Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς της TNT για την Ευρώπη

(ισχύει από: 1 Ιουνίου 2021)

1. Εφαρμογή.

1.1 Αυτοί οι Όροι ισχύουν για τη μεταφορά Αποστολών που προέρχονται από την Ευρώπη, και μεταξύ και εντός των χωρών και εδαφικών περιοχών της Ευρώπης. Αυτοί οι Όροι δεν ισχύουν για αποστολές εντός της Γερμανίας και εντός της Πολωνίας, για τις οποίες ισχύουν ξεχωριστοί τοπικοί όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς. Σε ορισμένες αγορές, μπορεί να ισχύουν οι τοπικοί όροι ή οι ταχυδρομικές ρυθμίσεις αντί ή συμπληρωματικά προς αυτούς τους Όρους (σε κάθε περίπτωση, διατίθενται στην ιστοσελίδα tnt.com στις ισχύουσες χώρες και εδαφικές περιοχές). Οι αποστολές που προέρχονται εκτός Ευρώπης υπόκεινται σε τοπικά τέλη και στους όρους και προϋποθέσεις της θυγατρικής της TNT, του υποκαταστήματος ή ανεξάρτητου επαγγελματία, ο οποίος αποδέχθηκε την Αποστολή. Οι αποστολές οι οποίες επιστρέφονται διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χώρα ή την επικράτεια από την οποία επιστρέφεται η Αποστολή. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε κομμάτι των Υπηρεσιών της TNT, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα tnt.com.

1.2 Η διεθνής μεταφορά μιας Αποστολής αεροπορικώς υπόκειται στη Σύμβαση του Μόντρεαλ ή στη Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπου εφαρμόζονται. Η διεθνής μεταφορά μιας Αποστολής οδικώς υπόκειται στην CMR, όπου εφαρμόζεται. Οι αποστολές που μεταφέρονται τοπικά (μεταξύ συγκεκριμένων τοποθεσιών εντός μιας χώρας) υπόκεινται στη νομοθεσία της ιδίας χώρας, στους παρόντες Όρους και σε οποιουσδήποτε ισχύοντες τοπικούς όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς της TNT.

1.3 Η τελευταία διαδικτυακή έκδοση αυτών των Όρων που δημοσιεύτηκε και διατηρείται στην αντίστοιχη τοπική ιστοσελίδα tnt.com, υπερισχύει και αντικαθιστά οποιεσδήποτε παλαιότερες ή άλλες εκδόσεις των Όρων. Ο Αποστολέας, παραδίδοντας μία Αποστολή στη TNT, συμφωνεί με τους Όρους που ισχύουν εκείνη τη χρονική στιγμή. Η TNT επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί, ή να συμπληρώνει μονομερώς αυτούς τους Όρους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  

1.4 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου διαμετακόμισης της TNT, όπου συμπεριλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε TNT Φορτωτική Αερομεταφοράς, δήλωσης ή σήμανσης αποστολής, οι παρόντες Όροι υπερισχύουν στον βαθμό στον οποίο δεν έρχονται σε σύγκρουση με την ισχύουσα Σύμβαση(εις) ή άλλους υποχρεωτικά εφαρμοστέους νόμους, όπου συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμοστέες τοπικές ταχυδρομικές ρυθμίσεις.

1.5 Οι Υπηρεσίες οι οποίες διατίθενται μπορεί να τροποποιούνται ή να αναστέλλονται από τη TNT κατά καιρούς. Τέτοια τροποποίηση ή αναστολή ισχύει για Αποστολές που παραδίδονται στη TNT μετά την ημερομηνία αυτή. Λεπτομέρειες των τρεχουσών υπηρεσιών διατίθενται στην ιστοσελίδα tnt.com.

1.6 Στους παρόντες Όρους, όλες οι αποφάσεις της TNT λαμβάνονται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της TNT, και το «όπου συμπεριλαμβάνονται» σημαίνει «όπου συμπεριλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε», εκτός εάν ρητώς αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Ορισμοί. 

Ως «Φορτωτική Αερομεταφοράς» ή «Φορτωτική» νοείται οποιοδήποτε δελτίο αποστολής, δήλωση, σημείωμα παραλαβής, ετικέτα, σφραγίδα, ηλεκτρονική καταχώρηση ή παρόμοιο είδος που χρησιμοποιείται στο σύστημα μεταφοράς της TNT για να ξεκινήσει η κίνηση μιας Αποστολής. 

Ως «ΠρόσθετεςΥπηρεσίες» νοούνται όλες οι υπηρεσίες που δεν είναι Υπηρεσίες Μεταφοράς.

Ως «Αποστολές B2C» νοούνται Αποστολές στο πλαίσιο μιας εμπορικής συναλλαγής μεταξύ ενός επιχειρηματία - Αποστολέα (που ενεργεί για επαγγελματικούς σκοπούς) και ενός ιδιώτη καταναλωτή - Παραλήπτη (που ενεργεί εκτός των επαγγελματικών σκοπών του).

Ως «Εργάσιμη ημέρα» νοείται κάθε ημέρα κατά την οποία οι επιχειρήσεις στη χώρα ή την περιοχή προέλευσης ή στη χώρα ή την περιοχή προορισμού είναι ανοιχτές για συναλλαγές. Οι εργάσιμες ημέρες και οι αργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα, επικράτεια ή περιοχή. Επικοινωνήστε με τη TNT για δεσμεύσεις παράδοσης που ενδέχεται να επηρεάζονται.

Ως «Επιχειρηματική Παράδοση» νοείται παράδοση η οποία γίνεται σε εμπορικές ή επιχειρηματικές εγκαταστάσεις, όπου αποκλείονται (α) οικίες ή ιδιωτικές κατοικίες, (β) τοποθεσίες όπου μια επιχείρηση λειτουργεί από την οικία ή μία κατοικία που έχει ορισθεί από τον Αποστολέα ως κατοικία και (γ) B2C Αποστολές.

Ως «Χρεώσεις» νοούνται Χρεώσεις Μεταφοράς και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις ή επιβαρύνσεις που προσδιορίζονται ή επιβάλλονται κατά καιρούς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, όπου συμπεριλαμβάνονται καύσιμα και άλλες επιβαρύνσεις, πρόσθετα τέλη εκτελωνισμού, πρόσθετες χρεώσεις, χρεώσεις για Αυξημένη Ευθύνη ή Ασφάλεια χρεώσεις επιστροφής, τέλη ειδικής διαχείρισης, δασμοί και φόροι, επιβαρύνσεις εισαγωγών και εξαγωγών, και άλλα έξοδα που εύλογα υφίστανται από τη TNT σχετικά με τη μεταφορά μιας Αποστολής. Λεπτομέρειες σχετικά με άλλες επιβαρύνσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα TNT.com.

Ως «CMR» νοείται η Σύμβαση αναφορικά με το Συμβόλαιο για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων του 1956 όπως τροποποιήθηκε το 1978. 

Ως «Όροι» νοούνται οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις μεταφοράς όπως ενημερώνονται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα TNT.com. 

Ως «Συμβάσεις» νοούνται η Σύμβαση της Βαρσοβίας, η Σύμβαση του Μόντρεαλ και η CMR συλλογικά.

Ως «Δηλωθείσα Δασμολογητέα Αξία για το Τελωνείο» νοείται η τιμή πώλησης ή το κόστος αντικατάστασης του περιεχομένου της Αποστολής όπως απαιτείται για τους σκοπούς εκτελωνισμού.

Ως «Χρόνος Δέσμευσης Παράδοσης» νοείται ο δημοσιευμένος χρόνος δέσμευσης παράδοσης για την υπηρεσία TNT ή ο χρόνος δέσμευσης παράδοσης που παρέχεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της TNT για την εν λόγω Αποστολή, η οποία λαμβάνει υπόψη το αποστελλόμενο είδος, την ημερομηνία αποστολής, τον ακριβή προορισμό, το βάρος και την αξία της Αποστολής.

Ως «ΑυξημένηΕυθύνη» νοείται αυτή η αξία, αν υφίσταται, που αναφέρεται από τον Αποστολέα στη Φορτωτική μεταφοράς και συνιστά το μέγιστο ποσό ευθύνης της TNT σε περιπτώσεις όπου η ΤΝΤ υπέχει ευθύνης βάσει ισχύουσας σύμβασης ή τοπικού δικαίου,σε σχέση με την Αποστολή για την οποία ο Αποστολέας πληρώνει το απαιτούμενο τέλος. 

Ως «Ευρώπη» νοείται Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μακεδονία, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουκρανία, από κοινού. 

Ως «Ασφάλεια» νοείται αυτή η αξία, που αναφέρεται από τον Αποστολέα στη Φορτωτική μεταφοράς και συνιστά το μέγιστο ποσό ευθύνης της TNT που αναλαμβάνει τον κίνδυνο σε σχέση με την Αποστολή για την οποία ο Αποστολέας πληρώνει το απαιτούμενο τέλος.

«Διαρροή» έχει την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 7 (Προετοιμασία Αποστολής).

Ως «Σύμβαση του Μόντρεαλ» νοείται η Σύμβαση του Μόντρεαλ της 28ης Μαΐου 1999 και όλα τα μεταγενέστερα ισχύοντα πρωτόκολλα. 

Ως «Συσκευασία» νοείται οποιοδήποτε μεμονωμένο δέμα ή τεμάχιο που παραδίδεται από τον αποστολέα στην TNT προς μεταφορά και γίνεται δεκτό στην TNT από τον Αποστολέα.

Ως «Απαγορευμένα Είδη» νοούνται τα είδη και οι τύποι των Αποστολών που αναφέρονται στην Ενότητα 10 (Απαγορευμένα Είδη) των παρόντων Όρων.

Ως «Παραλήπτης» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην Φορτωτική μεταφοράς ως παραλήπτης της Αποστολής.

Ως «Παράδοση κατ' οίκον» νοείται η παράδοση που πραγματοποιείται σε οικία ή ιδιωτική κατοικία, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών στις οποίες μια επιχείρηση λειτουργεί από το σπίτι ή/και η παράδοση στην οποία ο Αποστολέας έχει ορίσει τη διεύθυνση παράδοσης ως κατοικία.

Ως «Αποστολέας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην Φορτωτική μεταφοράς ως ο αποστολέας της Αποστολής.

Ως «Υπηρεσίες» νοούνται οι Πρόσθετες Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Μεταφοράς συλλογικά. 

Ως «Αποστολή» νοείται ένα ή περισσότερα Δέματα που μεταφέρεται σε μια μόνον Φορτωτική μεταφοράς.

Ως «TNT» νοείται η Εταιρεία Federal Express, οι θυγατρικές της, τα παραρτήματα και οι συνεργαζόμενες εταιρείες και οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι και αντιπρόσωποι (στον βαθμό που εφαρμόζεται).

Ως «Αριθμός Λογαριασμού TNT» ή «Λογαριασμός TNT» νοείται ο αριθμός που εκδίδεται από την TNT σε έναν πελάτη διασφαλίζοντας ότι η δραστηριότητα του λογαριασμού συνοψίζεται από το σύστημα της TNT και ότι ο πληρωτής τιμολογείται κατάλληλα.

Ως «Χρεώσεις Μεταφοράς» νοούνται τα ποσά που κατά καιρούς ορίζονται για τη μεταφορά μιας Αποστολής από τη TNT σύμφωνα με τους παρόντες Όρους , εξαιρουμένων άλλων χρεώσεων ή επιβαρύνσεων που μπορούν να εκτιμηθούν ή να επιβληθούν, όπως επιβαρύνσεις καυσίμων, πρόσθετα τέλη υπηρεσιών εκτελωνισμού, πρόσθετες χρεώσεις, χρεώσεις για Αυξημένη Ευθύνη ή Ασφάλεια, ειδικά τέλη χειρισμού, δασμοί και φόροι, επιβαρύνσεις εισαγωγών και εξαγωγών και άλλες επιβαρύνσεις.

Ως «Υπηρεσίες Μεταφοράς» νοούνται οι υπηρεσίες μεταφοράς μιας Αποστολής που προσφέρονται και διεξάγονται από τη ΤΝΤ σύμφωνα με τη Φορτωτική Αερομεταφοράς της ΤΝΤ, εξαιρουμένων των φορτωτικών TNT.  

«Μοναδικά Είδη» σημαίνει είδη για τα οποία δεν ισχύουν η Αυξημένη Ευθύνη ή Ασφάλεια λόγω της φύσης τους, συμπεριλαμβανομένων πολύτιμων λίθων, πολύτιμων μετάλλων, κοσμημάτων, μη προστατευμένων επίπλων, υαλικών, πορσελάνης, αντικειμένων τέχνης, αντικών, γουνών, συλλεκτικών ειδών, μουσικών οργάνων, σημαντικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων διαβατηρίων, έξυπνων τηλεφώνων, έξυπνων ρολογιών, ταμπλετών, φορητών υπολογιστών, ηλεκτρονικών οθονών, οθονών πλάσμα, φιλμ, ταινιών, δίσκων, καρτών μνήμης ή οποιωνδήποτε άλλων εμπορευμάτων που φέρουν δεδομένα ή εικόνα.

Ως «Σύμβαση της Βαρσοβίας» νοείται η Σύμβαση της Βαρσοβίας της 12ης Οκτωβρίου 1929, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Χάγης της 28ης Σεπτεμβρίου 1955 και όλα τα επόμενα ισχύοντα Πρωτόκολλα, όπως επίσης η Σύμβαση της Γκουανταλαχάρα της 18ης Σεπτεμβρίου 1961. 

3. Χρεώσεις.

Οι Χρεώσεις Μεταφοράς οι οποίες ισχύουν για την Αποστολή γίνονται όπως ορίζεται στις τιμές καταλόγου της ΤΝΤ ή όπως ρητά έχουν συμφωνηθεί διαφορετικά σε μία σχετική συμφωνία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς της ΤΝΤ. Οι προσφορές που παρέχονται από τη ΤΝΤ για χρεώσεις ή υπηρεσίες αποτελούν μόνο εκτιμήσεις, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποστολέα. Οι τελικές χρεώσεις και οι υπηρεσίες μπορούν να κυμαίνονται με βάση την επίκαιρη αποστολή που παραδόθηκε και την εφαρμογή αυτών των Όρων. Η ΤΝΤ δε θεωρείται υπεύθυνη ούτε θα παρέχεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή, επιστροφή χρημάτων ή πίστωση ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε απόκλισης σε οποιαδήποτε προσφορά Χρέωσης ή Υπηρεσίας που έγινε πριν την παράδοση της Αποστολής και των Χρεώσεων που τιμολογήθηκαν στον πληρωτή. Χρεώσεις που ισχύουν είναι αυτές οι Χρεώσεις που ισχύουν και επιβάλλονται κατά τον χρόνο διεξαγωγής μιας σχετικής συμφωνίας παροχής υπηρεσιών μεταφοράς της TNT, η οποία υπόκειται στο δικαίωμα της TNT να αναθεωρεί κατά καιρούς και χωρίς προειδοποίηση τις Χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Χρεώσεων Μεταφοράς, που αναφέρονται στις τιμές καταλόγου της TNT στην ιστοσελίδα tnt.com.

4. Επιβαρύνσεις Καυσίμων και Άλλες Επιβαρύνσεις.

Η TNT επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ορίζει και να αναθεωρεί την επιβάρυνση καυσίμων και άλλες επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα TNT.com από καιρού εις καιρόν και χωρίς ειδοποίηση. Η διάρκεια και το μέγεθος τέτοιων αναθεωρήσεων ορίζεται από τη TNT. Ο Αποστολέας, παραδίδοντας μία αποστολή στη TNT, συμφωνεί να πληρώσει την(τις) επιβάρυνση(εις) που ισχύουν κατά τον χρόνο αυτό. Λεπτομέρειες με τις τρέχουσες επιβαρύνσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα TNT.com.

5.Προσαρμογές Τιμολογίων και Διαστατικό Βάρος (Ογκομετρικό Βάρος). 

5.1 Η TNT χρεώνει είτε για το δηλωμένο βάρος της Αποστολής είτε για το δηλωμένο ογκομετρικό βάρος της Αποστολής, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Το ογκομετρικό βάρος υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση ογκομετρικής μετατροπής που καθορίζεται στην κάρτα τιμών της TNT ή την tnt.com όπως εφαρμόζεται. Η TNT μπορεί να ελέγξει το βάρος ή/και τον όγκο ή/και τον αριθμό των τεμαχίων εντός της Αποστολής και, εάν υπερβαίνουν το δηλωμένο βάρος ή/και τον όγκο ή/και τον αριθμό των τεμαχίων, ο Αποστολέας συμφωνεί ότι το πραγματικό βάρος της Αποστολής ή/και το πραγματικό ογκομετρικό βάρος της Αποστολής, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των Χρεώσεων της TNT.  

5.2 Η TNT μπορεί να ελέγχει κάθε Φορτωτική μεταφοράς για να επαληθεύσει την επιλεγμένη Υπηρεσία Μεταφορών, το βάρος της Αποστολής/Πακέτου ή τον αριθμό των πακέτων σε μια Αποστολή. Εάν η Υπηρεσία Μεταφορών που έχει επιλεγεί, το βάρος ή ο αριθμός Δεμάτων που αναφέρονται στη Φορτωτική μεταφοράς είναι λανθασμένα, η TNT μπορεί να κάνει διορθώσεις στη Φορτωτική μεταφοράς.

5.3 Η TNT μπορεί να προσαρμόσει το τιμολόγιο και έχει το δικαίωμα να χρεώσει ένα ειδικό τέλος χειρισμού για την πραγματοποίηση διορθώσεων και τροποποιήσεων στη Φορτωτική μεταφοράς. Η μέθοδος(οι) που χρησιμοποιείται(-ούνται) και οι Χρεώσεις που ισχύουν για τη διεξαγωγή τέτοιων διορθώσεων ή προσαρμογών διατίθενται κατόπιν αιτήματος. 

6. Τιμολόγηση. 

6.1 Τα τιμολόγια για τις Χρεώσεις Μεταφοράς και τις σχετικές χρεώσεις είναι κατ' αρχήν πληρωτέα χωρίς παρακράτηση ή συμψηφισμό, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Για ορισμένες χώρες, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι πληρωμής οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Τιμολόγια για δασμούς, φόρους και άλλες σχετικές Χρεώσεις είναι πληρωτέα κατά την παραλαβή. Παρ' όλα αυτά, η ΤΝΤ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την πληρωμή οποιωνδήποτε χρεώσεων προκαταβολικά. Η TNT θα τιμολογεί κατ' αρχήν όλες τις Αποστολές εβδομαδιαίως σε εκπρόθεσμες οφειλές από την ημερομηνία είσπραξης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Τα τιμολόγια της TNT δεν περιλαμβάνουν αντίγραφο του αποδεικτικού παράδοσης.

6.2 Όπου επιτρέπεται από το νόμο, η TNT μπορεί να παρέχει ηλεκτρονικά τιμολόγια ως πρωτότυπα, εκτός εάν ο πληρωτής ζητήσει ρητά κάτι διαφορετικό. 

6.3 Η TNT διατηρεί το δικαίωμα να συμψηφίζει τις πληρωμές με τα παλαιότερα τιμολόγια πρώτα, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χρησιμοποιούνται προτιμώμενες μέθοδοι εμβάσματος ή δεν παρέχονται λεπτομέρειες εμβάσματος με την πληρωμή.

6.4 Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, η TNT διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ένα τέλος καθυστερημένης πληρωμής, τόκους καθυστερημένης πληρωμής και διαχειριστικά έξοδα για την καθυστερημένη πληρωμή. Σε αυτήν την περίπτωση, η TNT μπορεί να χρεώσει το ισχύον τέλος(οι), έξοδα και/ή επιτόκιο(α) όπως καθορίζονται από τη TNT και σύμφωνα με τους ισχύοντες της Ευρωπαϊκής 'Ένωσής ή τοπικούς νόμους για την καθυστέρηση πληρωμής. 

6.5 Εάν η πληρωμή πρέπει να διεξαχθεί δια της χρέωσης σε έναν Λογαριασμό TNT, το μέρος που ξεκινά την αποστολή πρέπει να καταχωρίσει έναν έγκυρο, τρέχοντα αριθμό λογαριασμού TNT στη Φορτωτική μεταφοράς, προκειμένου η TNT να αποδεχτεί την Αποστολή. Οι χρεώσεις σε έναν λογαριασμό TNT ενδέχεται να έχουν τη μορφή: 

α. «Αποστολέας Λογαριασμού» ή «Φορτωτής Λογαριασμού»: η TNT τιμολογεί χρεώσεις στον λογαριασμό TNT του Αποστολέα. 

β. «Παραλήπτης Λογαριασμού» ή «Αποδέκτης Λογαριασμού»: η TNT τιμολογεί χρεώσεις στον λογαριασμό TNT του παραλήπτη. Δεκτές για μεταφορά μόνο προς καθορισμένες τοποθεσίες.

6.6 Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε οδηγίες πληρωμής ή διατάξεις περί του αντιθέτου, ο Αποστολέας (ή το μέρος που ξεκινά μια συναλλαγή αποστολής εισαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση) θα παραμείνει πάντα τελικά υπεύθυνος για τις χρεώσεις ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ο Παραλήπτης αρνείται να πληρώσει.

6.7 Διαφορές που σχετίζονται με τιμολόγια πρέπει να υποβάλλονται από τον Αποστολέα ή τον Παραλήπτη αντίστοιχα στην TNT όχι αργότερα από (α) 30 ημέρες από την ημερομηνία τιμολογίου ή (β) την ημερομηνία πληρωμής του τιμολογίου, οποιαδήποτε είναι μεταγενέστερη. Η TNT αποδέχεται μόνο την υποβολή μιας τέτοιας διαφοράς αν αναφέρονται σε αυτήν τα ακόλουθα: (α) ο αριθμός τιμολογίου, (β) ο αριθμός της φορτωτικής μεταφοράς και (γ) ο λόγος της διαφοράς.

6.8.Δασμοί και Φόροι Εφόσον ισχύουν, το περιεχόμενο των Αποστολών μπορεί να επιβαρύνεται με δασμούς και φόρους και άλλες σχετικές Χρεώσεις. Σε περίπτωση που η TNT καταβάλει δασμούς, φόρους ή άλλα τέλη σε μία τελωνειακή υπηρεσία για λογαριασμό του πληρωτή, ο πληρωτής θα επιβαρυνθεί ένα επιπλέον τέλος υπηρεσίας εκτελωνισμού, με βάση μία ενιαία τιμή ή ένα ποσοστό του συνολικού ποσού το οποίο καταβάλλεται (όποιο είναι μεγαλύτερο). Η TNT δεν απαιτείται να καταβάλει πληρωμή δασμών, φόρων και άλλων σχετικών Χρεώσεων και μπορεί να απαιτήσει από τον Αποστολέα ή Παραλήπτη να πληρώσει τη TNT πριν η TNT τον απαλλάξει από οποιαδήποτε υποχρέωση για δασμούς, φόρους ή άλλες σχετικές Χρεώσεις. Ο Παραλήπτης θα επιβαρυνθεί για τους εν λόγω δασμούς και φόρους, εκτός εάν η TNT αποφασίσει διαφορετικά. Σε συγκεκριμένες άλλες περιπτώσεις, ο Αποστολέας μπορεί να χρεώνεται για τέτοιους δασμούς και φόρους, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης στην οποία η Αποστολή αποστέλλεται προς την τοποθεσία ενός τρίτου μέρους όπου ο Παραλήπτης δεν κατοικεί. Τιμολόγια για δασμούς, φόρους και άλλες σχετικές Χρεώσεις είναι πληρωτέα κατά την παραλαβή. Περαιτέρω λεπτομέρειες διατίθενται στην Ενότητα 13 (Εκτελωνισμός) και κατόπιν αιτήματος.

6.9 Μετατροπή Νομίσματος. Τα τιμολόγια της TNT πρέπει να πληρώνονται στο νόμισμα που αναφέρεται στο τιμολόγιο ή διαφορετικά στο τοπικό νόμισμα σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που παρέχονται από την TNT κατά καιρούς.

7.Προετοιμασία αποστολής.

7.1 Όρια μεγέθους και Βάρους. Οι περιορισμοί μεγέθους και βάρους συσκευασίας και αποστολής κυμαίνονται ανάλογα με τον συνδυασμό χώρας προέλευσης και χώρας προορισμού και ανά Υπηρεσία. 

7.2 Αποστολές πολλαπλών τεμαχίων. Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με το συνολικό βάρος μιας Αποστολής πολλών τεμαχίων υπό την προϋπόθεση ότι κάθε μεμονωμένο Πακέτο στην Αποστολή δεν υπερβαίνει το όριο βάρους ανά Πακέτο που καθορίζεται για τον προορισμό. 

7.3 Υπερμεγέθεις Αποστολές. Οι αποστολές που υπερβαίνουν τα ειδικά όρια βάρους της υπηρεσίας που αναφέρονται στις οδηγίες στην tnt.com απαιτούν εκ των προτέρων συμφωνία με την TNT. Η TNT επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί Συσκευασίες ή Αποστολές τις οποίες θεωρεί ακατάλληλες ή «υπερμεγέθεις», όπως αναφέρεται λεπτομερώς στις οδηγίες στην TNT.com. 

7.4 Συσκευασία. Όλες οι Συσκευασίες πρέπει να προετοιμάζονται και να συσκευάζονται από τον Αποστολέα για ασφαλή μεταφορά σύμφωνα με τη φύση και το μέγεθος των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη συνήθη φροντίδα στον χειρισμό σε ένα περιβάλλον μεταφοράς και διαλογής κόμβου και σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες συνθήκες, νόμους, κανονισμούς και κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπουν την συσκευασία, την σήμανση και την επισήμανση. 

7.5 Οποιαδήποτε προϊόντα είναι εύθραυστα λόγω οποιωνδήποτε συνθηκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη μεταφορά, όπως αλλαγές θερμοκρασίας ή ατμοσφαιρικής πίεσης, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς με τη κατάλληλη συσκευασία από τον Αποστολέα. Η TNT δεν θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από αλλαγές στη θερμοκρασία ή στην πίεση.

7.6 Η TNT δεν παρέχει μεταφορά ελεγχόμενης θερμοκρασίας, εκτός αν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά. Εκτός αν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά, η TNT δεν υποχρεώνεται να προσθέσει ξηρό πάγο σε Αποστολές ή να παρέχει υπηρεσίες ανανέωσης πάγου, παρόλο οποιαδήποτε προφορική ή μονομερούς γραπτής δήλωσης από τον πελάτη ή την TNT για το αντίθετο. Αν ο Παραλήπτης αρνηθεί μία Συσκευασία ή η Συσκευασία έχει διαρροή, έχει καταστραφεί ή αναδίδει μία οσμή (συλλογικά «Διαρροή»), επιστρέφεται στον Αποστολέα, αν είναι δυνατόν. Αν η Συσκευασία δεν γίνεται δεκτή από τον Αποστολέα, ή δεν μπορεί να επιστραφεί εξαιτίας Διαρροής, ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος και συμφωνεί να καταβάλλει το απαραίτητο ποσό και διαφορετικά να αποζημιώσει την TNT για όλα τα έξοδα, τέλη και δαπάνες που προκύπτουν σε σχέση με τον καθαρισμό και την απόρριψη της Συσκευασίας. Δείτε περαιτέρω Ενότητα 8 (Άρνηση ή Απόρριψη Αποστολών).

7.7 Σήμανση. Αποτελεί ευθύνη του Αποστολέα να ολοκληρώσει κατάλληλα το σύνολο των απαραιτήτων λεπτομερειών της Φορτωτικής μεταφοράς. Κάθε Αποστολή πρέπει να φέρει ευδιάκριτη και ανεξίτηλη σήμανση συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσης (οδός, πόλη και χώρα), συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών κωδικών του Αποστολέα και του Παραλήπτη. Για τις διεθνείς Αποστολές, η διεύθυνση του Αποστολέα πρέπει να αναφέρει τη χώρα υποβολής της Αποστολής στη TNT. Ο Αποστολέας πρέπει να τοποθετήσει τη Φορτωτική Αερομεταφοράς και άλλες απαιτούμενες ετικέτες (π.χ. μεγάλο βάρος) σε εμφανή θέση στην εξωτερική επιφάνεια της Αποστολής, όπου μπορεί να φαίνεται καθαρά. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την προετοιμασία της Αποστολής παρέχονται στην ιστοσελίδα TNT.com κατόπιν αιτήματος. 

8.Άρνηση ή Απόρριψη Αποστολών.

Η TNT επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί, να κρατήσει, να ακυρώσει, να αναβάλει ή να επιστρέψει οποιαδήποτε Αποστολή ανά πάσα στιγμή αν η εν λόγω Αποστολή είναι πιθανό, κατά τη γνώμη της, να προκαλέσει ζημία ή καθυστέρηση σε άλλες Αποστολές, εμπορεύματα ή πρόσωπα; η μεταφορά της οποίας απαγορεύεται από τον νόμο ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, ο Λογαριασμός TNT του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπόχρεος πληρωμής δεν έχει καλή πιστοληπτική ικανότητα, ο όγκος ή ο τύπος των Αποστολών αποκλίνει σημαντικά από τον όγκο ή τον τύπο που είχαν αρχικά υποδειχθεί από τον Αποστολέα στην TNT ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το γεγονός ότι η TNT κάνει δεκτή μια Αποστολή δεν σημαίνει ότι η εν λόγω Αποστολή, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και της ποιότητας της συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με τους παρόντες Όρους. 

9.Επιθεώρηση Αποστολών.

9.1 Κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών ή κατά την κρίση της TNT σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, η TNT μπορεί να ανοίξει και να επιθεωρήσει οποιαδήποτε Αποστολή. 

11.2 Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ίσως να απαιτείται όπως η TNT διεξάγει διάφορους προκαταρκτικό(ούς) έλεγχο(-ους) της(-ων) Αποστολής(-ών). Διά του παρόντος, ο Αποστολέας αποποιείται οποιαδήποτε αίτηση για αποζημίωση ή καθυστέρηση ως αποτέλεσμα των προκαταρκτικών ελέγχων. 

10.Απαγορευμένα Αντικείμενα

10.1 Η TNT απαγορεύει την αποστολή των ακόλουθων αντικειμένων σε οποιονδήποτε προορισμό και ο Αποστολέας συμφωνεί να μην αποστείλει αυτά, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά από την TNT (ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί ανάλογα με την προέλευση και τον προορισμό):

α. Πυροβόλα όπλα, όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη τους 

β. 3-D εκτυπωτικές μηχανές που έχουν σχεδιαστεί ή λειτουργούν αποκλειστικά για την κατασκευή πυροβόλων όπλων

γ. Εκρηκτικά (εκρηκτικά κατηγορίας 1.4 μπορεί να είναι αποδεκτά προς και από ορισμένες τοποθεσίες, περισσότερες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος), πυροτεχνήματα και άλλα είδη εμπρηστικής ή εύφλεκτης φύσης

δ. Στοιχεία που μοιάζουν με βόμβα, χειροβομβίδα ή άλλη εκρηκτική συσκευή. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, και αδρανή προϊόντα όπως αντίγραφα, είδη καινοτομίας, εκπαιδευτικά βοηθήματα και έργα τέχνης 

ε. Στρατιωτικά είδη που προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα στην οποία απαιτείται άδεια ελέγχου εξαγωγής 

στ. Τις ανθρώπινες σωρούς, τα ανθρώπινα όργανα ή μέρη του ανθρώπινου σώματος, τα έμβρυα ανθρώπων ή ζώων, καθώς και τα αποτεφρωμένα ή εκταφιασμένα ανθρώπινα λείψανα· 

ζ. Ζωντανά ζώα, συμπεριλαμβανομένων εντόμων και κατοικίδιων ζώων  

η. Σφάγια ζώων, νεκρά ζώα ή ζώα που έχουν ταριχευθεί  

θ. Φυτά και φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των κομμένων ανθέων (τα κομμένα άνθη είναι αποδεκτά προς και από ορισμένες χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Ολλανδίας των ΗΠΑ και όλων των χωρών της Λατινικής Αμερικής, περισσότερες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος)·  

ι. Αναλώσιμα τρόφιμα, καθώς και τρόφιμα και ποτά που απαιτούν ψύξη ή άλλο περιβαλλοντικό έλεγχο· 

ια. Πορνογραφικό ή/και χυδαίο υλικό 

ιβ. Χρήματα, συμπεριλαμβανομένων μετρητών και ισοδύναμων μετρητών (π.χ. διαπραγματεύσιμα μέσα, μετοχές, ομόλογα και επιταγές), συλλεκτικά νομίσματα και γραμματόσημα  

ιγ. Επικίνδυνα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων χρησιμοποιημένων υποδερμικών βελόνων και συρίγγων ή άλλων ιατρικών, οργανικών και βιομηχανικών αποβλήτων  

ιδ. Υγρός πάγος (παγωμένο νερό) 

ιε. Παραποιημένα Εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με εμπορικό σήμα που είναι πανομοιότυπα ή ουσιαστικά αδιάκριτα από ένα καταχωρισμένο εμπορικό σήμα, χωρίς την έγκριση ή την εποπτεία του κατόχου του καταχωρισμένου εμπορικού σήματος (αναφέρονται επίσης συνήθως ως «πλαστά προϊόντα» ή «αντίγραφα»)· 

ιστ. Μαριχουάνα, συμπεριλαμβανομένης της μαριχουάνας που προορίζεται για ψυχαγωγική ή φαρμακευτική χρήση και της κανναβιδιόλης που προέρχεται από μαριχουάνα (CBD), οποιοδήποτε προϊόν με οποιαδήποτε ποσότητα τετραϋδροκανναβινόλης (THC) και συνθετικά κανναβινοειδή

ιζ. Ακατέργαστα ή μη επεξεργασμένα φυτά κάνναβης ή τα υποσυστήματα τους (συμπεριλαμβανομένων των μίσχων κάνναβης, των φύλλων κάνναβης, των λουλουδιών κάνναβης και των σπόρων κάνναβης)· 

ιη. Καπνός και προϊόντα καπνού, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τσιγάρα, πούρα, καπνό χύδην, άκαυστο καπνό, είδη ναργιλέ, και

ιθ. Ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα συστατικά μέρη τους, οποιαδήποτε άλλη παρόμοια συσκευή που βασίζεται σε εξάτμιση ή αερόλυση, και οποιοδήποτε μη καύσιμο υγρό ή γέλη, ανεξάρτητα από την παρουσία νικοτίνης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε τέτοια συσκευή.  

10.2 Η TNT απαγορεύει τους ακόλουθους τύπους Αποστολών προς οποιονδήποτε προορισμό και ο Αποστολέας συμφωνεί να μην αποστείλει αυτούς, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά από την TNT (ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί ανάλογα με την προέλευση και τον προορισμό):

α. Αποστολές ή είδη των οποίων η μεταφορά, εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται βάσει οποιουδήποτε νόμου, νομοθετήματος ή κανονισμού· 

β. Εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά από την TNT, οι Αποστολές που απαιτούν από την TNT να λάβει οποιαδήποτε ειδική άδεια ή άδεια για μεταφορά, εισαγωγή ή εξαγωγή 

γ. Αδήλωτες αποστολές ή είδη που υπόκεινται σε δασμούς που απαιτούν κανονιστική έγκριση και εκτελωνισμό·   

δ. Αποστολές με Δηλωθείσα δασμολογητέα αξία που υπερβαίνει αυτήν που επιτρέπεται για έναν συγκεκριμένο προορισμό 

ε. Επικίνδυνα Εμπορεύματα, εκτός εάν επιτρέπεται σύμφωνα με την Ενότητα 12 (Επικίνδυνα εμπορεύματα) των παρόντων Όρων και 

στ. Συσκευασίες που είναι υγρές, έχουν διαρροή ή αναδίδουν οσμή οποιουδήποτε είδους.  

10.3 Η TNT αποκλείει κάθε ευθύνη για Απαγορευμένα Είδη, όπως και αν παρελήφθησαν (συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής κατά λάθος ή με ειδοποίηση). Η ΤΝΤ επιφυλάσσεται του δικαιώματος απόρριψης Συσκευασιών βάσει αυτών των περιορισμών ή για λόγους ασφαλείας ή προστασίας. Η ΤΝΤ μπορεί να χρεώσει οποιοδήποτε τέλος διαχείρισης για απορριφθείσες Συσκευασίες και για το κόστος επιστροφής εμπορευμάτων, ανάλογα με την περίπτωση, στον Αποστολέα. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

11. Έλεγχος των Εξαγωγών

11.1 Η ΤΝΤ δεν μεταφέρει αποστολές που παραβιάζουν τους νόμους περί ελέγχου εξαγωγών. Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος και εγγυάται τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Διαχείρισης Εξαγωγών των ΗΠΑ, των Κανονισμών Διεθνούς Κυκλοφορίας των Όπλων των ΗΠΑ, των Κανονισμών Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ και των ισχυόντων νόμων και κυβερνητικών ρυθμίσεων για τις εξαγωγές οποιασδήποτε χώρας σχετίζεται με τη μεταφορά της Αποστολής. Ο Αποστολέας συμφωνεί και εγγυάται ότι συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες κυρώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ που απαγορεύουν την εξαγωγή ή επανεξαγωγή εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή τεχνολογίας σε χώρες και επικράτειες που αναφέρονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μονομερώς ή σε συντονισμό με τις κυρώσεις άλλων χωρών. Επιπλέον, η ΤΝΤ δεν μεταφέρει και ο Αποστολέας συμφωνεί να μην υποβάλλει προς αποστολή, εμπορεύματα για τα οποία το εμπόριο είναι περιορισμένο ή απαγορευμένο από οικονομικές κυρώσεις και νόμους σχετικά με εμπάργκο. Για έναν επίκαιρο κατάλογο χωρών και επικρατειών που δεν εξυπηρετούνται από τη ΤΝΤ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΤΝΤ.com.

11.2 Επιπλέον, η ΤΝΤ δεν μεταφέρει και ο Αποστολέας εγγυάται ότι δεν θα υποβάλει στη ΤΝΤ οποιεσδήποτε αποστολές εάν ο Αποστολέας ή οποιοδήποτε από τα μέρη που εμπλέκονται στην Αποστολή αναφέρονται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ατόμων που τηρείται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ή σε οποιονδήποτε από τους καταλόγους ελέγχου εξαγωγών ή κυρώσεων που έχει δημοσιευθεί και τηρείται από: το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το Γραφείο Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων Εξωτερικού, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, τη Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορίου Άμυνας, τις Επιτροπές Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οποιαδήποτε άλλη σχετική αρχή. Ο Αποστολέας συμφωνεί επίσης και εγγυάται ότι δεν θα επιχειρήσει να αποστείλει προς οποιαδήποτε οντότητα που ανήκει σε οποιοδήποτε μέρος, για το κοινό συμφέρον που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή εισαγωγής, υπό την επιφύλαξη οικονομικών κυρώσεων.

11.3 Ο Αποστολέας πρέπει να ταυτοποιήσει οποιεσδήποτε Αποστολές απαιτούν οποιεσδήποτε άδειες ελέγχου εξαγωγών, γενικές άδειες, ή υπόκεινται σε άλλους προ-εξαγωγικούς ρυθμιστικούς ελέγχους και να παρέχει στη ΤΝΤ πληροφορίες και όλα τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος με δικά του έξοδα για τον καθορισμό της ισχύουσας άδειας εξαγωγών ή των απαιτήσεων άδειας για μια Αποστολή, λαμβάνοντας οποιεσδήποτε απαιτούμενες άδειες και γενικές άδειες και εξασφαλίζοντας ότι ο Παραλήπτης είναι εξουσιοδοτημένος από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς της χώρας προέλευσης, της χώρας προορισμού και οποιασδήποτε χώρας(ών) ασκεί δικαιοδοσία επί των εμπορευμάτων. Περαιτέρω, ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος την εξασφάλιση ότι η τελική χρήση ή ο τελικός χρήστης των αντικειμένων που αποστέλλονται δεν παραβιάζει οποιαδήποτε ειδική πολιτική ελέγχου που περιορίζει συγκεκριμένους τύπους εξαγωγών, επανεξαγωγών και μεταφορών συγκεκριμένων απαριθμημένων ειδών που υπόκεινται στις ρυθμίσεις των κανονισμών διαχείρισης εξαγωγών των ΗΠΑ.

11.4 Η ΤΝΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι του Αποστολέα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιαδήποτε απώλεια ή δαπάνη - συμπεριλαμβανομένων των προστίμων και κυρώσεων - εάν ο Αποστολέας δεν συμμορφώνεται με τυχόν νόμους, κανόνες ή κανονισμούς περί εξαγωγών, ή προκαλούνται από ενέργειες που έχει αναλάβει η ΤΝΤ για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο Αποστολέας συμφωνεί επίσης να αποζημιώσει τη ΤΝΤ για οποιαδήποτε απώλεια ή δαπάνη - συμπεριλαμβανομένων προστίμων και κυρώσεων - για τη μη συμμόρφωση με τυχόν εξαγωγικούς νόμους κανόνες ή κανονισμούς ή που προκλήθηκαν από ενέργειες της ΤΝΤ για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

12. Επικίνδυνα Εμπορεύματα. 

12.1 Ταυτοποίηση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Τα «Επικίνδυνα Εμπορεύματα» είναι είδη που, όταν μεταφέρονται, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους, ζώα, το περιβάλλον ή τον μεταφορέα. Αποτελεί ευθύνη του Αποστολέα να προσδιορίσει εάν η Αποστολή του περιέχει επικίνδυνα εμπορεύματα όπως ταξινομούνται από τις Οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση σχετικά με τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) ), τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) και ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

12.2 Περιορισμένη υπηρεσία. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν Τμήμα, η TNT δεν παρέχει υπηρεσίες σχετικά με επικίνδυνα εμπορεύματα. Η TNT μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποδέχεται συγκεκριμένα επικίνδυνα εμπορεύματα, αλλά μόνο μετά από συμφωνία μεταξύ της TNT και του Πελάτη αναφορικά με ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Λεπτομέρειες των ειδικών απαιτήσεων της TNT μαζί με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για "εγκεκριμένη κατάσταση πελάτη" είναι διαθέσιμες από το τοπικό γραφείο εξυπηρέτησης πελατών της TNT. 

12.3 Χωρίς επιπλέον τέλη. Επιβάρυνση επικίνδυνων εμπορευμάτων θα ισχύει για αποστολές που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα. Οι επιβαρύνσεις βασίζονται στην ταξινόμηση και τον τύπο ειδικού χειρισμού που απαιτείται, συμπεριλαμβανομένου και εάν τα είδη πρέπει να είναι προσβάσιμα κατά τη διαμετακόμιση.

12.4 Κανονισμοί Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Όλες οι Συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνα Εμπορεύματα πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Τεχνικών Οδηγιών ICAO για την Ασφαλή Αεροπορική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και των κανονισμών για τα επικίνδυνα εμπορεύματα της IATA. Οι Αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων που εμπίπτουν στην ADR χρήζουν ειδικών διακανονισμών μεταφοράς και οι Αποστολείς πρέπει να επικοινωνούν με την ΤΝΤ για να συμφωνεί μαζί τους πριν την αποστολή. 

12.5 Προετοιμασία Αποστολής. Αποστολείς με εγκεκριμένη κατάσταση πελάτη είναι υπεύθυνοι για την ταυτοποίηση, την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη σήμανση, την επισήμανση και την ολοκλήρωση των εγγράφων για Αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων , σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες διεθνείς νόμους, συμφωνίες και κανονισμούς. Ο Αποστολέας έχει επίσης την ευθύνη για να εξασφαλίζει ότι ο Παραλήπτης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμφωνίες και κανονισμούς. Κάθε Αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα έγγραφα επικίνδυνων Εμπορευμάτων (π.χ. η Δήλωση του φορτωτή IATA για Επικίνδυνα Εμπορεύματα) όταν απαιτείται. Η TNT ενδέχεται να απαιτήσει από τον αποστολέα να προσλάβει έναν εκπαιδευμένο προμηθευτή πακέτων και αποστολών για να επιλύσει ένα πρόβλημα με μια μη παραδοτέα αποστολή επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Ο Αποστολέας πρέπει να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και να συμπληρώνει όλα τα κουτιά που αφορούν τα επικίνδυνα εμπορεύματα στην Φορτωτική μεταφοράς. Οι αποστολείς που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα για την αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει να επιλέξουν, όπως είναι κατάλληλο στο ηλεκτρονικό σύστημα, τις ειδικές υπηρεσίες, τον χειρισμό ή τη σημαία για να δείξουν ότι η αποστολή τους περιέχει επικίνδυνα εμπορεύματα. 

12.6 Συσκευασία. Η συσκευασία της ΤΝΤ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένου του ξηρού πάγου), με εξαίρεση βιολογικές ουσίες, Κατηγορίας Β (UN 3373), που μπορεί να αποστέλλονται εντός συσκευασίας ΤΝΤ Medpak.

12.7 Υποβολή και Παράδοση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Δεν δέχονται όλες οι τοποθεσίες της ΤΝΤ επικίνδυνα εμπορεύματα. Συγκεκριμένες τοποθεσίες της ΤΝΤ δεν δέχονται ειδικές κατηγορίες επικίνδυνων Εμπορευμάτων και δεν γίνονται δεκτά επικίνδυνα Εμπορεύματα για αποστολή μέσω όλων των Υπηρεσιών Μεταφοράς. Η ΤΝΤ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί να κάνει δεκτά επικίνδυνα εμπορεύματα σε οποιαδήποτε τοποθεσία όπου δεν είναι αποδεκτά σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ή κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΤΝΤ. Εάν δεν παραδοθεί σε μία τοποθεσία με προσωπικό που δέχεται επικίνδυνα εμπορεύματα, η αποστολή πρέπει να υποβάλλεται στην ΤΝΤ μέσω μιας προγραμματισμένης παραλαβής στην τοποθεσία του πελάτη.  

12.8 Μη Επαναδρομολόγηση. Τα επικίνδυνα εμπορεύματα μπορεί να μην επαναδρομολογούνται σε μία διεύθυνση διαφορετική από την αρχική διεύθυνση Παραλήπτη που παρέχεται από τον Αποστολέα. 

12.9 Ενδεχόμενη Ευθύνη Αποστολέα. Οι ισχύοντες νόμοι ή κανονισμοί ενδέχεται να απαιτούν από την ΤΝΤ να αναφέρει εσφαλμένα δηλωμένες ή αδήλωτες αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων στις αρμόδιες ρυθμιστικές ή κυβερνητικές αρχές. Ο Αποστολέας ενδέχεται να υπόκειται σε πρόστιμα και ποινές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. 

13. Εκτελωνισμός. 

13.1 Οι αποστολές που περνούν τα εθνικά σύνορα πρέπει να εκτελούνται μέσω τελωνείων. Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα αποστέλλονται σύμφωνα με όλες τις τελωνειακές κανονιστικές απαιτήσεις, για την παροχή όλων των εγγράφων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό και για την εκπροσώπηση και την εγγύηση ότι όλες οι δηλώσεις και οι πληροφορίες που παρέχει σχετικά με τα εμπορεύματα και τον εκτελωνισμό της Αποστολής είναι και εξακολουθούν να είναι αληθείς, ορθές και πλήρεις, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου Κωδικού Εναρμονισμένου Συστήματος. Οι Αποστολές που απαιτούν έγγραφα επιπλέον της Φορτωτικής μεταφοράς (π.χ. ένα εμπορικό τιμολόγιο) ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον χρόνο διαμετακόμισης. Η ΤΝΤ διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να χρεώνει τον Αποστολέα με τυχόν κυρώσεις, πρόστιμα, ζημιές ή άλλα έξοδα ή δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των τελών αποθήκευσης, που προκύπτουν από μία πράξη επιβολής από οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική αρχή ή από την παράλειψη του Αποστολέα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που ορίζονται. 

13.2 Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος με δικά του έξοδα για να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα που αποστέλλονται διεθνώς είναι αποδεκτά για είσοδο στη χώρα προορισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και συμφωνεί με όλες τις απαιτήσεις αδειοδότησης ή άδειας, όταν ισχύουν.

13.3 Ο Αποστολέας ενδέχεται επίσης να απαιτείται να παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες ώστε να επιτευχθεί ο εκτελωνισμός από άλλες ρυθμιστικές αρχές στη χώρα προορισμού πριν από την παράδοση στον Παραλήπτη. Οι αποστολές που περιέχουν εμπορεύματα ή προϊόντα που ρυθμίζονται από πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες προορισμού (όπως οι εθνικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία της δημόσιας υγείας, τα φάρμακα, ιατρικά προϊόντα, φυτά και ζώα, προτύπων τηλεπικοινωνιών και άλλων ηλεκτρονικών εξοπλισμών και συγκρίσιμες υπηρεσίες) ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον χρόνο για εκτελωνισμό. Όλες οι χρεώσεις για αποστολή προς και επιστροφή από χώρες όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος θα χρεώνονται στον Αποστολέα.

13.4 Όταν οι Αποστολές κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές ή άλλες υπηρεσίες λόγω εσφαλμένων εγγράφων ή εγγράφων που λείπουν, η ΤΝΤ μπορεί να επιχειρήσει να ειδοποιήσει τον Παραλήπτη. Εάν ο τοπικός νόμος απαιτεί την υποβολή των ορθών πληροφοριών ή τεκμηρίωσης από τον παραλήπτη και ο παραλήπτης δεν το πράξει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος όπως μπορεί να ορίσει η ΤΝΤΤ, η Αποστολή μπορεί να θεωρηθεί μη παραδοτέα με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων (βλέπε Ενότητα 18 (Μη Παραδοτέες Αποστολές)). Αν ο Παραλήπτης αδυνατεί να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τεκμηρίωση και ο τοπικός νόμος επιτρέπει στον Αποστολέα να παράσχει αυτά, η ΤΝΤ μπορεί να επιχειρήσει να ειδοποιήσει τον Αποστολέα. Αν ο Αποστολέας αδυνατεί επίσης να παράσχει τις πληροφορίες ή την τεκμηρίωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος όπως μπορεί να ορίσει η ΤΝΤ, η Αποστολή θεωρείται μη παραδοτέα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η ΤΝΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδυναμία της να ολοκληρώσει μια παράδοση λόγω εσφαλμένων εγγράφων ή εγγράφων που λείπουν, είτε επιχειρεί να ειδοποιήσει τον Παραλήπτη ή τον Αποστολέα είτε όχι. 

13.5 Όπου επιτρέπεται από το τοπικό δίκαιο, η TNT θα παρέχει εκτελωνισμό των διεθνών αποστολών. Η ΤΝΤ θα υποβάλει τις πληροφορίες αποστολής στο τελωνείο και άλλες ρυθμιστικές αρχές για εκτελωνισμό. Η ΤΝΤ μπορεί να χρεώσει ένα πρόσθετο τέλος υπηρεσίας εκτελωνισμού, κατά περίπτωση, σε διεθνείς Αποστολές για την επεξεργασία εκτελωνισμού, για την καταβολή δασμών και φόρων σε μία τελωνειακή αρχή για λογαριασμό του πληρωτή, για υπηρεσίες που ζητούνται από τον Αποστολέα, τον Παραλήπτη ή τρίτο μέρος ή για να ανακτήσει το κόστος που επιβαρύνθηκε η ΤΝΤ από τη ρυθμιστική αρχή για κανονιστική ρύθμιση. Οι τύποι και τα ποσά των τελών διαφέρουν ανά χώρα. 

13.6 Η ΤΝΤ θα δρα ως πράκτορας για τον Αποστολέα ή τον Παραλήπτη (ανάλογα με την περίπτωση) αποκλειστικά με σκοπό τον εκτελωνισμό και διέλευση της αποστολής μέσω τελωνείου. Όταν ισχύει και ενδείκνυται, ο Αποστολέας θα εξουσιοδοτεί την ΤΝΤ, ή τον μεσίτη που ορίζεται από τη ΤΝΤ, να κάνει και να υποβάλει τελωνειακές δηλώσεις και όλες τις σχετικές ενέργειες ως άμεσος εκπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό και με κίνδυνο του Αποστολέα ή του Παραλήπτη. Ο Αποστολέας διασφαλίζει ότι ο παραλήπτης εξουσιοδοτεί την ΤΝΤ σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, κατά περίπτωση. 

13.7 Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της, η ΤΝΤ μπορεί να δεχτεί οδηγίες για τη χρήση ενός ορισμένου εκτελωνιστή πέραν της ΤΝΤ (ή του εκτελωνιστή που έχει επιλεγεί από τη ΤΝΤ) ή του εκτελωνιστή που έχει ορισθεί από τον Αποστολέα. Σε κάθε περίπτωση, η ΤΝΤ (ή ο εκτελωνιστής που επιλέγεται από την ΤΝΤ) επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εκτελωνίσει την Αποστολή εάν ο εκτελωνιστής δεν μπορεί να οριστεί ή δεν θα διεξάγει τον εκτελωνισμό ή εάν δεν παρέχονται πλήρεις πληροφορίες εκτελωνιστή προς τη ΤΝΤ (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και ταχυδρομικού κώδικα).

14. Δασμοί και Φόροι

14.1 Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο εκτελωνισμός συγκεκριμένων αντικειμένων μέσω τελωνείων, η ΤΝΤ μπορεί να καταβάλει δασμούς και φόρους όπως προσδιορίζονται από τους τελωνειακούς για λογαριασμό του πληρωτή και υπολογίζει μία επιβάρυνση για να το πράξει. Για όλες τις αποστολές, η ΤΝΤ μπορεί να επικοινωνήσει με τον πληρωτή και να απαιτήσει επιβεβαίωση συμφωνιών καταβολής ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του εκτελωνισμού και της παράδοσης, και κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΤΝΤ, να απαιτήσει πληρωμή δασμών και φόρων πριν από την αποδέσμευση της αποστολής στον Παραλήπτη. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της ΤΝΤ για λεπτομέρειες. 

14.2 Στην περίπτωση της αμφισβήτησης της ακρίβειας ή της ορθότητας των δασμών και φόρων που εκτιμώνται σε μια Αποστολή, η ΤΝΤ ή ο εξουσιοδοτημένος εκτελωνιστής της μπορεί να αναθεωρήσει τα έγγραφα αποστολής που υποβλήθηκαν με την Αποστολή. Εάν η ΤΝΤ ορίσει ότι οι δασμοί και οι φόροι εκτιμήθηκαν σωστά, ο Αποστολέας συμφωνεί να πληρώσει τους δασμούς και τους φόρους ή ο Αποστολέας αναλαμβάνει ότι ο Παραλήπτης πληρώνει, κατά περίπτωση.

14.3 Σε περίπτωση καταβολής δασμών, φόρων ή άλλων τελών από το ΤΝΤ σε τελωνειακό οργανισμό, εκ μέρους του πληρωτή, ο πληρωτής θα επιβαρυνθεί με ένα πρόσθετο τέλος υπηρεσίας εκκαθάρισης με βάση κατ 'αποκοπή ποσοστό ή ποσοστό του συνολικού προκαταβληθέντος ποσού. Αυτό το βοηθητικό τέλος εκκαθάρισης θα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τέλος παροχής επικουρικών υπηρεσιών εκκαθάρισης που χρεώθηκε, δείτε τη σελίδα "πρόσθετες υπηρεσίες και πρόσθετες χρεώσεις" στην tnt.com.

14.4 Εάν ο Αποστολέας δεν ορίσει έναν πληρωτή στη Φορτωτική μεταφοράς, οι δασμοί και οι φόροι θα τιμολογηθούν αυτόματα στον Παραλήπτη όπου επιτρέπεται.

14.5 Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε οδηγίες πληρωμής περί του αντιθέτου, ο Αποστολέας είναι τελικά υπεύθυνος για την πληρωμή των δασμών και φόρων και όλων των τελών και επιβαρύνσεων που αφορούν την καταβολή από την ΤΝΤ δασμών και φόρων, εάν δεν ληφθεί πληρωμή. Αν ένας Παραλήπτης ή ένα τρίτο μέρος από το οποίο απαιτείται επιβεβαίωση αποζημίωσης αρνηθεί να πληρώσει τους δασμούς και φόρους κατόπιν αιτήματος, η ΤΝΤ μπορεί να επικοινωνήσει με τον Αποστολέα, για τον ίδιο σκοπό. Αν ο Αποστολέας αρνηθεί να προβεί σε ικανοποιητικούς διακανονισμούς για την αποζημίωση της TNT, η Αποστολή μπορεί να επιστραφεί στον Αποστολέα (περίπτωση στην οποία ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος και για την αρχική χρέωση και για τη χρέωση επιστροφής) ή να την τοποθετήσει σε μια προσωρινή αποθήκη, γενική αποθήκη ή μία τελωνειακή αποθήκη ή θα θεωρηθεί μη παραδοτέα. Εάν οι χρεώσεις μεταφοράς για αποστολή χρεωθούν σε μία πιστωτική κάρτα, η TNT επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εξοφλήσει επίσης εισπρακτέους δασμούς και φόρους που σχετίζονται με αυτήν την Αποστολή στον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας. 

14.6 Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων επιλογών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, εάν η ΤΝΤ δεν μπορεί να λάβει ικανοποιητική επιβεβαίωση των ρυθμίσεων για την επιστροφή της για ποσά που θα καταβληθούν για δασμούς και φόρους, η αποστολή ενδέχεται να καθυστερήσει. Οι καθυστερήσεις αυτές ή οποιαδήποτε άλλη μη τήρηση των παρόντων Όρων συνιστούν υποχρεώσεις που δεν αναλαμβάνονται. 

14.7 Η πληρωμή για δασμούς και φόρους διεξάγεται με ένα από τα ακόλουθα μέσα κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της TNT: μετρητοίς, με επιταγή (προσωπική ή εταιρική, με την προϋπόθεση ότι προσφέρεται έγκυρη ταυτότητα), πιστωτική κάρτα, εντολή πληρωμής, ταξιδιωτική επιταγή ή χρεωστικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμής. Η TNT δεν δέχεται προπληρωμή δασμών και φόρων. 

14.8 Η TNT δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για Αποστολές που εγκαταλείπονται στα τελωνεία και τέτοιες Αποστολές μπορεί να θεωρηθούν μη παραδοτέες. 

15. Δρομολόγηση

Η TNT ορίζει τη δρομολόγηση όλων των αποστολών. Η δρομολόγηση μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς χωρίς ειδοποίηση. Η TNT δεν μπορεί να αποκαλύψει λεπτομέρειες δρομολογίου ή λεπτομερή μέτρα ασφαλείας δικτύου, προκειμένου να προστατεύσει τα εμπορεύματα που ταξιδεύουν σε αυτό. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν επιτρέπονται έλεγχοι στις τοποθεσίες ή τα οχήματα κοινών χρηστών της TNT, εκτός εάν υπάρχει κανονιστική ή νομική απαίτηση. 

16. Παράδοση.

16.1 Οι αποστολές παραδίδονται στη διεύθυνση του Παραλήπτη σύμφωνα με τις Ενότητες 16.7, και 16.8 παρακάτω. Δεν υπάρχει υποχρέωση για παράδοση μιας Αποστολής στον Παραλήπτη προσωπικά. Η TNT μπορεί να παραδώσει μια Αποστολή στον Παραλήπτη ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμφανίζεται να έχει την εξουσία να αποδεχθεί την παράδοση της Αποστολής για λογαριασμό του Παραλήπτη. Οι διευθύνσεις αποστολής πρέπει πάντα να περιλαμβάνουν την πλήρη διεύθυνση του Παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email αυτού. 

16.2 Οι διευθύνσεις ταχυδρομικών θυρίδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ορισμένες διεθνείς τοποθεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αποστολέας παρέχει στη TNT τον αριθμό τηλεφώνου του Παραλήπτη προκειμένου να διευκολύνει την παράδοση. 

16.3 Η TNT δεν θα θεωρείται υπεύθυνη σε οποιαδήποτε περίπτωση αναφορικά με οποιοδήποτε αίτημα για αποζημίωση που έχει σχέση με την κατάσχεση ή παρακράτηση εμπορευμάτων κατά τη διαμετακόμιση μέσω των Τελωνείων ή άλλων κυβερνητικών αρχών.

16.4 Οι Αποστολές σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κυβερνητικές υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις, πανεπιστημιουπόλεις ή άλλες εγκαταστάσεις που διαθέτουν γραφείο αλληλογραφίας ή κεντρικό χώρο υποδοχής μπορούν να παραδίδονται στο γραφείο αλληλογραφίας ή τον κεντρικό χώρο υποδοχής, εκτός αν ρητώς αναφέρεται ή έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την TNT πριν από την αποστολή.

16.5 Η TNT χειρίζεται οποιαδήποτε ζητηθείσα αλλαγή σε μια διεύθυνση που δεν αποτελεί επαναδρομολόγηση ή διόρθωση διεύθυνσης ως νέα Αποστολή όπου και ισχύουν νέες Χρεώσεις μεταφοράς.

16.6 Η παράδοση το Σάββατο, αν διατίθεται, υπόκειται σε ένα τέλος ειδικού χειρισμού σε αυτές τις χώρες όπου το Σάββατο δεν είναι μία κανονική Εργάσιμη Ημέρα.

16.7 Η TNT μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει ή να παραδώσει μία Αποστολή ή να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές συμφωνίες παραλαβής ή παράδοσης προκειμένου να διατηρήσει την ασφάλεια των υπαλλήλων της ή σε περιπτώσεις όπου η TNT πιστεύει ότι οι Υπηρεσίες της μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων, κανονισμών ή κανόνων.

16.9 Οδηγίες Παράδοσης από τον Παραλήπτη: B2C Αποστολές  

α. Σε επιλεγμένες τοποθεσίες, η TNT μπορεί να παραδίδει Αποστολές B2C σύμφωνα με τις επιπλέον οδηγίες που λαμβάνονται στη TNT από τον Παραλήπτη. Ο Αποστολέας αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί ότι αυτές οι οδηγίες μπορούν να αλλάξουν τις αρχικά συμφωνημένες οδηγίες παράδοσης ή τον Χρόνο Δέσμευσης Παράδοσης που έχει συμφωνηθεί αρχικά μεταξύ της ΤΝΤ και του Αποστολέα. 

β. Ο Αποστολέας αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι οδηγίες από τον Παραλήπτη ενδέχεται να αφορούν, μεταξύ άλλων: (i) αναβολή του χρόνου παράδοσης (ii) παράδοση σε έναν γείτονα, θυρωρό ή ένα πρόσωπο υποδοχής (iii) παράδοση σε μία άλλη διεύθυνση ή ένα άλλο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω άλλη διεύθυνση βρίσκεται εντός της ίδιας χώρας που αναφέρεται στη Φορτωτική αερομεταφοράς (iv) παροχή εντολών σχετικά με την παράδοση της Αποστολής B2C χωρίς να ληφθεί υπογραφή για την παράδοση (v) παράδοση της Αποστολής B2C σε ένα σημείο παραλαβής (π.χ. ένα τοπικό κατάστημα)· ή (iv) οποιονδήποτε συνδυασμό των προηγουμένων εντολών. Σε περίπτωση ακύρωσης (μέρους) της μεταφοράς πριν από την παράδοση από τον Αποστολέα και / ή τον παραλήπτη, όλες οι χρεώσεις παραμένουν ως οφειλές και οφείλονται στη ΤΝΤ.  

γ. Η ΤΝΤ ενδέχεται να αλλάξει τη διαθεσιμότητα των επιλογών παράδοσης για αποστολές B2C από καιρού εις καιρόν, ανάλογα με γεωγραφικούς και άλλους περιορισμούς. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές παράδοσης και όρους δείτε την ιστοσελίδα tnt.com. 

δ. Εάν ένας Παραλήπτης παρέχει επιπρόσθετες οδηγίες παράδοσης για άλλες Αποστολές εκτός B2C, τότε ο Αποστολέας αναγνωρίζει και συμφωνεί να δεσμεύεται από την παρούσα Ενότητα 16.

17. Επαναληπτική Παράδοση

17.1 Επαγγελματικές Παραδόσεις.  Η ΤΝΤ θα επιχειρήσει εκ νέου την παράδοση, είτε αυτόματα είτε κατόπιν αιτήματος, αν: (α) δεν υπάρχει κανένα άτομο διαθέσιμο στην διεύθυνση του Παραλήπτη ή σε γειτονική διεύθυνση για να υπογράψει για το πακέτο και δεν υπάρχει δήλωση αποδέσμευσης στο αρχείο (β) ο Αποστολέας έχει επιλέξει μία από τις Επιλογές υπογραφής παράδοσης της ΤΝΤ και δεν υπάρχει κανένας διαθέσιμος Παραλήπτης για να υπογράψει για το πακέτο · ή (γ) η ΤΝΤ, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, καθορίζει ότι το πακέτο δεν μπορεί να αποδεσμευτεί. Αν η Επαγγελματική παράδοση δεν έχει παραδοθεί μετά από τρεις (3) απόπειρες παράδοσης ή αφού έχει κρατηθεί για πέντε (5) Εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης απόπειρας παράδοσης και, κατά περίπτωση, έχει εκτελωνιστεί στη χώρα προορισμού, θα θεωρηθεί μη παραδοτέα (βλ. Άρθρο 18 (Μη παραδοτέες αποστολές)).

17.2 Παραδόσεις κατ' οίκον και Αποστολές B2C.  Εάν μια Κατ' οίκον παράδοση δεν μπορεί να παραδοθεί κατά την αρχική απόπειρα, στη διεύθυνση του παραλήπτη ή σε γειτονική διεύθυνση, η TNT μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είτε να επιχειρήσει εκ νέου την παράδοση, ή να κρατήσει την αποστολή μέχρι να λάβει περαιτέρω οδηγίες παράδοσης από τον παραλήπτη ή τέλος να παραδώσει σε μια τοποθεσία που θα καθοριστεί από την TNT. Αν μια Κατ' οίκον παράδοση ή μια Αποστολή B2C δεν μπορεί να παραδοθεί μέσω εκ νέου απόπειρας(ών) ή αν ο Παραλήπτης δεν παράσχει περαιτέρω εντολές παράδοσης ή αν η ΤΝΤ δεν μπορεί να προωθήσει την παράδοση σε άλλη τοποθεσία που θα καθοριστεί από τη ΤΝΤ, η αποστολή μπορεί να θεωρηθεί μη παραδοτέα (βλ. Άρθρο 18 (Μη παραδοτέες αποστολές)).

18. Μη Παραδοτέες Αποστολές.

18.1 Μια μη παραδοτέα Αποστολή είναι αυτή που δεν μπορεί να παραδοθεί για λόγους που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: (α) η διεύθυνση του παραλήπτη είναι ελλιπής, δυσανάγνωστη, λανθασμένη ή δεν μπορεί να εντοπιστεί, (β) ο Παραλήπτης μιας Αποστολής δεν μπορεί να έρθει σε επικοινωνία ή ο Παραλήπτης δεν μπορεί να ανακτήσει την Αποστολή, (γ) η Αποστολή απευθύνθηκε σε περιοχή που δεν εξυπηρετείται από τη ΤΝΤ, (δ) ο τόπος εργασίας του παραλήπτη είναι κλειστός (ε) η παράδοση είναι αδύνατη λόγω της μη διαθεσιμότητας ή της άρνησης ενός κατάλληλου προσώπου να αποδεχθεί την παράδοση ή να υπογράψει για την παράδοση της αποστολής, (στ) η Αποστολή δεν είναι δυνατόν να εκτελωνιστεί, (ζ) η Αποστολή ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή καθυστέρηση σε άλλες Αποστολές ή περιουσιακά στοιχεία ή τραυματισμό προσώπων, (η) η Αποστολή περιέχει απαγορευμένα είδη, (θ) ο Παραλήπτης δεν είναι σε θέση ή αρνείται να πληρώσει για Αποστολή Παραλήπτη Λογαριασμού, (ι) η Αποστολή συσκευάστηκε ακατάλληλα, (ια) το περιεχόμενο της Αποστολής ή η συσκευασία έχουν καταστραφεί στον βαθμό που δεν είναι δυνατή η επαναληπτική περιτύλιξη ή (ιβ) οποιοσδήποτε από τους λόγους αναφέρεται στην Ενότητες 17 (Επαναληπτική Παράδοση) .

18.2 Αν μία Αποστολή είναι μη παραδοτέα για οποιονδήποτε λόγο, η ΤΝΤ μπορεί να επιχειρήσει να ειδοποιήσει τον Αποστολέα προκειμένου να διευθετήσει την επιστροφή της Αποστολής, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε τοπικών κανονιστικών περιορισμών. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Αποστολέα εντός πέντε Εργάσιμων Ημερών ή δεν δώσει εντολές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η ΤΝΤ, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να επιστρέψει την Αποστολή στον Αποστολέα ή να τοποθετήσει την Αποστολή σε προσωρινή αποθήκη, μία γενική αποθήκη ή μία αποθήκη του τελωνείου ή να απορρίψει την Αποστολή. Εάν μια Αποστολή δεν μπορεί να παραδοθεί, να εκτελωνιστεί ή να επιστραφεί, μπορεί να μεταφερθεί ή να απορριφθεί από τη ΤΝΤ. Ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε και το σύνολο των εξόδων, Χρεώσεων και τελών που προκύπτουν κατά την επιστροφή, την αποθήκευσή ή την απόρριψη μιας μη παραδοτέας Αποστολής, εκτός αν η Αποστολή κατέστη μη παραδοτέα λόγω υπαιτιότητας της ΤΝΤ.

18.3 Οι Αποστολές που δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω τοπικών ρυθμιστικών είτε θα τοποθετούνται σε μια προσωρινή αποθήκη, μία γενική αποθήκη ή μία τελωνειακή αποθήκη ή θα απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους. Ο Αποστολέας συμφωνεί να πληρώσει κάθε κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η ΤΝΤ για την εν λόγω παράδοση προς φύλαξη ή απόρριψη.

18.4 Οι Χρεώσεις επιστροφής θα επιβληθούν στον Αποστολέα μαζί με τις αρχικές Χρεώσεις, εκτός αν η Αποστολή κατέστη μη παραδοτέα λόγω υπαιτιότητας της ΤΝΤ. Θα περιλαμβάνονται, επίσης, οποιεσδήποτε άλλες Χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνθηκε η ΤΝΤ κατά τη διαδικασία επιστροφής. Για την επιστροφή μη παραδοτέων Αποστολών που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ο Αποστολέας πρέπει να παρέχει μια συμπληρωμένη Φορτωτική μεταφοράς για την επιστροφή και όλα τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα.

19. Χρόνοι παράδοσης για προϊόντα premium.

Εάν η TNT δεν παραδώσει τα προϊόντα Express 9 π.μ., 10 π.μ. ή 10 π.μ. πριν από την ώρα δέσμευσης παράδοσης, στις περιπτώσεις που η εν λόγω αποτυχία δεν προκλήθηκε από τα γεγονότα που ορίζονται στην Ρήτρα 21 (Μη αναληφθείσες υποχρεώσεις) και ο Αποστολέας/Παραλήπτης πληρωτής κοινοποιεί στην TNT την αίτησή του σύμφωνα με τη Ρήτρα 23,(Αίτηση Αποζημίωσης), η TNT θα χρεώσει μόνο τον Πελάτη για την πραγματική υπηρεσία παράδοσης που παρασχέθηκε (π.χ. πριν το μεσημέρι) αντί να χρεώσει την τιμή εκτίμησης για την αρχικά ζητηθείσα υπηρεσία (π.χ. πριν τις 9 π.μ.), στην ίδια Κατηγορία προϊόντων Express. Η TNT θα επιστρέψει ή θα πιστώσει στο σχετικό τιμολόγιο τη διαφορά τιμής, με την επιλογή της.

20.Περιορισμός Ευθύνης. 

20.1 Τυπικά Όρια Ευθύνης για Υπηρεσίες Μεταφοράς. Η ευθύνη της ΤΝΤ για απώλεια, ζημιά ή καθυστέρηση σε σχέση με την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς θα περιορίζεται στο υψηλότερο από (α) το ποσό που παρέχεται από τις ισχύουσες Συμβάσεις ή (β) $100 των ΗΠΑ ανά Αποστολή (εκτός εάν ο Αποστολέας επιλέγει να καταβάλει πρόσθετη χρέωση για τον καθορισμό της Αυξημένης Ευθύνης ή της Ασφάλισης όπως περιγράφεται στην Ενότητα 20.3 και 20,4). Η ΤΝΤ εφαρμόζει επίσης  τέτοια όρια σε όλα αιτήματα για αποζημιώσεις που προκύπτουν από την παροχή Υπηρεσιών εσωτερικής Μεταφοράς, ελλείψει ορίων υποχρεωτικής ή χαμηλότερης ευθύνης στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί μεταφορών (εκτός εάν ο Αποστολέας επιλέγει να καταβάλει πρόσθετη χρέωση για τον καθορισμό της Αυξημένης Ευθύνης ή της Ασφάλισης όπως περιγράφεται στην Ενότητα 20.3 και 20.4). 

20.2 Όρια Ευθύνης για Άλλες Αιτήματα για Αποζημιώσεις. Εάν δεν διέπεται από την Ενότητα 20.1 (Τυπικά Όρια Ευθύνης για Υπηρεσίες Μεταφοράς), η ευθύνη της ΤΝΤ για απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση σε σχέση με την παροχή Πρόσθετων Υπηρεσιών ή άλλη παραβίαση της σύμβασης περιορίζεται στα 3,40 Ευρώ ανά χιλιόγραμμο, σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ευθύνη 10.000 ευρώ ανά συμβάν ή σειρά συνδεομένων συμβάντων.

20.3 Μέγιστη υποχρέωση: Αυξημένη Ευθύνη (δεν προσφέρεται σε όλες τις τοποθεσίες – επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της TNT για λεπτομέρειες).

α. Σε τοποθεσίες όπου η TNT προσφέρει ενισχυμένη ευθύνη, ο αποστολέας μπορεί να επιλέξει να πληρώσει πρόσθετη χρέωση για τον καθορισμό μιας φορτωτικής αυξημένης ευθύνης, πάνω από τα όρια που αναφέρονται στα προηγούμενα τμήματα 20.1 και 20.2. 

β. Η αναφερόμενη αυξημένη ευθύνη αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ευθύνη της TNT σε σχέση με την αποστολή. Η αυξημένη ευθύνη ισχύει μόνο στην περίπτωση που η TNT είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τις συμβάσεις ή την εθνική νομοθεσία περί μεταφορών που είναι υποχρεωτική για μια αποστολή.

γ. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την TNT, η μέγιστη αυξημένη ευθύνη είναι 25.000 ευρώ ανά αποστολή (εκτός από τις αποστολές εγγράφων – βλέπε κατωτέρω). 

δ. Η ευθύνη της TNT για αποδεδειγμένη ζημία ή οποιαδήποτε άλλο αίτημα για αποζημίωση σε σχέση με το έγγραφο οι Αποστολές δεν θα υπερβαίνουν την αξία ανασυγκρότησης της αποστολής, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ ανά έγγραφο Αποστολή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την TNT. Η Αυξημένη ευθύνη δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις αποστολές εγγράφων. Ανατρέξτε στην tnt.com ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της TNT για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα.

20.4 Ασφάλεια (δεν προσφέρεται σε όλες τις τοποθεσίες – επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της TNT για λεπτομέρειες).

α. Σε τοποθεσίες όπου η TNT προσφέρει ασφάλιση, ο αποστολέας μπορεί να επιλέξει να καταβάλει πρόσθετη χρέωση για την επιλογή της ασφάλισης στο λογαριασμό μεταφοράς, πάνω από τα όρια που αναφέρονται στα προηγούμενα τμήματα 20.1 και 20.2.

β. Η αναφερόμενη ασφάλεια αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ευθύνη της TNT σε σχέση με την αποστολή. 

γ. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την TNT, η μέγιστη ασφάλιση είναι 25.000 ευρώ ανά αποστολή. 

δ. Η ασφαλιστική κάλυψη της TNT είναι περιορισμένη, όπως προβλέπεται στη ρήτρα Α του Ινστιτούτου Φορτίου.

ε. Η ευθύνη της TNT για αποδεδειγμένη ζημία ή οποιαδήποτε άλλο αίτημα για αποζημίωση σε σχέση με το έγγραφο οι Αποστολές δεν θα υπερβαίνουν την αξία ανασυγκρότησης της αποστολής, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ ανά έγγραφο Αποστολή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την TNT. Η ασφάλιση δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις αποστολές εγγράφων. Ανατρέξτε στην tnt.com ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της TNT για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα.

20.5 Εάν ο Αποστολέας επιλέξει Αυξημένη Ευθύνη ή Ασφάλεια ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α. Ο αποστολέας αναλαμβάνει την ευθύνη για έκθεση σε οποιονδήποτε κίνδυνο απώλειας πέραν της δηλωμένης τιμής.

β. Ένα τέλος θα αξιολογείται με βάση τη δηλωθείσα αξία και μπορεί να διαφέρει ανά προέλευση αποστολής. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της ΤΝΤ για λεπτομέρειες. 

γ. Η ευθύνη της ΤΝΤ για αποδεδειγμένη απώλεια, ζημία, καθυστέρηση, ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα για αποζημίωση σε σχέση με την Αποστολή δεν θα υπερβαίνει το κόστος επισκευής της Αποστολής, την μειωμένη αξία αυτής ή το κόστος αντικατάστασής της, όποιο ποσό είναι μικρότερο. Η ΤΝΤ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει ανεξάρτητη απόδειξη της αξίας του περιεχομένου μιας Αποστολής για την οποία έχει υποβληθεί αίτημα αποζημίωσης. 

δ. Δεν διατίθεται αποζημίωση για (i) απώλειες επακόλουθου χαρακτήρα ή (ii) καθυστερήσεις ή απώλειες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραβίασης των υποχρεώσεών του από τον Αποστολέα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

ε. Δεν διατίθεται αποζημίωση για απώλειες που σχετίζονται με τις Πρόσθετες Υπηρεσίες. 

στ. Οποιαδήποτε προσπάθεια δήλωσης ενός κόστους για την αυξημένη ευθύνη, ασφάλεια ή τελωνείου που υπερβαίνει τα μέγιστα ποσά που επιτρέπονται σε αυτούς τους όρους είναι άκυρη και άνευ αξίας. Τέτοιες Δηλωθείσες Αξίες μειώνονται αυτόματα στα εξουσιοδοτημένα όρια για την Αποστολή. Η αποδοχή της ΤΝΤ για μεταφορά οποιασδήποτε αποστολής φέρει μία δηλωθείσα αξία μεγαλύτερη από τα μέγιστα ποσά τα οποία επιτρέπονται δεν συνιστά αποποίηση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων. Η ΤΝΤ δεν μπορεί να ικανοποιήσει αιτήματα για αλλαγή των στοιχείων δηλωθείσας αξίας στη Φορτωτική αερομεταφοράς μετά από υποβολή στη ΤΝΤ. 

ζ. Όταν ο Αποστολέας δεν έχει εξειδικεύσει την Αυξημένη Ευθύνη ή Ασφάλεια κάθε μεμονωμένης Συσκευασίας στη Φορτωτική μεταφοράς αλλά έχει εξειδικεύσει μία συνολική Δηλωθείσα Αξία για την Αποστολή ως σύνολο, η δηλωθείσα αξία για κάθε Συσκευασία ορίζεται διαιρώντας τη συνολική δηλωθείσα αξία με τον αριθμό των Συσκευασιών στη Φορτωτική μεταφοράς. Σε καμία περίπτωση η δηλωθείσα αξία οποιασδήποτε Συσκευασίας σε μια Αποστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δηλωθείσα αξία της Αποστολής.

20.6 Μοναδικά Αντικείμενα. Η ευθύνη της TNT για αποστολές που περιέχουν μοναδικά αντικείμενα, είτε εν όλω είτε εν μέρει περιορίζεται στο σχετικό όριο της σύμβασης είτε στους αναγκαστικά ισχύοντες τοπικούς νόμους. Η αυξημένη ευθύνη και ασφάλιση δεν ισχύουν για αποστολές που περιέχουν μοναδικά αντικείμενα.

21.Αποκλεισμός Ευθυνών. 

21.1 Η ΤΝΤ δεν έχει ευθύνη για:

α. Με την επιφύλαξη περαιτέρω περιορισμών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οποιαδήποτε ζημία που υπερβαίνει τη Δηλωθείσα Αξία για Μεταφορά (όπως περιορίζεται από την Ενότητα 20.3 (Μέγιστη Ευθύνη: Αυξημένη Ευθύνη) και Ενότητα 20.4) (Ασφάλεια)) ή τον περιορισμό της ευθύνης όπως αναφέρεται στην ισχύουσα Σύμβαση ή, για Αποστολές από και μεταξύ συγκεκριμένων τοποθεσιών εντός μιας χώρας, από την ισχύουσα υποχρεωτική τοπική νομοθεσία, όποια είναι μεγαλύτερη, είτε η ΤΝΤ γνώριζε είτε όχι ή έπρεπε να γνωρίζει ότι τέτοιες ζημίες ενδέχεται να προκληθούν 

β. Ειδική, περιστασιακή, παρεπόμενη ή έμμεση απώλεια ή ζημία όπου συμπεριλαμβάνονται έξοδα εναλλακτικής μεταφοράς, απώλεια εισοδήματος, εισπράξεων, χρήσης ή κέρδους αναμενόμενης εξοικονόμησης, καλής φήμης ή απώλεια ευκαιριών και 

21.2 Ο Αποστολέας αναλαμβάνει τη συνολική έκθεση και τον κίνδυνο οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καθυστέρησης πέραν αυτής που αναλαμβάνει ρητά η ΤΝΤ στους παρόντες Όρους. Ο Αποστολέας θα πρέπει να κανονίσει τη δική του ασφαλιστική κάλυψη εάν είναι επιθυμητό. Η ΤΝΤ δεν παρέχει ασφαλιστική κάλυψη.

21.3 Η ΤΝΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ούτε θα προβεί σε οποιαδήποτε προσαρμογή, επιστροφή χρημάτων ή πίστωση οποιουδήποτε είδους για τυχόν απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση, εσφαλμένη παράδοση, μη παράδοση, λανθασμένη πληροφόρηση ή αστοχία παροχής πληροφοριών, που οφείλονται σε ή προκύπτουν από οποιαδήποτε από τα ακόλουθα συμβάντα (μη εξαντλητικός κατάλογος):

α. την πράξη, αθέτηση ή παράλειψη του Αποστολέα, του Παραλήπτη ή οποιουδήποτε άλλου μέρους που έχει συμφέρον επί της Αποστολής·

β. τη φύση της Αποστολής ή οποιοδήποτε ελάττωμα, χαρακτηριστικό ή εγγενή ατέλεια ή ευθραυστότητα αυτής·

γ. παραβίαση των παρόντων Όρων ή άλλων όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν στην Αποστολή συμπεριλαμβανομένων της αποστολής ενός Απαγορευμένου Είδους, των επικίνδυνων εμπορευμάτων, της λανθασμένης δήλωσης του φορτίου, της στερέωσης, της σήμανσης ή της διευθυνσιοδότησης των Αποστολών·

δ. πρόστιμα, ποινές ή άλλα χρηματικά ποσά που επιβάλλονται στον Αποστολέα ή τον Παραλήπτη από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή ή τρίτο μέρος·

ε. οποιαδήποτε περιστατικά εκτός ελέγχου της ΤΝΤ όπου συμπεριλαμβάνονται μία πανδημία ή επιδημία, κίνδυνοι από τον αέρα, δημόσιοι εχθροί, δημόσιες ή ρυθμιστικές αρχές που δρουν με φαινομενική ή πραγματική εξουσία, δράσεις ή παραλείψεις τελωνειακών υπαλλήλων, ταραχές, απεργίες ή αναμενόμενες απεργίες, ή άλλες τοπικές διαμάχες, εμφύλιες αναταραχές, κίνδυνοι που είναι συνυφασμένοι με κατάσταση πολέμου ή καιρικές συνθήκες, ή εθνική, διεθνής ή τοπική διακοπή των εναέριων ή χερσαίων δικτύων μεταφορών, εγκληματικές πράξεις οποιουδήποτε προσώπου(ων) ή οντοτήτων που συμπεριλαμβάνουν τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές, διακοπή, αστοχία συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών, (όπου συμπεριλαμβάνονται συστήματα ΤΝΤ), μηχανική καθυστέρηση ή καταστάσεις που αποτελούν κίνδυνο για το προσωπικό της ΤΝΤ·

στ. ακατάλληλη ή ανεπαρκή συσκευασία, συμπεριλαμβανομένης της αστοχίας του Αποστολέα να χρησιμοποιήσει συσκευασίες εγκεκριμένες από τη ΤΝΤ όπου ζητείται, συνιστάται ή απαιτείται τέτοια έγκριση. Συγκεκριμένα, οι υπολογιστές, τα ηλεκτρονικά είδη, τα εύθραυστα αντικείμενα και το αλκοόλ πρέπει να συσκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΤΝΤ, οι οποίες διατίθενται στην ιστοσελίδα tnt.com. Η παροχή συσκευασίας, συμβουλών, συνδρομής ή καθοδήγησης σχετικά με την κατάλληλη συσκευασία των Αποστολών από τη ΤΝΤ δεν συνιστά αποδοχή ευθύνης από τη ΤΝΤ εκτός αν ρητά αναφέρει η ΤΝΤ διαφορετικά γραπτώς·

ζ. συμμόρφωση με τις προφορικές ή γραπτές εντολές παράδοσης από τον Αποστολέα, τον Παραλήπτη ή πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τον Αποστολέα ή τον Παραλήπτη·

η. καθυστέρηση στην παράδοση που οφείλεται στην τήρηση των πολιτικών της ΤΝΤ σχετικά με την πληρωμή των Χρεώσεων· 

θ. την αδυναμία της ΤΝΤ να παράσχει ένα αντίγραφο του αρχείου παράδοσης ή ένα αντίγραφο της υπογραφής που λαμβάνεται κατά την παράδοση

ι. τη διαγραφή δεδομένων ή την απώλεια ή μη δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων που αποθηκεύονται σε μαγνητικές ταινίες, αρχεία ή άλλα μέσα αποθήκευσης ή τη διαγραφή ή ζημία φωτογραφικών εικόνων ή ηχητικών κομματιών από εκτεθειμένο φιλμ

ια. μη συμμόρφωση της ΤΝΤ με τα γραφικά «προσανατολισμού συσκευασίας» (π.χ. βελάκια «ΠΑΝΩ», επισημάνσεις όπως «ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ»)·

ιβ. αστοχία ή καθυστέρηση της ΤΝΤ να ειδοποιήσει τον Αποστολέα ή τον Παραλήπτη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, απώλεια ή ζημία σε μια Αποστολή, την ελλιπή, λανθασμένη ή ανακριβή διεύθυνση του Παραλήπτη ή του εκτελωνιστή, τη λανθασμένη, ελλιπή ή απούσα τεκμηρίωση ή μη καταβολή δασμών και φόρων που είναι απαραίτητη για την αποδέσμευση μιας Αποστολής·

μ. απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε μεμονωμένου αντικειμένου για το οποίο η ΤΝΤ δεν έχει επαληθεύσιμο αρχείο παραλαβής, όπου συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις όπου, κατά τον χρόνο παράδοσης της Αποστολής στη ΤΝΤ, τα εμπορεύματα έχουν προ φορτωθεί σε ρυμουλκούμενο, παλετοποιηθεί ή συσκευασθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο αριθμός των αντικειμένων ή του περιεχομένου της Αποστολής να μην μπορεί ευλόγως να ελεγχθεί.

ιδ. την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών ή οικονομικών στοιχείων, όπως είναι ενδεικτικά ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός διπλώματος οδήγησης, οι αριθμοί πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και τα στοιχεία οικονομικών λογαριασμών·

ιε. την αδυναμία του Αποστολέα να διαγράψει όλες τις Αποστολές που έχουν εισαχθεί στο σύστημα ή τη συσκευή αποστολών της ΤΝΤ, όταν η Αποστολή δεν υποβάλλεται στη ΤΝΤ·

ιστ. ζημίες που δεικνύονται από οποιαδήποτε όργανα μέτρησης κραδασμών, κλισιόμετρα ή όργανα μέτρησης θερμοκρασίας· και  

ιζ. τη μη τήρηση του Χρόνου Δέσμευσης Παράδοσης για οποιαδήποτε Αποστολή με μία ελλιπή ή λανθασμένη διεύθυνση (δείτε Ενότητα 18 (Μη Παραδοτέες Αποστολές)).

21.4 Εάν η ΤΝΤ δεν φέρει ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ευθύνης που υπερβαίνει την ευθύνη που αναλαμβάνει ρητά σε αυτούς τους Όρους, ο Αποστολέας είναι υπεύθυνος και συμφωνεί να αποζημιώσει τη ΤΝΤ και να διατηρήσει τη ΤΝΤ αβλαβή για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από την Αποστολή στη ΤΝΤ ή ένα τρίτο μέρος ή από οποιαδήποτε αίτηση αποζημίωσης από ένα τρίτο μέρος, ιδίως του Παραλήπτη. 

21.5 Οποιαδήποτε πληρωμή η οποία πραγματοποιείται από τη ΤΝΤ κατά την έγερση μιας αίτησης για αποζημίωση του Αποστολέα ή ενός τρίτου μέρους δεν θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή ευθύνης ούτε συνιστά αποποίηση των διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα Ενότητα 21.

22. Αποκλεισμός Εγγυήσεων.

Εκτός από όσα ρητά προβλέπονται στους παρόντες Όρους, η ΤΝΤ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

23. Αίτημα για αποζημίωση.

Η ΤΝΤ αποδέχεται μόνον την υποβολή μιας αίτησης για αποζημίωση σχετικά με μια Αποστολή, εάν ο απαιτητής συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα Σύμβαση και την ακόλουθη διαδικασία, ελλείψει της οποίας δεν μπορεί να εγερθεί αξίωση κατά της ΤΝΤ: 

23.1 Παροχή Ειδοποίησης μιας Αίτησης για Αποζημίωση. 

α. Όλες οι αιτήσεις για αποζημίωση λόγω απώλειας, ζημίας (ορατής ή κρυφής) ή καθυστέρησης (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για αποζημίωση περί αλλοίωσης) ή ελλιπούς περιεχομένου, πρέπει να κοινοποιούνται στην TNT εντός 21 ημερών από (i) την παράδοση της αποστολής (σε περίπτωση ζημίας ή καθυστέρησης) ή (ii) την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης (σε περίπτωση απώλειας, μη παράδοσης ή κακής παράδοσης). 

Η παραλαβή της Αποστολής από τον Παραλήπτη χωρίς τέτοια ειδοποίηση ζημίας στην απόδειξη παράδοσης συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι η Αποστολή παραδόθηκε σε καλή κατάσταση. 

γ. Όλες αυτές οι αιτήσεις για αποζημίωση πρέπει να κοινοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας tnt.com ή δια επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της ΤΝΤ. 

23.2 Απαιτούμενες πληροφορίες.Όλες οι ειδοποιήσεις για αίτημα αποζημίωσης πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του Αποστολέα και του Παραλήπτη, όπως επίσης τον αριθμό φορτωτικής TNT, την ημερομηνία αποστολής, τον αριθμό τεμαχίων και το βάρος της αποστολής. Ως προϋπόθεση προκειμένου να εξετάσει η ΤΝΤ οποιοδήποτε αίτημα για αποζημίωση για ζημία, ο Παραλήπτης πρέπει να διαθέσει το περιεχόμενο, τα αρχικά χαρτοκιβώτια αποστολής και τη συσκευασία στη ΤΝΤ για επιθεώρηση είτε στις εγκαταστάσεις του Παραλήπτη είτε σε μία εγκατάσταση της ΤΝΤ έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης για αποζημίωση. 

23.3 Περιορισμοί. Η ΤΝΤ δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε ενέργειες για οποιαδήποτε αξίωση μέχρι την πληρωμή όλων των Χρεώσεων και το ποσό της αξίωσης δεν πρέπει να παρακρατείται από αυτές τις Χρεώσεις. Μόνο μία αξίωση μπορεί να εγερθεί σε σχέση με μια Αποστολή. Η αποδοχή πληρωμής μιας αξίωσης αποσβένει οποιοδήποτε δικαίωμα ανάκτησης περαιτέρω αποζημίωσης ή έγερσης αίτησης για αποζημίωση για περαιτέρω αποζημίωση σε σχέση με την εν λόγω Αποστολή. Αποστολείς ή Παραλήπτες των οποίων οι Συσκευασίες έχουν υποβληθεί στη ΤΝΤ μέσω μιας υπηρεσίας διεκπεραίωσης ταχυδρομείου συσκευασιών δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα νομικής ή ισοδύναμης αποζημίωσης έναντι της ΤΝΤ. 

23.4 Νομικές Ενέργειες.Το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για μία αγωγή που προκύπτει από μεταφορά από τη ΤΝΤ θα παραγραφεί, εκτός εάν η αίτηση αποζημίωσης εγερθεί ενώπιον εξουσιοδοτημένου δικαστηρίου εντός δύο ετών από την πραγματική ημερομηνία παράδοσης (στην περίπτωση ζημίας, έλλειψης ή καθυστέρησης) ή την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης (σε περίπτωση απώλειας, μη παράδοσης ή λανθασμένης παράδοσης) ή εντός οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου περιορισμών, οποιοδήποτε είναι συντομότερο.

24. Υπεργολαβία.

Η ΤΝΤ διατηρεί το δικαίωμα υπεργολαβίας ολόκληρης ή μέρους οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες. 

25. Προστασία Δεδομένων. 

25.1 Όροι όπως «ελεγκτής», «προσωπικά δεδομένα», «υποκείμενο δεδομένων» και «επεξεργασία» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («GDPR») και οποιουσδήποτε άλλους νόμους και κανονισμούς προστασίας δεδομένων που ισχύουν για την επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων («Προσωπικά Δεδομένα») σύμφωνα με αυτούς τους Όρους (συλλογικά «Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων»).

25.2 Η ΤΝΤ και ο Αποστολέας αναγνωρίζουν ότι είναι και οι δύο ελεγκτές από μόνοι τους όσον αφορά την επεξεργασία οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων από ή μεταξύ των μερών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

25.3 Σε σχέση με την επεξεργασία οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ο Αποστολέας δηλώνει ότι έχει συμμορφωθεί με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των εν λόγω δεδομένων με πληροφορίες σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, παρέχοντας τις πληροφορίες όπως περιέχονται στην Ειδοποίηση Απορρήτου της ΤΝΤ στην ιστοσελίδα tnt.com και λήψη νομικού υποβάθρου σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, όπως η εκτέλεση της σύμβασης, τα νόμιμα συμφέροντα ή η συγκατάθεση.

25.4 Ο Αποστολέας θα αποζημιώνει τη ΤΝΤ για κάθε κόστος, αίτημα αποζημίωσης, ζημία και έξοδα που υπέστη ή στο οποίο υποβλήθηκε η ΤΝΤ σε σχέση με την αστοχία του Αποστολέα να συμμορφωθεί με την παρούσα Ενότητα 25.

25.5 Ο Αποστολέας δηλώνει το νομικό υπόβαθρο όπως ορίζεται στην Ενότητα 25.3 (επίσης) επιτρέπει οποιαδήποτε μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων προς τη ΤΝΤ, τις θυγατρικές της, τα υποκαταστήματα, τους συμβούλους, τους ελεγκτές ή οποιαδήποτε τρίτα μέρη που δεσμεύονται από την ΤΝΤ για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της προς τον Αποστολέα υπό αυτές τις Προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε χώρα εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («EΟΧ»).

25.6 Οποιαδήποτε μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων από τον Αποστολέα προς την ΤΝΤ, ή αντιστρόφως, από τον ΕΟΧ ή την Ελβετία σε μία χώρα εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας υπόκειται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ελεγκτή προς ελεγκτή (Απόφαση 2004/915/ΕC) («SCC-CCs») όπως αναφέρεται στο άρθρο 46(2)(c) GDPR, που είναι διαθέσιμα εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Για τον σκοπό αυτό, οι SCC-CCs ενσωματώνονται πλήρως στους παρόντες Όρους δια αναφοράς. Με την αποδοχή αυτών των Όρων, τα μέρη (α) θεωρείται ότι έχουν υπογράψει τα SCC-CCs (β) συμφωνούν στο πλήρες περιεχόμενο των SCC-CCs και (γ) θα συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος και (δ) συμφωνούν ότι οποιαδήποτε αλλαγή επακόλουθη απόφαση και/ή URL ισχύει και αντικαθιστά την απόφαση και/ή URL όπως αναφέρεται στην παρούσα Ενότητα 25.6. Σύμφωνα με τις SCC-CCs, η ΤΝΤ ως ελεγκτής θα ενεργεί ως εξαγωγέας δεδομένων, επίσης για λογαριασμό των θυγατρικών της, και ο Αποστολέας ως ελεγκτής θα δρα ως εισαγωγέας δεδομένων ή αντιστρόφως, ανάλογα με την περίπτωση. Τα προηγούμενα δεν θίγουν το δικαίωμα της ΤΝΤ να αποφασίζει αποκλειστικά να χρησιμοποιήσει έναν άλλο κατάλληλο μηχανισμό μεταφοράς σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων. Τα Προσωπικά Δεδομένα που μεταφέρονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας μεμονωμένων Αποστολέων και Παραληπτών, όπως ονόματα και διευθύνσεις, που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική παροχή των Υπηρεσιών της ΤΝΤ, όπως η παράδοση των Συσκευασιών και η ενεργοποίηση των λειτουργιών εντοπισμού και παρακολούθησης, όπως ορίζονται περαιτέρω ή διαφορετικά στους παρόντες Όρους και σύμφωνα με τα Παραρτήματα των SCC-CCs.

25.7 Εάν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τοπική εποπτική αρχή ή παρόμοια κυβερνητική αρχή ορίσει ότι οποιοσδήποτε από τους Όρους σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 25 και/ή τις SCC-CCs δεν είναι ή δεν θα είναι πλέον νόμιμη μέθοδος για τη διευκόλυνση μεταφορών Προσωπικών Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, τα μέρη δύνανται να διαπραγματεύονται καλόπιστα μια εναλλακτική μέθοδο για τη διευκόλυνση τέτοιων μεταφορών με νόμιμο τρόπο.

26. Ολόκληρη η Συμφωνία.

Οι παρόντες Όροι αντιπροσωπεύουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών και, με την επιφύλαξη της Ενότητας 1 (Εφαρμογή), υπερισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων ή προϋποθέσεων, προφορικών ή γραπτών. Αυτοί οι Όροι δεν μπορούν να παρακαμφθούν παρά μόνο με ρητή γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών. 

27. Ανάθεση Εργασίας.

Ούτε τα δικαιώματα ούτε οι υποχρεώσεις καθενός από τα μέρη βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν ανατίθενται ή εκχωρούνται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους, με εξαίρεση την εκχώρηση από τη ΤΝΤ όλων ή μέρους των δικαιωμάτων της και την ανάθεση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους σε μια θυγατρική της εταιρεία. Χωρίς να θίγονται τα ανωτέρω, οι Όροι αυτοί είναι δεσμευτικοί για τα μέρη και προς όφελος των μερών και των επιτρεπόμενων διαδόχων και εντολοδόχων τους.

28. Μη Παραίτηση.

Οποιαδήποτε αστοχία της ΤΝΤ να επιβάλλει ή να εφαρμόσει μια διάταξη των παρόντων Όρων δεν συνιστά παραίτηση από την εν λόγω διάταξη και δεν επηρεάζει κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο το δικαίωμα της ΤΝΤ να επιβάλει την εν λόγω διάταξη.

29.Υποχρεωτικός Νόμος

Οι παρόντες Όροι δεν αποκλείουν καμία ευθύνη όταν ο αποκλεισμός αυτής της ευθύνης απαγορεύεται από τον νόμο. Στον βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται ή αναφέρεται στους παρόντες Όρους ενδέχεται να είναι αντίθετη με οποιαδήποτε ισχύουσα υποχρεωτική διεθνή συνθήκη, τοπικό νόμο, κυβερνητικούς κανονισμούς, εντολές ή απαιτήσεις, αυτή η διάταξη θα περιορίζεται στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό και, ως περιορισμένη, θα παραμένει σε ισχύ ως μέρος της συμφωνίας μεταξύ της TNT και του Αποστολέα. Η ακυρότητα ή η μη δυνατότητα επιβολής οποιασδήποτε διάταξης δεν θα επηρεάζει κανένα άλλο μέρος των παρόντων Όρων.

30. Διαμεσολάβηση.

Η Βελγική νομοθεσία επιτρέπει στους χρήστες των Βελγικών εισερχομένων ή εξερχομένων ταχυδρομικών υπηρεσιών να ζητήσουν την παρέμβαση του Διαμεσολαβητή για τον ταχυδρομικό τομέα (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F)· Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης παρουσίασε το παράπονό του εκ των προτέρων στη TNT. Μια τέτοια παρέμβαση γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρόντων Όρων.

31. Ισχύουσα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία.

Εκτός από τις προβλεπόμενες από οποιαδήποτε ισχύουσα Σύμβαση, οι παρόντες Όροι και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με Υπηρεσίες που εκτελούνται από τη TNT σύμφωνα με αυτούς υπόκεινται στους νόμους και τα δικαστήρια της χώρας ή της επικράτειας όπου η αποστολή γίνεται αποδεκτή από τη TNT για την εκτέλεση των Υπηρεσιών.