Общи условия на TNT за транспорт

(Неуниверсални пощенски услуги - дълга версия 09-07)

Общи условия на TNT за транспорт

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Следващите определения ще се прилагат към клаузите и условията, изложени по-долу, и ще уреждат настоящия договор за транспорт между Вас и Нас.

“Ние”, “Нас” и “Наш” и TNT означават, “TNT Express Holdings B.V.”, XP International B.V., TNT Holdings (Deutschland) GmbH, TNT Holdings (UK) Ltd, TNT Australia Pty Ltd, TNT China Holdings Co Ltd (“TNT”) както и дъщерни дружества и клонове на TNT и служители, агенти и независими подизпълнители на ТNТ;

“Вие” и “Ваш” означават, изпращачът, търговецът - изпращач или получател на пратката, притежателят на товарителница, получателят и собственик на съдържанието на пратката или всяко друго лице, имащо законно право/интерес върху това съдържание;

“Транспорт” означава и включва, всички операции и услуги, които са предприети от Нас във връзка с пратката;

“Пратка” означава стоки или документи от всякакъв вид (независимо дали са насипни, или в един или повече пакети) , който е или които са приети от Нас за превозване от един адрес до друг, въз основа или без Наша товарителница;

“Забранени стоки” означават, всякакви стоки или материали, транспортирането на които е забранено от някакъв закон, норма или правило на държавата през или над, която пътува пратката;

2. СТРАНАТА, С КОЯТО ДОГОВАРЯТЕ
Вашият договор за превоз е сключен с компанията TNT или с дъщерно дружество или клон на TNT, който приема пратката за превоз от Вас. Вие се съгласявате, че Ние можем да наемем подизпълнител за целия или част от транспорта при клаузи и условия, каквито Ние преценим.

3. ПРИЕМАНЕ НА НАШИТЕ КЛАУЗИ И УСЛОВИЯ
Чрез предаването Ни на пратката, Вие приемате Нашите Общи условия посочени в товарителницата за транспорт и/или в договора за превоз от Ваше име и/или от името на всеки друг, който има интерес от пратката, независимо от това дали сте подписали предната част на Нашата товарителница. Нашите Общи условия се отнасят и могат да се прилагат от всеки, който използваме или ангажираме като подизпълнител, за да вземе, транспортира или достави Вашата пратка, както и от нашите служители, управители и агенти. Само някой от Нашите упълномощени служители може писмено да измени тези Общи условия. Когато Вие Ни предадете пратка с устни или писмени инструкции, противоречащи на Нашите Общи условия, Ние няма да сме задължени да спазваме тези инструкции.

4. ОБХВАТ НА ДОГОВОРА
a) Независимо дали имате сключен отделен договор за транспорт или превозването на пратката е част от друг вид договор между Вас и Нас, настоящите Общи условия са в сила и ще се прилагат към сключения договор между Вас и Нас и са приложими при всяко превозване на стоки съгласно договора.

б) При сключването на какъвто и да е вид договор с Нас, Вие се съгласявате, че:

  • договорът е договор за сухопътен транспорт на стоки, ако транспортирането на пратката действително се извършва по суша;
  • договорът е договор за въздушен транспорт на стоки, ако транспортирането на пратката действително се извършва по въздух.

5. ОПАСНИ СТОКИ / СИГУРНОСТ
5.1. Опасни стоки

а) Освен при условията на точка 5.1. буква (б) изложени по-долу, Ние не превозваме стоки, които според нашата преценка са опасни стоки, включително но не само, тези посочени в техническите инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване - ICAO, правилата за опасни стоки на Международната асоциация за въздушен транспорт - IATA, Международния морски кодекс за опасните стоки - IMDG-Code, Правилата на Европейската конвенция за международен превоз на опасни стоки по шосе - ADR или всякакви други национални или международни правила, приложими към транспорта на опасни стоки;

б) Ние можем по Наша преценка да приемем някои опасни стоки за транспортиране в някои страни, ако Вие сте получили статут на одобрен клиент, като това е потвърдено от Нас в писмен вид преди пратката Ви да бъде приета за транспортиране. Вашите опасни стоки ще бъдат приемани само, ако са съобразени с посочените в точка 5.1. буква (а) правила, както и с Нашите изисквания. Подробности за Нашите изисквания за транспортирането на опасни стоки, заедно с процедурата за получаване на статут на одобрен клиент, можете да намерите в най-близкия Ни офис и допълнително заплащане за транспорт на опасни стоки ще се фактурира при приемането на пратката Ви.

5.2. Правила за безопасност при въздушен транспорт

а) Вие трябва да обезпечите и да удостоверите при попълване на Нашата товарителница или при предаването Ни на пратката, че същата не съдържа забранени предмети, изброени в ICAO - Анекс 17, или в други национални или международни правила, които уреждат въздушната безопасност. Вие трябва да дадете пълно описание на съдържанието на пратката в товарителницата, като предоставянето на тази информация не Ви освобождава от Вашите задължения и отговорности. Пратките, превозвани от Нас, могат да бъдат обект на сканиране за сигурност, включващо използването на рентгенова апаратура, и Вие се съгласявате, че пратката Ви може да бъде отворена и съдържанието на Вашата пратка проверено при транзитен контрол.

б) Вие декларирате, че Вие сте подготвили пратката предварително, използвайки Ваши компетентни служители и че пратката е била защитена срещу неразрешено проникване по време на приготвянето, съхранението и транспортирането й, непосредствено преди Ние да приемем пратката за превоз.

5.3. Забранени стоки

Ние не приемаме пратки, които съдържат “забранени стоки”.

6. ПРАВО НА ПРОВЕРКА

Вие се съгласявате, че Ние (съгласно условията на чл.93 от ЗПУ) или каквито и да е държавни органи, включително митнически служители, могат да отварят и проверяват пратката Ви по всяко време.

7. ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ТРАНСПОРТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ МАРШРУТА НА ПРАТКАТА

Почивните дни, националните празници и неработните дни на банковите учреждения, както и забавяне, причинено от митнически органи, или поради други, независещи от Нас причини, не се включват при определяне времето за доставка “от врата – до врата”, посочено в Нашите публикувани и разпространени материали. Маршрутът и начинът на транспортиране на пратката Ви ще бъде избиран и преценяван от Нас.

8. МИТНИЧЕСКО ОСВОБОЖДАВАНЕ
8.1 С настоящото Вие Ни упълномощавате за Ваш агент единствено с цел освобождаване и представяне на пратката пред митническите власти и удостоверявате, че Ние сме получатели, единствено с цел определяне на митнически агент, който да осъществи митническото освобождаване и представяне на пратката пред митническите власти, ако Ние предоставим работата на подизпълнител. Ако митническите власти изискат допълнителна документация за потвърждаване на декларацията за внос/износ или статута Ни по отношение освобождаване на пратки, Вие се задължавате да осигурите исканата документация за Ваша сметка.

8.2 Вие удостоверявате, че всички данни и информация, осигурени от Вас, касаещи експорта и импорта на пратката, ще бъдат верни и точни. Вие сте наясно, че в случай на заявени от Вас неистински или фалшиви данни, касаещи пратката или нейното съдържание, Вие рискувате срещу Вас да бъде предявен граждански иск и/или да бъде предприето наказателно преследване, санкциите по които включват конфискация и продажба на пратката Ви. Доколкото Ние доброволно сме Ви помогнали да изпълните необходимите митнически и други формалности, тази помощ ще бъде за Ваша сметка и и на Ваш риск. Вие се съгласявате да Ни обезщетите и да Ни предпазвате от всякакви претенции, които могат да бъдат предявени срещу Нас, в резултат на предоставена Ни от Вас информация, както и да платите всички наши разходи във връзка с това и начислени административни такси във връзка с предоставените услуги съгласно тази точка.

8.3 Всякакви мита, данъци, глоби, такси за съхранение или други разходи, платени от Нас, в резултат на действия на митнически или други правителствени власти, или в резултат на неизпълнение от Вас и/или получателя на задължението да бъде осигурена подходяща документация и/или да бъде получен изискващият се лиценз или разрешение, ще бъдат фактурирани на Вас или на получателя на пратката. В случай, че Ние решим да фактурираме тези такси на получателя и той откаже да ги плати, Вие се задължавате да ги заплатите вместо него, заедно с Нашата такса за ангажирания административен персонал, както и всички други допълнителни разходи, които Ние ще направим. При първо поискване от наша страна Вие ще предоставите подходяща гаранция за всички мита, данъци, глоби, такси за съхранение или други разходи, предвидени в тази точка.

8.4 Ние ще направим всичко възможно да ускорим изпълнението на всички митнически формалности по освобождаване на пратката Ви, но няма да сме отговорни за каквито и да е забавяния, загуби или вреди, причинени от намесата на митнически служители или на други държавни органи.

9. НЕПРАВИЛЕН АДРЕС И ПОЩЕНСКА КУТИЯ
В случай, че не можем да доставим Вашата пратка поради неточен адрес, Ние ще положим всички разумни усилия да открием правилния адрес. Ние ще Ви уведомим за промяната на адреса и ще доставим, или ще се опитаме да доставим пратката на правилния адрес, независимо от обстоятелството, че може да са начислени допълнителни такси, ако правилният адрес е различен от този, посочен в товарителницата, или на етикета, прикрепен към пратката. Доставки с отбелязана единствено пощенска кутия се приемат само, ако Ни е предоставен също телефонния номер на получателя, и в случай, че Вие се съгласите при невъзможност да извършим доставката от първи опит, да изпратим пратката по пощата до получателя, като доказателството за изпращането по пощата ще бъде достатъчно доказателство за извършена доставка.

10. НЕДОСТАВЯЕМИ И ОТКАЗАНИ ПРАТКИ
10.1 В случаите, при които сме в невъзможност да завършим доставката на пратката, ще се опитаме да оставим съобщение на адреса на получателя, в което ще е посочено, че е направен опит за извършване на доставката, и местонахождението на пратката. Ако след още един Наш опит доставката не бъде извършена или получателят откаже да приеме доставката, Ние ще опитаме да се свържем с Вас и да съгласуваме подходящите последващи действия. Вие сте съгласни да Ни заплатите всички разходи, които сме извършили за експедирането, разпореждането с или връщането на пратката, както и Нашите такси (ако има такива) за извършването на трети или повече опити за доставка и за съгласуваните последващи действия. Ако не Ни дадете своевременни инструкции след вторият Ни опит да доставим пратката, по Наше усмотрение можем да унищожим или да продадем съдържанието на пратката.

11. ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Вие Ни декларирате и гарантирате, че:

а) съдържанието на пратката е описано правилно в Нашата товарителница;

б) съдържанието на пратката е правилно облепено с етикети, като етикета или етикетите надеждно са поставени от Вас на подходящо място от външната страна на пратката, така че да са ясно видни за Нас;

в) пълният адрес, включително пощенският код на получателя, са посочени в товарителницата;

г) пълният адрес, включително пощенският код на получателя са посочени точно и четливо на адресния етикет, който надеждно е поставен от Вас на подходящо място от външната страна на пратката, така че да е ясно видим за Нас;

д) съдържанието на пратката е опаковано сигурно и внимателно от Вас срещу обичайните рискове при транспортиране, включително свързаният с него процес на сортиране;
сте посочили точното тегло на пратката и ще осигурите при необходимост, специално оборудване за натоварване или разтоварване на пратката, на или от Нашите превозни средства;

ж) надеждно сте поставили етикет за тежкотоварност на подходящо място от външната страна на пратката, така че да е ясно видим за Нас, за всяка пратка равна или надвишаваща 30 /тридесет/ килограма;

з) съдържанието на пратката не съдържа стоки, забранени от IATA или ICAO, и не съдържа “забранени стоки”;

и) в случай на доставка в някоя от страните на Европейския съюз, когато получателят плаща Нашите такси, Вие сте посочили точно и в писмена форма Вашия и неговия ДДС идентификационни номера;

й) в случай, че Вие сте Ни помолили да таксуваме за доставката получателя или трето лице и получателят или третото лице не са Ни платили, Вие незабавно ще заплатите изцяло фактурата Ни заедно с административните такси, в седемдневен срок от изпращане на фактурата до Вас.

к) сте спазили изискванията на цялото приложимо законодателство;

л) към всички международни пратки, които ще бъдат превозвани с Нас, сте приложили коректно попълнена търговска фактура, свързана с пратката (с правилно попълнен адрес за фактуриране, верен ДДС номер, правилно и четливо описание на стоките, кодът по Световната търговска организация ("GATT"), който представлява първите 6 цифри от кода на Хармонизираната система (“HS”), и точно тегло на съответната пратка).

Вие се съгласявате да Ни обезщетите и да Ни предпазите от всякаква отговорност, която бихме понесли, или всякакви разноски, вреди или разходи, включително законни разноски, извършени от Нас, възникнали в резултат на нарушение на някоя от гореизброените декларации и гаранции.

12. РАЗМЕР НА ОТГОВОРНОСТТА НИ
Като се има предвид точка 13 по-долу, Ние ограничаваме размера на Нашата отговорност за всякаква загуба, повреда или забавяне на Вашата пратка или на част от нея, както следва:

а) Въздушен транспорт - ако пратката Ви се транспортира, изцяло или частично, чрез въздушен транспорт, който включва крайно местоназначение или престой в страна, различна от страната на изпращане, ще се прилагат Варшавската Конвенция от 1929 г. или Варшавската Конвенция от 1929 г. (с нейните поправки приети с Хагския протокол от 1955 г.) и/или Монреалския протокол No 4 (1975) или Монреалската конвенция от 1999 г. в съответствие с това, кой акт се прилага задължително. Тези международни актове определят и ограничават отговорността Ни за загуби, щети или забавяне на пратката Ви до специални права на тираж 17 за килограм (приблизително 20 Евро за килограм, като се имат предвид разликите, причинени от промяната в курса на Еврото);

б) Сухопътен транспорт - ако пратката Ви се транспортира чрез сухопътен транспорт във, към и от страна, която е подписала Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки от 1956 г. (CMR), Нашата отговорност за загуба или повреда на пратката Ви се урежда от CMR и така се ограничава до специални права на тираж 8.33 за килограм (приблизително 10 Евро за килограм, като се имат предвид разликите, причинени от промяната в курса на Еврото). В случай на забавяне, от което Ни докажете понесени от Вас загуби, отговорността Ни се ограничава до възстановяването на платената сума за извършване на транспорта, касаещ пратката, или на тази част от нея, която е забавена.

в) ако Ние сме длъжни да Ви обезщетим поради някаква причина включително без ограничение на нарушение на договор, небрежност, умишлено неизпълнение, и

а) никоя от гореспоменатите конвенции в клауза 12 а) или 12 б) не се прилага задължително, или;

б) такава отговорност не е уредена в никоя от гореспоменатите конвенции съгласно клаузи 12 а) или 12 б) по – горе, нито пък в друг закон или конвенция, които следва да се прилагат задължително, или;
с) се отнася до услуги, които не са свързани със сухопътен или въздушен транспорт,

Нашата отговорност към Вас при всички случаи е ограничена до действително направените от Вас разходи за придобиването или поправката на пратката или повредената част от пратката, като във всеки отделен случай максималната отговорност не следва да превишава 17 Евро на килограм, но не повече от 10 000 Евро на пратка. В случай на забавяне, ако можете да Ни докажете понесени от Вас загуби, отговорността Ни се ограничава до възстановяването на платената сума за извършване на доставката по отношение на тази пратка или на забавената част от нея.

13. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
13.1 Ние не сме длъжни да Ви обезщетим за загуба на приход, загуба на печалба, загуба на пазари, увреждане на репутация, загуба на клиентела, пропускане на възможност или друга косвена, случайна, специална или непряка вреда или загуба, възникнала поради каквато и да бъде причина, включително но не само от загуба, повреда, забавяне, неправилно (погрешно) доставяне или недоставяне на Ваша пратка, дори Ние да сме знаели, че такива щети или загуби могат да възникнат.

13.2 Ние не сме длъжни да Ви обезщетим, ако пратката Ви или част от нея е загубена, повредена, забавена, погрешно доставена или недоставена или въобще ако не изпълним свое задължение към Вас в резултат на:

а) Независещи от Нас обстоятелства, като (но не само):

  • Природни бедствия, включващи земетресения, циклони, бури, наводнения, пожари, епидемии, мъгли, снеговалежи или поледици;
  • Форсмажорни обстоятелства, включващи (но не само) война, катастрофи, терористични актове, стачки, ембарго, въздушни опасности, локални конфликти или граждански безредици;
  • Национални или местни въздушни или земни разрушения на транспортната мрежа или технически проблеми на видовете транспорт или съоръжения;
  • Скрити дефекти или присъщи недостатъци на съдържанието на пратката.
  • Престъпни деяния от трета страна като кражба и палеж.

б) Ваши действия или бездействия, както и такива на трети лица, като:

  • нарушение от Ваша страна на (или когато друго лице предявява претенции върху пратката, което Ви кара да нарушите) задълженията си по настоящите Общи условия, и по-точно на гаранциите, посочени в точка 11;
  • действие или пропуск от страна на митнически органи, авиокомпания, летище или официални власти;


в) Съдържанието на пратката съдържа компонент, който е установен като “забранена стока”, дори Ние да сме приели пратката погрешно в този случай.

13.3 Ние не сме обикновен превозвач и никаква отговорност към Вас няма да бъде поемана от Нас като такъв. При нормални обстоятелства Ние не приемаме пратки изпращани към или от жилищни адреси.

14. ЦЕННИ СТОКИ
Ценни стоки, като скъпоценни камъни, ценни метали, бижута, пари, ценни книжа, незащитени мебели, китайски порцелан, произведения на изкуството, антики и важни документи, които включват паспорти, законни платежни средства, акции и опционни сертификати, не се изпращат чрез Нашата мрежа за доставки, тъй като тя включва използването на механични манипулации и автоматично разпределително оборудване в съчетание с многократно прехвърляне на и от транспортни средства. Ако Ние въпреки всичко приемем да превозим тези стоки, това ще бъде на Ваш собствен риск.

15. УВЕЛИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРАТКИ
15.1 Увеличена ограничена отговорност (УОО) за международни пратки, може да бъде закупена, за загуба или щета на Вашата пратка (само при пратки, които не съдържат документи), като бъде сключен специален договор за тази цел между Вас и Нас.

15.2 При заплащане от Ваша страна на настоящите Ни такси за УОО, Ние ще увеличим отговорността си за загуби и увреждане на Вашата пратка до 45 евро за килограм на пратка от 10 или повече килограма, а за загуба или увреждане на пратка под 10 килограма ще ви обезщетим до 450 евро на пратка при условие че във всички случаи максималната отговорност, която Ние предлагаме и приемаме, е 25 000 евро на пратка.

15.3 УОО не се прилага в следните случаи:

а) когато отговорността Ни е изключена съгласно настоящите Общи условия;

б) не е налице специален договор за тази цел между Вас и TNТ; и/или

в) не сте заплатили таксата Ни за увеличаването размера на Нашата отговорност;

15.4 За да се избегне всякакво съмнение, УОО не покрива непреки загуби (виж точка 13.1. по-горе) или забавяния при доставката, или в случаите когато загубите са възникнали в резултат на нарушение от Ваша страна на задълженията Ви съгласно настоящите Общи условия.

15.5. УОО не се прилага за скъпоценни камъни, ценни метали, лаптоп компютри, плазмени монитори, бижута, пари, китайски порцелан, произведения на изкуството, антики, документи или филми, ленти, дискове, карти за преносима памет, или някакви други подобни вещи, съдържащи информация или изображения. Ако изпращате подобни стоки, Ви препоръчваме да направите застраховка в своя полза.

16. ЗАСТРАХОВКИ
16.1 Вие можете да закупите от Нас застраховка за пълната стойност на пратката Ви (пратка, която не съдържа документи) чрез попълване на специалното поле на товарителницата и заплащане на посочената такса, която застраховка да покрива „всички рискове” от загуби и вреди по време на превоза до максималната сума от 25 000 евро на пратка. Тази застраховка не се прилага за скъпоценни камъни, ценни метали, лаптоп компютри, плазмени монитори, бижута, пари, стъкло и стъклени изделия, китайски порцелан, произведения на изкуството, антики, документи или филми, ленти, дискове, карти за преносима памет, или някакви други подобни вещи, съдържащи информация или изображения. Ако изпращате подобни стоки, Ви препоръчваме да направите застраховка в своя полза.

16.2 Вие можете да закупите от Нас застраховка за преизготвяне, пренаписване, преиздаване или повторно принтиране (включително разходи за материали (т.е. хартия) плюс разумните разходи за труд) на Вашата пратка, която съдържа документи, чрез попълване на специалното поле на товарителницата и заплащане на посочената такса, която застраховка да покрива „всички рискове” от загуби и вреди по време на превоза до максималната сума от 500 евро на пратка. Тази застраховка е приложима единствено за документи, които са посочени на уеб страницата на дъщерно дружество или свързано лице или клон на TNT, което приема Вашата пратка за превоз.

16.3 Посочените по-горе възможности за застраховане (16.1 и 16.2) а) не покриват непреки загуби (виж точка 13.1 по-горе) или забавяне при транспортиране или където загубата е причинена от нарушаване от Ваша страна на Вашите задължения съгласно настоящите Oбщи условия, и б) не се предлагат за определен брой държави. За списъка на тези държави и/или за получаване на допълнителна информация относно условията за застраховка и застрахователното покритие моля, свържете се с нашия център за обслужване на клиенти или посетете уеб страницата на дъщерното дружество или свързано лице или клон на ТNТ, което приема Вашата пратка за превоз.

17. РЕКЛАМАЦИИ ОТ ТРЕТА СТРАНА
Вие се задължавате да не позволявате трето лице, което има някакви претенции върху пратката, да предяви рекламации или иск срещу Нас, възникнали в резултат на превоза, дори Ние да сме действали небрежно или да не сме изпълнили задълженията си умишлено, и ако такива рекламации или искове са предявени, Вие ще Ни обезщетите за всички последици от рекламацията или иска, както и за сумите и разходите, направени от Нас в хода на защита срещу тях.

18. РЕКЛАМАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ
Ако решите да претендирате за загуба, увреждане или забавяне на пратката, Вие трябва да се съобразите с всяка приложима конвенция или, ако такава не се прилага, Вие трябва да се съобразите с описаната по-долу процедура, в противен случай Ние си запазваме правото да отхвърлим претенцията Ви:

а) Вие трябва да Ни уведомите писмено за загубата, вредата или забавянето не по-късно от 21 /двадесет и един/ дни от момента на извършване на доставката, или в срок от 21 дни от датата, на която пратката е следвало да бъде доставена, и в следващите 21 /двадесет и един/ дни трябва да Ни изпратите необходимата информация за пратката и загубите, вредите и забавянето, понесени от Вас. Ние не се задължаваме да разглеждаме каквито и да е претенции, ако не са изплатени транспортните Ни такси, нито вие имате право да приспадате размера на своята претенция от тези такси;

б) Ние приемаме, че пратката е била доставена в добро състояние, освен ако получателят е отбелязал причинени вреди в Нашето досие за доставка, приемайки пратката. За да разгледаме Вашите претенции за вреди, съдържанието и оригиналната опаковка на пратката трябва да са налице, за да бъдат проверени от Нас;

в) Освен ако друго е предвидено в приложима конвенция или закон, Вашата претенция за вреди срещу Нас, се погасяват в срок от една година от датата на доставка на пратката, или от датата, на която е следвало да бъде доставена, или от датата на преустановяване на транспорта, ако през това време са предприети съдебни действия във връзка с тези вреди.

19.ТАРИФИ И ПЛАЩАНЕ
19.1 Вие се съгласявате да заплатите Нашите такси за превоза на пратката между адресите, посочени в съответните места на товарителницата, както и дължимия за транспорта ДДС в 7 /седем/ дневен срок от датата на Нашата фактура. Вие се отказвате от всички Ваши права за оспорване на Нашите фактури, ако не оспорите Нашите фактури писмено в рамките на седем дни от датата на фактурата. Нашите транспортни такси се изчисляват съобразно цените, приложими за Вашата пратка, както са посочени в актуалната Ни тарифа. Ние имаме право да проверим теглото и/или обема на Вашата пратка и ако установим, че е налице противоречие с декларираните тегло и/или обем, Вие се съгласявате, че теглото и/или обема, установени от Нас, могат да се използват за целите на Нашите изчисления. Всички вносни мита, ДДС върху стоките и всички други такси, с които пратката е обложена в страната на получателя, се заплащат от получателя при доставка на пратката, и ако получателят откаже да плати, Вие се съгласявате да заплатите всички такси в седемдневен срок от уведомяването Ви, че получателят не е платил. Вие се съгласявате, че Ние може да начисляваме неустойка върху всички фактури, неплатени в седемдневен срок от датата на издаването им, в размер на лихвения процент на Централната Европейска Банка, увеличен с 6 %. Вие се съгласявате да Ни заплатите приемливите и коректно изчислени разходи по таксите, които не са заплатени в 7 /седем/ дневен срок от датата на фактурата.

19.2 Нашата актуална тарифа ще Ви бъде предоставена при поискване, от всеки Наш офис в страната, от която се изпраща пратката. Ние таксуваме по-високото от фактическото или обемното тегло на пратката и обемното тегло на пратката се изчислява  според коефициента на обемно превръщане, посочен в тарифата Ни.

19.3 Цените за доставка “врата-врата”, посочени в актуалната Ни тарифа, включват оформяне на обичайните митнически формалности, като Ние си запазваме правото да таксуваме допълнителните административни разходи, когато продължителна работа по митническото освобождаване е необходима, за да може да доставим пратката Ви до получателя. Поради това могат да възникнат допълнителни такси в някои страни, където се налага извършване на сложни митнически процедури, включващи /но не само ограничени до/ пратки, които изискват:

a) формално деклариране пред митническите органи, включващи повече от три различни стоки;

б) митнически контрол или необходимостта от доставката на стоките да се извърши под митнически контрол;

в) временни вносни облекчения;

г) разрешения, издавани от други държавни ведомства, различни от митническите власти.

В някои страни е възможно да извършим авансови плащания на вносни мита, данъци или глоби от името на вносителя, и ако в тази допълнителна услуга е включена местна административна такса, Ние ще таксуваме получателя и Вие ще дължите тази такса, ако получателят откаже да я заплати.

19.4 Вие може да Ни предоставите специални инструкции за плащане или да сте се уговорили с получателя на пратката или с друго трето лице, че той/тя ще плати Нашите такси и/или каквито и да са мита, данъци, глоби, разходи, разноски, доплащания и санкции, наложени или заплатени от Нас във връзка с пратката. Ако получателят или третата страна откажат да заплатят Нашите такси за доставката или да Ни възстановят изброените суми, Вие се задължавате да платите вместо тях тези суми в седемдневен срок от уведомяването Ви за отказа.

19.5 Нашите фактури не са придружени от Доказателство за доставката (Proof of Delivery – POD) или някакви допълнителни документи.

19.6 Нашите фактури трябва да се заплащат във валутата, посочена във фактурата, или в местна валута по фиксинг, подаден от Нас.

19.7 По отношение на транспортни услуги с гарантиран срок на доставка, които Ние можем да предложим и Вие да поръчате, ако не сме успели да доставим пратката Ви в рамките на определения срок и невъзможността за доставка не е причинена от събитията, посочени в точка 13.2, и Вие ни уведомите за Вашата рекламация в съответствие с точка 18, Ние ще Ви таксуваме, в рамките на същата категория услуга, която Вие сте поръчали, за реално извършената услуга по доставка (например до 12:00 часа на обяд), вместо да Ви таксуваме за обявената в Нашата тарифа цена на заявената от Вас услуга (например до 9:00 часа сутринта).

19.8 Ние имаме общо право на залог върху всички Ваши пратки, които в момента се намират в Наше владение, и можем да задържим приходите от продажбата им за погасяване на сумите, които може да Ни дължите от предишни превозвани или доставени пратки.

20. ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШEНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

Вие се съгласявате да Ни обезщетите и да Ни предпазите от всички разноски, претенции, отговорности и искания от всякакво естество, възникнали пряко или непряко поради съкращения, селективно пренаемане на работа или преместване на който и да е Ваш бивш или настоящ служител или доставчик, или от трета страна, които могат да възникнат от търговските вазимоотношения между Нас и Вас, включително (но не само) отговорност, възникнала на основание условията на Директивата на Европейската общност за придобитите права (77/187/EEC, изменена от Директивата 2001/23/EC) или от приложимото национално законодателство, или по някакво друго приложимо трудово законодателство.

21. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ
21.1 В случай, че някоя от клаузите и условията е обявена за нищожна или недействителна, това няма да влияе върху действието на другите клаузи на този договор за превоз, които остават в сила.

21.2 Всички спорове, възникнали по отношение на настоящия договор за превоз, се разрешават съгласно правото и от съда на страната, където се намира дъщерното дружество, свързаното лице или клонът на TNT, приели Вашата пратка за транспортиране.