Бизнес принципи на TNT

Принципите, от които се ръководим

Нашата мисия

Ние сме глобален екип, ангажиран в устойчивото свързване на бизнеса, пазарите и хората.

Ключови ценности

 

 • Работа с хъс
 • Грижа за хората
 • Спазване на обещанията
 • Манталитет - Можем!

Ключови качества

 

 • Ангажирани хора
 • Работещи в екип
 • Градящи партньорства
 • Създаващи оранжева идея

Бизнес принципи

Бизнес принципите на TNT Express са сърцето на културата на нашето дружество. Ние искаме да създадем околна среда на устойчиви постижения за нашите партньори, като същевременно спазваме законовите изисквания и се съобразяваме с ключовите принципи, съдържащи се във Всеобщата Декларация за Човешките Права. За нашите успехи в посрещането или превишаването очакванията на нашите партньори ще са необходими високи стандарти на поведение от страна на нашите служители и бизнес партньори.

Ние искаме нашето дружество да бъде открито и прозрачно, като осигурява безопасни и здравословни работни условия за нашите служители. Ние осигуряваме на нашите служители равни и справедливи възможности и очакваме от тях винаги да действат съобразно най-добрите интереси на дружеството и неговите партньори.

Ние поддържаме култура на високи, но етични постижения, и сме поели задълженията си да работим по устойчив маниер. Нашите Бизнес Принципи насочват нашите решения за това как да водим бизнеса си и съдружничеството си с други страни. Ние сме поели задължение да осигурим това, че цялото наше дружество да бъде управлявано в съответствие с тези принципи и да изискваме тяхното спазване от страна на всички наши служители и бизнес партньори по целия свят.

 

 

Принципи, които насочват нашето дружество

 

 • Спазва всички закони, правила, разпоредби и изискванията за финансово отчитане на страните, в които те провеждат своя бизнес.
 • Осигурява пълно, безпристрастно, точно, своевременно и разбираемо разкриване на своите финансови и публични отчети.
 • Комуникира открито и прозрачно със своите клиенти, служители, акционери и обществеността, като същевременно спазваме изискванията за конфиденциалност.
 • Не се намесва в политически въпроси, не прави подаръци или дарения в полза на политически партии, но ще дава глас на мнението си по социални, нормативни и свързани с опазването на околната среда въпроси.
 • Осигурява на своите служители безопасни и здравословни работни условия, в които липсва какъвто и да било тормоз.
 • Следва най-добрите практики и спазва, като при всяка възможност надвишава, изискванията на законите и разпоредбите в областта на здравеопазването, безопасността и околната среда.
 • Въвежда политика, която предотвратява, идентифицира и елиминира опасностите в бизнес операциите и непрекъснато измерва и преценява своята безопасност и изпълнения в опазването на околната среда с оглед на всякакви допълнителни подобрения в тези области.

 

 

Принципи, които трябва да водят служителите на TNT

 

 • Се старае да привлича, развива, възнаграждава и запазва изключителни и отговорни лица, коитооценяват стойността на възможностите за работа в екип.
 • Създава равни възможности за всички свои служители, без оглед на тяхната възраст, инвалидност, етническа принадлежност, пол, семейно положение, раса, вяра или сексуална ориентация.
 • Третира всички хора справедливо, с внимание и уважение и не приема принудителен труд или детски труд.
 • Спазва правата на своите служители да имат резонно равновесие в работния живот и справедливи възнаграждения.
 • Улеснява начините за асоцииране на служителите и техните права за колективно договаряне на условията на труда.
 • Не толерира измами, корупция, кражби или злоупотреби с активите на дружеството.

 

Служителите на TNT

 • Непрекъснато работят за постигане на изключителни резултати от страна на дружеството и да спазват или надвишават очакванията на своите клиенти, акционери, бизнес партньори и колеги.
 • Спазват политиката на TNT в областта на здравето и безопасността на труда и поемат отговорността за поддържането на личното благосъстояние и равновесие в работния живот за свеждане до минимум на заболяванията и трудовите злополуки.
 • Избягват лични дейности, финансово ангажиране и бизнес интереси, които биха били в конфликт със задълженията им в TNT или които биха наранили репутацията на TNT.
 • Не използват дружествени активи за неразрешено лично облагодетелстване.
 • Не търсят, не предлагат и не приемат неправомерно лично облагодетелстване, като подаръци и забавления.
 • Не търсят, не дават и не приемат подкупи.
 • Демонстрират активни интереси в бизнес дейностите на TNT, изразяват наблюденията си и повдигат въпроси, когато това е необходимо.

 

Принципи, по които се води бизнеса на TNT

 

 • Се старае да осигурява най-надеждните и ефикасни решения на своите клиенти.
 • Пази собствеността и информацията, доверени на TNT.
 • Поддържа открита и честна конкуренция и не използва неетични практики за постигане на конкурентни предимства.
 • Очаква от своите бизнес партньори да спазват техните Бизнес Принципи.

 

Принципите, които насочват взаимоотношенията на TNT със света, в който работи:

 

 • TNT поддържа и се стреми да внедрява мерки и подобрения, които водят до полза за опазването на околната среда и социалните придобивки в рамките на своя бизнес.

 

Приложение на настоящите Бизнес Принципи


Бизнес Принципите на TNT са приложими спрямо всички контролирани от TNT дружества и служители.   

Изпълнителния Съвет на TNT отговаря за приемането, разясняването и налагането на Бизнес Принципите на TNT. Функциите по Спазване и Сигурност подпомагат Съвета при мониторинга на спазването им.

Нарушаването на Бизнес Принципите на TNT може да доведе до дисциплинарни мерки, освобождаване, прекратяване на договора и, когато е нарушен закона, гражданско или криминално съдебно преследване. TNT насърчава своите служители и трети страни добросъвестно да докладват за всички нарушения на Бизнес Принципите и законите. TNT незабавно проучва докладите в строга конфиденциалност и не репресира или предприема действия

срещу служители и трети страни за добросъвестно подаване на доклади или подпомагане на друго лице да стори това. Независимо от това, подаването на "фалшива тревога" може да доведе до дисциплинарни мерки и / или съдебно преследване.

Процедурите на TNT във връзка с подаването на "фалшиви тревоги" могат да бъдат намерени на: http://www.tnt.com/corporate/en/site/home/about_us/our_business/business_principles.html