EURO yfirlýsing

hvernig á hún að vera?

Þegar vörur eru fluttar til Íslands frá öðrum EES löndum og reikningurinn er sérstaklega gerður af sendanda (seljanda) þá þarf kaupandi á Íslandi ekki að greiða tolla af vörunni.

Til að tollayfirvöld samþykki pappírana þá verða þeir að uppfylla ákveðin skilyrðI

  • Seljandi verður að leggja fram reikning sem hefur ákveðinn texta ritaðan á reikninginn, á tungumáli sem hentar seljandanum.
  • Euro-yfirlýsingin má ekki vera klippt og límd efst á reikninginn heldur vera hluti af reikningnum, handskrifuð eða prentuð á hann.
  • Reikningurinn verður að vera stimplaður með merki fyrirtækis seljanda.

Eftirfarandi verður að vera handskrifað á reikninginn:

  • Nafn þess sem undirritar reikinginn (í skrifstöfum)
  • Undirskrift með eigin hendi
  • Dagsetning undirskriftar
  • Söluland

Nánar um: Upprunareglur á vef Tollstjóra

 

Euro-yfirlýsing

Euro-yfirlýsing skal vera hluti af reikningi, á tungumáli sem hentar sendanda.

 

Skýringar:

  1. Leyfisnúmer viðurkenndra útflytjenda
  2. Upprunaland varana t.d. Ísland eða EEU
 
Íslenska

Útflytjandi framleiðsluvara, sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. .... (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af .... (2) fríðindauppruna.

 

Norvegian version

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetens autorisasjonsnr. .... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .... (2) preferanse opprinnelse.

 

English version

The exporter of the products cocered by this document (customs authorization No. .... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (EEA (2) preferential origin.

 

German version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ....(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...... (2) Ursprungswaren sind.

 

French version

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no. ....(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...... (2).

 

Swedish version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ...... (2) ursprung.

 

Danish version

Eksportøren af varer, der er omfattet av nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ....(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferanceoprindelse i .... (2).

 

Spanish version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no. ....(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...... (2).

 

Italian version

L' esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...... (2).

 

Dutch version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goerderen van preferentiële ...... (2) oorsprong zijn.

 

Portugues version

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes produtos sao de origem preferencial ...... (2).

 

Finnish version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero ....(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeuttuja ...... (2) alkuperätuotteita.

 

Turkish version

Vývozce výrobkü uvedených v tomto dokumentu (císlo povolení ..... (1)) prohlašuje, ze krome zretelne oznacených, mají tyto výrobky preferencní pùvod v ..... (2).