Nájdite si svoj nebezpečný tovar

Nižšie je uvedených deväť tried a niekoľko podtried nebezpečného tovaru. Trieda, do ktorej patrí vaša zásielka, bude ovplyvňovať spôsob balenia, označovania a prepravovania.

Napríklad ohňostroje a svetlice

Trieda DG: 1. Výbušné látky a predmety


Napríklad aerosóly alebo plyn do kempingových zariadení

Trieda DG: 2.1. Horľavé plyny


Napríklad stlačený kyslík

Trieda DG: 2.2. Nehorľavé plyny


Napríklad insekticídne plyny

Trieda DG: 2.3. Jedovaté plyny


Napríklad rozpúšťadlá alebo náterové látky

Trieda DG: 3. Horľavé kvapaliny


Napríklad zápalky

Trieda DG: 4.1. Horľavé tuhé látky


Napríklad fosfor

Trieda DG: 4.2 Samozápalné látky


Napríklad karbid vápnika

Trieda DG: 4.3. Látky, ktoré v styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny

Napríklad hnojivo

Trieda DG: 5.1. Látky podporujúca horenie


Napríklad súpravy na opravu sklených vlákien

Trieda DG: 5.2. Organické peroxidy


Napríklad pesticídy

Trieda DG: 6.1. Toxické látky


Napríklad krvné testy alebo látky na zdravotnícke skúšania

Trieda DG: 6.2. Infekčné látky


Napríklad detektory dymu

Trieda DG: 7. Rádioaktívne látky


Napríklad bielidlo alebo čistiace prostriedky na rúry

Trieda DG: 8. Žieravé látky


Napríklad airbagy alebo magnety, telefóny alebo notebooky

Trieda DG: 9. Iné nebezpečné látky a predmety
 


Napríklad samostatné lítiové články alebo batérie

Trieda DG: 9. Iné nebezpečné látky a predmety

Ďalšie štítky, na ktoré si treba dať pozor

Ak si na položkách, ktoré chcete odoslať, všimnete ktorýkoľvek z nižšie uvedených štítkov, je potrebné, aby ste nás kontaktovali.

Ak si chcete byť istý, že vaša zásielka neobsahuje nebezpečný tovar, požiadajte výrobcu alebo dodávateľa o kartu bezpečnostných údajov, tzv. Material Safety Data Sheet (MSDS). Ak obsahuje číslo UN, ide o nebezpečný tovar. Prípadne nás môžete kontaktovať.

Príklady nebezpečného tovaru

Aj niektorý bežne používaný tovar môže byť na účely prepravy považovaný za nebezpečný. Napríklad aerosóly, parfumy a akékoľvek predmety obsahujúce lítiové batérie – ako telefóny alebo laptopy.

Lítiové batérie

Ak sú lítiové batérie nesprávne zabalené alebo sa počas prepravy poškodia, môžu skratovať, čo spôsobí ich prehriatie alebo vznietenie.

Spreje a aerosóly

Stlačený plyn, vďaka ktorému tieto položky fungujú, je nebezpečný a v prípade nesprávneho zabalenia môže vybuchnúť.

Náterové látky a laky

Olejové a sprejové náterové látky a niektoré typy lakov sa môžu za určitých podmienok prehriať a začať horieť.

Parfumy

Alkohol, ktorý patrí medzi horľavé látky, je základnou zložkou takmer všetkých parfumov a kolínskych vôd.

Všetko, čo potrebujete vedieť

Zodpovedáte za to vy

Je zodpovednosťou odosielateľa, aby zaistil, že nebezpečný tovar je správne deklarovaný, zabalený a označený, so správnou dokumentáciou pre krajiny pôvodu, tranzitu a miesta určenia.

Ďalšie príplatky

Posielanie nebezpečného tovaru si vyžaduje špeciálne prepravné a manipulačné služby. Znamená to, že sa k vašim prepravným nákladom pripočítajú ďalšie poplatky.  

Začnite posielať s TNT

  • Pre firmy každej veľkosti
  • Zvýhodnené ceny pre častých zákazníkov
  • Váš balík vyzdvihneme, aby sme vám ušetrili čas
  • Okamžitý výpočet predbežnej ceny v myTNT 2