นโยบายการห่อพัสดุอย่างปลอดภัยของ TNT

การบรรจุหีบห่อพัสดุที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้สินค้าของคุณ หรือการขนส่งพัสดุอื่น รวมไปถึงสมาชิกในทีม TNT เสียงต่ออันตรายได้ การจัดส่งพัสดุของคุณจึงต้องสอดคล้องกับนโยบายการห่อพัสดุอย่างปลอดภัยของเรา ทั้งนี้ พนักงานขับรถของเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธพัสดุที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

กล่อง

กล่องชำรุด

ห้ามไม่ให้ใช้กล่องที่มีรูรั่ว บุบ หรือมีความเสียหายอย่างอื่น


กล่องเปียกน้ำ

ห้ามไม่ให้ใช้กล่องที่เปียก รั่วซึม หรือเสียหายเนื่องจากน้ำ


การบรรจุพัสดุที่ไม่เหมาะสม

ไม่บรรจุพัสดุที่มีน้ำหนักมากในกล่องที่ไม่แข็งแรง กล่องที่ใช้บรรจุต้องมีความแข็งแรง มีคุณภาพ และขนาดที่เพียงพอ หากจำเป็น ให้ใช้สายรัดพัสดุเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องพัสดุของคุณ


มีน้ำหนักมากกว่า 70 กก.

กล่องที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 กก. ต้องวางบนพาเลท

พาเลท

พัสดุที่ไม่ได้ห่อหรือรัด

พัสดุทุกชิ้นต้องรัดและ/หรือห่อติดกับพาเลทเป็นหน่วยเดียวกันโดยไม่สามารถแยกจากกันได้

พาเลทคุณภาพต่ำ

ห้ามใช้พาเลทคุณภาพต่ำหรือมีความเสียหาย

พัสดุที่พื้นผิวไม่สม่ำเสมอ

มีขอบคม

ห้ามไม่ให้พัสดุเปิดเผยหรือมีคม ต้องใช้วัสดุบุรองมากเพียงพอเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ


พัสดุที่ยื่นเกินพาเลท

พัสดุที่ยื่นออกมาอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้พัสดุอื่นได้รับความเสียหาย

การขนส่งสินค้าอันตรายต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และกฎระเบียบการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนแห่งสหภาพยุโรป (ADR)

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม