Общи условия за пренос на TNT Пратки за Европа

Приложими за всички клиенти на TNT от 18.07.2022 г., съгласувани с Решение на КРС № 59/17.02.2022 г. по отношение на куриерските услуги

Моля, имайте предвид, че за потребители на куриерски услуги за TNT пратки се прилагат условията по Глава I „Условия за пренос на TNT Пратки за Европа“, така както са допълнени и изменени от разпоредбите на Глава III „Специални условия“, а за всички останали услуги се прилагат само правилата на Глава I „Условия за пренос на TNT Пратки за Европа“.

Глава ІІІ: Специални условия, приложими за Клиентите на предоставяните от „ТНТ България“ ЕООД куриерски услуги на територията на Република България

ГЛАВА I

Условия за пренос на TNT Пратки за Европа

Приложение.

1.1. Настоящите Условия на ТНТ България се прилагат за преноса на TNT Пратки с произход от Европа, в рамките на държави и територии в Европа и между тях. Настоящите Условия не се прилагат за Пратки, вътрешни за Германия и Полша, за които са в сила отделни вътрешни Общи условия за пренос. В някои пазари, вместо настоящите Условия или като допълнение към тях, е възможно да се прилагат местни условия или пощенски разпоредби (във всички случаи налични на tnt.com в съответните държави и територии). Пратките с произход извън Европа подлежат на облагане с местните тарифи и се подчиняват на Общите условия на филиала, клона или независимия подизпълнител на ТНТ, който е приел Пратката. Върнатите Пратки се подчиняват на Общите условия, приложими за държавата или територията, от която е върната Пратката. За допълнителна информация относно Услугите на ТНТ вижте tnt.com.

1.2. Международният пренос на дадена Пратка по въздух ще бъде обект на Монреалската или Варшавската конвенция (ако е приложимо). Международният сухопътен пренос на дадена Пратка ще бъде обект на CMR (ако е приложимо). Пратки, пренасяни вътрешно (между определени местоположения в една държава), се подчиняват на законите на тази държава, настоящите Условия и всички приложими вътрешни Общи условия за пренос на ТНТ.

1.3. Последната онлайн версия на настоящите Условия, публикувана и поддържана на приложимия местен сайт на tnt.com, има превес над и отменя всички по​-​стари или други версии на Условията. С предаването на Пратка на ТНТ, Изпращачът приема Условията, които са в сила към този момент. ТНТ си запазва правото едностранно да променя или допълва настоящите Условия по всяко време.

1.4. В случай на конфликт между настоящите Условия и други документи на ТНТ за пренос, включително Общите условия на всяка Товарителница, манифест или етикет на Пратка на ТНТ, настоящите Условия имат превес дотолкова, че да не са в конфликт с приложимите Конвенции или други закони, които е задължително да бъдат приложени, включително приложимите местни пощенски разпоредби.

1.5. ТНТ може периодично да променя или прекратява наличните Услуги. Съответните промяна или прекратяване се прилагат към Пратки, предадени на ТНТ след тази дата. Подробности за текущите Услуги са налични на tnt.com.

1.6. В настоящите Условия всички решения на ТНТ се взимат по усмотрение на ТНТ и освен ако изрично не е посочено друго, „включително“ означава „включително, но не само“.

2. Определения..

„Въздушна товарителница“ или  „Товарителница“ означава всеки документ за изпращане, манифест, товарителница, етикет, печат, електронен запис или сходен документ, използван в системата за пренос на пратки на ТНТ, за да се инициира придвижването на дадена Пратка.

„Допълнителни услуги“ означава всички услуги, които не са Транспортни услуги.

„Пратки B2C“ означава Пратки във връзка с търговска сделка между Изпращач търговец (действащ в качеството си на търговец) и Получател потребител (действащ не в качество на търговец).

„Работен ден“ означава всеки ден, в който в държавата, територията или региона на изпращане или в държавата или региона на дестинацията, търговците извършват дейност. Работните и почивните дни може да се различават в различните държави, територии или региони. Свържете се с ТНТ относно поетите ангажименти за доставка, които може да бъдат засегнати.

„Бизнес доставка“ означава доставка, извършена до търговски помещения или офиси, с изключение на (а) домове или частни жилища, (б) местоположения, в които бизнес се управлява от дома или жилище, посочени от Изпращача като жилищен адрес, и (в) Пратки B2C.

„Такси“ означава Такси за пренос на пратки и всякакви други такси или допълнителни такси, периодично определяни или налагани съгласно настоящите Условия, включително такси за гориво и други допълнителни такси, допълнителни такси за митническо освобождаване, такси за допълнителни услуги, такси за засилена отговорност или застрахователни такси, такси за връщане, такси за специална обработка, мита и данъци, допълнителни такси за внос и износ и други разходи, разумно направени от ТНТ във връзка с пренасянето на дадена Пратка.

Подробности за всички други такси или допълнителни такси са налични на tnt.com.

„CMR“ означава Конвенцията по договора за международен автомобилен пренос на стоки от 1956 г., изменена през 1978 г.

„Условия“ означава настоящите Общи условия за пренос, които периодично се актуализират на tnt.com.

„Конвенции“ означава събирателно Варшавската конвенция, Монреалската конвенция и CMR.

„Декларирана митническа стойност“ означава продажната цена или компенсационната стойност на съдържанието на Пратката, както е необходимо за целите на митническото освобождаване.

„Ангажимент за дата и час на доставка“ означава публикуваният ангажимент за дата и час на доставка за услугата на ТНТ или ангажиментът за дата и час на доставка, предложен от отдел „Обслужване на клиенти“ за тази Пратка, като се взема предвид стоката, която се изпраща, датата, точната дестинация, теглото и стойността на Пратката.

„Засилена отговорност“ означава тази стойност (ако е приложимо), която е посочена от Изпращача в Товарителницата, показваща максималната сума, до която ТНТ носи отговорност, съгласно приложима Конвенция или местно законодателство, във връзка с Пратката, за която Изпращачът плаща изискваната такса.

„Европа“ означава събирателно Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Гърция, Грузия, Дания, Естония, Израел, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Молдова, Нидерландия, Норвегия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Черна гора, Чешката република, Швеция и Швейцария.​​

„Застраховка“ означава стойността, която е посочена от Изпращача в Товарителницата, показваща максималната сума, за която ТНТ поема риск във връзка с Пратката, за която Изпращачът плаща изискваната такса.

„Протичане“ носи значението, посочено в раздел 7 („Подготвяне на пратка“).

„Монреалска конвенция“ означава Монреалската конвенция от 28 май 1999 г. и всички последващи приложими Протоколи.

„Пакет“ означава всеки отделен колет или пакет, предаден от Изпращача на ТНТ за пренос и приет от ТНТ от Изпращача.

„Забранени артикули“ означава артикулите и видовете Пратки, посочени в раздел 10 („Забранени артикули“) на настоящите Условия.

„Получател“ означава физическото или юридическото лице, посочено в Товарителницата като получател на Пратката.

„Доставка до жилище“ означава доставка, извършена до дом или частно жилище, включително до места, в които от дома се извършва търговска дейност, или доставка, в която Изпращачът е посочил адреса за доставка като жилищен.

„Изпращач“ означава физическото или юридическото лице, посочено в Товарителницата като изпращач на Пратката.

„Услуги“ означава събирателно Допълнителни услуги и Транспортни услуги.

„Пратка“ означава един или повече Пакети, които се придвижват по една Товарителница.

„ТНТ“ означава Federal Express Corporation, нейните дъщерни дружества, клонове и филиали и съответните им служители и представители (в приложимата степен).

„ТНТ клиентски номер“ или  „Профил в ТНТ“ означава номерът, издаден от ТНТ на даден клиент, за да се гарантира, че дейността в профила е обобщена от системата на ТНТ и платецът е фактуриран правилно.

„Такси за пренос на пратки“ означава периодично определяните тарифи за придвижването на Пратка от ТНТ в съответствие с настоящите Условия без другите такси или допълнителни такси, които може да бъдат определени или наложени, като например допълнителни такси за гориво, такси за допълнителни услуги по освобождаване, допълнителни такси за Засилена отговорност или такси за Застраховка, такси за специална обработка, мита и данъци, допълнителни такси за внос и износ и други допълнителни такси.

„Транспортни услуги“ означава услугите за пренос на Пратка, предложени и изпълнени от ТНТ съгласно Товарителница на ТНТ с изключение на въздушните товарителници на FedEx.

„Уникални артикули“ означава артикули, за които поради естеството им не е приложима Засилена отговорност или Застраховка, включително скъпоценни камъни, ценни метали, бижута, незащитени мебели, стъкло, порцелан, предмети на изкуството, антики, кожи, колекционерски предмети, музикални инструменти, важни документи, включително паспорти, смартфони, смарт часовници, таблети, лаптопи, електронни екрани, плазмени екрани, филми, ленти, дискове, карти с памет или други стоки за пренос на данни или изображения.

„Варшавска конвенция“ означава Варшавската конвенция от 12 октомври 1929 г., допълнена и изменена с Хагския протокол от 28 септември 1955 г. и всички последващи приложими Протоколи, както и Гуадалахарската конвенция от 18 септември 1961 г.

3. Такси.

Таксите за пренос на пратки, приложими за Пратката, са посочени в тарифните карти на ТНТ или са изрично договорени в съответното Споразумение за Транспортни услуги на ТНТ. Направените от ТНТ предложения за Такси или Услуги са само прогнози въз основа на предоставената от Изпращача информация. Окончателните Такси и Услуги може да се окажат различни при действителното предаване на Пратката и прилагането на настоящите Условия. ТНТ не носи отговорност за, нито ще бъде извършена корекция, възстановяване на суми или кредитиране от какъвто и да е вид, в резултат на несъответствие между Таксите или Услугите, предложени преди предаването на Пратката, и Таксите, фактурирани на платеца. Прилаганите Такси са тези, които са приложими и в сила към момента на сключване на приложимо споразумение за Транспортни услуги на ТНТ. ТНТ има правото периодично и без предизвестие да преразглежда Таксите, включително Таксите за пренос на пратки, посочени в тарифните карти на ТНТ.

4. Такси за гориво и други допълнителни такси.

ТНТ си запазва правото периодично и без предизвестие да определя и преразглежда допълнителните си Такси за гориво и други допълнителни такси, посочени на tnt.com. Продължителността и броят на тези преразглеждания се определят от ТНТ. С предаването на Пратка на ТНТ Изпращачът приема да заплати допълнителните такси, които са в сила към този момент. Подробности за текущите допълнителни такси са налични на tnt.com.

5. Корекции по фактура и обемно тегло.

5.1 ТНТ налага такса или за теглото на Пратката, или за декларираното обемно тегло на Пратката, което от двете е по-голямо, а обемното тегло се изчислява в съответствие с уравнението за обемно преобразуване, посочено в тарифната карта на ТНТ или на tnt.com, както е приложимо. ТНТ може да провери теглото и/или обема на и/или броя на артикулите в Пратката и ако са по-големи от декларираното тегло и/или обем и/или брой артикули, Изпращачът се съгласява, че за целите на изчисляването на Таксите на ТНТ се използва действителното тегло на Пратката и/или действителното обемно тегло на Пратката, което от двете е по-голямо.

5.2 ТНТ има право да провери всяка Товарителница, за да провери избраната Транспортна услуга, теглото на Пакета/Пратката или броя Пакети в Пратката. Ако избраната Транспортна услуга, теглото или броят Пакети, посочени в Товарителницата, са неправилни, ТНТ има право да извърши корекции в Товарителницата.

5.3 ТНТ има право да извършва корекции по фактурата и ще има правото да начисли такса за специална обработка за това, че е било необходимо да се правят корекции и поправки в Товарителница. Използваните методи и приложимите Такси за извършването на тези корекции или поправки могат да бъдат получени при поискване.​​

6. Фактуриране.

6.1. Фактурите за Таксите за пренос на пратки и свързаните с тях Такси по принцип трябва да бъдат платени без удръжки или прихващане в рамките на 30 дни от датата на фактурата. За различните държави може да са приложими различни срокове за плащане. Подробности могат да бъдат получени при поискване. Задълженията по Фактурите за мита, данъци и други свързани Такси са дължими при получаване. Независимо от това, ТНТ си запазва правото да изисква авансово плащане на Таксите.

По принцип ТНТ фактурира всички Пратки една седмица назад от датата на взимане, освен ако не е уговорено друго.

Фактурите на ТНТ не включват копие от Доказателство за доставка.

6.2. Когато е разрешено от закона, стандартно ТНТ може да предоставя електронни фактури, освен ако платецът изрично не поиска друго.

6.3. ТНТ си запазва правото да прилага плащанията първо към най-старите фактури в случаите, когато предпочитаните начини за паричен превод не са използвани или подробностите за паричния превод не са предоставени при плащането.

6.4. При просрочено плащане ТНТ си запазва правото да начисли такса за просрочено плащане, лихва за просрочено плащане и административни разходи за просроченото плащане. В тези случаи ТНТ може да начисли приложимите Такси, разходи и/или лихви, определени от ТНТ и в съответствие с всички приложими закони за просрочени плащания  местни или на Европейския съюз.

6.5. Ако плащането бъде извършено чрез таксуване на профил в ТНТ, страната, която заявява Пратката, трябва да въведе валиден и актуален ТНТ клиентски номер в Товарителницата, за да може ТНТ да приеме Пратката.

Таксите в профил в ТНТ може да бъдат под формата на:​

а. „Фактуриране на изпращача“: ТНТ ще фактурира Таксите в профила в ТНТ на Изпращача.

б. „Фактуриране на получателя“: ТНТ ще фактурира Таксите в профила в ТНТ на Получателя.

Приема се за пренос само в определени местоположения.

6.6. Независимо от каквито и да е инструкции или разпоредби относно плащането, в които е посочено обратното, Изпращачът (или страната, заявила транзакция за внос на пратка, в зависимост от случая) винаги е окончателно отговорен за Таксите, както и когато Получателят откаже да плати.

6.7. Оспорванията, свързани с фактури, трябва да бъдат подадени съответно от Изпращача или Получателя до ТНТ не по-късно от (а) 30 дни от датата на фактурата или (б) крайния срок за фактурата (което е по-късно). ТНТ ще приема подаването на такива оспорвания само ако е посочена следната информация: (а) номерът на фактурата, (б) номерът на Товарителницата и (в) причината за оспорването.

6.8. Мита и данъци. Ако е приложимо, върху съдържанието на Пратките може да се начисляват мита, данъци и други свързани Такси. В случай че ТНТ заплати авансово мита, данъци или други свързани Такси на митническа агенция от името на платеца, на платеца ще бъде начислена допълнителна такса за услугата за освобождаване, въз основа на фиксирана тарифа или на процент от общата авансово заплатена сума (което е повече). ТНТ няма задължение да извършва авансови плащания на мита, данъци и други свързани Такси от името на клиента и може да изиска от Изпращача или Получателя да плати на ТНТ, преди ТНТ да изпълни каквито и да е задължения за мита, данъци и други свързани Такси. Получателят ще бъде таксуван за тези мита и данъци, освен ако ТНТ не определи друго. При някои други обстоятелства Изпращачът може да бъде таксуван за тези мита и данъци, включително когато Пратката бъде изпратена до дестинация на трето лице, където Получателят не е жител. Задълженията по Фактурите за мита, данъци и други свързани Такси са дължими при получаване. Допълнителни подробности могат да бъдат намерени в раздел 13 („Митническо освобождаване“) и получени при поискване.

6.9. Валутно конвертиране. ТНТ фактурите трябва да бъдат платени в посочената в тях валута или в местната валута по обменния курс, който ТНТ периодично предоставя.

7. Подготвяне на пратка..

7.1. Ограничения за размера или теглото. Ограниченията за размера или теглото на Пакетите и Пратките варират в зависимост от комбинацията от страната на произход и държавата на местоназначение, както и в зависимост от Услугата.

7.2. Многопакетни пратки. Няма ограничение за общото тегло на Многопакетна пратка, при условие че всеки отделен Пакет в рамките на Пратката не надвишава ограничението за тегло на отделен Пакет, определено за дестинацията.

7.3. Изключително големи пратки. За Пратките, които надхвърлят ограниченията за теглото за конкретната Услуга, посочени в указанията за подготвяне на пратката на tnt.com, се изисква предварително споразумение с ТНТ. ТНТ си запазва правото да отказва Пакетите или Пратките, които сметне за неподходящи или „изключително големи“, както е описано в указанията за подготвяне на пратката на tnt.com.

7.4. Опаковане. Всички Пакети трябва да бъдат подготвени и опаковани от Изпращача за безопасно пренасяне според естеството и размера на стоките, като се приема, че се полага обичайната грижа при боравене в условия на пренасяне и сортиране и при спазване на всички приложими договори, закони, регламенти и правила, включително тези, които уреждат опаковането, маркирането и етикетирането.

7.5. Всички артикули, податливи на повреди в резултат на някакво условие, което може да се срещне при пренос, като например промени в температурата или атмосферното налягане, трябва да бъдат адекватно защитени с подходяща опаковка от Изпращача. ТНТ не носи отговорност за щети, произтичащи от промени в температурата или налягането.

7.6. ТНТ не осигурява пренос с контролирана температура, освен ако изрично не е договорено друго. Освен ако изрично не е договорено друго, ТНТ няма задължение да добавя сух лед към Пратките или да предоставя Услуги за повторно заледяване независимо от устните или едностранните писмени изявления от клиента или ТНТ за обратното. Ако Получателят откаже даден Пакет или Пакетът е протекъл, повреден или отделя миризма (общо наричано „Протичане“), той ще бъде върнат на Изпращача, ако е възможно. Ако Пакетът бъде отказан от Изпращача или не може да бъде върнат поради Протичане, Изпращачът носи отговорност и се съгласява да възстанови и по друг начин да обезщети ТНТ за всички плащания, Такси и разходи, направени във връзка с почистването и изхвърлянето на Пакета. Вижте раздел 8 („Отказ или отхвърляне на пратки“).

7.7. Маркиране. Изпращачът е отговорен за правилното попълване на всички необходими данни за Товарителницата. Всяка Пратка трябва да бъде четливо и трайно маркирана с името, улицата, града и държавата, включително пощенския код на Изпращача и Получателя. За международни Пратки в адреса на Изпращача трябва да е посочена държавата, в която Пратката е предадена на ТНТ. Изпращачът трябва да постави Товарителницата и всички други необходими етикети (напр. за тежък товар) на видно място от външната страна на Пратката, така че да са ясно видими.

Допълнителни подробности за подготвянето на Пратките са налични на tnt.com или при поискване.

8. Отказ или отхвърляне на пратки.

ТНТ си запазва правото да откаже, задържи, анулира, отложи или върне Пратки по всяко време, ако прецени, че такива Пратки може да причинят повреда или забавяне на други Пратки, стоки или лица; чийто пренос е забранен по закон или нарушава някое от настоящите Условия; профилът в ТНТ на физическото или юридическото лице, отговорно за плащането, не е с добро кредитно досие; обемът или видът на Пратките значително се отклоняват от първоначално посочените от Изпращача или ТНТ; или по друга причина. Фактът, че ТНТ приема Пратките, не означава, че тези Пратки, включително съдържанието и качеството им, отговарят на приложимите закони и разпоредби или на настоящите Условия.

9. Инспекция на пратки.

9.1. При поискване от компетентен орган или по преценка на ТНТ в съответствие с приложимите закони и разпоредби, ТНТ има право да отвори и инспектира всяка Пратка.​​

9.2. В съответствие с приложимите закони и разпоредби от ТНТ може да се изисква да извърши различни проверки на Пратките. Изпращачът се отказва от всякакви възможни претенции за щети или забавяне в резултат от такава проверка.

10. Забранени артикули.

10.1. ТНТ забранява изпращане на следните артикули до която и да е дестинация, а Изпращачът се съгласява да не изпраща такива, освен ако не е получил изрично съгласие от ТНТ (в зависимост от страната на изпращане и дестинацията може да има допълнителни ограничения):

а. Огнестрелни оръжия, други оръжия, амуниции и части за тях;

б. Принтери за 3D печат, предназначени или функциониращи изключително за производство на огнестрелни оръжия;

в. Експлозиви (експлозивите от клас 1.4 може да са допустими до и от определени местоположения; допълнителна информация ще бъде предоставена при поискване), фойерверки и други запалими или взривоопасни артикули;

г. Артикули, които приличат на бомба, ръчна граната или друго взривно устройство. Това включва, но не само, инертни продукти, като копия, непознати артикули, учебно-тренировъчно оборудване и произведения на изкуството.

д. Военни артикули с произход от държава, в която се изисква лиценз за контрол на износа

е. Човешки трупове, органи или части от човешко тяло, човешки или животински ембриони, кремирани или ексхумирани човешки останки

ж. Живи животни, включително насекоми и домашни любимци

з. Животински трупове, мъртви или препарирани животни;

и. Растения и растителен материал, включително рязан цвят (рязаният цвят е приемлив за и от определени държави и територии, включително от Нидерландия до САЩ и в цяла Латинска Америка; допълнителна информация ще бъде предоставена при поискване);

й. Малотрайни хранителни продукти, както и храни и напитки, изискващи охлаждане или друг контрол на околната среда;

к. Порнография и/или нецензурни материали;

л. Пари, включително пари в брой и парични еквиваленти (напр. прехвърлими ценни книжа, джиросани акции, облигации и депозитни разписки), колекционерски монети и марки;

м. Опасни отпадъци, включително използвани хиподермични игли и спринцовки или други медицински, органични или индустриални отпадъци;

н. Мокър лед (замразена вода);

о. Фалшифицирани стоки, включително стоки с търговска марка, която е идентична или практически неразличима от регистрираната търговска марка, без одобрение или наблюдение от притежателя на регистрираната търговска марка (често наричани и „фалшификати“ или „имитация“);

п. Марихуана, включително предназначена за оздравителни или медицински цели, и извлечен от марихуана канабидиол (CBD), както и продукти, съдържащи тетрахидроканабиноли (THC) и синтетични канабиноиди;

р. Сурови или нерафинирани конопени растения или части от тях (включително конопени стъбла, листа, цветове и семена);

с. Тютюн и тютюневи изделия, включително, но не само, цигари, пури, насипен тютюн, бездимен тютюн, наргиле или шиша; и

т. Електронни цигари и съставните им части, всички други подобни устройства, които разчитат на изпаряване и аеролизиране, и всички незапалими течности или гелове независимо от съдържанието на никотин, които могат да бъдат използвани с такова устройство.

10.2. ТНТ забранява изпращане на следните видове Пратки до която и да е дестинация, а Изпращачът се съгласява да не изпраща такива (в зависимост от страната на изпращане и дестинацията може да има допълнителни ограничения):

а. Пратки или стоки, чийто пренос, внос или износ е забранен от който и да е закон, постановление или регламент;

б. Освен при получено изрично съгласие от ТНТ Пратки, изискващи ТНТ да получи специални лицензи или разрешителни за пренос, внос или износ;

в. Недекларирани, акцизни пратки или стоки, които изискват одобрение и оформяне от регулаторни органи;

г. Пратки с Декларирана митническа стойност, надвишаваща разрешената за дадена дестинация;

д. Опасни товари, с изключение на разрешените съгласно раздел 12 („Опасни товари“) от настоящите Условия; и

е. Пакети, които са мокри, течащи или отделят някаква миризма.

10.3. ТНТ отхвърля всякаква отговорност за Забранени артикули, независимо че са били приети (включително приемане по погрешка или с предупреждение). ТНТ си запазва правото да отказва Пакети въз основа на тези ограничения или поради съображения за сигурност или безопасност. ТНТ има право да наложи на Изпращача административна такса за отказани Пакети и за разходите за върнати стоки, ако е приложимо. Допълнителна информация може да бъде получена при поискване.

11. Контрол на износа.

11.1. ТНТ не пренася Пратки, които нарушават законите за контрол на износа. Изпращачът носи отговорност и гарантира за спазването на всички приложими закони, правила и регламенти, включително американските административни нормативни изисквания за износа, американските регламенти за международен трафик на оръжие и американските регламенти за контрол на чуждестранните активи, както и на приложимите закони за износа и на правителствените разпоредби на всяка държава, свързани с преноса на Пратката. Изпращачът се съгласява и гарантира, че ще спазва всички приложими санкции на американското правителство, забраняващи износ или реекспорт на стоки, услуги или технологии за страните и териториите, определени от американското правителство едностранно или координирано със санкциите на други държави. ТНТ също така няма да пренася, а Изпращачът се съгласява да не предава за изпращане стоки, чиято търговия е ограничена или забранена от законите за икономически санкции и ембарго. Посетете tnt.com за актуалния списък на ТНТ с държавите и териториите, които не се обслужват.

11.2. Освен това ТНТ няма да пренася, а Изпращачът се съгласява да не предава на ТНТ Пратки, ако Изпращачът или някоя от свързаните с Пратката страни са включени в списъка със забранени лица, поддържан от американското министерство на търговията, или в някой от списъците за контрол или санкции на износа, публикувани и поддържани от: американското министерство на финансите, службата за контрол на чуждестранните активи; американското министерство на търговията, агенцията по промишленост и сигурност; американското министерство на външните работи, дирекцията за контрол на защитата на търговията; комисиите по санкциите на ООН; Съвета на Европейския съюз; и всеки друг съответен орган. Изпращачът също така се съгласява и гарантира, че няма да се опитва да изпраща до субект, притежаван от лице, което е определено от съответния регулаторен орган като подлежащо на икономически санкции.

11.3. Изпращачът ще указва Пратките, изискващи лицензи за контрол на износа, разрешителни или подлежащи на друг регулаторен контрол преди износ, и ще предоставя на ТНТ информация и цялата документация, необходима за спазването на приложимите закони и разпоредби. Отговорност на Изпращача е да определи за своя сметка приложимите лицензи за износ или изисквания за разрешителни за Пратката, да получи всички необходими лицензи и разрешителни и да се увери, че Получателят е оторизиран съгласно изискванията на приложимите закони и разпоредби на страната на произход, държавата на местоназначение и всички държави, които имат юрисдикция върху стоките. Освен това, отговорност на Изпращача е да гарантира, че крайната употреба или крайният потребител на изпратените неприемливи за пренос артикули, не нарушават никакви правила за специфичен контрол, ограничаващи определени видове износ, реекспорт и прехвърляния на конкретно изброените артикули, предмет на американските административни нормативни изисквания за износа.

11.4. ТНТ не поема отговорност пред Изпращача или което и да е друго лице, за никакви загуби или разходи, включително глоби и санкции, ако Изпращачът не е спазил законите, правилата или разпоредбите за износ, или възникнали в резултат от действия, предприети от ТНТ, с цел спазване на приложимите закони и разпоредби. Изпращачът също така се съгласява да обезщетява ТНТ за всички загуби или разходи, включително глоби и санкции, възникнали поради неспазване от страна на Изпращача на законите, правилата или разпоредбите за износ, или възникнали в резултат от действия, предприети от ТНТ с цел спазване на приложимите закони и разпоредби.

12. Опасни товари.

12.1. Идентифициране на Опасни товари. „Опасните товари“ са артикули, чието пренасяне може да застраши хора, животни, околната среда или преносвача. Изпращачът носи отговорност да установи дали Пратките му съдържат Опасни товари, както са класифицирани от Препоръките на ООН за транспорт на опасни товари, Международната организация за гражданска авиация (ICAO), Европейската спогодба за международен пренос на опасни товари по шосе (ADR), Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и приложимите закони и разпоредби.

12.2. Ограничена услуга. Освен при обстоятелствата, посочени в този раздел, ТНТ не извършва услуги, свързани с опасни товари. ТНТ може по своя преценка да приема конкретни опасни товари, но само след като ТНТ и Изпращачът/Получателят се споразумеят за специфични изисквания, свързани с опасните товари. Подробности за специфичните изисквания на ТНТ заедно с процедурата за кандидатстване за „статут на одобрен клиент“ са на разположение от екипа за обслужване на клиенти на ТНТ.

12.3. Допълнителни такси. За Пратките, които съдържат опасни товари, се прилагат съответните Допълнителни такси. Допълнителните такси са въз основа на класификацията и типа на необходимата специална обработка, включително дали артикулите трябва да бъдат достъпни по време на преноса.

12.4. Регулации за опасни товари. Всички Пратки, които съдържат опасни товари, трябва да спазват всички приложими закони и разпоредби, включително техническите инструкции на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) за безопасен транспорт на опасни товари по въздух и регулациите за опасни товари на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA). За Пратките с опасни товари, които са предмет на Европейската спогодба за международен пренос на опасни товари по шосе (ADR), са необходими специални транспортни уговорки и Изпращачите със статут на одобрен клиент трябва да се свържат с ТНТ, за да направят уговорка преди изпращането.

12.5. Подготвяне на пратка. Изпращачите със статут на одобрен клиент носят отговорност да идентифицират, класифицират, опаковат, маркират, поставят етикети и попълнят документацията за Пратките с опасни товари в съответствие с всички приложими международни договори, закони и разпоредби. Изпращачът също така е отговорен да гарантира, че Получателят спазва всички приложими договори, закони и разпоредби. Всяка Пратка трябва да бъде придружена от съответната документация за Опасни товари (напр. формуляра на IATA „Декларация на Изпращача за опасни товари“), когато се изисква такава. ТНТ има право да задължи Изпращача да наеме опитен доставчик на решения за опаковане и пренос, за да реши проблем с невъзможна за доставяне Пратка с опасни товари. ТНТ има право да задължи Изпращача да наеме опитен доставчик на решения за опаковане и пренос, за да реши проблем с невъзможна за доставяне Пратка с опасни товари. Изпращачът трябва да предостави цялата необходима информация и да попълни във Товарителницата всички полета, свързани с опасни товари. Изпращачите, които използват електронни системи, за да изпращат опасни товари, трябва да изберат (според съответната електронна система) специалните услуги, обработка или обозначение, за да посочат, че Пратката им съдържа опасни товари.

12.6. Опаковане. Опаковките на ТНТ не могат да се използват за изпращане на опасни товари (включително сух лед) с изключение на биологични вещества, категория B (UN 3373), които може да бъдат изпращани в опаковка ТNТ Medpak.

12.7. Предаване и доставяне на опасни товари. Не всички пунктове на ТНТ приемат опасни товари. Някои пунктове на ТНТ не приемат определени класове опасни товари и опасните товари не се приемат за изпращане чрез всички Транспортни услуги. ТНТ си запазва правото да откаже опасни товари във всеки пункт, където те не могат да бъдат приети в съответствие с приложимото законодателство или по преценка на ТНТ. Ако Пратката не бъде предадена в пункт с персонал, където се приемат опасни товари, тя трябва да бъде предадена на ТНТ за планирано вземане от местоположението на клиента.

12.8. Без пренасочване. Опасните товари не могат да бъдат пренасочвани към адрес, различен от първоначално определения адрес на Получателя, предоставен от Изпращача.

12.9. Възможна отговорност на Изпращача. Приложими закони или разпоредби може да задължат ТНТ да докладва неправилно декларирани или недекларирани Пратки с опасни товари на съответния регулаторен или държавен орган. Изпращачът може да подлежи на глоби и санкции съгласно приложимото законодателство.

13. Митническо освобождаване.

13.1. Пратките, които преминават национални граници, може да изискват митническо оформяне. Изпращачът е длъжен да се увери, че стоките се изпращат в съответствие с всички митнически регулаторни изисквания, да предостави цялата документация и информация, необходими за митническото оформяне, както и да декларира и гарантира, че всички данни и информация, които е предоставил във връзка със стоките и митническото оформяне на Пратката, са и продължават да бъдат верни, правилни и пълни, включително съответния код по хармонизираната система. Пратките, които изискват документация в допълнение към Товарителницата (например търговска фактура), може да изискват допълнително време за пренос. ТНТ си запазва правото по собствено усмотрение да начисли на Изпращача всички санкции, глоби, щети или други разходи или разноски, включително такси за съхранение, възникнали в резултат от дейности по правоприлагане от компетентен държавен орган или от неспазване от страна на Изпращача на задълженията, изложени в настоящите Условия.

13.2. Изпращачът е длъжен да се увери за своя сметка, че стоките в международните пратки са приемливи за влизане в страната местоназначение съгласно приложимите закони и са спазени всички изисквания за лицензи или разрешителни, когато е приложимо.

13.3. От Изпращача може да се изисква да предостави също и допълнителна информация, за да получи разрешение от други регулаторни агенции в страната местоназначение, преди да бъде извършена доставката до Получателя. Пратките, съдържащи стоки или продукти, които подлежат на регулиране от различни държавни агенции в други държави дестинации (например националните агенции, отговарящи за стандартите за безопасност на храните, опазване на общественото здраве, фармацевтичните продукти, медицинските изделия, растенията и животните, телекомуникации и друго електронно оборудване, и подобни агенции), може да изискват повече време за митническо оформяне. Всички такси за изпращането до и връщането от страни, в които влизането не е разрешено, ще се начисляват на Изпращача.

13.4. Ако Пратките бъдат задържани от митниците или други агенции поради невярна или липсваща документация, ТНТ може да се опита да уведоми Получателя. Ако местното законодателство изисква точната информация или документация да бъде предоставена от Получателя и Получателят не го направи в разумен срок, който може да бъде определен от ТНТ, Пратката може да се приеме за такава, която не може да бъде доставена по приложимото право (вижте раздел 18 („Пратки, които не могат да бъдат доставени“). Ако Получателят не предостави необходимата информация или документация и местното законодателство позволява на Изпращача да я предостави, ТНТ може да се опита да уведоми Изпращача. Ако Изпращачът също не успее да предостави информацията или документацията в разумен срок, който може да бъде определен от ТНТ, Пратката ще бъде приета за такава, която не може да бъде доставена по смисъла на приложимото право. ТНТ не поема отговорност за невъзможността си да изпълни доставка поради неточна или липсваща документация независимо дали се опитва да уведоми Получателя, или Изпращача.

13.5. Когато е разрешено от местното законодателство, ТНТ ще се грижи за митническото освобождаване на международните пратки. ТНТ ще предостави на митниците и другите регулаторни агенции информацията за Пратката, необходима за нейното освобождаване. Когато е приложимо, ТНТ може да начисли допълнителна такса за обслужване за митническото освобождаване на международните Пратки, за авансово плащане на мита и данъци на митническа агенция от името на платеца, за Услугите, заявени от Изпращача, Получателя или трето лице, или за възстановяване на разходите, прехвърлени на ТНТ от регулаторната агенция, за подаване на регулаторните документи. Видовете Такси и сумите им варират в зависимост от държавата.

13.6. ТНТ ще действа като представител на Изпращача или Получателя (според приложимото) единствено за целите на митническото оформяне и освобождаване на Пратката. Когато е приложимо и подходящо, Изпращачът ще упълномощи ТНТ или определения от ТНТ брокер да изготви и подаде митническите декларации и да извърши всички съответни действия като пряк представител от името и на риск на Изпращача или Получателя. Изпращачът ще се погрижи Получателят да упълномощи ТНТ в съответствие с този раздел, когато е приложимо.

13.7. В някои случаи ТНТ може по свое усмотрение да приеме инструкции да използва определен митнически брокер, различен от ТНТ (или брокера, избран от ТНТ), или брокера, определен от Изпращача. Във всеки случай ТНТ (или брокера, избран от ТНТ) си запазва правото да освободи Пратката, ако брокерът не може да бъде определен или няма да извърши освобождаването, или ако на ТНТ не е предоставена пълна информация за брокера (включително име, адрес, телефонен номер и пощенски код).

14. Мита и данъци.

14.1. За да извърши митническото освобождаване на определени артикули, ТНТ може да плати авансово, от името на платеца, митата и данъците, начислени от митническите служители, и да начисли допълнителна такса за това. За всички Пратки ТНТ може да се свърже с платеца и да изиска потвърждаване на договореностите за възстановяване на сумите като условие за извършване на освобождаването и доставката, както и по своя преценка да изиска плащане на митата и данъците, преди Пратката да бъде освободена за Получателя. За повече подробности се свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ на ТНТ.

14.2. В случай на несъгласие с верността или приложимостта на изчислените за Пратката мита и данъци ТНТ или определеният от ТНТ брокер може да прегледат документите за изпращане, придружаващи Пратката. Ако ТНТ установи, че митата и данъците са изчислени правилно, Изпращачът се задължава да ги плати или да уреди заплащането им от Получателя, както е приложимо.

14.3. Ако ТНТ плати авансово мита, данъци или други такси на митническа агенция от името на платеца, на платеца ще му бъде начислена такса за допълнителни услуги за митническо освобождаване на база на фиксирана ставка или процент от общата авансово платена сума. Таксата за допълнителни услуги за митническо освобождаване варира в зависимост от държавата дестинация. За повече информация относно начисляваната такса за допълнителни услуги за митническо освобождаване вижте страницата „допълнителни услуги и допълнителни такси“ на tnt.com.

14.4. Ако Изпращачът не е посочил платец в Товарителницата, митата и данъците автоматично ще бъдат начислени на Получателя, когато е позволено.

14.5. Независимо от каквито и да е инструкции относно плащането, в които е посочено обратното, Изпращачът е окончателно отговорен за плащането на митата и данъците, както и на всички Такси и Допълнителни такси, свързани с авансово платените от ТНТ мита и данъци, ако плащането не бъде получено. Ако Получателят или третото лице, което трябва да даде потвърждение за възстановяването на сумите, откаже да плати митата и данъците при поискване, ТНТ може да се свърже с Изпращача за тази цел. Ако Изпращачът откаже да направи задоволителни уговорки за възстановяване на сумите на ТНТ, Пратката може да бъде върната на Изпращача (в такъв случай Изпращачът ще бъде отговорен за плащането както на първоначалните такси, така и на тези за връщането), да бъде оставена в склад за временно съхранение, в склад за съхранение на общи поръчки или в митнически склад или да бъде счетена за Пратка, която не може да бъде доставена. Ако Таксите за пренос на Пратката са начислени на кредитна карта, ТНТ си запазва правото да уреди също и несъбраните суми за мита и данъци, свързани с Пратката, по сметката на кредитната карта.

14.6. В зависимост от опциите, които са налични в посочените местоположения, ако ТНТ не получи задоволително потвърждение на уговорките за възстановяване на сумите за авансово плащане на мита и данъци, Пратката може да бъде забавена. Такива забавяния или всяко друго неизпълнение на настоящите Условия не представляват отговорност на ТНТ.

14.7. Плащането на митата и данъците ще бъде извършено по един от следните начини по преценка на ТНТ: в брой, с чек (личен или бизнес, при условие че бъде предоставена валидна идентификация), кредитна карта, платежно нареждане, пътнически чек или дебитна сметка или сметка за отложено плащане. ТНТ не приема предварително плащане на мита и данъци.

14.8. ТНТ не поема отговорност за Пратки, изоставени на митницата, и такива Пратки може да се считат за невъзможни за доставка.

15. Mаршрутизация.

ТНТ определя маршрутите на всички Пратки. Те може да бъдат променяни периодично без предизвестие. С цел защитата на пренасяните стоки ТНТ не може да разкрива подробности за маршрутите или мерките за сигурност на мрежата. Също така не са разрешени одити на местоположения или преносни средства в мрежата на ТНТ, освен когато има нормативно или законово изискване.​​

16.Доставка.

16.1. Пратките се доставят на адреса на Получателя съгласно раздели 16.7 и 16.8 по-долу. Няма задължение да се достави Пратка лично на Получателя. ТНТ има право да достави Пратка на Получателя или на друго лице, за което изглежда, че има право да приеме доставката на Пратката от името на Получателя. Адресите на Пратката винаги трябва да включват пълния адрес на Получателя, неговия телефонен номер и имейл адрес.

16.2. За някои международни местоположения може да се използват адреси на кутии в пощенските клонове, при условие че Изпращачът предостави на ТНТ телефонния номер на Получателя с цел улесняване на доставката.​​

16.3. ТНТ не носи отговорност при никакви обстоятелства за претенции, свързани с изземване или задържане на стоки по време на транзит от митнически или други правителствени органи.

16.4. Пратки до хотели, болници, правителствени офиси или съоръжения, университетски кампуси или други съоръжения, които имат пощенска стая или централна приемна зона, могат да бъдат доставяни до пощенската стая или централната приемна зона, освен ако не е посочено или прието друго от ТНТ преди изпращането.

16.5. ТНТ ще третира всяка заявена промяна в адрес, която не е пренасочване или корекция на адреса, като нова Пратка и е възможно да се прилагат нови Такси за пренос.

16.6. Съботната доставка, ако се предлага, ще подлежи на такса за специална обработка в държавите, в които събота не е редовен работен ден.

16.7. ТНТ може да откаже да вземе или достави Пратка или да използва алтернативни уговорки за вземане или доставка, за да поддържа безопасността на своите служители или в случаите, когато ТНТ смята, че Услугите могат да бъдат използвани в нарушение на приложими закони, разпоредби или правила.

16.8. Инструкции за доставката от Получателя: Пратки B2C

а. На избрани места ТНТ може да доставя Пратките B2C в съответствие с допълнителни инструкции, получени от Получателя. Изпращачът изрично потвърждава и се съгласява, че тези инструкции могат да променят първоначално договорените инструкции за доставка или първоначално договорения между ТНТ и Изпращача Ангажимент за дата и час на доставка.

б. Изпращачът потвърждава и се съгласява, че инструкциите от Получателя могат да се отнасят, но не са ограничени, до: (i) отлагане на времето за доставка; (ii) доставка до съсед, портиер или рецепционист; (iii) доставка до друг адрес или друго лице, при условие че този друг адрес е в същата държава като посочения в Товарителницата; (iv) предоставяне на инструкции къде да бъде оставена Пратката B2C, без да се получава подпис за доставката; (v) оставяне на Пратката B2C в пункт за взимане (например в пункт за продажба на дребно); или (vi) всякакви комбинации от горните инструкции. В случай на анулиране на (част от) преноса преди доставката от страна на Изпращача и/или Получателя, всички Такси остават дължими на ТНТ.

в. ТНТ има право периодично да променя наличността на опциите за доставка на Пратките B2C в зависимост от географски или други ограничения. За допълнителна информация относно наличните опции и условия за доставка вижте tnt.com.

г. Ако Получателят предостави допълнителни инструкции за доставка за Пратки, различни от B2C, Изпращачът потвърждава и приема да бъде обвързан с условията на раздел 16.

17. Повторна доставка.

17.1. Бизнес доставки. ТНТ ще направи повторен опит за доставка автоматично или при поискване, ако: (а) на адреса на Получателя или на съседен адрес няма лице, което да се подпише за получаването на Пратката, и няма регистрирано указание за предаване без подпис; (б) Изпращачът е избрал опция за подписване при доставка на ТНТ и няма на разположение отговарящ на изискванията Получател, който да се подпише за получаване на Пратката; или (в) ТНТ определи, че може да задържи Пратката. Ако Бизнес доставката не е била извършена след три опита за доставяне или след като е била задържана в продължение на пет работни дни от датата на първия опит за доставяне и, когато е приложимо, е освободена на митницата в държавата на местоназначение, Пратката ще бъде счетена за такава, която не може да бъде доставена (вижте ​​раздел 18​​ („Пратки, които не могат да бъдат доставени“)).

17.2. Доставки до жилища и Пратки B2C. Ако Доставка до жилище не може да бъде извършена при първоначалния опит на адреса на Получателя или на съседен адрес, ТНТ може по своя преценка или да опита повторно доставяне, или да задържи Пратката, докато не получи допълнителни инструкции за доставка от Изпращача или Получателя, или да достави на място, определено от ТНТ. Ако Доставка до жилище не може да бъде доставена при повторен опит или опити, Изпращачът или Получателят не даде допълнителни инструкции за доставка или ТНТ не може да осигури доставката до друго място, което да бъде определено от ТНТ, Пратката може да бъде счетена за такава, която не може да бъде доставена (вижте ​​раздел 18​ („Пратки, които не могат да бъдат доставени“)).

18. Пратки, които не могат да бъдат доставени.

18.1. Пратка, която не може да бъде доставена, е тази, която не може да бъде доставена по причини, които включват, но не се ограничават до, някое от следните: (а) адресът на Получателя е непълен, нечетлив, неправилен или не може да бъде намерен; (б) не може да се установи връзка с Получателя или той не успее да получи Пратката; (в) Пратката е адресирана до зона, която не се обслужва от ТНТ; (г) офисът на Получателя е затворен; (д) доставката е невъзможна поради липсата или отказа на подходящо лице да приеме доставката или да се подпише за доставката на Пратката; (е) Пратката не може да бъде освободена на митницата; (ж) Пратката вероятно би причинила повреда или забавяне на други Пратки или имущество или наранявания на хора; (з) Пратката съдържа Забранени артикули; (и) Получателят не може или отказва да плати Пратка с фактуриране на Получателя; (й) Пратката е била неподходящо опакована; (к) съдържанието или опаковката на Пратката са повредени до такава степен, че повторното опаковане не е възможно; или (л) поради всяка от причините, посочени в раздел 17 („Повторна доставка“).

18.2. Ако дадена Пратка не може да бъде доставена по някаква причина, ТНТ може да се опита да уведоми Изпращача, за да организира връщането на Пратката, без да се засягат местните регулаторни ограничения. Ако не може да се установи връзка с Изпращача в рамките на пет работни дни или той не даде инструкции в разумен срок, ТНТ може да върне Пратката на Изпращача; да постави Пратката в склад за временно съхранение, склад за съхранение на общи поръчки или митнически склад; или да изхвърли Пратката. Ако Пратка не може да бъде доставена, освободена от митница или върната, Пратката може да бъде прехвърлена или унищожена от ТНТ. Изпращачът ще бъде отговорен за всички разходи и Такси, възникнали при връщането, съхраняването или изхвърлянето на Пратка, която не може да бъде доставена, освен ако невъзможността за доставяне на Пратката е по вина на ТНТ.

18.3. Пратките, които не могат да бъдат върнати поради местни регулаторни ограничения, ще бъдат поставени в склад за временно съхранение, в склад за съхранение на общи поръчки или в митнически склад или унищожени съгласно местното законодателство. Изпращачът приема да заплати всички разходи, направени от ТНТ за такова съхранение или унищожаване.

18.4. Таксите за връщане ще бъдат начислени на Изпращача заедно с първоначалните Такси, освен ако невъзможността за доставяне на Пратката е по вина на ТНТ. Ще бъдат включени и всички други Такси, платени от ТНТ в процеса на връщане. За връщането на невъзможни за доставяне Пратки, съдържащи опасни товари, Изпращачът трябва да предостави попълнена Товарителница за връщане и всички други необходими документи.

19. Часове на доставка за първокласни продукти.

Ако ТНТ не спази Ангажимента за дата и час на доставка за продукти, които трябва да бъдат доставени чрез услугата Express до 9:00 или 10:00 ч. или до обяд, и това не се дължи на събития, посочени в ​​раздел 21​​ („Отговорности, които не се поемат“), и ако Изпращачът/Получателят уведоми ТНТ за своята претенция в съответствие с ​раздел 23​ („Претенции“), ТНТ ще таксува само за действително предоставена услуга за доставка (напр. преди обяд), вместо да таксува оферираната цена за първоначално заявената услуга (напр. преди 9:00 ч.) в рамките на същата продуктова категория за услугата Express. ТНТ по своя преценка ще възстанови или кредитира разликата в цената по приложимата фактура.

20. Ограничение на отговорността.

20.1. Стандартно ограничение на отговорността за Транспортни услуги. Отговорността на ТНТ за загуба, повреда или забавяне във връзка с предоставянето на Транспортни услуги ще бъде ограничена до по​-​високата стойност от (а) сумата, предвидена от приложимите Конвенции, или (б) 100 ​​щ.д. на Пратка (освен ако Изпращачът не избере да плати допълнителна такса за Засилена отговорност или Застраховка, както е описано в раздели 20.3 и 20.4). ТНТ ще прилага тези ограничения и за всички претенции, породени от предоставянето на вътрешни Транспортни услуги при отсъствието на задължителни или по​-​ниски ограничения на отговорността в приложимите национални закони (освен ако Изпращачът не избере да плати допълнителна такса за Засилена отговорност или Застраховка, както е описано в раздели 20.3 и 20.4).

20.2. Ограничение на отговорността за други претенции.

Ако не се урежда от раздел 20.1 („Стандартно ограничение на отговорността за Транспортни услуги“), отговорността на ТНТ за загуба, повреда, забавяне или друга претенция във връзка с предоставянето на Допълнителни услуги или друго нарушаване на договор е ограничена до 3,40 евро на килограм, като в никакъв случай не надхвърля максималната отговорност от 10 000 евро на събитие или поредица от свързани събития.

20.3. Максимална Отговорност: Засилена отговорност (не се предлага навсякъде - за подробности се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на ТНТ).

а. На местата, където ТНТ предлага Засилена отговорност, Изпращачът има възможност да плати допълнителна такса за Товарителница със Засилена отговорност над ограниченията, посочени в предходните раздели 20.1 и 20.2.

б. Посочената Засилена отговорност представлява максималната отговорност, която ТНТ поема във връзка с Пратката. Засилената отговорност е в сила само ако ТНТ носи отговорност в съответствие с Конвенциите или националните  закони, които са задължително приложими за Пратката.

в. Освен ако не е посочено друго от ТНТ, максималната Засилена отговорност е 25 000 евро на Пратка (с изключение на Пратките на документи – вижте по-долу).

г. Отговорността на ТНТ за доказана загуба или щета или всякакъв друг вид претенции във връзка с Пратки на документи няма да надвишава стойността за възстановяване на Пратката, като максимумът е 500 евро на Пратка на документи, освен ако ТНТ не посочи друго. Засилената отговорност не се предлага за всички Пратки на документи. За допълнителна информация относно критериите вижте tnt.com или се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на ТНТ.

20.4. Застраховка (не се предлага навсякъде – за подробности се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на ТНТ).

а. На местата, където ТНТ предлага Застраховка, Изпращачът има възможност да плати допълнителна такса за Застраховка за Товарителницата над ограниченията, посочени в предходните раздели 20.1 и 20.2.

б. Посочената Застраховка представлява максималната сума, за която ТНТ поема риск във връзка с Пратката.

в. Освен ако не е посочено друго от ТНТ, максималната Застраховка е 25  000 евро на Пратка.

г. Покритието на Застраховката от ТНТ е ограничено, както е предвидено в Клауза A на Institute Cargo.

д. Отговорността на ТНТ за доказана загуба или щета или всякаква друга претенция във връзка с Пратки на документи няма да надвишава стойността за възстановяване на Пратката, като максимумът е 500 евро на Пратка на документи, освен ако ТНТ не посочи друго. Застраховката не се предлага за всички Пратки на документи. За допълнителна информация относно критериите вижте tnt.com или се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на ТНТ.

20.5. Ако Изпращачът избере Засилена отговорност или Застраховка, ще се прилагат следните условия:

а. Излагането на и рискът от загуба над декларираната стойност се поемат от Изпращача.

б. Въз основа на декларираната стойност ще бъде начислена такса, която се определя в зависимост от страната на изпращане. За подробности се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на ТНТ.

в. Отговорността на ТНТ за доказана загуба, щети, забавяне или друга претенция във връзка с Пратката няма да надвишава разходите за ремонт, амортизираната стойност или разходите за подмяна на Пратката, в зависимост от това кое е по-малко. ТНТ има право да изисква независимо доказателство за стойността на съдържанието на Пратката, за която е предявена претенция.

г. Не се предлага компенсация за (i) загубите от закономерно естество или (ii) забавяния или загуби в резултат от неизпълнение на задълженията по силата на настоящите Условия от страна на Изпращача

д. Не се предлага компенсация за загубите, свързани с Допълнителни услуги.

e. Всеки опит да се декларира стойност за Засилена отговорност, Застраховка или митническа стойност над допустимите максимуми според настоящите Условия е недействителен. Такава декларирана стойност автоматично ще бъде намалена до разрешените ограничения за Пратката. Приемането от ТНТ за пренос на Пратка с декларирана стойност над допустимите максимуми не представлява отказ от какъвто и да е раздел на настоящите Условия. ТНТ не може да уважи претенцията за промяна на информацията за декларираната стойност в Товарителницата след предаването на ТНТ.

ж. Когато Изпращачът не е посочил Засилената отговорност или Застраховката за всеки Пакет в Товарителницата, но е посочил обща декларирана стойност за цялата Пратка, декларираната стойност за всеки Пакет ще бъде определена чрез разделяне на общата декларирана стойност на броя на Пакетите в Товарителницата. В никакъв случай декларираната стойност на някой от Пакетите в дадена Пратка не може да надвишава декларираната стойност на Пратката.

20.6. Уникални артикули. Отговорността на ТНТ за Пратки, съдържащи уникални артикули, независимо дали изцяло, или частично, е ограничена до лимита, наложен от съответната Конвенция или задължително приложимите местни закони. Засилената отговорност и Застраховката не са приложими за Пратки, съдържащи Уникални артикули.

21. Отговорности, които не се поемат.

21.1. ТНТ не поема отговорност за:

а. съгласно допълнителните ограничения, посочени в настоящите Условия, каквито и да било щети, надхвърлящи ограниченията за Засилена отговорност и Застраховка (посочени в ​раздел 20.3​​(„Максимална отговорност: Засилена отговорност“) и ​раздел 20.4​(„Застраховка“)) или ограничението за отговорност, посочено в приложимата Конвенция или ​–​ за Пратки от и между определени местоположения в рамките на една държава ​–​ в приложимото задължително местно законодателство (в зависимост от това коя стойност е по-висока), независимо дали ТНТ е знаела, или е трябвало да знае, че тези щети е можело да възникнат;

б. специални, случайни, последващи или косвени загуби или щети, включително разходи за алтернативен начин на пренасяне, загуба на приходи, употреба, печалба, очаквани спестявания, репутация или загуба на възможност; и 

21.2. Изпращачът поема всяко излагане на и целия риск от загуба, щети или забавяне с изключение на изрично поетите от ТНТ в настоящите Условия. Изпращачът трябва сам да уреди застрахователното покритие, ако желае. ТНТ не предоставя застрахователно покритие.

21.3. ТНТ не поема отговорност и няма да извършва каквито и да било корекции, възстановявания на суми и кредитирания за загуби, щети или забавяне, грешка в доставката, неизпълнена доставка, невярна информация или липса на информация, причинени от или произтичащи от всяко от следните събития:

а. действие, неизпълнение или бездействие на Изпращача, Получателя или на всяко друго лице, което има интерес към Пратката;

б. естеството на Пратката или някакъв дефект, характеристика или присъщ за нея недостатък или чупливост;

в. нарушение на настоящите Условия или други правила и условия, приложими към Пратката, включително изпращането на Забранени артикули, Опасни товари, неправилна декларация за товара, обезопасяване, маркиране или адресиране на Пратките;

г. глоби, неустойки или други финансови суми, наложени на Изпращача или Получателя от регулаторен орган или трето лице;

д. всякакви събития извън контрола на ТНТ, включително пандемия или епидемия, опасности от въздуха, обществени врагове, публични или регулаторни органи, действащи с явна или действителна власт, действия или бездействия на митническите служители, безредици, стачки, очаквани стачки или други местни спорове, граждански размирици, опасности, възникнали при състояние на война или метеорологични условия, национални, международни или местни смущения в мрежите за въздушно или наземно пренасяне, престъпни деяния на някое физическо или юридическо лице (лица), включително терористични действия, природни бедствия, прекъсване или отказ на комуникационни и информационни системи (включително системи на ТНТ), механично забавяне или условия, представляващи опасност за служителите на ТНТ.

е. неправилно или недостатъчно опаковане, включително неизползването от страна на Изпращача на одобрена от ТНТ опаковка, когато такова одобрение е необходимо, препоръчително или задължително. По​-​конкретно компютри, електроника, чупливи артикули и алкохол трябва да бъдат опаковани в съответствие с изискванията на ТНТ, които могат да бъдат намерени на tnt.com. Предоставянето на опаковки, съвети, помощ или насоки за подходящо опаковане на Пратки от ТНТ не представлява поемане на отговорност от ТНТ, освен ако ТНТ изрично не посочи друго в писмен документ.

ж. спазване на устни или писмени инструкции за доставка от Изпращача, Получателя или лица, които твърдят, че представляват Изпращача или Получателя;

з. забавяния на доставката, причинени от спазването на правилата на ТНТ по отношение на плащането на Такси.​​

и. невъзможност да се предостави копие от записа за доставка или копие от подписа, получен при доставката, която не се дължи на виновно поведение на ТНТ.

й. изтриване на данни от или загуба или невъзвръщаемост на данните, съхранявани на магнитни ленти, файлове или други носители за съхранение, или изтриване или повреждане на фотографски изображения или звукови записи от експониран филм;

к. неспазване от ТНТ на графиката за „ориентация на пакета“ (напр. стрелки „НАГОРЕ“, маркировки „ТОЗИ КРАЙ НАГОРЕ“).

л. неуспешно или закъсняло уведомяване от ТНТ на Изпращача или Получателя за всяко забавяне, загуба или повреда на Пратка, непълна, неправилна или неточна информация за Получателя или адрес на митническия брокер, неправилна, непълна или липсваща документация или неплащане на мита и данъци, необходими за освобождаването на Пратка.

м. загуба или повреда на отделен артикул, за който ТНТ няма запис за получаване, който може да бъде потвърден, включително в случаите, когато при предоставянето на Пратката на ТНТ стоките са били натоварени предварително в ремарке, палетизирани или опаковани така, че броят на артикулите или съдържанието на Пратката да не могат да бъдат проверени по начин в рамките на разумното.

н. загуба на лична или финансова информация, включително социалноосигурителни номера, дати на раждане, номера на шофьорски книжки, номера на кредитни или дебитни карти и информация за финансови сметки;

о. неуспех на Изпращача да изтрие всички Пратки, въведени в система или устройство за доставка на ТНТ, когато Пратката не е предадена на ТНТ.

п. повреди, посочени от всякакви уреди за следене за удар, накланяне или температура; и

р. неспазване на Ангажимента за дата и час на доставка за всички Пратки с непълен или неточен адрес (вижте ​​раздел 18 „Пратки, които не могат да бъдат доставени“)​)​.

21.4. ТНТ не носи отговорност, включително за каквато и да е отговорност, надвишаваща отговорността, изрично поета от ТНТ съгласно настоящите Условия. Изпращачът носи отговорност и приема да обезщетява ТНТ и да предпазва ТНТ от каквито и да било щети, които Пратката причини на ТНТ или на трето лице, както и от претенции от трети лица, по​-​специално от Получателя.​​

Всякакво плащане, извършено от ТНТ по претенция на Изпращача или на трето лице, не се счита за поемане на отговорност, нито представлява отказ от клаузите в раздел 21.

22. Без гаранции.

Освен ако изрично не е посочено друго в този документ, ТНТ не дава никакви гаранции, било то изрични или подразбиращи се.

23. Претенции.

ТНТ ще приеме предявена претенция относно Пратка само ако лицето, заявяващо претенцията, спазва всяка приложима Конвенция и следната процедура. В противен случай срещу ТНТ не може да бъде предявена претенция:​

23.1. Изпращане на известие за претенция.

а. За всички претенции поради загуба, щета (видима или скрита), забавяне (включително претенции за разваляне) или липсващо съдържание ТНТ трябва да бъде уведомено в рамките на 21 дни след (i) доставка на Пратката (в случай на щета или забавяне) или (ii) очакваната дата на доставка (в случай на загуба, неизпълнена доставка или грешка при доставката).​​

б. Получаването на Пратката от Получателя без такова известие за наличие на повреда, дадено с разписката за получаване, е валидно доказателство, че Пратката е доставена в добро състояние.

в. За всички такива претенции трябва да се изпрати известие чрез tnt.com или като се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ на ТНТ.

23.2. Необходима информация. Всички известия за претенции трябва да включват пълната информация за Изпращача и Получателя, както и номера за проследяване на ТНТ, датата на Пратката, броя пакети и теглото на Пратката. Като предварително условие ТНТ да разгледа претенция за повреда, Получателят трябва да предостави съдържанието, оригиналните картонени кутии и опаковките на ТНТ за проверка в офиса на Получателя или в пункт на ТНТ до приключване на претенцията.

23.3. Ограничения. ТНТ няма задължението да предприеме действия по каквато и да е претенция, докато не бъдат платени всички Такси. Лицето, предявяващо претенцията, не може да приспада сумата на претенцията от тези Такси. За дадена Пратка може да бъде предявен само една претенция. Приемането на плащане по дадена претенция погасява правото за претендиране на допълнителни вреди или предявяване на претенция за допълнително обезщетение във връзка с тази Пратка. Изпращачите или Получателите, чиито Пакети са били предадени на ТНТ чрез консолидатор на пакети, нямат право на законово или равностойно удовлетворение срещу ТНТ.

23.4. Правни действия. Правото за предявяване на претенции за щети, породени от преноса от ТНТ, се погасява, освен ако претенцията не бъде предявена пред упълномощен съд в рамките на две години от действителната дата на доставката (в случай на повреда, липси или забавяне) или очакваната дата на доставка (в случай на загуба, неизпълнена доставка или грешка при доставката) или в рамките на приложимата давност (в зависимост от това кой период е по-кратък).

24. Възлагане на подизпълнители.

ТНТ си запазва правото да възложи на подизпълнители всички Услуги или която и да е част от тях.

25. Защита на данните.

25.1. Термини като „администратор“, „лични данни“, „субект на данни“ и „обработка“ ще имат значението, което им е дадено в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ОРЗД) и във всички други закони и разпоредби за защита на данните, които се отнасят до обработването на лични данни  (Лични данни) съгласно настоящите Условия (заедно наричани „Закон за защита на данните“).

25.2. ТНТ и Изпращачът потвърждават, че са пълноправни администратори по отношение на обработването на Личните данни от или между страните съгласно настоящите Условия.

25.3. Във връзка с обработването на каквито и да е Лични данни съгласно настоящите Условия Изпращачът декларира, че е спазил Закона за защита на данните, включително предоставянето на информация на субектите на данни в съответствие със Закона за защита на данните, предоставянето на информацията, съдържаща се в Декларацията за поверителност на ТНТ на адрес tnt.com, и наличието на правно основание в съответствие със Закона за защита на данните, като например изпълнението на договора, законни интереси или получено съгласие.

25.4. Изпращачът ще обезщети ТНТ по отношение на всички разходи, претенции, щети и разноски, понесени от или начислени на ТНТ във връзка с неспазване на настоящия раздел 25 от страна на Изпращача.

25.5. Изпращачът декларира, че правното основание, посочено в раздел 25.3, (също така) позволява прехвърлянето на Лични данни към ТНТ, нейните филиали, клонове, съветници, одитори или трети лица, ангажирани от ТНТ за изпълнение на задълженията към Изпращача съгласно настоящите Условия, във всяка държава в рамките на или извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

25.6. Всяко прехвърляне на Лични данни от Изпращача към ТНТ или обратно, както и от ЕИП или Швейцария към страна извън ЕИП или Швейцария, е предмет на стандартните договорни клаузи между администраторите (Решение 2004/915/ЕО) (​1​SCC-CC​1​), както е посочено в чл. 46(2)(c) от ОРЗД, който може да бъде намерен тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. За тази цел SCC-CC са изцяло включени в настоящите Условия чрез позоваване. С приемането на тези Условия се счита, че страните (а) са подписали SCC-CC; (б) са съгласни с цялото съдържание на SCC-CC; (в) се задължават да спазват настоящите Условия; и (г) приемат, че всяка промяна или последващо Решение и/или URL адрес влизат в сила и заменят Решението и/или URL адреса, посочени в настоящия раздел 25.6. Съгласно SCC-CC ТНТ, в качеството си на администратор, ще действа като експортиращ данни, също и от името на своите филиали, а Изпращачът, в качеството си на администратор, ще действа като импортиращ данни, или обратно, както е приложимо. Гореизложеното не засяга правото на ТНТ по свое усмотрение да реши да използва друг подходящ метод за прехвърляне в съответствие със Закона за защита на данните. Прехвърляните Лични данни може да включват данни за контакт с конкретния Изпращач или Получател, например имена и адреси, необходими за ефективното предоставяне на Услугите на ТНТ, като доставка на Пакети и активиране на функционалностите за проследяване на пратка, както е посочено в настоящите Условия и в съответствие с Анексите към SCC-CC.

25.7. Ако Съдът на Европейския съюз, местният надзорен орган или подобен държавен орган постанови, че някое от Условията в раздел 25 и/или SCC-CC няма или повече няма да се счита за законосъобразен метод за улесняване на прехвърлянията на Лични данни извън ЕИП или Швейцария, страните добросъвестно ще договорят

26. Цялото споразумение.

Настоящите Условия представляват цялото споразумение между страните и съгласно ​​раздел 1 („Приложение“) имат превес над всички други правила или условия, устни или писмени. Настоящите Условия не могат да бъдат отменени освен с изрично писмено споразумение между страните.

27. Възлагане.

Както правата, така и задълженията на която и да е от двете страни съгласно настоящите Условия не могат да бъдат възложени или делегирани без предварителното писмено съгласие на другата страна с изключение на това, че ТНТ може да възложи всички или част от правата си и да делегира задълженията си съгласно настоящите Условия на всеки от филиалите си. Без да се ограничава гореизложеното, настоящите Условия са обвързващи и действат в полза на страните и упълномощените им правоприемници и представители.

28. Без отказ.

Всеки неуспех от страна на ТНТ да приложи или да получи изпълнение на даден раздел от настоящите Условия не представлява отказ от този раздел и по никакъв начин не нарушава правото на ТНТ да получи изпълнение на съответния раздел.

29. Задължително право.

Настоящите Условия не изключват никаква отговорност, когато изключването на тази отговорност е забранено със закон. Дотолкова, доколкото даден раздел, включен или споменат в тези Условия, може да противоречи на приложим задължителен международен договор, местен закон, подзаконови нормативни актове на държавните органи, наредби или изисквания, този раздел се ограничава до максималната разрешена степен и, както е ограничена, остава в сила като част от споразумението между ТНТ и Изпращача. Невалидността или неприложимостта на който и да е раздел не засяга друга част от настоящите Условия.

30. Посредничество.

Белгийското законодателство позволява на потребителите на белгийските входящи и изходящи пощенски услуги да поискат намесата на Омбудсмана за пощенския сектор (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL), при условие че потребителят предварително е подал жалба до ТНТ. Подобна намеса не засяга клаузите на настоящите Условия.

31. Приложимо законодателство и юрисдикция.

Освен ако в приложима Конвенция не е посочено друго, настоящите Условия и всички спорове, произтичащи от или свързани с изпълняваните от ТНТ Услуги, се подчиняват на законите и съдилищата на държавата или територията, в която Пратката е приета от ТНТ за изпълнение на Услугите.


ГЛАВА II  

Условия за пренос на FedEx Пратки за Европа

[Неприложими за TNT Пратки]