Prepravné podmienky TNT pre Európu

(účinné od 1. januára 2023)

Ak sa chcete oboznámiť s predchádzajúcou verziou Prepravných podmienok TNT pre Európu, kliknite tu.

Pre zobrazenie dodatku TNT Slovensko k prepravným podmienkam TNT Express pre Európu, ktoré sú účinné počnúc 1. júnom 2021

1. Použitie.

1.1 Tieto Podmienky sa uplatňujú na prepravu Zásielok s miestom pôvodu v Európe a medzi európskymi krajinami a oblasťami a v rámci nich. Tieto Podmienky za nevzťahujú na vnútrozemské Zásielky v Nemecku a Poľsku, na ktoré sa vzťahujú osobitné vnútroštátne prepravné podmienky. Na niektorých trhoch sa môžu namiesto týchto Podmienok alebo popri týchto Podmienkach uplatňovať miestne podmienky alebo poštové predpisy (v každom prípade dostupné na stránke tnt.com v príslušných krajinách a oblastiach). Na Zásielky s miestom pôvodu mimo Európy sa vzťahujú miestne tarify a prepravné podmienky dcérskej spoločnosti, pobočky alebo nezávislého zmluvného partnera spoločnosti TNT, ktoré Zásielku prijali. Vrátené Zásielky sa riadia prepravnými podmienkami platnými v krajine alebo na území, z ktorých bola daná Zásielka vrátená. Ďalšie informácie o akejkoľvek časti Služieb spoločnosti TNT nájdete na stránke tnt.com.

1.2 Na medzinárodnú leteckú prepravu Zásielky sa bude vzťahovať v relevantných prípadoch Montrealský dohovor alebo Varšavský dohovor. Na medzinárodnú cestnú prepravu Zásielky sa bude vzťahovať v relevantných prípadoch CMR. Zásielky prepravované vnútroštátne (medzi konkrétnymi miestami v rámci jednej krajiny) podliehajú právnym predpisom danej krajiny, týmto Podmienkam a akýmkoľvek príslušným vnútroštátnym prepravným podmienkam spoločnosti TNT.

1.3 Najnovšia online verzia týchto Podmienok zverejnená a uchovávaná na príslušnej miestnej stránke tnt.com má prednosť a nahrádza všetky staršie a ostatné verzie týchto Podmienok. Odosielateľ odovzdaním Zásielky spoločnosti TNT súhlasí s Podmienkami platnými v danom čase. Spoločnosť TNT si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne upraviť alebo doplniť tieto Podmienky.  

1.4 V prípade rozporu medzi týmito Podmienkami a akoukoľvek prevoznou dokumentáciou spoločnosti TNT vrátane podmienok na akomkoľvek Prepravnom liste TNT, manifeste alebo prepravnom štítku spoločnosti TNT majú prednosť tieto Podmienky v rozsahu, v ktorom nie sú v rozpore s príslušnými Dohovormi alebo inými kogentnými právnymi predpismi vrátane príslušných miestnych poštovných predpisov.

1.5 Spoločnosť TNT môže dostupné Služby priebežne upravovať alebo pozastaviť. Takáto úprava alebo pozastavenie sa vzťahuje na Zásielky odovzdané spoločnosti TNT po danom dátume. Podrobnosti týkajúce sa aktuálnych Služieb sú k dispozícii na stránke tnt.com. 

1.6 V rámci týchto Podmienok sa všetky rozhodnutia spoločnosti TNT prijímajú výlučne podľa uváženia spoločnosti TNT.

2. Definície. 

Letecký prepravný list“ alebo „Prepravný list“ označuje akýkoľvek prepravný dokument, manifest, prepravný list, štítok, pečiatku, elektronický zápis alebo podobnú položku používanú v prepravnom systéme spoločnosti TNT na účely iniciovania pohybu Zásielky. 

Dodatočné služby“ označujú všetky služby, ktoré nie sú Prepravnými službami.

Zásielky B2C“ označujú Zásielky obchodného charakteru v súvislosti s obchodnou transakciou medzi Odosielateľom – podnikateľom (konajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti) a jednotlivým Príjemcom – spotrebiteľom (konajúcim mimo svojej podnikateľskej činnosti).

Pracovný deň“ označuje akýkoľvek deň, počas ktorého podnikatelia v krajine, území alebo regióne, odkiaľ Zásielka pochádza, alebo v cieľovej krajine alebo regióne prevádzkujú svoju činnosť. Pracovné dni a sviatky môžu byť v každej krajine, území alebo regióne odlišné. V súvislosti s predpokladanými dátumami doručenia, ktorých sa to môže dotknúť, kontaktujte spoločnosť TNT.

Firemné doručenie“ označuje doručenie vykonané do obchodných alebo prevádzkových priestorov okrem (a) domácností alebo súkromných obydlí, (b) miest, kde je podnikateľská činnosť vykonávaná z domácnosti alebo bydliska, ktoré je označené Odosielateľom ako rezidenčné, a (c) Zásielok B2C.

Poplatky“ označujú Prepravné poplatky a akékoľvek iné poplatky alebo príplatky príležitostne určené alebo účtované podľa týchto Podmienok vrátane palivových a iných príplatkov, poplatkov za službu preclenia, dodatočných poplatkov, poplatkov za Rozšírenú zodpovednosť alebo Poistenie, poplatkov za vrátenie, poplatkov za špeciálnu manipuláciu, ciel a daní, dovozných a vývozných príplatkov a iných nákladov, ktoré primerane vzniknú spoločnosti TNT v súvislosti s prepravou Zásielky. Údaje o akýchkoľvek iných poplatkoch alebo príplatkoch sú dostupné na stránke tnt.com. Spoločnosť TNT bude účtovať daň z pridanej hodnoty v súvislosti so svojimi Poplatkami v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami.

CMR“ označuje Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave z roku 1956 v znení dodatku z roku 1978. 

Podmienky“ označujú tieto prepravné podmienky v priebežne aktualizovanom znení na stránke tnt.com. 

Dohovory“ označujú spoločne Varšavský dohovor, Montrealský dohovor a CMR.

Deklarovaná colná hodnota“ označuje predajnú cenu alebo náklady na náhradu obsahu Zásielky potrebnú na účely colného odbavenia.

Predpokladaný čas doručenia“ označuje uvedený predpokladaný čas doručenia služby TNT alebo predpokladaný čas doručenia stanovený oddelením služieb zákazníkom spoločnosti TNT pre danú Zásielku, ktorý berie do úvahy zasielaný tovar, dátum, presné miesto určenia, hmotnosť a hodnotu Zásielky.

Rozšírená zodpovednosť“ označuje v príslušnom prípade hodnotu uvedenú Odosielateľom na Prepravnom liste, ktorá predstavuje maximálny rozsah zodpovednosti spoločnosti TNT v prípadoch, keď je spoločnosť TNT zodpovedná na základe príslušného Dohovoru alebo miestnych právnych predpisov vo vzťahu k Zásielke, za ktorú Odosielateľ platí požadovaný poplatok.

Európa“ označuje spoločne Albánsko, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Lotyšsko, Litvu, Luxembursko, Macedónsko, Maltu, Moldavsko, Čiernu Horu, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľkú Britániu a Ukrajinu. 

Poistenie“ označuje hodnotu uvedenú Odosielateľom na Prepravnom liste, ktorá stanovuje maximálnu čiastku, za ktorú spoločnosť TNT preberá riziko vo vzťahu k Zásielke a za ktorú Odosielateľ zaplatí požadovaný poplatok.

Presakovanie“ má význam stanovený v článku 7 (Príprava zásielky).

Montrealský dohovor“ označuje Montrealský dohovor z 28. mája 1999 a všetky ďalšie príslušné protokoly. 

Balík“ znamená akýkoľvek jednotlivý balík alebo kus, ktorý Odosielateľ odovzdá spoločnosti TNT na účely prepravy a spoločnosť TNT ho od Odosielateľa prijme.

Zakázané položky“ označujú položky a typy Zásielok uvedené v článku 10 (Zakázané položky) týchto Podmienok.

Príjemca“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu uvedenú v Prepravnom liste ako príjemca Zásielky.

Rezidenčné doručenie“ označuje doručenie domov alebo do súkromného obydlia vrátane miest, kde sa podnikanie vykonáva z domu, alebo doručenie, pri ktorom Odosielateľ označí adresu doručenia ako rezidenčnú.

Odosielateľ“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu uvedenú na Prepravnom liste ako odosielateľ Zásielky.

Služby“ označujú spolu Dodatočné služby a Prepravné služby. 

Zásielka“ označuje jeden alebo viaceré Balíky, ktoré sa prepravujú na základe jedného Prepravného listu.

TNT“ označuje spoločnosť Federal Express Corporation, jej dcérske spoločnosti a pobočky a ich príslušných zamestnancov a zástupcov (v príslušnom rozsahu).

Číslo TNT účtu” alebo „TNT účet“ označuje číslo pridelené spoločnosťou TNT zákazníkovi, ktoré zabezpečí, že aktivita na účte bude v systéme spoločnosti TNT náležite zhrnutá a platcovi bude vystavená príslušná faktúra.

Prepravné poplatky“ označujú ceny, ktoré spoločnosť TNT príležitostne vymeria za presun Zásielky v súlade s týmito Podmienkami, okrem poplatkov alebo príplatkov, ktoré môžu byť vymerané alebo vyberané, ako napríklad palivové príplatky, poplatky za colné služby, dodatočné poplatky, poplatky za Rozšírenú zodpovednosť alebo Poistenie, poplatky za špeciálnu manipuláciu, clá a dane, dovozné a vývozné príplatky a iné príplatky.

Prepravné služby“ označujú služby na účely prepravy Zásielky, ktoré ponúka a poskytuje spoločnosť TNT v súlade s Prepravným listom spoločnosti TNT okrem prepravných listov spoločnosti FedEx.

Jedinečné položky“ označujú položky, na ktoré sa neuplatní Rozšírená zodpovednosť alebo Poistenie z dôvodu ich povahy vrátane vzácnych kameňov, vzácnych kovov, šperkov, nechráneného nábytku, skla, porcelánu, umeleckých predmetov, starožitností, kožušín, zberateľských predmetov, hudobných nástrojov, dôležitých dokumentov vrátane pasov, smartfónov, inteligentných hodiniek, tabletov, notebookov, elektronických obrazoviek, plazmových obrazoviek, filmov, pások, diskov, pamäťových kariet alebo akýchkoľvek iných predmetov nesúcich dáta alebo obrázky. 

Varšavský dohovor“ označuje Varšavský dohovor z 12. októbra 1929 v znení Haagskeho protokolu z 28. septembra 1955 a všetkých ďalších príslušných protokolov, ako aj Guadalajarského dohovoru z 18. septembra 1961. 

3. Poplatky

Na Zásielky sa vzťahujú Prepravné poplatky uvedené v cenníkoch spoločnosti TNT alebo sú výslovne dohodnuté inak v príslušnej zmluve o poskytovaní prepravných služieb spoločnosti TNT. Cenové ponuky Poplatkov alebo Služieb poskytnuté spoločnosťou TNT predstavujú len odhady vychádzajúce z informácií poskytnutých Odosielateľom. Konečné Poplatky a Služby sa môžu líšiť podľa skutočne odovzdanej Zásielky a uplatnenia týchto Podmienok. Spoločnosť TNT nezodpovedá za nesúlad v akejkoľvek cenovej ponuke Poplatku alebo Služby, ktoré sa uskutočnili pred odovzdaním Zásielky a Poplatkami účtovanými platcovi, a v takom prípade neposkytuje žiadne vyrovnanie, náhradu ani dobropis akéhokoľvek druhu. Uplatnené Poplatky sú tie Poplatky, ktoré sú použiteľné a platné v čase uzavretia príslušnej zmluvy o poskytovaní prepravných služieb spoločnosti TNT s  výhradou práva spoločnosti TNT príležitostne a bez upozornenia revidovať Poplatky vrátane Prepravných poplatkov uvedené v cenníkoch spoločnosti TNT.

4. Palivové a iné príplatky.

Spoločnosť TNT si vyhradzuje právo príležitostne a bez upozornenia posúdiť a revidovať svoj palivový príplatok a iné príplatky stanovené na stránke tnt.com. Trvanie a rozsah takýchto revízií budú stanovené spoločnosťou TNT. Odovzdaním Zásielky spoločnosti TNT Odosielateľ súhlasí s úhradou príplatkov, ktoré budú v danom čase platné. Podrobnosti týkajúce sa aktuálnych príplatkov sú k dispozícii na stránke tnt.com.

5. Úpravy faktúr a objemová hmotnosť (volumetrická hmotnosť).

5.1 Spoločnosť TNT účtuje za hmotnosť Zásielky alebo deklarovanú volumetrickú hmotnosť Zásielky podľa toho, ktoré je vyššia, pričom volumetrická hmotnosť sa vypočítava podľa volumetrickej konverznej rovnice uvedenej v cenníku spoločnosti TNT alebo na stránke tnt.com, podľa vhodnosti. Spoločnosť TNT môže skontrolovať hmotnosť a/alebo objem a/alebo počet položiek v Zásielke a ak bude zistená hodnota väčšia než deklarovaná hmotnosť a/alebo objem a/alebo počet položiek, Odosielateľ súhlasí, že na účely výpočtu Poplatkov spoločnosti TNT sa použije skutočná hmotnosť Zásielky a/alebo skutočná volumetrická hmotnosť Zásielky podľa toho, ktorá z nich je väčšia.

5.2 Spoločnosť TNT môže skontrolovať každý Prepravný list, aby overila vybranú Prepravnú službu, hmotnosť Zásielky/Balíka alebo počet Balíkov v Zásielke. Ak vybraná Prepravná služba, hmotnosť alebo počet Balíkov uvedené na Prepravnom liste nie sú správne, spoločnosť TNT môže vykonať opravy Prepravného listu.

5.3 Spoločnosť TNT môže vykonať úpravy faktúry a bude oprávnená účtovať poplatok za špeciálnu manipuláciu za nutnosť vykonať opravy a úpravy Prepravného listu. Na požiadanie sú k dispozícii použité spôsoby a príslušné Poplatky na vykonanie takýchto opráv alebo úprav.

6. Fakturácia.

6.1 Faktúry na Prepravné poplatky a súvisiace Poplatky sú v zásade splatné bez zadržiavania alebo kompenzácie, a to do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. Na určité krajiny sa môže vzťahovať iná lehota splatnosti; podrobnosti sú dostupné na požiadanie. Faktúry na clá, dane a iné súvisiace Poplatky sú splatné po doručení. Bez ohľadu na uvedené si spoločnosť TNT vyhradzuje právo požadovať platbu akýchkoľvek Poplatkov vopred.  Spoločnosť TNT bude v zásade fakturovať všetky Zásielky spätne od dátumu vyzdvihnutia, ak nebude dohodnuté inak. Faktúry spoločnosti TNT nezahŕňajú kópiu potvrdenia o doručení.

6.2 Ak to umožňujú právne predpisy a platca výslovne nepožiada o niečo iné, spoločnosť TNT môže štandardne vystaviť elektronickú faktúru. 

6.3 V prípadoch, v ktorých nebudú použité uprednostňované spôsoby úhrady alebo podrobnosti úhrady nebudú uvedené spoločne s platbou, si spoločnosť TNT vyhradzuje právo zaúčtovať platby na úhradu najstarších faktúr ako prvých.

6.4 V prípade oneskorenej platby si spoločnosť TNT vyhradzuje právo uplatniť poplatok za oneskorenú platbu, úrok z omeškania a administratívne náklady za takúto oneskorenú platbu. V takomto prípade spoločnosť TNT môže uplatniť príslušné poplatky, náklady a/alebo úrokové sadzby tak, ako to stanoví spoločnosť TNT a v súlade so všetkými príslušnými európskymi alebo miestnymi právnymi predpismi o oneskorených platbách. 

6.5 Ak sa má platba vykonať prostredníctvom zaplatenia na TNT účet, na to, aby spoločnosť TNT prijala Zásielku, musí strana, ktorá iniciuje Zásielku, na Prepravný list zadať platné a aktuálne číslo TNT účtu. Platby na TNT účet môžu mať formu: 

a. „Bill Sender“ (Fakturovať odosielateľovi) alebo „Bill Shipper“ (Fakturovať zasielateľovi): Spoločnosť TNT bude účtovať Poplatky na TNT účet Odosielateľa. 

b. „Bill Recipient“ (Fakturovať príjemcovi) alebo „Bill Consignee“ (Fakturovať adresátovi): Spoločnosť TNT bude účtovať Poplatky na TNT účet Príjemcu. Prijímané len v prípade prepravy do stanovených miest.

6.6 Bez ohľadu na akékoľvek platobné pokyny alebo ustanovenia, ktoré sú s týmto v rozpore, Odosielateľ (alebo prípadne strana iniciujúca dovoznú prepravnú transakciu) bude v konečnom dôsledku vždy niesť zodpovednosť za Poplatky a v prípadoch, keď Príjemca odmietne platiť.

6.7 Námietky súvisiace s faktúrami musí Odosielateľ alebo Príjemca odoslať spoločnosti TNT do (a) 30 dní odo dňa vystavenia faktúry alebo (b) dátumu splatnosti faktúry, podľa toho, čo nastane neskôr. Spoločnosť TNT prijme len také zaslané námietky, v ktorých bude uvedené nasledovné: (a) číslo faktúry, (b) číslo Prepravného listu a (c) odôvodnenie námietky.

6.8 Clá a dane. V príslušných prípadoch sa na obsah Zásielok môžu vzťahovať clá, dane a iné súvisiace Poplatky. V prípade, že spoločnosť TNT za platcu uhradí colnému úradu clá, dane alebo iné poplatky, platcovi sa zaúčtuje poplatok za službu preclenia založený na paušálnej sadzbe alebo percentuálnom podiele z celkovej výšky úhrady (podľa toho, čo je vyššie). Spoločnosť TNT nie je povinná uhrádzať clá, dane ani iné súvisiace Poplatky a môže od Odosielateľa alebo Príjemcu žiadať ich úhradu spoločnosti TNT pred tým, než spoločnosť TNT uhradí akékoľvek záväzky z ciel, daní alebo iných súvisiacich Poplatkov. Takéto clá a dane budú účtované Príjemcovi, ak spoločnosť TNT nestanoví inak. Za určitých ďalších okolností môžu byť takéto clá a dane účtované Odosielateľovi, vrátane prípadu, keď je Zásielka zaslaná na adresu tretej strany, kde nemá Príjemca bydlisko či sídlo. Faktúry na clá, dane a iné súvisiace Poplatky sú splatné po doručení. Ďalšie podrobnosti sú dostupné v článku 13 (Preclenie) a na požiadanie.

6.9 Prevod mien. Faktúry spoločnosti TNT musia byť zaplatené v mene uvedenej na faktúre alebo v miestnej mene s výmenným kurzom priebežne poskytnutým spoločnosťou TNT.

7. Príprava zásielky.

7.1 Obmedzenia veľkosti a hmotnosti. Obmedzenia veľkosti a hmotnosti Balíka a Zásielky sa líšia podľa kombinácie krajiny pôvodu a krajiny určenia a podľa Služby. 

7.2 Viackusové zásielky. Na celkovú hmotnosť Zásielky pozostávajúcej z viacerých kusov neexistuje žiaden limit za predpokladu, že každý jednotlivý Balík v rámci Zásielky neprekročí hmotnostné obmedzenie jedného Balíka stanovené pre cieľové miesto určenia. 

7.3 Extra veľké Zásielky. Zásielky prekračujúce obmedzenia hmotnosti danej Služby stanovené v pokynoch týkajúcich sa prípravy Zásielky na stránke tnt.com musia byť vopred dohodnuté so spoločnosťou TNT. Spoločnosť TNT si vyhradzuje právo odmietnuť také Balíky alebo Zásielky, ktoré spoločnosť TNT považuje za nevhodné alebo „extra veľké“ v súlade s podrobnejším opisom v pokynoch týkajúcich prípravy Zásielky na stránke tnt.com. 

7.4 Balenie. Všetky Balíky musia byť Odosielateľom pripravené a zabalené tak, aby sa zabezpečila ich bezpečná preprava s ohľadom na povahu a veľkosť tovaru, za predpokladu bežného zaobchádzania pri manipulácii v prostredí prepravy a triedenia v prostredí prekladísk a v súlade s pokynmi spoločnosti TNT a so všetkými príslušnými zmluvami, právnymi predpismi, nariadeniami a pravidlami vrátane tých, ktoré upravujú balenie, označovanie a etiketovanie. 

7.5 Akékoľvek položky náchylné na poškodenie vplyvom akýchkoľvek podmienok, ktoré môžu nastať pri preprave, akými sú zmeny teploty alebo atmosférického tlaku, musia byť Odosielateľom primerane chránené vhodným balením. Spoločnosť TNT nebude zodpovedná za žiadnu škodu spôsobenú zmenami teploty alebo tlaku.

7.6 Spoločnosť TNT nezabezpečuje prepravu s reguláciou teploty, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, spoločnosť TNT nie je povinná pridať do Zásielok suchý ľad alebo zabezpečiť Služby opätovného zmrazenia, bez ohľadu na akékoľvek ústne alebo jednostranné písomné vyhlásenia zo strany zákazníka alebo spoločnosti TNT, ktoré sú s týmto v rozpore. Ak Príjemca Balík odmietne alebo ak Balík presakuje, je poškodený alebo zapácha (ďalej spolu ako „Presakovanie“), bude v prípade, ak je to možné, vrátený Odosielateľovi. Ak Odosielateľ Balík odmietne alebo tento nemôže byť pre Presakovanie vrátený, bude Odosielateľ zodpovedný za refundáciu a iné odškodnenie spoločnosti TNT za všetky náklady, poplatky a výdavky vzniknuté v spojení s čistením a likvidáciou Balíka a súhlasí s nimi. Pozrite si aj článok 8 (Neprijatie alebo odmietnutie zásielok).

7.7. Označenie. Odosielateľ je zodpovedný za riadne vyplnenie všetkých potrebných informácií na Prepravnom liste. Každá Zásielka musí byť čitateľne a trvalo označená menom, adresou (ulicou, mestom a krajinou) vrátane poštového smerovacieho čísla Odosielateľa a Príjemcu. Pri medzinárodných Zásielkach musí adresa Odosielateľa obsahovať krajinu, v ktorej odovzdáva Zásielku spoločnosti TNT. Odosielateľ musí pripojiť Prepravný list a akékoľvek ďalšie požadované označenia (napr. ťažká zásielka) na nápadné miesto na vonkajšom povrchu Zásielky, ktoré je jasne viditeľné. 

Ďalšie informácie týkajúce sa prípravy Zásielky sú k dispozícii na stránke tnt.com alebo na vyžiadanie.

8. Neprijatie alebo odmietnutie zásielok.

Spoločnosť TNT si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť, podržať, zrušiť, presunúť alebo vrátiť Zásielky, ak to vyžadujú právne predpisy (vrátane právnych predpisov a nariadení o kontrole vývozu, sankciách a clách), ak by takéto Zásielky mohli podľa názoru spoločnosti TNT spôsobiť škodu alebo oneskorenie iných Zásielok, tovaru alebo osôb; ak by ich preprava bola zakázaná právnymi predpismi alebo ak porušujú akúkoľvek z týchto Podmienok; ak TNT účet fyzickej či právnickej osoby zodpovednej za úhradu nemá dobré úverové postavenie; ak objem alebo typ Zásielok sa výrazne líši od objemu alebo typu Zásielok, ktorý uviedol spoločnosti TNT Odosielateľ; alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Skutočnosť, že spoločnosť TNT akceptuje Zásielky, neznamená, že takéto Zásielky sú v súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi alebo týmito Podmienkami. 

9. Kontrola Zásielok.

9.1 Na žiadosť príslušných orgánov alebo na základe uváženia spoločnosti TNT v súlade s príslušnými  zákonmi a inými právnymi predpismi môže spoločnosť TNT otvoriť a skontrolovať akúkoľvek Zásielku. 

9.2 V súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi môže byť spoločnosť TNT povinná vykonať rôzne kontroly Zásielok. Odosielateľ sa týmto vzdáva akýchkoľvek možných nárokov na odškodnenie alebo z oneskorenia vyplývajúcich z takejto kontroly. 

10. Zakázané položky.

10.1 Spoločnosť TNT zakazuje zahrnutie nasledujúcich položiek na prepravu do akéhokoľvek miesta určenia a Odosielateľ súhlasí s neposielaním týchto položiek, ak nie je so spoločnosťou TNT výslovne dohodnuté inak (v závislosti od pôvodu a miesta určenia sa môžu uplatňovať ďalšie obmedzenia):

a. Strelné zbrane, výzbroj, munícia a ich súčasti. Patria sem okrem iného zbrane, vyskakovacie nože, motýlikové nože, meče, boxery a paralyzéry; 

b. 3D tlačiarenské stroje navrhnuté alebo výslovne určené na výrobu strelných zbraní,

c. výbušniny (posielanie výbušnín triedy 1.4 môže byť prijateľné do a z niektorých lokalít, ďalšie informácie budú poskytnuté na požiadanie), ohňostroje a iné položky zápalnej alebo horľavej povahy,

d. Položky pripomínajúce bombu, ručný granát alebo iné výbušné zariadenie či zbraň. To okrem iného zahŕňa inertné produkty, ako sú repliky, hračkárske zbrane, inovácie, školiace pomôcky a umelecké diela; 

e. Vojenské položky z akejkoľvek krajiny, v ktorej je potrebná licencia na kontrolu vývozu; 

f. Mŕtvoly ľudí, ľudské orgány alebo časti ľudských tiel, ľudské alebo zvieracie embryá, ľudské pozostatky po kremácii či exhumované pozostatky; 

g. Živé zvieratá vrátane hmyzu a domácich zvierat;  

h. Zvieracie pozostatky, mŕtve zvieratá alebo zvieratá, ktoré boli vypchaté. Patria sem okrem iného kožušiny zvierat, slonovina a výrobky zo slonoviny a živočíchy.  

i. Rastliny a rastlinný materiál vrátane rezaných kvetov (posielanie rezaných kvetov je z a do niektorých krajín a území vrátane posielania z Holandska do USA a celej Latinskej Ameriky prijateľné; ďalšie informácie budú poskytnuté na požiadanie);  

j. Rýchlo sa kaziace potraviny a potraviny a nápoje vyžadujúce chladenie alebo inú reguláciu teploty; 

k. Pornografické a obscénne materiály. Patria sem okrem iného figuríny (vrátane sexuálnych bábik). 

l. Peniaze vrátane hotovosti alebo ekvivalentov hotovosti (napr. obchodovateľné nástroje, zaručené cenné papiere, dlhopisy a peňažné listy), zberateľské mince a známky;  

m. Nebezpečný odpad, vrátane použitých hypodermických ihiel a injekčných striekačiek alebo iného zdravotníckeho, organického alebo priemyselného odpadu;  

n. Mokrý ľad (zmrazená voda); 

o. Napodobeniny značkových tovarov vrátane tovarov s ochrannou známkou, ktorá je identická alebo podstatne neodlíšiteľná od registrovanej ochrannej známky, a to bez schválenia alebo dohľadu vlastníka registrovanej ochrannej známky (tiež bežne označované ako „falošné výrobky“ alebo „falzifikáty“); 

p. Marihuana, vrátane marihuany určenej na rekreačné alebo lekárske použitie a kanabidiolu získaného z marihuany (CBD), akýchkoľvek výrobkov s akýmkoľvek množstvom tetrahydrokanabinolov (THC) a syntetických kanabinoidov;

q. Surové alebo neopracované konopné rastliny alebo ich súčasti (vrátane konopných stoniek, konopných listov, konopných kvetov a konopných semien); 

r. tabak a tabakové výrobky, okrem iného vrátane cigariet, cigár, voľného tabaku, bezdymového tabaku, vodnej fajky a

s. Elektronické cigarety a ich súčasti, akékoľvek iné podobné zariadenie využívajúce odparovanie alebo aerosolizáciu a akákoľvek nehorľavá kvapalina alebo gél bez ohľadu na prítomnosť nikotínu, ktoré je možné použiť s akýmkoľvek takýmto zariadením;  

10.2 Spoločnosť TNT zakazuje nasledujúce typy Zásielok do akéhokoľvek miesta určenia a Odosielateľ súhlasí s ich neposielaním (v závislosti od pôvodu a miesta určenia sa môžu uplatňovať ďalšie obmedzenia):

a. Zásielky alebo tovar, ktorých preprava, dovoz alebo vývoz je zakázaný akýmkoľvek právom, zákonom alebo iným právnym predpisom; 

b. Ak nebude výslovne dohodnuté inak so spoločnosťou TNT, Zásielky, ktoré od spoločnosti TNT vyžadujú získanie akejkoľvek špeciálnej licencie alebo povolenia na prepravu, dovoz alebo vývoz; 

c. Nepreclené, spotrebnej dani podliehajúce zásielky alebo tovar, ktoré vyžadujú regulačné povolenie alebo preclenie;

d. Zásielky s deklarovanou colnou hodnotou prevyšujúcou povolené limity pre konkrétne miesto určenia; 

e. Nebezpečný tovar s výnimkou toho, ktorý je povolený v článku 12 (Nebezpečný tovar) týchto Podmienok; a 

f. Balíky, ktoré sú mokré, uniká z nich kvapalina alebo z nich vychádza akýkoľvek zápach.  

10.3 Spoločnosť TNT vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za Zakázané položky, ktoré boli prijaté na prepravu akýmkoľvek spôsobom (vrátane prijatia omylom alebo vedome). Spoločnosť TNT si na základe týchto obmedzení alebo z dôvodu bezpečnosti alebo ochrany vyhradzuje právo Balíky odmietnuť. Spoločnosť TNT je oprávnená účtovať administratívny poplatok za odmietnuté Balíky a v príslušných prípadoch za náklady na vrátenie tovaru Odosielateľovi. Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

11. Kontrola vývozu.

11.1 Spoločnosť TNT neprepravuje Zásielky, ktoré porušujú právne predpisy týkajúce sa kontroly vývozu. Odosielateľ je zodpovedný za a zaručuje dodržiavanie všetkých platných zákonov, pravidiel a iných právnych predpisov vrátane Vývozných administratívnych nariadení (EAR) USA, Predpisov o medzinárodnom obchodovaní so zbraňami USA, Predpisov o kontrole zahraničných aktív USA a platných vývozných zákonov a predpisov štátnej správy akejkoľvek krajiny súvisiacich s prepravou Zásielky. Odosielateľ súhlasí a zaručuje, že sa podrobí v súvislosti so Zásielkami všetkým príslušným sankciám štátnej správy USA, ktoré zakazujú vývoz alebo opakovaný vývoz tovaru, služieb alebo technológií z alebo do krajín a teritórií, ktoré podliehajú teritoriálnym sankciám USA. Spoločnosť TNT okrem toho neprepravuje a Odosielateľ súhlasí neodovzdávať na prepravu tovar, s ktorým je obchodovanie obmedzené alebo zakázané podľa právnych predpisov o ekonomických sankciách a embargách. Aktuálny zoznam krajín a oblastí, v rámci ktorých spoločnosť TNT neposkytuje služby, nájdete na stránke tnt.com.

11.2 Spoločnosť TNT okrem toho neprepravuje a Odosielateľ zaručuje, že spoločnosti TNT neodovzdá žiadnu Zásielku, ak sa Odosielateľ alebo akákoľvek strana zapojená do Zásielky nachádza na akomkoľvek zozname zakázaných osôb zverejnenom a spravovanom Ministerstvom financií USA, Úradom na kontrolu zahraničných aktív; Ministerstvom obchodu USA, Úradom pre priemysel a bezpečnosť; Ministerstvom zahraničných vecí USA; Výborom pre sankcie Organizácie spojených národov; Radou Európskej únie a akýmkoľvek iným príslušným orgánom. Patrí medzi ne okrem iného Zoznam špeciálne označených osôb a Zoznam blokovaných osôb, Zoznam osôb, ktoré sa vyhýbajú zahraničným sankciám, Zoznam subjektov a Zoznam osôb, ktorým sa odopiera prístup. Odosielateľ tiež súhlasí a zaručuje, že sa nepokúsi doručovať žiadnemu subjektu vo vlastníctve akejkoľvek strany, v spoločnom vlastníctve určenom príslušným orgánom zodpovedným za kótovanie, a to s ohľadom na ekonomické sankcie.

11.3 Odosielateľ identifikuje akékoľvek Zásielky, ktoré vyžadujú akékoľvek licencie alebo povolenia na kontrolu vývozu alebo na ktoré sa vzťahujú iné regulačné kontroly pred vývozom, a spoločnosti TNT poskytne informácie a celú nevyhnutnú dokumentáciu na splnenie platných zákonov a iných právnych predpisov. Odosielateľ nesie zodpovednosť na vlastné náklady za určenie požiadaviek na vývozné licencie a povolenia pre Zásielku, získanie všetkých potrebných licencií a povolení a zaistenie toho, že Príjemca má oprávnenie podľa príslušných zákonov a iných právnych predpisov krajiny pôvodu, cieľovej krajiny a každej krajiny uplatňujúcej jurisdikciu nad tovarom. Odosielateľ ďalej zodpovedá za zaistenie, že koncové použitie alebo koncový používateľ prepravených položiek neporuší žiadne konkrétne kontrolné predpisy, ktoré obmedzujú určitý typ vývozu, opakovaného vývozu a prenosu konkrétne vymenovaných položiek podliehajúcich Vývozným administratívnym nariadeniam (EAR) USA.

11.4 Spoločnosť TNT neprijíma žiadnu zodpovednosť voči Odosielateľovi ani žiadnej inej osobe za akúkoľvek stratu alebo výdavky, okrem iného vrátane pokút, trestov a/alebo zhabania Zásielky, ak Odosielateľ poruší akékoľvek právne predpisy, pravidlá a nariadenia o kontrole vývozu, sankciách a clách alebo vyplývajúce z konania spoločnosti TNT s cieľom dodržiavať platné právne predpisy a nariadenia. Odosielateľ tiež súhlasí, že odškodní spoločnosť TNT za akúkoľvek stratu alebo výdavok vrátane pokút alebo peňažných trestov a/alebo zhabania či zničenia Zásielky za to, že Odosielateľ nedodržal akékoľvek právne predpisy a nariadenia o kontrole vývozu, sankciách a clách, alebo vyplývajúce z úkonov spoločnosti TNT s cieľom dodržiavať platné právne predpisy a nariadenia.

12. Nebezpečný tovar.

12.1 Identifikácia Nebezpečného tovaru. „Nebezpečný tovar“ sú položky, ktoré môžu pri preprave ohroziť osoby, zvieratá, životné prostredie alebo prepravcu. Odosielateľ zodpovedá za identifikáciu, či jeho Zásielka obsahuje nebezpečný tovar v zmysle klasifikácie podľa Odporúčaní OSN o preprave nebezpečného tovaru, Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru (ADR), Medzinárodného združenia leteckých prepravcov (IATA) a príslušných zákonov a iných právnych predpisov.

12.2 Obmedzená služba. S výnimkou okolností uvedených v tomto článku spoločnosť TNT neposkytuje služby súvisiace s nebezpečným tovarom. Spoločnosť TNT môže podľa vlastného uváženia prijať konkrétny nebezpečný tovar, no len po dohode spoločnosti TNT s Odosielateľom/Príjemcom na konkrétnych požiadavkách týkajúcich sa nebezpečného tovaru. Bližšie informácie o konkrétnych požiadavkách spoločnosti TNT, ako aj postup na požiadanie o udelenie „statusu schváleného zákazníka“ sú k dispozícii od oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti TNT. 

12.3 Dodatočné poplatky. Na Zásielky obsahujúce nebezpečný tovar sa vzťahuje príplatok za nebezpečný tovar. Príplatky vychádzajú z klasifikácie a typu požadovanej špeciálnej manipulácie vrátane toho, či dané položky musia byť počas prepravy prístupné.

12. Predpisy o nebezpečnom tovare. Všetky Balíky obsahujúce nebezpečný tovar musia byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi vrátane Technických pokynov ICAO pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného tovaru a Nariadení o nebezpečnom tovare IATA. Pre Zásielky s nebezpečným tovarom podliehajúce ADR musia byť dohodnuté zvláštne prepravné podmienky a Odosielatelia so statusom schváleného zákazníka musia pred prepravou kontaktovať spoločnosť TNT na účely ich dohodnutia. 

12.5 Príprava Zásielky. Odosielatelia so statusom schváleného zákazníka zodpovedajú za identifikáciu, klasifikáciu, balenie, označenie, etiketovanie a vyplnenie dokumentácie k Zásielkam s nebezpečným tovarom, a to v súlade so všetkými príslušnými medzinárodnými zmluvami, zákonmi a inými právnymi predpismi. Odosielateľ je tiež zodpovedný za zabezpečenie toho, že Príjemca dodrží všetky príslušné zmluvy, zákony a iné právne predpisy. Ku Každej Zásielke musí byť v prípadoch, keď sa to vyžaduje, priložená príslušná dokumentácia nebezpečného tovaru (napr. formulár Prehlásenia odosielateľa o nebezpečnom tovare IATA). Spoločnosť TNT môže vyžadovať, aby Odosielateľ najal vyškoleného dodávateľa balenia a odoslania, aby vyriešil problém s nedoručiteľnou Zásielkou nebezpečného tovaru. Odosielateľ musí poskytnúť všetky požadované informácie a vyplniť všetky políčka týkajúce sa nebezpečného tovaru na Prepravnom liste. Odosielatelia využívajúci elektronické systémy na zasielanie nebezpečného tovaru musia v elektronickom systéme vybrať relevantné špeciálne služby, manipuláciu alebo označenie na účely indikácie, že ich Zásielka obsahuje nebezpečný tovar.

12.6 Balenie. Balenie TNT sa nesmie používať na odosielanie nebezpečného tovaru (vrátane suchého ľadu) s výnimkou biologických látok kategórie B (UN 3373), ktoré je možné zasielať v balení TNT Medpak.

12.7 Odovzdanie a Doručenie Nebezpečného tovaru. Nie všetky pobočky spoločnosti TNT prijímajú nebezpečný tovar. Určité pobočky spoločnosti TNT neprijímajú určité triedy nebezpečného tovaru a nebezpečný tovar sa neprijíma na účely zasielania prostredníctvom všetkých Prepravných služieb. Spoločnosť TNT si vyhradzuje právo odmietnuť nebezpečný tovar v akomkoľvek mieste, kde je podľa platných právnych predpisov alebo úvahy spoločnosti TNT neprijateľný. Ak nie je Zásielka podávaná v pobočke s obsluhou, ktorá prijíma nebezpečný tovar, musí byť Zásielka odovzdaná spoločnosti TNT prostredníctvom naplánovaného vyzdvihnutia v mieste pôsobenia zákazníka.  

12.8. Zákaz presmerovania. Nebezpečný tovar nesmie byť presmerovaný na inú adresu, než je pôvodná zamýšľaná adresa Príjemcu uvedená Odosielateľom. 

12.9 Potenciálna zodpovednosť Odosielateľa. Spoločnosť TNT môže byť na základe príslušných zákonov a iných právnych predpisov povinná nahlásiť nesprávne ohlásené alebo neohlásené Zásielky s nebezpečným tovarom príslušnému regulačnému orgánu alebo orgánu štátnej správy. Odosielateľ môže podľa príslušných právnych predpisov podliehať zaplateniu pokuty alebo peňažného trestu. 

13. Preclievanie.

13.1 Zásielky prekračujúce národné hranice môžu prejsť colným konaním. Odosielateľ nesie zodpovednosť a zaručuje, že sa tovar posiela v súlade so všetkými colnými regulačnými požiadavkami, za poskytnutie celej dokumentácie a všetkých informácií potrebných na preclenie a za vyhlásenie a zaručenie, že všetky vyhlásenia a informácie, ktoré predkladá v súvislosti s tovarom a preclením Zásielky, sú a budú pravdivé, správne a úplné, a to vrátane príslušného Harmonizovaného systémového kódu. Zásielky vyžadujúce ďalšiu dokumentáciu okrem Prepravného listu (napr. komerčnú faktúru) môžu vyžadovať predĺženie prepravného času. Spoločnosť TNT si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia účtovať Odosielateľovi akékoľvek sankcie, pokuty, náhradu škody alebo iné náklady či výdavky vrátane poplatkov za uskladnenie, ktoré vyplývajú z donucovacieho úkonu akéhokoľvek príslušného orgánu štátnej správy alebo nedodržania povinností stanovených v tomto dokumente zo strany Odosielateľa. 

13.2 Odosielateľ nesie zodpovednosť na vlastné náklady za zaručenie, že je medzinárodne posielaný tovar prijateľný na vstup do cieľovej krajiny podľa platného práva a v prípade potreby spĺňa všetky požiadavky na licenciu alebo povolenie.

13.3 Odosielateľ môže mať tiež povinnosť predložiť dodatočné informácie na preclenie inými regulačnými orgánmi v cieľovej krajine ešte pred doručením Príjemcovi. Zásielky, ktoré obsahujú tovar alebo výrobky regulované viacerými úradmi štátnej správy v iných cieľových krajinách (napríklad štátne úrady zodpovedné za potravinovú bezpečnosť, ochranu verejného zdravia, farmaceutické a zdravotnícke výrobky, rastliny a zvieratá, telekomunikačné normy a iné normy týkajúce sa elektronických zariadení a podobné úrady) môžu vyžadovať dodatočný čas na preclenie. Všetky poplatky spojené s prepravou a vrátením z krajín, kde vstup tovaru nie je povolený, budú naúčtované Odosielateľovi.

13.4 Keď sú Zásielky zadržané colnou správou alebo inými úradmi z dôvodu nesprávnej alebo chýbajúcej dokumentácie, môže sa spoločnosť TNT pokúsiť informovať Príjemcu. Ak miestne právne predpisy vyžadujú, aby Príjemca predložil správne informácie alebo dokumentáciu, a Príjemca tak v primeranom čase podľa určenia spoločnosti TNT neurobí, Zásielka sa môže považovať za nedoručiteľnú podľa príslušných právnych predpisov (pozrite si článok 18 (Nedoručiteľné Zásielky)). Ak Príjemca nedodá požadované informácie alebo dokumentáciu a miestne právne predpisy umožňujú, aby tieto poskytol Odosielateľ, spoločnosť TNT sa môže pokúsiť informovať Odosielateľa. Ak ani Odosielateľ neposkytne informácie alebo dokumentáciu v primeranom čase podľa určenia spoločnosťou TNT, Zásielka sa bude považovať za nedoručiteľnú podľa platných právnych predpisov. Spoločnosť TNT nepreberá žiadnu zodpovednosť za nemožnosť dokončiť doručenie z dôvodu nesprávnej alebo chýbajúcej dokumentácie, bez ohľadu na to, či sa pokúsi informovať Príjemcu alebo Odosielateľa.

13.5 Ak je to povolené miestnymi právnymi predpismi, spoločnosť TNT zabezpečí preclenie medzinárodných Zásielok. Spoločnosť TNT predloží informácie o Zásielke colným a iným regulačným úradom na preclenie. Spoločnosť TNT môže v prípade potreby účtovať poplatky za preclenie na medzinárodné Zásielky za proces precenia, za zaplatenie ciel a daní colnému orgánu v mene platcu, za Služby vyžiadané Odosielateľom, Príjemcom alebo treťou stranou alebo na účely náhrady nákladov prenesených na spoločnosť TNT regulačným orgánom za predpísané podania. Typy a výšky poplatkov sa v závislosti od krajiny líšia. 

13.6 Spoločnosť TNT bude vystupovať v úlohe sprostredkovateľa pre Odosielateľa alebo Príjemcu (podľa vhodnosti) výhradne s cieľom preclenia a prevedenia Zásielky colným oddelením. V príslušných a vhodných prípadoch môže Odosielateľ poveriť spoločnosť TNT alebo sprostredkovateľa určeného spoločnosťou TNT na vykonanie a podanie colných vyhlásení a všetkých súvisiacich úkonov ako priameho zástupcu konajúceho v mene, na účet a na riziko Odosielateľa alebo Príjemcu. Odosielateľ zaručí, že Príjemca v prípade potreby poverí spoločnosť TNT v súlade s týmto ustanovením. 

12.3 Spoločnosť TNT môže v určitých prípadoch na základe svojho uváženia akceptovať pokyny využiť služby iného colného sprostredkovateľa ako spoločnosť TNT (alebo sprostredkovateľa vybraného spoločnosťou TNT) alebo využiť služby sprostredkovateľa vybraného Odosielateľom. Spoločnosť TNT (alebo sprostredkovateľ vybraný spoločnosťou TNT) si kedykoľvek vyhradzuje právo precliť Zásielku, ak sprostredkovateľ nemôže byť určený alebo nevykoná preclenie alebo ak úplné informácie o sprostredkovateľovi nie sú spoločnosti TNT poskytnuté (vrátane mena, adresy, telefónneho čísla a poštového smerovacieho čísla).

14. Clá a dane.

14.1 Na vykonanie preclenia niektorých položiek cez colné orgány môže spoločnosť TNT uhradiť clá a dane vo výške stanovenej colnými úradníkmi v mene platcu a účtovať za to príplatky. Pri všetkých Zásielkach môže spoločnosť TNT kontaktovať platcu a požadovať potvrdenie dohody o úhrade ako podmienky na dokončenie preclenia a doručenia a podľa vlastného uváženia môže spoločnosť TNT požadovať úhradu ciel a daní pred vydaním Zásielky Príjemcovi. Pre ďalšie informácie kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti TNT. 

14.2 Ak je presnosť alebo vhodnosť ciel a daní stanovená pre Zásielku predmetom sporu, spoločnosť TNT alebo jej menovaný sprostredkovateľ môžu skontrolovať prepravné dokumenty predložené spolu so Zásielkou. Ak spoločnosť TNT určí, že boli clá a dane stanovené správne, Odosielateľ súhlasí s úhradou ciel a daní, prípadne sa Odosielateľ zaväzuje, že tieto uhradí Príjemca.

14.3 V prípade, že spoločnosť TNT uhradí clá, dane alebo ďalšie poplatky colnému orgánu v mene platcu, platcovi naúčtuje dodatočný poplatok za službu preclenia založený na paušálnej sadzbe alebo percentuálnom podiele celkovej výšky preddavku. Tento poplatok za službu preclenia sa bude líšiť v závislosti od krajiny miesta určenia. Ďalšie informácie o účtovaných poplatkoch za službu preclenia nájdete na stránke dodatočných služieb a príplatkov na adrese tnt.com

14.4 Ak Odosielateľ neurčí platcu na Prepravnom liste, clá a dane budú automaticky účtované Príjemcovi, ak je to možné.

14.5 Bez ohľadu na akékoľvek platobné pokyny s týmto v rozpore, za úhradu ciel a daní, ako aj všetkých poplatkov a príplatkov týkajúcich sa úhrady ciel a daní spoločnosťou TNT bude v prípade neprijatia platby v konečnom dôsledku zodpovedný Odosielateľ. Ak Príjemca alebo tretia strana, od ktorej sa požaduje potvrdenie úhrady, odmietne na požiadanie zaplatiť clá a dane, môže spoločnosť TNT v tejto súvislosti kontaktovať Odosielateľa. Ak Odosielateľ odmietne vykonať uspokojivé opatrenia na úhradu spoločnosti TNT, Zásielka sa môže vrátiť Odosielateľovi (pričom bude Odosielateľ zodpovedný za pôvodné poplatky aj za poplatky na vrátanie) alebo bude umiestnená v dočasnom sklade, v úradnom verejnom sklade, v colnom sklade alebo sa bude považovať za nedoručiteľnú. Ak sa Prepravné poplatky za Zásielku účtujú na kreditnú kartu, spoločnosť TNT si vyhradzuje právo urovnať neuhradené poplatky ciel a daní spojené s touto Zásielkou na účet tejto kreditnej karty. 

14.6 S ohľadom na možnosti dostupné na konkrétnych miestach, ak spoločnosť TNT nemôže získať uspokojivé potvrdenie o dohodnutej úhrade ciel a daní, môže to viesť k oneskoreniu Zásielky. Takéto oneskorenia alebo akékoľvek iné porušenia týchto Podmienok budú mať za následok vylúčenie zodpovednosti. 

14.7 Úhrada ciel a daní sa vykoná jedným z nasledujúcich spôsobov podľa výhradného uváženia spoločnosti TNT: hotovosť, šek (osobný alebo obchodný, za predpokladu predloženia platnej identifikácie), kreditná karta, peňažná poukážka, cestovný šek alebo debetný či odkladový účet. Spoločnosť TNT neprijíma platby ciel a daní vopred. 

14.8 Spoločnosť TNT nepreberá žiadnu zodpovednosť za Zásielky ponechané na colnici a takéto Zásielky sa môžu považovať za nedoručiteľné. 

15. Smerovanie dopravy.

Spoločnosť TNT stanovuje smerovanie dopravy všetkých Zásielok. Smerovanie dopravy sa môže priebežne bez upozornenia zmeniť. Spoločnosť TNT nemôže zverejniť podrobnosti svojej trasy ani podrobné bezpečnostné opatrenia v sieti, aby chránila v nej prepravovaný tovar. Kontroly sieťových miest alebo vozidiel TNT preto nie sú dovolené, ak neexistuje zákonná alebo právna požiadavka. 

16. Doručenie.

16.1 Zásielky sa doručujú na adresu Príjemcu s výhradou článkov 16.7 a 16.8 nižšie. Neexistuje žiadna povinnosť osobne doručiť Zásielku Príjemcovi. Spoločnosť TNT môže doručiť Zásielku Príjemcovi alebo akejkoľvek inej osobe, ktorá sa javí, že má právomoc prijať doručenie Zásielky v mene Príjemcu. Adresy Zásielok by mali vždy zahŕňať úplnú adresu Príjemcu, jeho telefónne číslo a e-mailovú adresu. 

16.2 V určitých medzinárodných pobočkách sa môžu používať adresy s P. O. boxom za predpokladu, že Odosielateľ poskytne spoločnosti TNT telefónne číslo Príjemcu, aby sa uľahčilo doručenie. 

16.3 Spoločnosť TNT nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za akýkoľvek nárok, ktorý súvisí s tým, že tovar bol zhabaný alebo zadržaný počas prepravy Colnými orgánmi alebo inými orgánmi štátnej správy.

16.4 Zásielky do hotelov, nemocníc, vládnych kancelárií alebo zariadení, univerzitných areálov alebo iných zariadení, ktoré disponujú poštovou podateľňou alebo centrálnym areálom pre príjem zásielok, môžu byť doručené do poštovej podateľne alebo centrálneho areálu pre príjem zásielok, pokiaľ nebolo spoločnosťou TNT pred odoslaním uvedené alebo schválené inak.

16.5 Spoločnosť TNT bude považovať akúkoľvek požiadavku na zmenu adresy, ktorá nie je presmerovaním alebo opravou adresy, za novú Zásielku, na ktorú sa môžu vzťahovať nové Prepravné poplatky.

16.6 Doručenie v sobotu, ak je k dispozícii, bude podliehať poplatku za špeciálnu manipuláciu v tých krajinách, kde sobota nie je bežným Pracovným dňom.

16.7 S cieľom zachovania bezpečnosti svojich zamestnancov alebo v tých prípadoch, keď sa spoločnosť TNT domnieva, že jej Služby môžu byť využité v rozpore s akýmikoľvek platnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo pravidlami, môže spoločnosť TNT odmietnuť vyzdvihnutie alebo doručenie Zásielky alebo použiť alternatívne opatrenia na vyzdvihnutie alebo doručenie Zásielky.

16.8 Pokyny na doručenie od Príjemcu: Zásielky B2C  

a. Vo vybraných lokalitách môže spoločnosť TNT doručovať Zásielky B2C v súlade s dodatočnými pokynmi, ktoré spoločnosť TNT prijme od Príjemcu. Odosielateľ výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že dané pokyny môžu pozmeniť pôvodne dohodnuté pokyny na doručenie alebo Predpokladaný čas doručenia pôvodne dohodnutý medzi spoločnosťou TNT a Odosielateľom. 

b. Odosielateľ berie na vedomie a súhlasí, že pokyny od Príjemcu môžu súvisieť, ale nie výlučne s: (i) odložením času doručenia, (ii) doručením k susedovi, vrátnikovi alebo recepčnému, (iii) doručením na inú adresu a/alebo na adresu inej osoby, ak je takáto adresa v tej istej krajine, ako je uvedená na Prepravnom liste, (iv) poskytnutím informácie o mieste zanechania Zásielky B2C bez prijatia podpisu pri doručení, (v) zanechaním Zásielky B2C na mieste vyzdvihnutia (napr. v miestnom obchode) alebo (vi) alebo akoukoľvek kombináciou vyššie uvedených pokynov. Ak Odosielateľ a/alebo Príjemca zruší (časť) prepravy pred doručením, zostanú všetky Poplatky, ktoré neboli spoločnosti TNT zaplatené, splatné a dlžné.  

c. Spoločnosť TNT môže priebežne zmeniť dostupnosť možností doručenia pre Zásielky B2C v závislosti od geografických a iných obmedzení. Pozrite si ďalšie informácie o dostupnosti a podmienkach možnosti doručenia na stránke tnt.com. 

d. Ak Príjemca poskytne dodatočné pokyny na doručenie pre iné Zásielky než Zásielky B2C, Odosielateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že bude viazaný týmto článkom 16.

17. Opakované doručenie.

17.1 Firemné doručenia.  Spoločnosť TNT sa pokúsi o opakované doručenie Zásielky buď automaticky, alebo na požiadanie, ak: (a) nie je na adrese Príjemcu k dispozícii nikto, kto by podpísal prevzatie Zásielky, a nie je zaznamenané vzdanie sa podpisu, (b) Odosielateľ vybral Možnosť podpísania zásielky TNT a nie je k dispozícii žiadny vhodný Príjemca, ktorý by podpísal prevzatie Zásielky, alebo (c) spoločnosť TNT podľa vlastného uváženia rozhodne, že Zásielku môže zadržať. Ak sa Firemné doručenie nepodarí vykonať ani po troch pokusoch o doručenie a/alebo po zadržaní na päť pracovných dní od dátumu prvého pokusu o doručenie a, v príslušných prípadoch, dátumu colného odbavenia v krajine miesta určenia, bude sa považovať za nedoručiteľné (pozrite si článok 18 (Nedoručiteľné Zásielky)).

17.2 Rezidenčné doručenia a Zásielky B2C.  Ak sa Rezidenčné doručenie na adresu Príjemcu alebo na susednú adresu nepodarí dokončiť pri prvom pokuse, keď si Odosielateľ alebo Príjemca zvolil možnosť podpísania zásielky spoločnosti TNT, spoločnosť TNT môže podľa vlastného uváženia buď opakovať pokus o doručenie, zadržať Zásielku až do prijatia ďalších pokynov na doručenie od Odosielateľa alebo Príjemcu, alebo doručiť na miesto, ktoré určí spoločnosť TNT. Ak nie je možné vykonať Rezidenčné doručenie ani po opakovaných pokusoch alebo ak Odosielateľ alebo Príjemca neposkytne žiadne ďalšie pokyny na doručenie, alebo ak spoločnosť TNT nedokáže vykonať doručenie na iné miesto, ktoré určí spoločnosť TNT, Zásielka sa môže považovať za nedoručiteľnú (pozrite si článok 18 (Nedoručiteľné Zásielky)).

18. Nedoručiteľné Zásielky.

18.1 Nedoručiteľná Zásielka je taká, ktorá nemôže byť doručená z dôvodov, ktoré zahŕňajú okrem iného niektoré z nasledujúcich: (a) adresa Príjemcu je neúplná, nečitateľná, nesprávna alebo sa nedá lokalizovať, (b) Príjemcu Zásielky nie je možné kontaktovať alebo Príjemca si nevyzdvihne Zásielku, (c) Zásielka bola adresovaná do oblasti, v ktorej spoločnosť TNT neposkytuje služby, (d) miesto podnikania Príjemcu je zatvorené, (e) doručenie je nemožné pre nedostupnosť alebo odmietnutie vhodnej osoby Zásielku prijať alebo podpísať dodanie Zásielky, (f) Zásielku nie je možné colne odbaviť, (g) Zásielka by pravdepodobne spôsobila poškodenie alebo oneskorenie iných Zásielok alebo majetku alebo ujmu osobám, (h) Zásielka obsahuje Zakázané položky, (i) Príjemca nemôže alebo odmietne zaplatiť Zásielku označenú ako „Bill Recipient“ (Fakturovať príjemcovi), (j) Zásielka nebola riadne zabalená alebo (k) obsah Zásielky alebo balenie je poškodené v rozsahu, v ktorom opätovné zabalenie nie je možné, (l) Zásielka porušuje americké alebo iné platné právne predpisy a nariadenia o kontrole vývozu alebo sankciách, okrem iného vrátane toho, že je odoslaná zo strany alebo z miesta s obmedzeným prístupom alebo je adresovaná na takéto miesto alebo (m) z akéhokoľvek dôvodu stanoveného v článku 17 (Opakované doručenie).

18.2 Ak je Zásielka z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľná, spoločnosť TNT sa pokúsi informovať Odosielateľa a dohodnúť s ním vrátenie Zásielky bez toho, aby boli dotknuté miestne regulačné obmedzenia. Ak sa s Odosielateľom nepodarí skontaktovať do piatich pracovných dní alebo ak Odosielateľ neposkytne pokyny v primeranom čase, spoločnosť TNT môže vrátiť Zásielku Odosielateľovi alebo umiestniť Zásielku v dočasnom sklade, v úradnom verejnom sklade alebo colnom sklade, alebo Zásielku zlikvidovať. Ak Zásielku nie je možné doručiť, colne odbaviť alebo vrátiť, Zásielka môže byť presmerovaná alebo zlikvidovaná spoločnosťou TNT. Odosielateľ bude zodpovedný za akékoľvek a všetky náklady, Poplatky a iné poplatky, ktoré vznikli v priebehu vrátenia, uskladnenia alebo likvidácie nedoručiteľnej Zásielky, pokiaľ Zásielka nebola nedoručiteľná pochybením na strane spoločnosti TNT.

18.3 Zásielky, ktoré nemôžu byť vrátené kvôli miestnym regulačným obmedzeniam, budú buď umiestnené v dočasnom sklade, v úradnom verejnom sklade alebo v colnom sklade, alebo zlikvidované v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Odosielateľ súhlasí so zaplatením akýchkoľvek nákladov spôsobených spoločnosti TNT pri takomto umiestnení alebo likvidácii.

18.4 Poplatky spojené s vrátením budú Odosielateľovi stanovené spolu s pôvodnými Poplatkami, pokiaľ Zásielka nebola nedoručiteľná pochybením na strane spoločnosti TNT. Zahrnuté budú aj akékoľvek ďalšie Poplatky, ktoré vzniknú spoločnosti TNT v procese vrátenia. Pri vrátení nedoručiteľných Zásielok obsahujúcich nebezpečný tovar musí Odosielateľ dodať vyplnený spiatočný Prepravný list a všetky ostatné požadované dokumenty.

19. Časy doručenia pre prémiové produkty.

Ak spoločnosť TNT nedoručí produkty 9:00 Express, 10:00 Express alebo 12:00 Express do Predpokladaného času doručenia a ak toto zlyhanie nebolo spôsobené okolnosťami uvedenými v článku 21 (Vylúčenie zodpovednosti) a ak Odosielateľ/Príjemca upozorní spoločnosť TNT na vznik jeho nároku v súlade s článkom 23 (Uplatňovanie nárokov), spoločnosť TNT naúčtuje len poplatok za skutočne poskytnutú službu doručenia (napr. pred 12:00) namiesto predbežnej ceny za pôvodne vyžiadanú službu (napr. pred 9:00) z tej istej kategórie produktov Express. Spoločnosť TNT na základe svojej voľby vráti platbu alebo vystaví dobropis k príslušnej faktúre na rozdiel v cene.

20. Obmedzenia zodpovednosti.

20.1 Štandardné obmedzenia zodpovednosti pre Prepravné služby. Zodpovednosť spoločnosti TNT za stratu, poškodenie alebo oneskorenie v súvislosti s poskytovaním Prepravných služieb bude obmedzená na vyššiu sumu z (a) čiastky uvedenej v príslušných Dohovoroch alebo (b) 100 USD na Zásielku (ak sa Odosielateľ nerozhodne zaplatiť dodatočný poplatok za uvedenie Rozšírenej zodpovednosti alebo Poistenia v súlade s článkami 20.3 a 20.4). Spoločnosť TNT bude taktiež uplatňovať takéto limity na všetky nároky vyplývajúce z poskytnutia vnútroštátnych Prepravných služieb, ak nebudú existovať žiadne kogentné alebo nižšie obmedzenia zodpovednosti v príslušných národných právnych predpisoch o doprave (ak sa Odosielateľ nerozhodne zaplatiť dodatočný poplatok za uvedenie Rozšírenej zodpovednosti alebo Poistenia v súlade s článkami 20.3 a 20.4). 

20.2 Obmedzenia zodpovednosti pre ostatné nároky. Zodpovednosť spoločnosti TNT za stratu, poškodenie, oneskorenie alebo akýkoľvek iný nárok v súvislosti s poskytovaním Dodatočných služieb, alebo iné porušenie zmluvy, na ktorú sa nevzťahuje článok 20.1 (Štandardné obmedzenia zodpovednosti pre Prepravné služby) je obmedzená na 3,40 EUR na kilogram a v žiadnom prípade neprekročí maximálnu zodpovednosť 10 000 EUR na udalosť alebo sériu súvisiacich udalostí.

20.3 Maximálna zodpovednosť: Rozšírená zodpovednosť (neponúka sa vo všetkých lokalitách – kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti TNT, ak chcete zistiť viac podrobností).

a. V lokalitách, kde spoločnosť TNT ponúka Rozšírenú zodpovednosť, sa môže Odosielateľ rozhodnúť, že zaplatí dodatočný poplatok za uvedenie Rozšírenej zodpovednosti na Prepravnom liste, nad limity stanovené v predošlých článkoch 20.1 a 20.2. 

b. Uvedená Rozšírená zodpovednosť predstavuje maximálnu zodpovednosť spoločnosti TNT v súvislosti so Zásielkou. Rozšírená zodpovednosť sa uplatní len v prípade, že spoločnosť TNT nesie zodpovednosť podľa Dohovorov alebo národných právnych predpisov o preprave, ktoré sa kogentne uplatňujú na Zásielku.

c. Ak spoločnosť TNT neuvedenie inak, maximálna Rozšírená zodpovednosť je 25 000 EUR za Zásielku (s výnimkou zásielok s dokumentmi – pozrite si nižšie). 

d. Zodpovednosť spoločnosti TNT za dokázanú stratu alebo poškodenie alebo akýkoľvek iný nárok v súvislosti so Zásielkami s dokumentmi neprekročí hodnotu obnovy Zásielky, s maximálnou výškou 500 EUR za Zásielku s dokumentmi, ak spoločnosť TNT neuvedie inak. Rozšírená zodpovednosť nie je k dispozícii pre všetky Zásielky s dokumentmi. Ak chcete zistiť ďalšie informácie o oprávnenosti, pozrite si stránku tnt.com alebo kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti TNT.

20.4 Poistenie (neponúka sa vo všetkých lokalitách – ak chcete zistiť viac podrobností, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti TNT).

a. V lokalitách, kde spoločnosť TNT ponúka Poistenie, sa môže Odosielateľ rozhodnúť, že zaplatí dodatočný poplatok za výber Poistenia na Prepravnom liste, nad limity stanovené v predošlých článkoch 20.1 a 20.2.

b. Uvedené Poistenie predstavuje maximálnu čiastku, za ktorú spoločnosť TNT preberá riziko v súvislosti so Zásielkou. 

c. Ak spoločnosť TNT neuvedenie inak, maximálne Poistenie je 25 000 EUR za Zásielku. 

d. Poistné krytie spoločnosti TNT je obmedzené v rozsahu stanovenom v klauzule Institute Cargo Clause A.

e. Zodpovednosť spoločnosti TNT za dokázanú stratu alebo poškodenie alebo akýkoľvek iný nárok v súvislosti so Zásielkami s dokumentmi neprekročí hodnotu obnovy Zásielky, s maximálnou hodnotou 500 EUR za Zásielku s dokumentmi, ak spoločnosť TNT neuvedie inak. Poistenie nie je k dispozícii pre všetky Zásielky s dokumentmi. Ak chcete zistiť ďalšie informácie o oprávnenosti, pozrite si stránku tnt.com alebo kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti TNT.

20.5 Ak si Odosielateľ zvolí Rozšírenú zodpovednosť alebo Poistenie, uplatnia sa nasledujúce podmienky:  

a. Zodpovednosť za všetky riziká straty, ktoré presahujú deklarovanú hodnotu, preberá Odosielateľ.

b. Na základe deklarovanej hodnoty bude stanovený poplatok, ktorý sa môže líšiť podľa pôvodu Zásielky. Ak chcete zistiť viac podrobností, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti TNT. 

c. Zodpovednosť spoločnosti TNT za preukázanú stratu, poškodenie, oneskorenie alebo akýkoľvek iný nárok súvisiaci so Zásielkou neprekročí náklady na opravu Zásielky, jej zostatkovú hodnotu alebo náklady na jej nahradenie, podľa toho, ktorá čiastka bude najnižšia. Spoločnosť TNT je oprávnená požadovať nezávislý dôkaz o hodnote obsahu Zásielky, na ktorú sa vzťahuje nárok. 

d. Za (i) straty následnej povahy alebo (ii) oneskorenia či straty spôsobené v dôsledku porušenia povinností Odosielateľa na základe týchto Podmienok sa neposkytuje žiadna kompenzácia.

e. Za straty súvisiace s Dodatočnými službami nie je k dispozícii žiadna kompenzácia. 

f. Akýkoľvek pokus o deklarovanie hodnoty na účely Rozšírenej zodpovednosti, Poistenia alebo colného konania prekračujúcej maximálne prípustné čiastky podľa týchto Podmienok je absolútne neplatný. Takáto deklarovaná hodnota sa automaticky zníži na povolené limity pre Zásielku. Prijatie akejkoľvek Zásielky, ktorá má deklarovanú hodnotu presahujúcu maximálne povolené čiastky, do prepravy spoločnosťou TNT nepredstavuje vzdanie sa akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok. Spoločnosť TNT nemôže akceptovať žiadosti o zmenu informácie o deklarovanej hodnote na Prepravnom liste po odovzdaní spoločnosti TNT. 

g. Ak Odosielateľ neuviedol Rozšírenú zodpovednosť alebo Poistenie pre každý jednotlivý Balík uvedený na Prepravnom liste, ale uviedol celkovú deklarovanú hodnotu Zásielky, deklarovaná hodnota každého Balíka bude určená vydelením celkovej deklarovanej hodnoty počtom Balíkov na Prepravnom liste. Deklarovaná hodnota akéhokoľvek Balíka v Zásielke nemôže v žiadnom prípade prekročiť deklarovanú hodnotu Zásielky.

20.6 Jedinečné položky. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť spoločnosti TNT za Zásielky obsahujúce Jedinečné položky je obmedzená na hranicu stanovenú príslušným Dohovorom alebo kogentnými miestnym právnymi predpismi. Na Zásielky obsahujúce Jedinečné položky sa neuplatňujú Rozšírená zodpovednosť a Poistenie.

21. Vylúčenie zodpovednosti.

21.1 Spoločnosť TNT nepreberá žiadnu zodpovednosť za:

a. S výhradou ďalších obmedzení stanovených v týchto Podmienkach za akékoľvek škody presahujúce Rozšírenú zodpovednosť alebo Poistenie (tak ako sú obmedzené v článku 20.3 (Maximálna zodpovednosť: Rozšírená zodpovednosť) a článku 20.4 (Poistenie)) alebo obmedzenie zodpovednosti, tak ako je stanovené v príslušnom Dohovore, alebo v prípade Zásielok zo stanovených miest v rámci jednej krajine a medzi nimi v príslušných kogentných miestnych právnych predpisoch, podľa toho, čo je vyššie, bez ohľadu na to, či spoločnosť TNT vedela alebo mala vedieť, že takéto škody môžu vzniknúť; 

b. Špeciálnu, náhodnú, následnú alebo nepriamu stratu či poškodenie vrátane nákladov na náhradnú dopravu, stratu príjmu, tržieb, použiteľnosti alebo zisku, očakávaných úspor, dobrého mena alebo straty príležitosti; a 

21.2 Odosielateľ preberá všetku zodpovednosť za riziko akejkoľvek straty, škody alebo oneskorenia nad rámec zodpovednosti, ktorú v týchto Podmienkach výslovne prevzala spoločnosť TNT. Odosielateľ by si mal zaistiť vlastné poistné krytie, ak si to želá. Spoločnosť TNT neposkytuje poistné krytie.

21.3 Spoločnosť TNT nepreberá žiadnu zodpovednosť, ani spoločnosť TNT nebude poskytovať žiadne úpravy, vrátenia peňazí alebo dobropisy akéhokoľvek druhu za žiadne straty, poškodenia, oneskorenia, nesprávne doručenia, nedoručenia, nesprávne informácie alebo neposkytnutie informácií, ktoré budú spôsobené alebo budú vyplývať z nasledujúcich udalostí (neúplný zoznam):

a. úkon, neplnenie alebo opomenutie na strane Odosielateľa, Príjemcu alebo akejkoľvek inej strany, ktorá má záujem o Zásielku;

b. povaha Zásielky alebo akákoľvek jej chyba, vlastnosť alebo vnútorná skrytá chyba alebo jej krehkosť;

c. porušenie týchto Podmienok alebo iných podmienok vzťahujúcich sa na Zásielku vrátane odoslania Zakázanej položky, nebezpečného tovaru, nesprávnej deklarácie nákladu, zaistenia, označenia alebo adresovania Zásielok;

d. Porušenie amerických alebo iných platných právnych predpisov a/alebo nariadení o kontrole vývozu alebo sankciách.

e. akékoľvek udalosti mimo kontroly spoločnosti TNT vrátane pandémie alebo epidémie, vzdušného nebezpečenstva, verejných nepriateľov, verejných alebo regulačných orgánov konajúcich na základe zdanlivej alebo skutočnej právomoci, úkonov alebo opomenutí colných pracovníkov, nepokojov, štrajkov alebo očakávaných štrajkov alebo iných miestnych sporov, občianskych nepokojov, nebezpečných udalostí v dôsledku vojnového stavu alebo poveternostných podmienok, alebo národných, medzinárodných alebo miestnych narušení v sieťach leteckej alebo pozemnej dopravy, trestných činov akejkoľvek osoby (osôb) alebo subjektov vrátane teroristických činov, prírodných katastrof, narušenia alebo zlyhania komunikačných a informačných systémov (vrátane systémov spoločnosti TNT), mechanických oneskorení alebo podmienok, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zamestnancov spoločnosti TNT;

f. nesprávne alebo nedostatočné balenie vrátane nepoužitia balenia schváleného spoločnosťou TNT zo strany Odosielateľa v prípadoch, keď sa takéto schválenie požaduje, odporúča alebo je povinné. Predovšetkým počítače, elektronika, krehké predmety a alkohol musia byť zabalené v súlade s pokynmi spoločnosti TNT, ktoré sú dostupné na stránke tnt.com. Poskytnutie obalov alebo odporúčaní, pomoc alebo usmernenie týkajúce sa vhodného obalu Zásielok spoločnosťou TNT nepredstavuje prijatie zodpovednosti spoločnosti TNT, pokiaľ spoločnosť TNT písomne neuviedla inak;

g. dodržiavanie ústnych alebo písomných pokynov na doručenie od Odosielateľa, Príjemcu alebo osôb, ktoré tvrdia, že zastupujú Odosielateľa či Príjemcu;

h. oneskorenie v doručení spôsobené dodržiavaním zásad spoločnosti TNT týkajúcich sa platby Poplatkov; 

i. neschopnosť spoločnosti TNT poskytnúť kópiu dokladu o doručení alebo kópiu podpisu získaného pri doručení;

j. vymazanie údajov alebo strata alebo nemožnosť nápravy údajov uložených na magnetických páskach, súboroch alebo iných úložných médiách alebo zničenie alebo poškodenie fotografických záberov alebo zvukových stôp z otvoreného filmu;

l. nerešpektovanie grafiky „orientácie balíka“ (napr. šípky ukazujúce smerom „HORE“, označenia „TÝMTO KONCOM NAHOR“) spoločnosťou TNT;

l. neoznámenie alebo oneskorené oznámenie zo strany spoločnosti TNT Odosielateľovi alebo Príjemcovi o akomkoľvek oneskorení, strate alebo poškodení Zásielky, neúplnej, nesprávnej alebo nepresnej adresy Príjemcu alebo colného deklaranta, nesprávnej alebo chýbajúcej dokumentácii alebo nezaplatení ciel a daní potrebných na uvoľnenie Zásielky;

m. strata alebo poškodenie jednotlivej položky, v prípade ktorej spoločnosť TNT nedisponuje žiadnym overiteľným záznamom o prijatí, vrátane okolností, keď v čase odovzdania Zásielky spoločnosti TNT došlo k prednaloženiu tovaru do prívesu, paletizácii tovaru alebo zabaleniu tovaru takým spôsobom, že počet položiek v Zásielke alebo jej obsah nebolo možné primerane skontrolovať;

n. strata akýchkoľvek osobných alebo finančných informácií vrátane čísiel sociálneho poistenia, dátumov narodenia, čísiel vodičských preukazov, čísiel kreditných alebo debetných kariet a informácií o peňažných účtoch;

o. zlyhanie na strane Odosielateľa, keď nevymaže všetky Zásielky zadané do systému alebo zariadenia prepravy spoločnosti TNT, keď sa Zásielka neodovzdá spoločnosti TNT;

p. škody, ktoré sú indikované nástrojmi na meranie šoku, naklonenia alebo teploty; a  

q. nesplnenie Predpokladaného času doručenia pri akýchkoľvek Zásielkach s neúplnou alebo nesprávnou adresou (pozrite si článok 18 (Nedoručiteľné Zásielky)).

21.4 Ak spoločnosť TNT nenesie zodpovednosť vrátane akejkoľvek zodpovednosti presahujúcej zodpovednosť výslovne prevzatú spoločnosťou TNT v týchto Podmienkach, bude niesť zodpovednosť Odosielateľ, ktorý súhlasí s tým, že odškodní spoločnosť TNT a uchráni ju pred akoukoľvek škodou spôsobenou Zásielkou spoločnosti TNT alebo tretej strane alebo pred akýmkoľvek nárokom tretej strany, predovšetkým Príjemcu. 

Akákoľvek platba uskutočnená spoločnosťou TNT na základe nároku zo strany Odosielateľa alebo tretej strany sa nebude považovať za prijatie zodpovednosti ani nebude predstavovať vzdanie sa platnosti ustanovení, ktoré obsahuje tento článok 21.

22. Vylúčenie záruk.

Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tomto dokumente, spoločnosť TNT neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani implicitné.

23. Uplatňovanie nárokov.

Spoločnosť TNT prijme uplatnenie nároku týkajúce sa Zásielky, ak ten, kto nárok uplatnil, dodržal všetky príslušné Dohovory a nasledujúci postup, pričom bez ich dodržania nie je možné uplatniť voči spoločnosti TNT žiaden nárok: 

23.1 Oznámenie nároku. 

a. Všetky nároky z dôvodu straty, škody (viditeľnej alebo skrytej) alebo oneskorenia (vrátane nárokov týkajúcich sa skazenia) alebo chýbajúceho obsahu sa musia oznámiť spoločnosti TNT do 21 dní po (i) doručení Zásielky (v prípade škody alebo oneskorenia) alebo (ii) očakávanom dátume doručenia (v prípade straty, nedoručenia alebo nesprávneho doručenia). 

b. Prijatie Zásielky Príjemcom bez takéhoto oznámenia o škode na potvrdení o prijatí predstavuje evidentný dôkaz toho, že Zásielka bola doručená v dobrom stave. 

c. Všetky takéto nároky musia byť oznámené prostredníctvom stránky tnt.com alebo prostredníctvom kontaktovania oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti TNT. 

23.2 Požadované informácie. Všetky oznámenia o nároku musia obsahovať úplné informácie o Odosielateľovi a Príjemcovi, ako aj sledovacie číslo TNT, dátum Zásielky, počet kusov a hmotnosť Zásielky. Nevyhnutnou podmienkou pre posúdenie akéhokoľvek nároku za škodu spoločnosťou TNT je sprístupnenie obsahu, originálneho prepravného kartónu a obalu Príjemcom na to, aby spoločnosť TNT mohla vykonať kontrolu, a to buď v priestoroch Príjemcu, alebo v objekte spoločnosti TNT, pokým nebude uplatnenie nároku uzatvorené. 

23.3 Obmedzenia. Spoločnosť TNT nie je povinná konať v prípade akéhokoľvek nároku, pokiaľ nie sú uhradené všetky Poplatky; výšku nároku nesmie ten, kto nárok uplatnil, od týchto Poplatkov odrátať. V súvislosti s jednou Zásielkou sa môže uplatniť iba jeden nárok. Prijatím výplaty nároku zaniká akékoľvek právo na uplatnenie akýchkoľvek ďalších nárokov na účely náhrady škody alebo iných nárokov na ďalšiu kompenzáciu v súvislosti s danou Zásielkou. Odosielatelia alebo Príjemcovia, ktorých Balíky boli odovzdané spoločnosti TNT prostredníctvom konsolidátora balíkov, nemajú žiadne práva na zákonnú či spravodlivú náhradu voči spoločnosti TNT. 

23.4 Súdne žaloby. Právo na uplatnenie náhrady škody za akýkoľvek úkon vyplývajúci z prepravy od spoločnosti TNT bude premlčané, ak nebude nárok uplatnený na príslušnom súde do dvoch rokov od skutočného dátumu doručenia (v prípade škody, nedostatku alebo oneskorenia) alebo predpokladaného dátumu pre doručenia (v prípade straty, nedoručenia alebo nesprávneho doručenia) alebo v rámci akejkoľvek platnej premlčacej lehoty, podľa toho, čo je kratšie.

24. Subdodávky.

Spoločnosť TNT si vyhradzuje právo zadať subdodávku akejkoľvek Služby v celosti alebo sčasti. 

25. Ochrana údajov. 

25.1 Pojmy ako „prevádzkovateľ“, „osobné údaje“, „dotknutá osoba“ a „spracúvanie“ majú význam, ktorý im pripisuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 („GDPR“) a akékoľvek iné zákony a iné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie akýchkoľvek osobných údajov (ďalej spolu ako „Osobné údaje“) na základe týchto podmienok (ďalej spolu ako „Právne predpisy o ochrane údajov“).

25.2 Spoločnosť TNT a Odosielateľ potvrdzujú, že sú obaja plnohodnotnými prevádzkovateľmi v súvislosti so spracúvaním akýchkoľvek Osobných údajov stranami alebo medzi nimi podľa týchto Podmienok.

25.3 V súvislosti so spracúvaním akýchkoľvek Osobných údajov podľa týchto Podmienok Odosielateľ vyhlasuje, že dodržal Právne predpisy o ochrane údajov vrátane poskytnutia informácií dotknutým osobám v súlade s Právnymi predpismi o ochrane údajov, poskytnutia informácií, ktoré sú uvedené v Oznámení o ochrane súkromia spoločnosti TNT na stránke tnt.com a získania právneho základu v súlade s Právnymi predpismi o ochrane údajov, ako napríklad plnenie zmluvy, oprávnené záujmy alebo súhlas.

25.4 Odosielateľ odškodní spoločnosť TNT v súvislosti so všetkými nákladmi, nárokmi, škodami a výdavkami vzniknutými spoločnosti TNT ako následok toho, že Odosielateľ nedodržal podmienky uvedené v tomto článku 25.

25.2 Odosielateľ vyhlasuje, že právny základ, tak ako bol stanovený v článku 25.3, (taktiež) umožňuje akýkoľvek prenos Osobných údajov spoločnosti TNT, jej pridruženým spoločnostiam, pobočkám, jej právnym poradcom (zástupcom), audítorom alebo akýmkoľvek tretím stranám, ktoré spoločnosť TNT najme na účely plnenia svojich povinností voči Odosielateľovi v zmysle týchto Podmienok v akejkoľvek krajine v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) aj mimo neho.

25.6 Akýkoľvek prenos Osobných údajov od Odosielateľa spoločnosti TNT a naopak z EHP alebo Švajčiarska do krajiny mimo EHP alebo Švajčiarska sa riadi štandardnými zmluvnými doložkami od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi (Rozhodnutie (EÚ) – modul I („SCC“) v zmysle článku 46 odst. 2 písm. c) nariadenia GDPR, ktoré sú k dispozícii tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN. Na tento účel sú doložky SCC plne začlenené do týchto Podmienok. Prijatím týchto Podmienok (a) sa predpokladá, že strany podpísali doložky SCC, (b) súhlasili s celým obsahom doložiek SCC, (c) dodržiavajú v nich stanovené podmienky a (d) súhlasia, že akákoľvek zmena alebo následné Rozhodnutie a/alebo adresa URL nahrádzajú Rozhodnutie a/alebo adresu URL, tak ako sú uvedené v tomto článku 25.6. Podľa doložiek SCC bude spoločnosť TNT ako prevádzkovateľ exportérom údajov aj v mene svojich pobočiek a Odosielateľ ako prevádzkovateľ importérom údajov alebo podľa vhodnosti aj naopak. Vyššie uvedené neobmedzuje právo spoločnosti TNT výhradne rozhodnúť o použití iných primeraných prenosných mechanizmov v súlade s Právnymi predpismi o ochrane údajov. Prenášané Osobné údaje môžu obsahovať kontaktné údaje jednotlivých Odosielateľov alebo Príjemcov, napríklad mená a adresy, ktoré sú nevyhnutné na umožnenie efektívneho poskytovania Služieb TNT, ako je doručovanie Balíkov a povolenie funkcií sledovania, ako sa ďalej alebo inak uvádza v týchto Podmienkach a v súlade s Prílohami doložiek SCC.

25.7 Ak Súdny dvor Európskej únie, miestny dozorný orgán alebo podobný orgán štátnej správy rozhodne, že ktorákoľvek z Podmienok v zmysle tohto článku 25 a/alebo doložiek SCC nepredstavujú alebo nebudú viac predstavovať zákonný spôsob uskutočnenia prenosu Osobných údajov mimo EHP alebo Švajčiarska, strany sa v dobrej viere dohodnú na alternatívnom spôsobe uskutočnenia takýchto prenosov v súlade s právom.

26. Úplná dohoda.

Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi stranami a s výhradou článku 1 (Použitie) budú mať prednosť pred akýmikoľvek inými podmienkami, či už ústnymi, alebo písomnými. Tieto Podmienky majú vždy prednosť, s výhradou výslovnej písomnej dohody medzi stranami. 

27. Postúpenie.

Ani práva, ani povinnosti ktorejkoľvek zo strán podľa týchto Podmienok sa nesmú bez predošlého písomného súhlasu druhej strany postúpiť alebo delegovať, s výnimkou, že spoločnosť TNT môže postúpiť všetky práva alebo ich časť alebo delegovať všetky povinnosti alebo ich časť na základe týchto Podmienok na akúkoľvek z jej pridružených spoločností. Bez obmedzenia vyššie uvedeného sú tieto Podmienky záväzné a vstupujú do platnosti v prospech strán a ich povolených nástupcov a postupníkov.

28. Vylúčenie vzdania sa práv.

Ak spoločnosť TNT nevynucuje alebo neaplikuje ustanovenie týchto Podmienok, neznamená to, že sa svojho práva vzdáva či akokoľvek inak svoje právo vymáhať dané ustanovenie oslabuje.

29. Kogentné právne predpisy.

Tieto Podmienky nevylučujú žiadnu zodpovednosť, keď je vylúčenie zodpovednosti zakázané právnymi predpismi. V miere, v akej bude niektoré z ustanovení, ktoré je uvedené alebo na ktoré sa odkazuje v týchto Podmienkach, v rozpore s akoukoľvek príslušnou kogentnou medzinárodnou zmluvou, miestnymi právnymi predpismi, nariadeniami vlády, príkazmi alebo požiadavkami, bude toto ustanovenie obmedzené v maximálnom povolenom rozsahu a v tomto rozsahu bude účinné ako súčasť dohody medzi spoločnosťou TNT a Odosielateľom. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť akéhokoľvek ustanovenia nemá vplyv na ostatné ustanovenia týchto Podmienok.

30. Mediácia.

Belgické právo umožňuje používateľom belgických prichádzajúcich alebo odchádzajúcich poštových služieb požiadať o zásah verejného ochrancu práv pre poštové odvetvie (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) za predpokladu, že používateľ predložil predtým svoju sťažnosť spoločnosti TNT. Takýto zásah nemá vplyv na ustanovenia týchto Podmienok.

31. Rozhodné právo a súdna príslušnosť.

Okrem prípadov, keď príslušný Dohovor stanovuje inak, sa budú tieto Podmienky a akékoľvek spory vyplývajúce zo Služieb poskytovaných spoločnosťou TNT podľa týchto Podmienok alebo s nimi súvisiace riadiť právnymi predpismi a podliehať súdom krajiny, v ktorej spoločnosť TNT prijala Zásielku na účely poskytovania Služieb.