Điều khoản sử dụng

Quyền truy cập và sử dụng trang web toàn cầu TNT (hay còn gọi là ‘trang web TNT’) chỉ được cho phép dựa trên những điều khoản sau đây. Việc sử dụng thông tin trên trang web này đồng nghĩa với việc chấp thuận đầy đủ các điều kiện sau.

Mọi thông tin liên quan đến TNT Express N.V., các công ty con hoặc công ty thành viên của TNT Express N.V. (gọi chung là “TNT”), các sản phẩm và dịch vụ của TNT giới thiệu trên trang web TNT được cung cấp dựa trên các điều kiện sau đây:

Thông tin trên trang web được cung cấp như những gì hiện có. TNT không đưa ra cam kết bảo đảm hoặc tuyên bố bất kì về tính chính xác hoặc tính trọn vẹn đối với nội dung trang web TNT này. TNT cũng như là các nhà thầu hoặc nhân viên của TNT sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại phát sinh trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả gián tiếp hoặc gây khó khăn có liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin trên trang web TNT.

 

Trong mọi trường hợp, TNT hoặc các nhà thầu hoặc nhân viên của TNT sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nói chung phát sinh từ việc mất quyền sử dụng, dữ liệu hoặc lợi ích xuất phát từ/hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc vận hành chương trình phần mềm, tài liệu, việc cung cấp hoặc không cung cấp các dịch vụ, thông tin có sẵn từ trang web TNT này.

 

Các đường dẫn trong trường dữ liệu này có thể khiến người truy cập bị thoát ra khỏi trang web TNT. Các trang kết nối như thế không thuộc quyền kiểm soát của TNT, và TNT không nhận lãnh trách nhiệm đối với nội dung của bất kỳ trang liên kết nào như vậy.

 

Mặc dù TNT sử dụng các biện pháp nghiêm ngặt để loại bỏ vi-rút từ trang web TNT nhưng chúng tôi không thể bảo đảm loại trừ hoàn toàn và không chịu trách nhiệm với bất kỳ sự xâm nhập của vi-rút vào máy tính của người truy cập. Do vậy, người truy cập được khuyến cáo nên sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn phù hợp trước khi tải thông tin từ trang web TNT này.


Bằng việc truyền dẫn hoặc đăng tải mọi thông tin bất kì lên trang web TNT, người truy cập đồng ý rằng TNT có quyền sử dụng thông tin đó như là một phần tài liệu cho mọi mục đích bất kì, bao gồm hoạt động sao chép, truyền dẫn, ấn hành, thông cáo và đăng tải. Đối với thông tin cá nhân của người truy cập, vui lòng tham khảo thêm tại Chính Sách Riêng Tư của TNT.

 

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác, tên đăng ký thương mại và thương hiệp được đề cập trong trang web này đều thuộc quyền sở hữu của TNT Holdings B.V.. Không có bất kỳ một sự cho phép nào trong việc cấp phép/ chuyển nhượng, hay nói cách khác, chuyển giao cho các cá nhân truy cập nội dung thông tin này.

 

Cá nhân gửi hàng gửi bất kỳ thông tin trao đổi lên trang web này, hoặc thậm chí gửi đến người sở hữu trang web này, sẽ phải chịu trách nhiệm đối với nội dung và thông tin trao đổi chứa trong đó, bao gồm tính trung thực và tính chính xác của nội dung.

 

TNT có quyền hiệu chỉnh các điều khoản sử dụng này. Người truy cập đồng ý tuân thủ theo các hiệu chỉnh nếu có và nên tham khảo trang thông tin này mỗi khi truy cập vào trang web TNT để biết các điều khoản hiện hành mà bạn phải tuân thủ.


© 2011 TNT Express N.V.

C&C Express Ltd không phải là đại lý của TNT Holdings B.V. hoặc TNT Express Holdings B.V. hoặc bất kỳ công ty con hay chi nhánh trực thuộc nào nhưng là một nhà thầu độc lập hoạt động theo Joint Operating Contract Agreement và được cấp phép sử dụng logo TNT.

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm