Корпоративна отговорност

Корпоративната отговорност е неразделна част от нашата бизнес стратегия

Тя е залегнала във всички наши бизнес и оперативни дейности.

 

Здраве и безопасност


TNT увеличава своята култура за безопасност. Това се постига чрез преодоляване на нагласите, вярванията, възприятията и ценностите на служителите и подизпълнителите по отношение на безопасността. TNT насърчава култура на безопасност, при която ръководството проявява лидерство и ангажираност към безопасността, а всички служители поемат отговорнорст за здравето и безопасността на себе си и на другите. 

Безопасно и здравословно работно място

Нашите политики за здраве и безопасност и рамка за управление се основават на международния стандарт OHSAS 18001. Изисква се като минимум всички работещи единици във фирмата да постигнат и поддържат външна сертификация на този стандарт, в допълнение към собствените си национални и местни регулаторни стандарти.

Рисковете за здравето и безопасността, свързани с оперативните дейности, са идентифицирани и оценени, а впоследствие управлявани и контролирани до приемливи нива чрез прилагане на ефективни мерки за контрол на риска в рамките на оперативните процеси. Всяка работеща единица има документиран процес за оценка на риска, за да контролира този специфичен риск на местно ниво.

Безопасност на пътя

Ние използваме подхода "безопасно превозно средство, безопасен водач, безопасно пътуване" за идентифициране и прилагане на ефективни мерки за намаляване на риска за безопасността по пътищата.

TNT преследва непрекъснато подобрение във всяка от тези области (превозно средство, водач, пътуване) в допълнение, управлението на подизпълнителите. Основното ни предизвикателство в намаляването на пътнотранспортните произшествия е гарантиране на последователното прилагане на този подход, особено в по-слабо развитите страни, както и да се осигури, подизпълнителите да приемат практически съответните стандарти.

Най-подходящата обща цел за безопасност на TNT е намаляване на загубеното време при инциденти (LTAs). Целта е да се реализира 2.0 LTA на100 FTЕ (служител на пълно работно време) за 2015, в сравнение с 2.69 през 2014 (2013: 2.71).


Околна среда

Ние считаме енергийната и въглеродната ефективност за приоритет. Нашият ангажимент за намаляване на влиянието върху околната среда се фокусира върху три области:

 

  • Нашата оперативна дейност - подобравяне на CO2 ефективността и качеството на въздуха.
  • Нашите клиенти - предоставяне на CO2 информация, за да им помогнем да намалят вредните емисии.
  • Нашите хора - насърчаване осъзнавнето и обучение на служителите и подизпълнителите ни в управлението на околната среда.

 

Нашите политики за околната среда и рамка за управление се основават на стандарт ISO 14001. Изисква се като минимум всички работещи единици във фирмата да постигнат и поддържат външна сертификация на този стандарт, в допълнение към собствените си национални и местни регулаторни стандарти.


Използва се система за управление на околната среда на TNT за планиране, въвеждане, наблюдение, управление и подобраване на въздействието на нашите дейности върху околната среда. Ние включваме екологични изисквания в нашите процеси за капиталови разходи и контрол върху доставките. Въздействието върху околната среда на нашия авио- и автопарк и инфраструктура се управлява при всеки важен момент (планиране, придобиване и експлоатация). В допълнение, за подизпълнители и доставчици  са налични насоки, които гарантират,че те отговарят на нашите екологични изисквания.


Екологичното представяне наред с другото се измерва в абсолютни емисии CO2. През 2014 г. общите емисии CO2е на TNT (собствените и тези на работещите подизпълнители) са 2,915 х.тона (2013: 2,845 х.тона).