Уведомление относно защитата на личните данни от страна на TNT

Вашето доверие е важно за нас. Затова защитаваме Вашата информация и я използваме по отговорен начин, като същевременно Ви предоставяме изключителното обслужване, което очаквате от TNT Express B.V. и неговите оперативни групи, дъщерни дружества и отдели (наричани по-нататък „TNT“). Ние в TNT сме поели ангажимент да защитаваме поверителността и неприкосновеността на Вашите лични данни. Настоящото Уведомление относно защитата на личните данни е създадено от TNT, за да се обясни как TNT събира и обработва лични данни.

Последна актуализация: май 2018 г.

Данни за контакт

TNT Express – Корпоративен отдел за защита на данните

На вниманието на: Правен отдел

Taurusavenue 111

2132 LS Hoofddorp

Нидерландия

E: dataprotection@tnt.com

1. Отнася ли се за Вас настоящото Уведомление относно защитата на личните данни?

Настоящото Уведомление относно защитата на личните данни се отнася за Вас, ако сте клиент на TNT, получател на пратка, доставена от TNT, доставчик на TNT, или ако се свързвате с TNT, например когато посещавате www.tnt.com, използвате социални мрежи или получавате имейли от TNT. Нашите уебсайтове са предназначени за широк кръг от потребители, но не са насочени към деца. Не събираме съзнателно или преднамерено лични данни от деца на възраст под 16 години. Ако не сте навършили 16 години, моля, не ни изпращайте лични данни и поискайте помощ от родител или настойник. Ако смятате, че е възможно детето Ви да ни е разкрило данни, които потенциално може да се използват за идентифициране, моля, свържете се с нас на адрес dataprotection@tnt.com и ще ги премахнем.

2. Какви данни събира TNT?

При изпълнението на своите бизнес дейности и при предлагането на услуги се налага TNT да обработва лични данни. „Лични данни“ е всяка информация, която може да се използва пряко или непряко за идентифицирането на дадено физическо лице. Вие предоставяте повечето си лични данни директно на TNT, като например:

 • Данни за контакт. Например Вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер;
 • Финансова информация. Например номер на Ваша банкова сметка, статус на плащане, фактури;
 • Идентификационна информация. Например номерът на Вашата шофьорска книжка.
 • Данни за профил. Данни за влизане в профила, включително Вашите имейл адрес и парола, както и друга информация, предоставена във Вашия профил;
 • Данни, свързани с пратки и услуги. Например номер за проследяване на пратка, информация за маршрутизация на пратка, данни за местоположение, статус на пратка, място за доставка, тип опаковка, брой артикули, тегло, снимка на колета, митническа информация; 
 • Данни за потребители и предпочитания. Например изпращани количества, оплаквания, хронология на покупки и свързани търговски дейности, комуникация, информация от анкети, предпочитания при пазаруване.

3. Защо TNT обработва лични данни?

Личните данни се събират, използват, съхраняват или обработват по друг начин, ако това е нужно в рамките на отговорното, ефикасно и ефективно бизнес управление от страна на TNT. Обработваме лични данни, защото това е нужно за изпълнението на договорните ни задължения към Вас, или за изпълнението на нашите законови задължения или за други легитимни бизнес интереси на TNT, свързани с предоставянето на качествени и сигурни транспортни услуги. По-конкретно, TNT използва лични данни за следните дейности:

 • Развитие на продукти, изследване и подобряване на продуктите и/или услугите на TNT. TNT обработва лични данни за целите на развиването и подобряването на продуктите и/или услугите на TNT, както и за изследователски и развойни дейности.
 • Изпълнение на договорни задължения. Това включва проследяване на услуги на TNT, комуникация с физически лица и други страни по отношение на услуги, отговори на запитвания за (допълнителна) информация, разрешаване на спорове и подготовка на договори.
 • Управление на договорните отношения и маркетинг за търговски дейности.  TNT може да обработва лични данни за цели, свързани с развиване и подобряване на продуктите и/или услугите на TNT, управление на профили, обслужване на клиенти и извършване на (насочени) рекламни дейности с цел установяване на взаимоотношения с клиенти и/или поддържане или разширяване на отношения с клиент, бизнес партньор или доставчик, и за извършване на анализи във връзка с личните данни за статистически и научни цели.
 • Изпълнение на бизнес процеси, вътрешно управление и отчитане за управленски цели. Това включва използване при дейности като управление на фирмени активи, извършване на вътрешни одити и разследвания, финанси и счетоводство, въвеждане на бизнес контрол, осигуряване на възможности за централизирано обработване за подобряване на ефикасността, управление на сливания, придобивания и продажби, и обработка на лични данни за отчети и анализ за управлението.
 • Безопасност и сигурност. Личните данни може да бъдат включени в обработка за дейности, свързани с безопасността и здравето, защита на активи на TNT, клиенти, доставчици или бизнес партньори, или за удостоверяването на самоличността и правото на достъп на клиенти, доставчици или бизнес партньори.
 • Защита на жизнените интереси на физически лица. Това включва обработката на данни, когато това е нужно за защитата на жизнените интереси на дадено физическо лица (например поради причини, свързани със спешна медицинска помощ).
 • Спазване на законови задължения. Това се отнася за обработката на лични данни, доколкото това е нужно за съответствието със закони, разпоредби и специфични за сектора насоки, , които TNT трябва да спазва (например сравняване на имената на клиенти, доставчици и бизнес партньори със списъка със забранени лица/фирми).

4. Кой има достъп до Вашите лични данни?

TNT може да споделя Вашите лични данни с трети лица при следните обстоятелства:

 • TNT може да споделя Вашите лични данни със своите филиали, оперативни групи, дъщерни дружества и отдели, или с трети страни, ако това е нужно за целите, посочени по-горе. Когато това е необходимо, TNT ще изисква третите лица да осъществяват дейността си по начин,съвместим с правилата и насоките на TNT по отношение на защитата на данните.
 • TNT може да споделя Вашите лични данни с „обработващи лични данни“, т.е. лица, които обработват лични данни от наше име. В такива случаи тези лица имат право да обработват Вашите лични данни само за целите, описани по-горе, и само в съответствие с нашите нареждания. TNT използва само обработващи лични данни, които могат да предоставят достатъчни гаранции за прилагане на подходящите технически и организационни мерки и да гарантират защита на правата на субектите на данните.
 • Служителите на TNT може да имат достъп до Вашите лични данни само ако това е нужно за изпълнение на задълженията им. В такъв случай се дава достъп само ако е нужно за целите, описани по-горе, и само ако служителят е обвързан със задължение за поверителност. 
 • TNT може да споделя Вашите лични данни, ако това се изисква по закон, според съдебно решение или друго юридическо производство, например на правоприлагащите органи или други държавни органи, за установяване или упражняване на нашите законни права или във връзка с корпоративна транзакция, като например продажба, сливане, вливане или продажба на активи, или в малко вероятния случай на несъстоятелност.

5. Колко дълго ще съхранява TNT личните Ви данни?

TNT ще съхранява Вашите лични данни за ограничен период от време и ще ги изтрие, след като вече не са нужни за целите на обработката. Точната продължителност на периода се базира на вида на личните данни и на законовите задължения или бизнес целите, за които се съхраняват данните.

6. Какви мерки предприема TNT за защита на Вашите лични данни?

От страна на TNT са взети подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу случайно или незаконосъобразно обработване, включително като се гарантира, че:

 • Вашите лични данни са защитени от неоторизиран достъп;
 • поверителността на Вашите лични данни е гарантирана;
 • целостта и наличността на Вашите лични данни ще се поддържа;
 • персоналът е обучен по отношение на изискванията за защита на информацията; и
 • действителни или предполагаеми нарушения на сигурността на данните се докладват в съответствие с приложимите закони.

7. Къде съхранява или предава TNT личните Ви данни?

Поради естеството на нашия бизнес и услугите, които предоставяме на своите клиенти, може да е необходимо TNT да предаде Вашите лични данни до места извън държавата, където живеете. При всеки случай на предаване на лични данни TNT гарантира, че съответното предаване се извършва при подходящи гаранции. Що се отнася до Европейския съюз, такива предавания към трети лица се подчиняват на договор, базиран на стандартните договорни клаузи за предаване на данни, одобрени от Европейската комисия. За по-подробна информация по отношение на тези гаранции, моля,свържете се с dataprotection@tnt.com.

8. Какви права можете да упражнявате по отношение на личните си данни?

Въз основа на законите, приложими при обработването на Вашите лични данни, е възможно да можете да упражните определени права по отношение на личните Ви данни. Имайте предвид, че в повечето случаи вашите права не са абсолютни и е възможно да не сме задължени да изпълним Вашето искане. Някои от тези права, които може да са приложими за Европейския съюз, са обяснени по-долу.

Право на достъп

Имате право да получите копие от Вашите лични данни, които съхраняваме, и да научите подробности за това как ги обработваме. Обикновено Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени в електронна форма.

Право на коригиране

Предприемаме разумни мерки, за да гарантираме, че данните, които съхраняваме за Вас, са точни и пълни. Но ако смятате, че това не е така, можете да поискате да ги актуализираме или изменим.

Право на изтриване

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате да изтрием Вашите лични данни, например когато събраните лични данни вече не са нужни за първоначалната цел, вече не са актуални, или когато оттеглите съгласието си. Но това трябва да се съобрази заедно с други фактори. Например, възможно е да не можем да изпълним искането Ви поради определени правни или регулаторни задължения.

Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате (временно) да спрем да обработваме Вашите лични данни, например когато смятате, че личните данни за Вас, които съхраняваме, може да са неточни, или когато смятате, че вече няма нужда да ги обработваме.

Право на преносимост на данните

При определени ограничени обстоятелства Вие имате право да поискате да прехвърлим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, на трето лице по Ваш избор.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработване, което се основава на нашите легитимни интереси. Освен ако нямаме убедително законово основание за обработване, ще прекратим обработката на лични данни на това основание, когато ни изпратите възражение. Но имайте предвид, че може да не сме в състояние да предлагаме определени услуги или преференции, ако не можем да обработваме личните данни нужни за тази цел.

Права, свързани с автоматизираното вземане на решения

Имате правото да не бъдете субект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, в резултат на което произтичат правни последици за Вас, или има друг подобен значим ефект. Ако сте били субект на автоматизирано вземане на решения и не сте съгласни с резултата, можете да се свържете с нас с помощта на информацията по-долу и да поискате да преразгледаме решението.

Право на оттегляне на съгласието

В конкретни случаи може да поискаме Вашето съгласие за обработване на Вашите лични данни. В такива случаи имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. TNT ще прекрати обработването при първа възможност след оттеглянето на Вашето съгласие. Но това не влияе върху законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието.

Използвайте данните за контакт по-горе, ако искате да упражните някое от своите права.

9. Какви лични данни се събират на уебсайтовете на TNT?

Настоящият параграф описва нашия ангажимент към защитата на личните данни във връзка с уебсайта на TNT (www.tnt.com) или която и да е от подстраниците, чрез които TNT може автоматично да получава лични данни.

Тези пични данни се събират посредством бисквитки или подобни технологии. TNT използва тези лични данни за следните цели

 • за да може ние и третите лица да получаваме информация за Вашите посещения в уебсайтовете,
 • да обработваме Вашите пратки,
 • да анализираме предпочитанията Ви при посещенията, за да подобряваме уебсайтовете,
 • за да се предлага в нашите сайтове и в сайтове на третите лица реклама, съобщения и съдържание, създадени от нас или третите лица, които отговарят на интересите Ви,
 • да запомним Вашия език и други предпочитания,
 • да Ви помагаме да откриете търсената информация,
 • да предоставяме безопасна и защитена услуга за онлайн транзакции,
 • да отчитаме колко хора и по какъв начин използват уебсайтовете ни, да поддържаме ефикасната работа на уебсайтовете и да разбираме своите потребители по-добре.
 • системно администриране и отстраняване на неизправности

10. Какво да направя, ако имам други въпроси или оплаквания?

Можете да изпращате въпроси или оплаквания относно обработката на Вашите лични данни към TNT чрез данните за контакт, предоставени в началото на настоящото Уведомление относно защитата на личните данни.

Също така имате право да изпратите оплакване до местния орган по защита на данните в държавата, в която работите, живеете, или където се е случило предполагаемото нарушение. Можете да намерите списък с европейските органи за защита на данните тук.

11. Ще има ли актуализации на настоящото Уведомление относно защитата на личните данни?

TNT може периодично да актуализира това Уведомление относно защитата на личните данни. Ако от дадено изменение може да произтекат сериозни последици за Вас, TNT ще положи усилия активно да Ви информира. TNT ще публикува актуалното към момента Уведомление относно защитата на личните данни на уебсайта www.tnt.com, като в него ще са отразени последните изменения.