Trách nhiệm Doanh nghiệp

Trách nhiệm doanh nghiệp là một phần không thể tách rời với chiến lược kinh doanh của chúng tôi.

Nó được gắn vào việc kinh doanh và các hoạt động của chúng tôi.

Sức khỏe và an toàn

TNT đề cao văn hóa an toàn, được thực hiện thông qua việc xác lập quan điểm, niềm tin, lợi ích, suy nghĩ và các giá trị của công nhân viên và các nhà thầu phụ vì sự quan tâm đến sự an toàn. TNT quảng bá văn hóa an toàn, trong đó ban giám đốc thể hiện sự lãnh đạo và cam kết bảo đảm sự an toàn, tất cả nhân viên chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn cho chính mình và cho người khác.

Một nơi làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe

Các chính sách an toàn và đảm bảo sức khỏe và tổ chức quản lý đều dựa trên tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001. Tất cả các bộ phận hoạt động trong công ty đều được yêu cầu đạt và duy trì chứng nhận độc lập đối với tiêu chuẩn này ở mức tối thiểu, cùng với các tiêu chuẩn quản lý của từng bộ phận và từng quốc gia của mình.

 

Các rủi ro về an toàn và sức khỏe trong các hoạt động điều hành đều được xác định và đánh giá và sau đó là quản lý và kiểm soát đến mức chấp nhận được bằng việc thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro có hiệu quả trong các quy trình vận hành. Mỗi bộ phận hoạt động đều có một quy trình đánh giá rủi ro tại chỗ được ghi chép nhằm kiểm soát các rủi ro đặc biệt ở mức độ đơn vị.

 

An toàn trên đường bộ

Chúng tôi sử dụng phương pháp “xe an toàn, tài xế an toàn, lộ trình an toàn” để xác định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro có hiệu quả trong an toàn đường bộ.

 

TNT liên tục cải tiến từng mục tiêu trong các lĩnh vực này (xe tải, tài xế và lộ trình) cùng với việc quản lý nhà thầu phụ. Thử thách chính của chúng tôi trong việc giảm các tai nạn đường bộ là đảm bảo áp dụng nhất quán phương pháp này, đặc biệt tại các nước chưa phát triển, và đảm bảo các nhà thầu phụ áp dụng các tiêu chuẩn tương ứng vào thực tế. Nếu có thể, chúng tôi gia tăng cải tiến chất lượng cơ sở hạ tầng công cộng – một yếu tố quan trọng trong việc gia tăng an toàn đường bộ.

 

Mục tiêu an toàn của TNT là giảm các tai nạn làm mất thời gian (LTAs). Mục tiêu giảm LTA còn 2.0 trên mỗi 100 FTE vào năm 2015, so với 2.69 năm 2014 (2.71 năm 2013).

Môi trường

Chúng tôi xem ảnh hưởng năng lượng và carbon là một ưu tiên. Chúng tôi cam kết hạn chế tác động lên môi trường, tập trung vào các lĩnh vực:

 

  • Điều vận. Cải tiến hiệu quả CO2 và chất lượng không khí
  • Khách hàng. Cung cấp thông tin về CO2 để giúp họ giảm khí thải
  • Con người. Tăng cường nhận thức, huấn luyện nhân viên và các nhà thầu phụ trong việc quản lý môi trường
 

Các chính sách môi trường và tổ chức quản lý đều dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001. Các bộ phận hoạt động của chúng tôi đều được yêu cầu đạt và duy trì chứng nhận môi trường trong tiêu chuẩn này ở mức thấp nhất cũng như các tiêu chuẩn quản lý của từng bộ phận và của từng quốc gia.

 

Hệ thống quản lý môi trường của TNT được sử dụng để lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, quản lý và cải thiện tác động môi trường trong các hoạt động. Chúng tôi gộp các quy định về môi trường vào các quy trình xem xét thu mua và chi phí vốn. Tác động môi trường trong cơ sở hạ tầng và các đội vận tải tại mỗi khâu quan trọng (lập kế hoạch, thu mua và hoạt động) đều được quản lý. Ngoài ra, các hướng dẫn cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp đều phải thực hiện tại chỗ để họ có thể đáp ứng được các quy định về môi trường.

 

Công tác môi trường là một trong những kết quả được đo lường bằng lượng CO2e thực tế phát ra. Năm 2014, tổng lượng CO2e thải ra trong các hoạt động của nhà thầu phụ và của riêng TNT là 2,915 tấn (năm 2013 là 2,845 tấn).

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm