Декларация за поверителност на FedEx

Вашето доверие е важно за нас. Затова защитаваме Вашата информация и я използваме по отговорен начин, като същевременно Ви предоставяме изключителните услуги, което очаквате от FedEx и нейните оперативни групи, дъщерни дружества и отдели, включително всяка фирма от TNT (наричани по-нататък „FedEx“). Ние във FedEx сме поели ангажимент да защитаваме поверителността и неприкосновеността на информацията, която пряко или косвено може да се използва за идентифицирането на даден човек (наричана по-нататък „Лични данни“). FedEx създаде тази декларация за поверителност (наричана по-нататък „Бележка за поверителност“), за да обясни как FedEx събира и използва Личните данни. 

 

Последна актуализация: април 2021 г.

 

Когато в Декларацията за поверителност се споменава FedEx, „ние“, „нас“ или „нашите“, FedEx има предвид компанията FedEx, която определя целите и средствата за обработване на вашите Лични данни съгласно тази Декларация за поверителност. Тъй като всички фирми от ТNT вече са част от FedEx, Личните данни, събирани чрез някой от ТNT домейните, като например www.tnt.com, попадат под обхвата на тази Декларация за поверителност.

 

Когато използвате нашите услуги в Европа, Вашите Лични данни се управляват от FedEx Express International B.V., чието седалище е в Хофддорп, Нидерландия. Когато използвате нашите услуги по света, Вашите Лични данни се управляват от FedEx Corporation, чието седалище е в Мемфис, Тенеси, САЩ. 

Данни за контакт

FedEx Express International B.V.

На вниманието на: Правен отдел

Taurusavenue 111

2132 LS Hoofddorp

Нидерландия

Формуляр за запитване
 

FedEx Express International B.V.

На вниманието на: Правен отдел – спазване на изискванията

1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600

Memphis, TN 38120

Съединени американски щати

Формуляр за запитване
 

1. Отнася ли се за Вас настоящото Уведомление относно защитата на личните данни?

Тази Декларация за поверителност се отнася за Вас, ако сте клиент на FedEx, получател на пратка, доставена от FedEx, доставчик на FedEx или ако се свързвате с FedEx, например като посещавате нашите уебсайтове като  www.fedex.com и www.tnt.com, включително всякакви (под)страници и мобилни приложения (наричани по-нататък „Уебсайтове“), използвате социални мрежи или получавате имейли от FedEx.

2. Какви Лични данни събира FedEx?

При изпълнението на своите бизнес дейности и при предлагането на услуги се налага FedEx да обработва Лични данни. Без Личните Ви данни няма да можем да Ви предоставим исканите услуги. По принцип Личните данни, които предоставяте пряко или косвено на FedEx, когато използвате нашите услуги или посещавате нашите Уеб сайтове, са:

 • Данни за контакт. Например Вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер;
 • Финансова информация. Това включва номер на Ваша банкова сметка, статус на плащане и фактури.
 • Идентификационна информация. Това включва номера на шофьорската Ви книжка. Ако нямате шофьорска книжка, ще се използва друг метод за идентифициране, който ни гарантира, че можем да Ви идентифицираме, и същевременно е възможно най-толерантен към запазване на поверителността.
 • Данни за профил.Те включват данните за вход, включително Вашия имейл адрес, и друга информация, предоставена в клиентския Ви профил.
 • Данни, свързани с пратки и услуги. Те включват номер за проследяване на пратка, информация за маршрутизация на пратка, данни за местоположение, статус на пратка, място за доставка, тип опаковка, брой артикули, тегло, снимка на колета и митническа информация.
 • Данни за потребители и предпочитания. Те включват – доколкото е приложимо – изпращани количества, оплаквания, хронология на покупки и свързани търговски дейности, комуникация, информация от анкети и предпочитания при пазаруване.
 • Автоматично генерирана информация.  Тя ще включва IP адрес, уникален ID на устройство или потребителско име, тип система и браузър, клеймо за дата и час, адрес на препращащия уеб сайт, съдържание и страници, до които сте осъществили достъп на нашите Уеб сайтове или мобилни приложения, дати, часове и места, на които са предприети действия, Уеб сайтове, които сте посетили (ако се свързвате с нашите безжични услуги на място), информация за потока от кликвания и местоположение на устройството (ако включите функцията в мобилното приложение).

3. Използва ли FedEx бисквитки?

Да, FedEx използва бисквитки и подобни технологии в своите уебсайтове. Чрез тези бисквитки FedEx автоматично получава горе изредените Лични данни, когато посетите нашите уеб сайтове. За да научите повече за бисквитките и подобни технологии, прегледайте нашите Правила за бисквитки.
 

4. Защо FedEx обработва лични данни?

Личните данни се събират, използват, съхраняват или обработват по друг начин, когато това е нужно в рамките на отговорното, ефикасно и ефективно бизнес управление от страна на FedEx. FedEx обработва Лични данни на базата на приложимите правни основания. В действителност правното основание често е свързано с бизнес целта. Това означава например, че изпълнението на договорни задължения може да бъде както правно основание, така и бизнес цел за FedEx. Затова първо ще изясним правните основания, на базата на които FedEx обработва Вашите Лични данни, и след това бизнес целите, за които използваме Вашите Лични данни:

Правни основания
По принцип FedEx обработва Вашите Лични данни на базата на следните правни основания:

 • Обработката е необходима за изпълнението на договорни задължения между Вас и FedEx;
 • Обработката е необходима, за да можем да спазим нашите правни задължения;
 • Обработката е необходима, за да защитим Вашите жизненоважни интереси или тези на други хора;
 • Обработката е необходима поради законните интереси на FedEx, освен в случаите, когато пред тези интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи; или
 • Където е подходящо и необходимо, ще ви поискаме Вашето съгласие.

Бизнес цели
FedEx събира, използва или по друг начин обработва Лични данни само ако обработването попада в обхвата на една (или повече) от законовите бизнес цели, изредени по-долу: 
 

 1. Развитие на продукти, изследване и подобряване на продуктите и/или услугите на FedEx.  FedEx обработва лични данни за целите на развиването и подобряването на продуктите и/или услугите на FedEx, както и за изследователски и развойни дейности.
 2. Изпълнение на договорни задължения. Това включва транспортни услуги, проследяване на услуги на FedEx, комуникация с физически лица и други страни по отношение на услуги, отговори на запитвания за (допълнителна) информация, разрешаване на спорове и подготовка на договори (напр. свързване на номера за проследяване на пратка към Вашия профил, за да Ви се даде възможност да следите пратката си).

 3. Управление на договорните отношения и маркетинг за търговски дейности. По принцип FedEx обработва Лични данни за цели, свързани с развиване и подобряване на продуктите и/или услугите на FedEx, управление на профили, услуги за клиенти и извършване на (насочени) рекламни дейности с цел установяване на взаимоотношения с клиенти и/или поддържане или разширяване на отношения с клиент, бизнес партньор или доставчик, и за извършване на анализи във връзка с Личните данни за статистически и научни цели (напр. да предлагаме в нашите сайтове и в сайтове на трети страни създадени от нас реклами, спонсорство, програми за хотелиерство или други кампании, комуникации и съдържание, които отговарят на вашите интереси).
 4. Изпълнение на бизнес процес, вътрешно управление и докладване на ръководителите.  Това включва адресиране на дейности като управление на фирмени активи, провеждане на вътрешни одити и разследвания, финансови и счетоводни въпроси, прилагане на бизнес контрол, предоставяне на бази за централно обработване с цел повишаване на ефективността, управление на сливания, придобивания и освобождаване от инвестиции, и обработване на Лични данни за докладване на ръководителите и анализи (напр. провеждане на разследвания в акаунти за изпращане на пратки с цел откриване на измами).

 5. Безопасност и сигурност. Личните данни трябва да бъдат включени в обработка за дейности, свързани със здравето и безопасността, защита на активи на FedEx, клиенти, доставчици или бизнес партньори, или за удостоверяването на статуса и правото на достъп на клиенти, доставчици или бизнес партньори (напр. предоставяне на безопасни и сигурни услуги за онлайн и офлайн транзакции).

 6. Защита на жизнените интереси на физически лица. Това включва обработката на данни, когато това е нужно за защитата на Вашите жизнени интереси или тези на други лица (например поради причини, свързани със спешна медицинска помощ).

 7. Спазване на законови задължения. Това се отнася за обработката на Лични данни, доколкото това е нужно за съответствието със закони, разпоредби и специфични за сектора насоки, които FedEx трябва да спазва (напр. сравняване на имената на клиенти, доставчици и бизнес партньори със списъка със забранени лица/фирми с цел избягване на конфликт на интереси, гарантиране на съответствие с търговските закони, тези срещу изпирането на пари и против подкупи и други правила и процедури за съответствие).

5. Кой има достъп до Вашите лични данни?

По принцип FedEx споделя Вашите лични данни с трети лица при следните обстоятелства:

 • Със своите филиали, оперативни групи, дъщерни дружества и отдели или с трети страни, ако това е нужно за целите, посочени по-горе. Когато това е необходимо, FedEx ще изисква третите лица да осъществяват дейността си по начин, съвместим с правилата и насоките на FedEx по отношение на защитата на данните. 
 • С „обработващи лични данни“, т.е. лица, които обработват лични данни от наше име. В такива случаи тези лица имат право да обработват Вашите лични данни само за целите, описани по-горе, и само в съответствие с нашите нареждания. FedEx използва само обработващи лични данни, които могат да предоставят достатъчни гаранции за прилагане на подходящите технически и организационни мерки и да гарантират защита на правата на субектите на данните.
 • Със служителите си, ако и до степента, до която това е нужно за изпълнение на задълженията им. В такъв случай се дава достъп само ако и до степента, до която това е нужно за целите, описани по-горе, и само ако служителят е обвързан със задължение за поверителност.
 • Ако и когато това се изисква по закон, според съдебно решение или друго юридическо производство, например на правоприлагащите органи или други държавни органи, за установяване или упражняване на нашите законни права или във връзка с корпоративна транзакция, като например продажба, сливане, вливане или продажба на активи, или в малковероятния случай на несъстоятелност.

6. Колко дълго ще обработва FedEx Вашите лични данни?

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за целите, за които ги обработваме. След периода на съхранение ние ще изтрием или направим анонимни Вашите лични данни, освен ако не трябва да запазим част от тях за друга цел. Ще направим това само ако имаме правно основание да запазим Вашите лични данни. Също така ще гарантираме, че достъп до тези лични данни се осъществява само за тази цел.

Например ние се нуждаем от вашите Лични данни, за да извършим митническо освобождаване. Митническите закони изискват да запазим/съхраним – част от – тези Лични данни. Обикновено този период варира от 3 до 7 години в зависимост от приложимото законодателство на държавата и митническите закони. В тези случаи ще съхраняваме само Личните данни, необходими за спазване на нашите законови задължения. 

7. Какви мерки предприема FedEx, за да защити Вашите лични данни?

От страна на FedEx са взети подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу случайно или незаконосъобразно обработване, включително като се гарантира, че:
 

 • Вашите лични данни са защитени от неоторизиран достъп;
 • Поверителността на Вашите лични данни е гарантирана;
 • Целостта и наличността на Вашите лични данни ще се поддържа;
 • Персоналът е обучен по отношение на изискванията за защита на информацията; и
 • Действителни или предполагаеми нарушения на сигурността на данните се докладват в съответствие с приложимите закони.

 

8. Къде FedEx съхранява или прехвърля Вашите лични данни?

Поради естеството на нашия бизнес и услугите, които предоставяме на своите клиенти, може да е необходимо FedEx да прехвърли Вашите лични данни до места извън държавата, където живеете. При всеки случай на прехвърляне на лични данни FedEx гарантира, че съответното прехвърляне се извършва при подходящи гаранции. Що се отнася до Европейската икономическа зона, такива прехвърляния към трети лица (извън Европейската икономическа зона) се управляват от договор, базиран на стандартните договорни клаузи за прехвърляне на данни, одобрени от Европейската комисия или други подходящи гаранти.

9. Какви права можете да упражнявате във връзка с Вашите лични данни?


Въз основа на законите, приложими при използването на Вашите лични данни, е възможно да имате права по отношение на личните си данни. Имайте предвид, че ще трябва да балансираме Вашите права и искания, за да ги упражним съгласно нашите права и задължения, за да обработим Вашите лични данни и да защитим правата и свободите на другите. Някои от тези права, които имате във връзка с Вашите лични данни, както е приложимо в Европейската икономическа зона, са обяснени по-долу: 


Право на достъп
Имате право да получите копие от Вашите лични данни, които съхраняваме, и да научите подробности за това как ги използваме. Обикновено Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени в електронна форма. Можем да изискаме от Вас да докажете самоличността си, преди да Ви предоставим исканата информация. 


Право на коригиране
Предприемаме разумни мерки, за да гарантираме, че данните, които съхраняваме за Вас, са точни и пълни. Ако обаче смятате, че случаят не е такъв, имате право да поискате коригиране на непълни или неточни данни, които обработваме за Вас.


Право на изтриване
Имате право да поискате да изтрием Вашите Лични данни, например когато те вече не са нужни за първоначалната цел, за която са събрани, когато вече не са актуални или когато оттеглите съгласието си за основанието, поради което се обработват данните. Но това трябва да се съобрази заедно с други фактори. Например, възможно е да не можем да изпълним искането Ви поради определени правни или регулаторни задължения.


Право на ограничаване на обработването
Имате право да поискате (временно) да спрем да обработваме Вашите Лични данни, например когато смятате, че Личните данни за Вас, които съхраняваме, може да са неточни, или когато смятате, че вече няма нужда да ги обработваме.


Право на преносимост на данните
Възможно е да имате право да поискате да прехвърлим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, на трето лице по Ваш избор. Това право може да се упражни само когато сте ни предоставили личните данни и ние обработваме тези данни с автоматизирани средства на базата на Вашето съгласие или за да изпълним нашите договорни задължения към Вас. 


Право на възражение
Имате право да възразите срещу обработване, което се основава на нашите легитимни интереси. Можете също да ни помолите да спрем да използваме Вашите лични данни за маркетингови цели по всяко време, и ако направите това, FedEx незабавно ще спре да използва Вашите лични данни. За други цели, базирани на Вашите легитимни интереси, повече няма да обработваме Личните данни на тази база, когато ни изпратите възражение, освен ако нямаме убедително законово основание за обработката. Но имайте предвид, че може да не сме в състояние да предоставяме определени услуги или преференции, ако не можем да обработваме личните данни, нужни за тази цел.


Права, свързани с автоматизираното вземане на решения
Имате правото да не бъдете субект на решение, базирано единствено на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, в резултат на което произтичат правни последици за Вас или има друг подобен значим ефект. Ако сте били субект на автоматизирано вземане на решения и не сте съгласни с резултата, можете да се свържете с нас с помощта на информацията по-долу и да поискате да преразгледаме решението. 


Право на оттегляне на съгласието
В конкретни случаи може да поискаме Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни. В такива случаи имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. FedEx ще прекрати обработването при първа възможност след оттеглянето на Вашето съгласие. Това обаче не влияе върху законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието.
 

Използвайте тази връзка, ако искате да упражните някое от правата си.

Можете да управлявате Вашите клиентски профили във FedEx по следните начини. 
 

 • Имейли: За предпочитанията си за имейл посетете центъра за предпочитания за имейл. 
 • Мобилен телефон: За да се отпишете от мобилен телефон, изпратете текстово съобщение STOP на номер 37473. Можете винаги да се запишете отново, като изпратите текстово съобщение YES на същия номер. 
 • Бисквитки и други технологии: За да се отпишете от реклами, посетете „NAI Consumer Opt Out“. 

10. Какво да направя, ако имам други въпроси или оплаквания?

Можете да изпращате въпроси или оплаквания относно обработката на Вашите лични данни към FedEx чрез данните за контакт, предоставени в началото на настоящата Бележка за поверителност.

Също така имате право да изпратите оплакване до компетентния (местен) орган по защита на данните в държавата, в която работите, живеете, или където се е случило предполагаемото нарушение. По принцип главният надзорен орган за FedEx в Европейската икономическа зона е Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA), освен ако предполагаемото нарушение не е изцяло местен въпрос. Можете да намерите списък с европейските органи за защита на данните тук.

11. Ще има ли актуализации на настоящото Уведомление относно защитата на личните данни?

От време навреме FedEx може да извършва актуализация на това Известие за поверителност. В случай, че някое от измененията окаже сериозно въздействие, FedEx ще направи всичко възможно да Ви предостави нужната информация, засягаща тези промени.