta splošna določila in pogoji za sklenjeno pogodbo med uporabnikom in TNT za vsak prevoz pošiljk skladno s pogodbo. 

 

4.2. Ob sklepanju pogodbe s TNT, ki se navezuje na prevoz blaga, se uporabnik strinja, da: 

 • pogodba predstavlja pogodbo o prevozu pošiljk v cestnem prometu, če pošiljka dejansko potuje po cesti; 
 • pogodba predstavlja pogodbo o prevozu pošiljk po zraku, če pošiljka dejansko potuje z letalom;
 • pogodba predstavlja pogodbo o prevozu pošiljk v pomorskem prometu, če pošiljka dejansko potuje z ladjo;
 • pogodba predstavlja pogodbo o izvedbi ostalih storitev, če pošiljka ni vezana na storitev prevoza. 

 

5. NEVARNO BLAGO in VARNOST 

5.1. Razen v okoliščinah, opisanih v odstavkih 5.2 in 5.3., izvajalec ne prevzema v prevoz ali v izvedbo ostalih storitev, povezanih s prevozom  nevarnega blaga, kar vključuje tisto blago, ki je natančneje določeno v tehničnih navodilih Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), pravilih glede nevarnega blaga Mednarodnega združenja za zračni prevoz (IATA), Mednarodnem kodeksu za prevoz nevarnega blaga po morju (IMDG), Evropskem sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR) ter po veljavnih predpisih in drugih nacionalnih ali mednarodni pravilih za prevoz nevarnega blaga ali izvedbo ostalih storitev, povezanih s prevozom nevarnega blaga. 

 

5.2. Izvajalec po prostem preudarku sprejme določeno nevarno blago v prevoz ali v izvedbo ostalih storitev, povezanih s prevozom nevarnega blaga v posameznih državah, če je bil uporabniku podeljen status odobrene stranke. Takšen prevoz mora biti uporabniku pisno odobren  pred samo izvedbo prevoza.  Uporabnikovo nevarno blago bo sprejeto v prevoz, če je skladno z veljavnimi predpisi (glej točko 5.1 (a) teh splošnih pogojev) in zahtevami izvajalca. Natančnejši pregled zahtev skupaj s postopkom za pridobitev statusa odobrene stranke sta dostopna v najbližji pisarni izvajalca, račun za dodatno plačilo pa se bo uporabniku izstavil po sprejemu pošiljke.  

 

5.3. Nekatero nevarno blago je izvzeto iz zgoraj odobrenih zahtev uporabnikov. Podrobnosti lahko pridobite v najbližji TNT poslovalnici.

 

5.4. Ob izpolnjevanju tovornega lista ali predaji pošiljke mora uporabnik zagotoviti in potrditi, da njegova pošiljka ne vsebuje prepovedanega blaga, naštetega v aneksu št. 17 ICAO ali drugih nacionalnih ali mednarodnih predpisih, ki opredeljujejo varnost v zračnem prometu. Tovorni list ali katerikoli drugi spremljajoči dokument mora vsebovati natančen opis vsebine pošiljke, navedba omenjenih podatkov pa uporabnika ne odvezuje od njegove odgovornost in jamstva. 

 

5.5. Prevoz pošiljke ali ravnanje s pošiljko, ki ga bo opravil izvajalec, je lahko predmet varnostnega pregleda, ki lahko vključuje tudi rentgenski pregled, odkrivanje sledi eksplozivov in druge metode preverjanja varnosti, pri čemer se uporabnik strinja, da izvajalec lahko zaradi varnostnih razlogov pregleda pošiljko v tranzitu.  

 

5.6.  Uporabnik izjavlja, da je bila pošiljka pripravljena v varnih prostorih, s strani ustrezno usposobljenega lastnega osebja ter da je bila pošiljka med pripravo, skladiščenjem in prevozom, neposredno preden jo je prevzel TNT, zavarovana pred morebitnimi nepooblaščenimi posegi. 

 

5.7. TNT ne sprejema pošiljk, ki vsebujejo prepovedano blago. 

 

5.8. Organi namembne države ali države tranzita lahko za vašo pošiljko za potrebe carine ali iz varnostnih razlogov zahtevajo izmenjavo podatkov, vključno z vašimi osebnimi podatki.

 

6. NADZOR IZVOZA

6.1. Uporabnik prevzema odgovornost in zagotavlja skladnost z vsemi veljavnimi izvoznimi zakoni, vključno s:

 • predpisi in pravili, ki prepovedujejo nepooblaščeno trgovino z vojaškim in ostalim strateškim blagom in storitvami, kot tudi finančno in komercialno poslovanje s poimenskimi posamezniki in subjekti v državah v, iz in skozi katere lahko potuje pošiljka;
 • ali s predpisi in pravili, ki določajo pogoje pod katerimi se lahko prevažajo določene tehnologije, informacije ali blago v, iz ali skozi katere koli države, kamor pošiljka lahko potuje.

 

6.2. Uporabnik prav tako zagotavlja, da ne bo pošiljal pošiljk preko naših storitev, v kolikor je sam ali katera druga stranka v prevozu pošiljke, naveden na katerem koli seznamu sankcij Združenih narodov, regionalnih ali nacionalnih programov, ki dopolnjujejo te sankcije, ali je naveden na posameznih avtonomnih seznamih (omejevalni ukrepi).

 

6.3. Uporabnik se strinja, da bo identificiral pošiljke, ki so predmet predizvoznega regulativnega nadzora, in nam bo zagotovil podatke ter vso potrebno dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi.

 

6.4. Uporabnik je odgovoren, da na lastne stroške zagotovi izvozna in uvozna dovoljenja oziroma vsa zahtevana dovoljenja za pošiljko, pridobi ustrezne licence in dovoljenja ter zagotovi, da je prejemnik pooblaščen s strani zakonodaje države pošiljatelja, držav prejemnikov in s strani katere koli države, ki uveljavlja pristojnosti nad predmetom pošiljanja.

 

6.5. TNT ne prevzema nobene odgovornosti do prejemnika ali katere koli druge osebe za dejanja neupoštevanja izvozne zakonodaje, sankcij, restriktivnih ukrepov in embargov.

 

7. PRAVICA DO PREGLEDOVANJA

7.1. Uporabnik soglaša, da TNT ali katerikoli pooblaščeni državni organ, vključno s carino in varnostniki, lahko odpre in pregleda vsebino pošiljke, v skladu z veljavnimi zakoni  Za soglasje uporabnika, izdano TNT-ju, se šteje podpisan tovorni list, s katerim uporabnik (med drugim) izrecno pisno privoli pregled vsebine pošiljke. 

 

8. IZRAČUN TRANZITNEGA ČASA TER IZBIRA USMERJANJA POŠILJK

Časi dostave poštnih pošiljk ter pošiljk od vrat do vrat, ki jih TNT navaja v svojih objavah, ne vključujejo sobot, nedelj, državnih praznikov, drugih dela prostih dni ter zamud, ki jih povzroča carina, zamud, ki jih je mogoče pripisati obveznim lokalnim varnostnim zahtevam ali zamud, ki so posledica dogodkov, na katere TNT nima vpliva. Izbira poti in načina prevoza uporabnikove pošiljke sta izključno prepuščena presoji TNT. 

 

9. CARINSKE FORMALNOSTI 

9.1. S temi splošnimi pogoji in določili uporabnik imenuje TNT za svojega zastopnika izključno za potrebe carinske prijave pošiljke in izvedbe carinskih formalnosti ter s tem potrjuje, da je TNT pooblaščenec v postopku izbire špediterja za izvedbo carinskih formalnosti in priprave deklaracij, če takšno storitev zaupa podizvajalcu. Če bi katerakoli carinska uprava zahtevala dodatno dokumentacijo za namene potrjevanja uvozne/izvozne deklaracije ali TNT-jevega statusa v postopku izvajanja carinskih formalnosti, je dolžnost uporabnika, da zahtevano dokumentacijo zagotovi na lastne stroške. 

 

9.2. Uporabnik izjavlja, da bodo vse izjave in podatki, ki jih bo posredoval v zvezi z izvozom in uvozom pošiljke, resnični in pravilni. Uporabnik potrjuje, da v primeru neresničnih ali zavajajočih izjav o pošiljki ali njeni vsebini, prevzema tveganje civilne tožbe in/ali kazenskega pregona, pri čemer kazen vključuje zaplembo in prodajo uporabnikove pošiljke. Kadar TNT prostovoljno nudi pomoč uporabniku pri izvedbi zahtevanih carinskih in drugih formalnosti, jo bo TNT nudil izključno na uporabnikovo odgovornost. Uporabnik potrjuje, da bo povrnil TNT-ju vsakršno škodo in da bo poskrbel, da TNT ne bo predmet odškodninskih in drugih zahtevkov, ki bi izhajali iz posredovanih informacij, prav tako pa bo uporabnik povrnil stroške, ki bi bili posledica tega, in da bo uporabnik plačal administrativne stroške za storitve, opisane v tej točki.

 

9.3. Vse carinske dajatve, davke globe za prekrške, skladiščne in druge stroške, ki so bili zaračunani TNT-ju kot posledica izvajanja dejanj carinske službe ali drugega upravnega organa ali uporabnikove in/ali prejemnikove napake pri pripravi ustrezne dokumentacije in/ali pridobitvi zahtevane licence ali dovoljenja, bo TNT zaračunal uporabniku ali naslovniku pošiljke. V primeru, da se TNT odloči zaračunati stroške naslovniku in ta odkloni takšno plačilo, uporabnik izjavlja, da jih bo plačal TNT-ju skupaj z administrativnimi stroški, kot tudi morebitnimi dodatnimi stroški. Na podlagi prvega poziva bo uporabnik TNT-ju zagotovil ustrezno jamstvo za plačilo carinskih dajatev, davkov, kazenskih dajatev, skladiščnih in drugih stroškov, opredeljenih v tej točki.

 

9.4. TNT si bo prizadeval hitro opraviti vse carinske formalnosti za uporabnikovo pošiljko, vendar obenem ne odgovarja za kakršnokoli zamudo, izgubo ali poškodbe, ki bi bile posledica ravnanja carinikov ali drugih upravnih organov. 

 

10.  NAPAČEN NASLOV IN ŠTEVILKE POŠTNEGA PREDALA 

10.1. Če je vročitev pošiljke onemogočena zaradi napačnega naslova, se bo TNT v razumni meri trudil poiskati pravi naslov. O popravku bo TNT obvestil naročnika ter pošiljko dostavil ali poskusil dostaviti na pravi naslov, vendar pri tem lahko nastanejo dodatni stroški.. 

 

10.2. Dostava v poštni predal ni mogoča, razen v omejenem številu držav (seznam držav je na voljo v vseh TNT podružnicah, ki sprejmejo vašo pošiljko), kjer uporabnik TNT-ju posreduje  telefonsko številko prejemnika. V primeru, ko pošiljke ni mogoče dostaviti v prvem poskusu, se uporabnik strinja, da TNT naslovnika obvesti o pošiljki in da je dokazilo o vstavitvi v poštni predal zadosten dokaz o opravljeni vročitvi. 

 

11.  DOSTAVLJANJE POŠILJK

11.1. Dostavljanje in vročanje pošiljk se opravlja na način, določen v tej točki in skladno z določbami zakona, ki ureja poštne storitve.  

Izvajalec sme vročiti pošiljko na naslovu, ki je naveden na tovornem listu ali na naslovni nalepki. Izkaz vročitve pošiljke je podpisan tovorni list ali kateri koli drug viden dokaz, da je bila pošiljka vročena na pravi naslov oz. pravi kontaktni osebi. V primeru, da je z uporabnikom dogovorjeno drugače, se sme pošiljko vročiti tudi na drugem mestu ali drugi osebi. 

Če pošiljke iz katerega koli razloga ni mogoče dostaviti uporabniku, pusti dostavljalec iz TNT v hišnem predalčniku obvestilo o poizkusu dostave z navedbo kontaktne številke, kjer se naslovnik lahko dogovori o ponovni dostavi ali o osebnem dvigu pošiljke v TNT sortirnem centru v roku 8 delovnih dni. V nasprotnem primeru se pošiljka vrne pošiljatelju. Po drugem poizkusu dostave, ali v primeru, da prejemnik pošiljko zavrne, bo TNT poizkusil stopiti v stik z uporabnikom in se z njim dogovoriti o naslednjem koraku. Uporabnik se strinja, da bo prevzel vse stroške, povezane z dostavo, ravnanjem ali vračanjem pošiljke ter morebitne dodatne stroške, ki bi lahko nastali z nadaljnjimi poizkusi dostave. Če naročnik storitve po drugem poizkusu dostave v razumnem obdobju ne izda ustreznih navodil, se uporabnik strinja, da lahko TNT po lastnem preudarku vsebino pošiljke uniči ali proda, brez kakršnihkoli nadaljnjih obveznosti do uporabnika. 

 

Posebna navodila za dostavo

11.2. Pošiljatelj ali prejemnik pošiljke TNT-ju lahko posreduje posebna navodila (preko spletne strani TNT ali drugega medija) za dostavo pošiljke na drugo lokacijo ali drugi osebi (npr. sosedu in/ali na sosednji naslov), lahko pa tudi prejemnik izrazi željo za prevzem pošiljke na lokaciji, ki je potrejna z naše strani. Kadar uporabnik zahteva in se TNT strinja s posebnimi navodili za dostavo, veljajo naslednje določbe:

11.2.1. TNT-jeva predložitev kakršne koli dobavnice, kjer je navedena alternativna oseba in/ali lokacija dostave, predstavlja dokazilo o dostavi;

11.2.2. TNT ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali poškodbo pošiljke, ki je nastala pri izvedbi dostave z vašimi posebnimi navodili;

11.2.3. uporabnik izjavlja, da nas bo obvaroval pred kakršnimi koli pritožbami in stroški, nas ne bo bremenil odgovornisti in dodatnih stroškov (vključno z razumnimi pristojbinami in stroški odvetnikov), ki nastanejo zaradi izgube in poškodbe pošiljk in so posledica izvedbe dostave z vašimi posebnimi navodili. Prav tako si TNT pridržuje pravico, da uporabniku zaračuna administrativen dodatek za zagotavljanje dostave z uporabnikovimi posebnimi navodili.

 

12. OBVEZNOSTI UPORABNIKA 

Uporabnik TNT-ju zagotavlja in jamči, da: 

12.1. je vsebino pošiljke (vključno s težo in številom paketov) ustrezno opisal na TNT-jevem tovornem listu,je vsebina pošiljke ustrezno označena in da je uporabnik nalepko ali nalepke varno pritrdil na vidnem mestu na zunanji strani pošiljke, tako da jo je mogoče jasno videti;

 

12.2. so na TNT-jevem tovornem listu vsi kontaktni podatki v celoti, natančno in čitljivo vpisani in da je nalepko ali nalepke ali tovorni list varno pritrjen na vidnem mestu na zunanji strani pošiljke, tako da jo je mogoče jasno videti; 

 

12.3. je vsebino pošiljke varno in skrbno pripravil in pakiral v ustrezno embalažo, tako da bi bila zaščitena pred običajnimi nevarnostmi pri prevozu ali izvedbi ostalih storitev, vključno z ustreznimi sortirnimi postopki ali postopki ravnanja, povezanimi z njimi; 

 

12.4. je navedel pravo težo pošiljke in da bo zagotovil vso posebno opremo, ki bi jo potreboval TNT za natovarjanje pošiljke na svoja vozila ali raztovarjanje iz njih; 

 

12.5. je dobro in na vidno mesto pritrdil nalepko, ki označuje povečano težo, če teža pošiljke presega 30 kilogramov; 

 

12.6. za vsebino pošiljke ne veljajo prepovedi IATA, ICAO, IMDG ali ADR in da pošiljka ne vsebuje prepovedanega blaga, ter da prejemnik pošiljke ni oseba ali organizacija, s katero TNT-ju ali uporabniku, po veljavnih zakonih in predpisih, ni dovoljeno poslovati;  

 

12.7. ko uporabnik zahteva, da se prevoz pošiljke zaračuna prejemniku ali tretji osebi znotraj iste države, in prejemnik ali tretja oseba ne poravna takšne obveznosti, bo uporabnik poravnal račun skupaj z vsemi administrativnimi stroški v roku 7 dni od datuma izdaje računa; 

 

12.8. ravna skladno z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi; 

 

12.9. je k pošiljkam, priložil ustrezen oz. pravilen račun, ki se nanaša na pošiljko (z navedbo pravilnega naslova plačnika z ustrezno identifikacijsko številko za DDV, pravilen in jasen opis blaga,  in prvih šest cifer harmoniziranega sistema (HS); 

 

12.10. je uporabnik upošteval vse varnostne ukrepe, ki se nanašajo na dogovore, napotke ali zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, vključno z zaščito osebnih podatkov, z namenom zagotavljanja varovanja osebnih podatkov v primeru izgube ali napačne dostave pošiljke;

 

12.11. vrednost posamezne pošiljke ne presega 25.000 €.

 

Uporabnik se strinja, da bo TNT-ju pokril nastale stroške in preprečil, da bi bil TNT predmet kakršnihkoli odškodninskih ali drugih zahtevkov, kot tudi TNT-ju povrnil stroške, škodo ali izdatke, vključno s pravnimi stroški, ki bi jih TNT utrpel zaradi uporabnikovega kršenja navedenih jamstev in zagotovil ali zaradi kršitev tretjih oseb, tudi če je TNT nevede sprejel pošiljko, ki ni v skladu z uporabnikovimi obveznostmi.

 

13. OBSEG JAMSTVA 

Jamstvo transportnih storitev

13.1  V skladu s 14. točko teh splošnih pogojev in določil izvajalec pri prevozu pošiljk omejuje svojo odgovornost oz. jamstvo za kakršnokoli izgubo, poškodbo ali zamudo pošiljke ali dela pošiljke, kot je opredeljeno v nadaljevanju: 

 

13.1.1. Če poteka prevoz uporabnikove pošiljke izključno ali deloma po zraku in je njen namembni kraj ali vmesni postanek v državi, ki ni enaka odpremni državi, se uporabljajo določila Varšavske Konvencije (1929) (kot je bila spremenjena oz. dopolnjena s Haškim protokolom iz leta 1955) in/ali Montrealskim protokolom številka 4 (1975) ali Montrealsko konvencijo (1999), glede na to katero je dolžan upoštevati TNT. Navedene mednarodne pogodbe opredeljujejo in omejujejo TNT-jevo odgovornost za primere izgube, poškodbe ali zamude uporabnikove pošiljke na 19 SRD (posebnih pravic črpanja) na kilogram. 

 

13.1.2. Če izvajalec opravi prevoz pošiljke izključno po cesti znotraj, v ali iz države uporabnika, pri čemer je takšna država podpisnica Konvencije o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti iz leta 1956 (CMR), se odgovornost izvajalca za izgubo, škodo ali zamudo pošiljke ali prizadetega dela pošiljke, omeji na 8,33 SRD (posebnih pravic črpanja) na kilogram. Za škodo, ki nastane zaradi zamude oz. prekoračitve roka prevoza,, se odgovornost oz. jamstvo izvajalca omeji na povračilo zaračunane storitve, ki jo je uporabnik plačal za prevoz takšne pošiljke ali dela takšne pošiljke, ki je bila dostavljena z zamudo. 

 

13.1.3. Če izvajalec opravi prevoz pošiljke izključno po cesti znotraj države, ki ni podpisnica CMR, ali med dvema državama, kjer nobena ni podpisnica CMR, se odgovornost izvajalca za izgubo, škodo ali zamudo pošiljke ali prizadetega dela pošiljke, omeji na 8,33 SRD (posebnih pravic črpanja) na kilogram. Za škodo, ki nastane zaradi zamude oz. prekoračitve roka prevoza, se odgovornost oz. jamstvo izvajalca omeji na povračilo zaračunane storitve, ki jo je uporabnik plačal za prevoz takšne pošiljke ali dela takšne pošiljke, ki je bila dostavljena z zamudo. 

 

13.1.4. V primeru neveljavnosti oz. neuporabe točk 13.1.1.-.13.1.3. navedenih zgoraj, TNT zagotavlja jamstvo ne glede na razlog za prevozne storitve, izvedene s strani TNT,, vključno z jamstvom zaradi kršitve pogodbe, malomarnosti, kaznivega dejanja ali neizpolnitve obveznosti, in sicer za izgubo, poškodbo, napačno dostavo ali nedostavo uporabnikove pošiljke. Jamstvo je v vsakem trenutku omejeno na najnižje stroške v času prevoza pošiljke, ki jih je utrpel uporabnik za pridobitev ali popravilo pošiljke ali poškodovanega dela pošiljke, ob tem pa je jamstvo pri vsakem posameznem škodnem dogodku omejeno na 17 evrov na kilogram, skupni znesek pa je omejen na največ 10.000 evrov. V primeru zamude, ko uporabnik lahko dokaže, da je utrpel škodo, je jamstvo TNT omejeno na povračilo plačila za prevoz pošiljke ali dela pošiljke, ki je bil dostavljen z zamudo. 

 

Jamstvo ostalih storitev

13.2.  Skladno s pogoji, določenimi v 14. točki teh Splošnih pogojev in določil, TNT zagotavlja jamstvo za ostale storitve ne glede na razlog, vključno z jamstvom za kršitev pogodbe, malomarnost, kaznivo dejanje ali neizpolnitev obveznosti. Jamstvo TNT-ja v teh primerih je omejeno na 10.000 evrov po dogodku oz. za skupino dogodkov z enim ali istim vzrokom poškodbe. V primeru izgube ali poškodbe pošiljke, je TNT jamstvo v vsakem trenutku omejeno na najnižje stroške prevoza, ki jih je utrpel uporabnik za pridobitev ali popravilo pošiljke ali poškodovanega dela pošiljke, ki ne presegajo 3,40 evrov na kilogram. Skupni znesek je omejen na največ 10.000 evrov po dogodku oziroma skupini povezanih dogodkov.

 

14. IZKLJUČITVE JAMSTVA

14.1 Naše jamstvo ne zajema kakršnekoli izgube prihodkov, izgube dobička, izgube tržišča, izgube ugleda, izgube priložnosti ali za kakršnekoli posredne, postranske, posebne ali posledične škode ali izgube, ki izhaja iz poškodbe, zamude, napačne dostave ali neizvršene dostave uporabnikove pošiljke, tudi če bi bil TNT seznanjen s tem, da lahko pride do takšne škode ali izgube. 

 

14.2 TNT ne nosi nobene odgovornosti pri neizpolnjevanju svojih obveznosti, kadar je le-ta posledica: 

 

14.2.1. okoliščin, na katere TNT nima vpliva, npr. (vendar ne omejeno na): 

 • naravne nesreče vključno s potresi, cikloni, nevihtami, poplavami, požari, boleznimi, meglo, snegom ali poledico; 
 • višjo silo, vključno z vojnami, nesrečami, kriminalnimi dejanji, stavkami, embargi, zračnimi nevarnostmi, lokalnimi spori ali civilnimi nemiri (vendar ne omejeno nanje); 
 • nacionalne ali lokalne motnje v sistemih zračnega ali cestnega prevoza, ter mehanskih težav pri različnih načinih prevoza ali strojni opremi; 
 • skrite napake ali pokvarljivost vsebine pošiljke; 
 • kriminalna dejanja tretjih oseb, kot sta kraja in požig. 

 

14.2.2. opustitve dejanj s strani uporabnika ali s strani tretjih oseb, kot na primer: 

 • uporabnikovega kršenja svojih obveznosti (ali kršenja s strani katerekoli druge stranke, ki je povezana s pošiljko in uporabnika navaja h kršitvi) v skladu z navedenimi določili in pogoji, še zlasti zagotovili, navedenimi v 12. točki; 
 • dejanja ali opustitev dejanja kateregakoli uslužbenca carine, varnosti, letalske družbe, letališča ali vladne službe. 

 

14.2.3. vsebine pošiljke, ki vsebuje kakršenkoli prepovedan predmet, čeprav je TNT morda po pomoti sprejel takšen predmet oz. pošiljko. 

 

14.3 TNT ni splošen oz. običajen prevoznik, zato ne sprejema kakršnihkoli jamstev običajnih prevoznikov. 

 

15. ČASOVNO ZAJAMČENI PRODUKTI

Če TNT ne uspe izvesti časovno zajamčenega produkta/storitve (ki ga TNT ponuja in ga je uporabnik naročil) znotraj zajamčenega časovnega okvirja in če ta nepravočasna dostava ni posledica katerega koli dogodka, navedenega v točki 14.2., ter je uporabnik obvestil TNT in se pritožil v skladu s točko 19, bo TNT izstavil račun za dejansko izvedeno storitev (npr. dostava do 12. ure) znotraj iste kategorije storitev, ki jo je uporabnik izbral, in ne za storitev, ki jo je uporabnik naročil (npr. dostava do 9. ure).

 

16. DRAGOCENOSTI IN VREDNOSTNE POŠILJKE 

Uporabnik prek dostavne mreže TNT ne sme pošiljati dragocenosti, kot na primer dragih kamnov, plemenitih kovin, nakita, denarja, vrednostnih papirjev, nezaščitenega pohištva, steklovine ali porcelana, umetnin, starin in pomembnih dokumentov, vključno s potnimi listi, razpisno dokumentacijo, delniškimi ter opcijskimi potrdili, saj prevoz vključuje mehansko ravnanje s paketi in avtomatizirano sortiranje, obenem pa tudi večkratno natovarjanje na vozila in njihovo raztovarjanje, kar bi lahko privedlo do izgube ali poškodbe pošiljke. Če TNT vseeno prevzame prevoz navedenih pošiljk preko svojega dostavnega sistema, je odgovornost v celoti na uporabniku.  

 

17. ZAVAROVANJE 

17.1. Možno je plačilo zavarovanja za polno vrednost pošiljke in stroške tovornine (pošiljka, ki ne vsebuje dokumentacije) z označitvijo ustreznega okenca na tovornem listu in plačilom navedene premije za zaščito pred 'vsemi tveganji' zaradi izgube ali poškodbe med prevozom do maksimalnega zneska 25.000 evrov na pošiljko. V primeru, da vrednost pošiljke presega 25.000 evrov, je pred samo sklenitvijo oz. nakupom takšnega zavarovanja potreben dogovor s TNT. Omenjeno zavarovanje ni na voljo za drage kamne, plemenite kovine, prenosne računalnike, plazma ali LCD ekrane, nakit, denar, steklo, porcelan, umetnine, starine, dokumente (vse, razen rekonstrukcije stroškov iz točke 17.2) ali kakršnekoli filme, trakove, diske, spominske kartice ali kakršnekoli podobne medije za prevoz podatkov in slik. Če pošiljate takšne predmete, priporočamo, da za zavarovanje poskrbite sami. 

 

17.2 Možno je plačilo zavarovanja stroškov rekonstrukcije, reprodukcije, ponovne izdaje ali ponovnega natisa (vključno s stroški materiala, npr. papirja in razumne stroške dela) za vašo pošiljko, ki vsebuje dokumentacijo, in sicer z označitvijo ustreznega okenca na tovornem listu in plačilom ustrezne premije za zavarovanje 'proti vsem tveganjem', ki se nanašajo na izgubo ali poškodbo med prevozom, do maksimalnega zneska 500 evrov na pošiljko. Zavarovanje je na voljo samo za dokumente, ki so našteti na spletni strani hčerinske družbe, podružnice ali izpostave TNT, ki sprejema pošiljko v odpremo. 

 

17.3 Zgoraj našteti možnosti zavarovanja 17.1. in 17.2.(i) ne krijeta izgube za posredno škodo in izgubljeni dobiček (glej točko 13.1 zgoraj) ali zamudo pri prevozu oziroma, izgub, nastalih kot posledica kršenja vaših obveznosti v skladu s temi pogoji in določili ter (ii) nista na voljo za ostale storitve in (iii) nista na voljo za določene države. Za seznam omenjenih držav in/ali za podrobnejše informacije o podrobnostih zavarovanja in kritja se obrnite na službo za stike s strankami ali obiščite spletno stran hčerinske družbe, podružnice ali izpostave TNT, ki sprejema pošiljko v odpremo. 

 

18.  ZAHTEVKI TRETJIH OSEB 

Uporabnik izjavlja, da ne bo dovolil nobeni drugi osebi, ki je povezana s pošiljko, vložiti zahtevek ali tožbe zoper TNT, čeprav je TNT morda ravnal nepazljivo ali ni izpolnil obveznosti. Če pa že pride do takšnega zahtevka, bo uporabnik nadomestil škodo, ki bi jo TNT utrpel zaradi zahtevka ali tožbe, povečano za stroške in izdatke za obrambo.  

 

19. VLOŽITEV REKLAMACIJE TER POSTOPEK REŠEVANJA REKLAMACIJ IN UGOVOROV  

Če želi uporabnik uveljavljati odškodnino zaradi izgube, poškodbe ali prekoračitve roka prevoza (zamude) ali za kakršnokoli drugo povzročeno škodo, je dolžan ravnati skladno z veljavnimi konvencijami in s spodaj navedenim postopkom, sicer si TNT pridržuje pravico do zavrnitve uporabnikovega zahtevka: 

 

19.1. uporabnik je dolžan TNT pisno obvestiti o izgubi, poškodbi ali zamudi v roku 21 dni (i) od dostave pošiljke, (ii) ko bi morala biti pošiljka dostavljena ali v primeru ostalih storitev, (iii) ko se je uporabnik upravičeno zavedel izgube, poškodbe ali zamude; 

 

19.2. uporabnik mora utemeljiti svoj zahtevek z listinami tako, da pošlje podjetju TNT vse potrebne informacije o pošiljki in njeni izgubi, poškodbi ali zamudi v roku 21 dni. Izvajalec mora na vloženo reklamacijo odgovoriti v roku 15 dni (za pošiljko v notranjem prometu) oziroma v roku 60-ih dni (za pošiljko v mednarodnem prometu), sicer lahko uporabnik v 15 dneh od poteka tega roka vloži pritožbo na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije. 

 

19.3. TNT izhaja iz domneve, da je bila pošiljka dostavljena v dobrem stanju, razen če je prejemnik ob prejemu pošiljke na tovornem listu naredil zaznamek o kakršnikoli škodi na pošiljki. Z namenom obravnave odškodninskega zahtevka mora uporabnik TNT-ju zagotoviti, da pregleda oziroma preveri originalno embalažo reklamirane pošiljke. 

 

19.4. Pravica do ugovora: vsak uporabnik ima pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje izvajalca zaradi domnevnih nepravilnih ravnanj izvajalca. Ugovor lahko vloži uporabnik v priporočenem pismu v roku 30 dni od dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanja izvajalca. Uporabnik mora ugovor obrazložiti in mu priložiti dokaze, s katerimi ugovor utemeljuje. Če uporabnik ne vloži ugovora v navedenem roku, izvajalec njegov ugovor kot prepozno vložen zavrže in o tem obvesti uporabnika. Če izvajalec ugovoru ne ugodi ali o njem ne odloči v roku 15 dni, lahko uporabnik v 15 dneh po prejemu odločitve od poteka roka za odločitev vloži pritožbo na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije. 

 

19.5. Tako, kot je določeno v zgoraj navedenih mednarodnih konvencijah in/ali zakonih, uporabnikova pravica do odškodninskega zahtevka preneha 1 leto od dneva dostave pošiljke ali od datuma, do katerega naj bi bila pošiljka dostavljena ali od datuma, ko je bila pošiljka vročena. Če se uporabnikova pravica do odškodninskega zahtevka nanaša na izvedbo ostalih storitev, pravica do odškodninskega zahtevka preneha eno leto od datuma, ko je uporabnik dejansko izvedel za izgubo, poškodbo ali zamudo. 

 

19.6. V primeru, da TNT delno ali v celoti odobri uporabnikov odškodninski zahtevek, uporabnik jamči, da so se uporabnikovi zavarovalci ali katerekoli tretje osebe, ki so povezane s pošiljko, odrekle vsem pravicam, odškodbam ali olajšavam, do katerih bi lahko bili upravičeni.

 

19.7.Pošiljka se šteje za izgubljeno šele po preteku 30 dni od datuma obvestila, da uporabniku pošiljka ni bila dostavljena. Z uporabnikom se lahko pismeno strinjamo o skrajšanju tega roka. 

 

20. CENE IN PLAČILO 

20.1. Uporabnik se strinja, da bo plačal stroške (vključno s pripadajočimi dodatki) za prevoz pošiljke med krajema, ki sta navedena na tovornem listu/prevozni pogodbi ali za izvedbo ostalih storitev in morebitni davek na dodano vrednost za opravljene prevoze v roku 7 dni od datuma, ko TNT izstavi račun brez odbitkov, nasprotne terjatve ali pobote. 

 

20.2. Uporabnik se odreka kakršnikoli pravici do ugovora računom, če računa ni pisno zavrnil v roku 7 dni od datuma izstavitve računa. 

 

20.3. Prevoz pošiljke je izračunan na podlagi cen, ki veljajo za uporabnikove pošiljke, kot je navedeno v trenutno veljavni preglednici prevoznih tarif ali v trenutno veljavni pogodbi, sklenjeni z uporabnikom. TNT cenik je na voljo na zahtevo pri vseh izpostavah v državi, v kateri se zaračunajo stroški prevoza pošiljke. 

 

20.4. Obračun stroškov prevoza pošiljke se opravi bodisi po dejanski teži pošiljke ali prostorninski teži pošiljke, glede na to, katera je višja; prostorninska teža pa se izračunava na podlagi formule, navedene v naših dokumentih ter na naši spletni strani. TNT lahko preveri težo in/ali prostornino in/ali število paketov v vaši pošiljki. V primeru ugotovljenega odstopanja od teže in/ali prostornine in/ali števila paketov, ki jo je podal uporabnik, se uporabnik strinja, da TNT za izračun cene uporabi novo določeno težo in/ali prostornino in/ali število paketov v pošiljki. 

 

20.5. Uvozne carine, davek na dodano vrednost za blago in druge pristojbine v povezavi s pošiljko v prejemnikovi državi plača prejemnik ob dostavi pošiljke. Če prejemnik odkloni takšno plačilo, se pošiljatelj strinja, da bo v celoti poravnal takšne zneske v roku 7 dni od obvestila TNT, da je prejemnik odklonil plačilo. 

 

20.6. Pošiljatelj ali naročnik se strinja, da lahko za vse račune, ki ne bodo v celoti plačani v roku 7 dni od izdaje, TNT zaračuna zamudne obresti po obrestni meri, ki znaša 6 % nad izhodiščno obrestno mero Evropske centralne banke. Uporabnik se strinja, da bo plačal sorazmerne in lastne stroške za izterjavo računov, ki ne bi bili plačani v roku sedmih dni od izdaje. 

 

20.7. Cene za dostavo pošiljk od vrat do vrat, navedene v preglednici s prevoznimi tarifami, vključujejo stroške za izvedbo običajnih carinskih formalnosti. TNT si pridržuje pravico zaračunati dodatne administrativne stroške, kjer bi bilo potrebno dodatno delo za izvedbo carinskih formalnosti v postopku dostave pošiljke prejemniku. V nekaterih državah se zato za zahtevnejše carinske postopke lahko zaračunavajo dodatni stroški, takšni stroški pa vključujejo, vendar pa niso omejeni na: 

20.7.1. vlaganje carinske deklaracije, ki vsebuje več kot tri različne vrste blaga, 

 

20.7.2. carinski nadzor blaga ali potrebo po dostavi blaga pod carinskim nadzorom, 

 

20.7.3. postopke začasnega uvoza, 

 

20.7.4. carinjenje, ki zahteva poleg sodelovanja s carinsko upravo še vključitev drugih državnih služb. 

 

V nekaterih državah lahko TNT zahteva predplačilo za carinske dajatve, davščine, kazenske dajatve ali za zagotavljanje naknadnih jamstev v imenu uvoznika. Kjer TNT zagotavlja takšne dodatne storitve, se prejemniku zaračunajo dodatni administrativni stroški, pošiljatelj pa jih je dolžan poravnati, če prejemnik zavrne njihovo plačilo. 

 

20.8. V kolikor je prejemnik pošiljke tudi plačnik TNT storitve, je pošiljatelj dolžan na TNT tovornem listu označiti polje "Plača prejemnik". V nasprotnem primeru se šteje, da je plačnik TNT storitve pošiljatelj. Uporabnik lahko pooblasti TNT, ali pa se s prejemnikom pošiljke ali drugo osebo dogovori, da bo plačala naše stroške in/ali carinske dajatve, davke, kazenske dajatve, stroške garancije, trošarine, stroške, doplačila in denarne kazni, ki bi jih moral plačati ali bi nastali v zvezi s pošiljko. Če prejemnik ali tretja oseba znotraj iste države odkloni plačilo stroškov za pošiljko ali ne povrne kateregakoli od navedenih stroškov, se uporabnik strinja, da bo pokril takšne stroške v roku 7 dni od našega obvestila uporabniku, da je prejemnik odklonil plačilo. 

 

20.9. Sestavni del računov TNT ni kopija tovornega lista ali potrdilo o dostavi, ki ga z vašo potrditvijo lahko pridobimo v digitalni ali elektronski obliki. 

 

20.10. Kjer je to zakonsko dovoljeno, je naš standarni način izstavljanja računov izstavljanje računov v elektronski obliki. V primeru, da uporabnik zahteva izdajanje računov v papirnati obliki, si TNT pridržuje pravico, da uporabniku za takšno storitev zaračuna administrativni dodatek.

 

20.11. Računi TNT so plačljivi v valuti, ki je navedena na računu, sicer pa v lokalni valuti na podlagi navedenega menjalnega tečaja. 

 

20.12. Za vse uporabnikove pošiljke, ki so kadarkoli v naši posesti ima TNT zastavno pravico in s tem pravico do prodaje vsebine in zadržanja izkupička od prodaje za poravnavo kakršnikoli zneskov, ki bi jih uporabnik dolgoval TNT na podlagi že opravljenih prevozov pošiljk ali vročenih pošiljk.

 

20.13.  Uporabnik je dolžan poravnati plačilo vseh obveznosti, davkov in taks, vključno s spoštnino, ki se nanaša na pošiljke ali izvedbo ostalih storitev, kot tudi na vse dokumente, vključno s tovornim listom.

 

21. VAŠE JAMSTVO GLEDE ZAPOSLENIH 

21.1.Uporabnik izjavlja, da bo TNT razbremenil vseh stroškov, zahtevkov, jamstev in kakršnihkoli zahtev, ki bi izhajali neposredno ali posredno iz selektivne zaposlitve presežnih delavcev ali prehoda:

21.1.1. kateregakoli uporabnikovega zaposlenega ali bivšega zaposlenega ali kateregakoli uporabnikovega dobavitelja ali bivšega dobavitelja ali katerekoli tretje osebe, ki bi kakorkoli izhajala iz poslovnega odnosa med TNT in uporabnikom vključno, vendar ne omejeno na kakršnokoli jamstvo, ki izhaja iz smernice Evropske Unije o pridobljenih pravicah (77/187/EEC, ter dopolnjeno s smernico 2001/23/EC) ali nacionalno zakonodajo, ki se nanaša nanjo, ali v skladu s kakršnokoli drugo veljavno zakonodajo glede zaposlovanja.

 

22. SODNA PRISTOJNOST IN VELJAVNO PRAVO 

22.1. V primeru, da se katerokoli določilo ali pogoj teh Splošnih pogojev in določil izkaže za neveljavnega ali neizvedljivo, takšna ugotovitev ne vpliva na veljavnost drugih določil te pogodbe o prevozu pošiljk. 

 

22.2. V skladu z veljavno konvencijo bosta spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili povezani z njo, obe pogodbeni strani reševali na podlagi zakonodaje in pri pristojnih sodiščih v državi sedeža podružnice ali povezanega podjetja ali predstavništva TNT, ki je sprejelo pošiljko za prevoz ali za izvedbo ostalih storitev.