Сигурен превоз

Вашите стоки са в добри ръце

Глобалните и местните ни екипи за сигурност работят денонощно, за да се гарантират най-високите стандарти за безопасно транспортиране –от момента на взимане на Вашата пратка до нейното сигурно доставяне в рамките на града или в целия свят.

TNT непрекъснато се стреми към подобряване на сигурността на услугите, като се фокусира върху мерки за намаляване на риска с цел предотвратяване на излагането на актове на престъпност и тероризъм, за да защити своите служители и активи, както и стоките на клиентите.

Нашият екип по сигурността

На глобално ниво TNT има установен глобален централен офис по сигурността, фокусиран върху целия обхват на сигурността, включително: разработване и прилагане на глобална стратегия за сигурност, стандарти, разработване на системи, управление на ефективността на сигурността, обмен на най-добри практики, управление на изискванията за авиационна сигурност, подкрепа на екипите в сферата на сигурността и осигуряване на една точка за контакт за нашите стратегически клиенти на високо равнище.
 

Отговорността е на глобалния директор на TNT за митниците и сигурността, който се отчита директно на изпълнителния директор на глобалната оперативна мрежа TNT. Всяка оперативна единица и държава има център по сигурност, екип за сигурност и утвърдена компетентна структура за сигурност и управление на стандартите и рисковете за сигурността на местно ниво.
 

В райони с висок риск TNT въвежда допълнителни мерки за сигурност, които може да включват центрове за контрол на сигурността, GPS, ескорт за сигурност, места със засилен контрол и т.н.  За да защити своите служители и активи, както и стоките на клиентите, TNT ограничава своите подробни мерки за сигурност.

 

Указания за сигурен превоз

TNT е активен член на редица асоциации за експресен превоз в световен мащаб, които са фокусирани върху митниците и инициативите за сигурност, и постоянно работят с регулаторните органи и други организации в отрасъла с цел да се подобри сигурността по веригата на доставките. Освен това TNT има много вътрешни програми за сигурност, указания, процедури и системи, включително:

 

 • Обучение за сигурност
  Сигурността е част от курсовете за инструктаж на всички нови служители.  Специфично обучение по сигурност, като например обучение за повишаване на информираността относно сигурността за куриери и за „златните правила“ заедно с текущи опреснителни курсове за съответните служебни функции.
 • Проверка на служители и подизпълнители
  TNT има правила за проверка на служителите и подизпълнителите в съответствие с процедурата за оценка на риска и с местното законодателство.
 • Оценяване на риска за маршрути
  В TNT има процедура за оценка на риска за даден маршрут, чрез която се гарантира, че всички нови и съществуващи маршрути се оценяват периодично за рискове за сигурността.
 • Безопасно съхранение при превоз с TNT
  В цялата мрежата се прилагат указания, за да се гарантира, че всички места са безопасни в периоди на престой или при липса на дейност.

Сертификати за сигурен транспорт

TNT прилага стандарти за сигурност в цялата си мрежа, които обхващат всички аспекти – включително сигурност на превозните средства, контрол на достъпа, видеонаблюдение, жива охрана, алармени системи, обучения и т.н. Стандартите за сигурност на TNT са базирани на категория „C“ на Transported Asset Protection Association (TAPA). Въпреки това TNT разполага с над 100 основни центъра и депа в целия свят, които имат категория „A“ от TAPA. Освен това TNT има много повече локации, които нямат категория „A“ от TAPA, но напълно отговарят на стандартите за ниво „A“. Нивата на сигурност за всички обекти в рамките на TNT мрежата се базират на резултатите от оценка на риска за сигурността, като същевременно се прилагат и съответните контроли за намаляване на риска за сигурността. 
 

TNT има ангажимент да постигне стандартите на различни митнически програми за сигурност на веригите за доставки по целия свят, както е се вижда от получения сертификат от от Американското митническо-търговско партньорство срещу тероризма (C-TPAT) – одобрено от американските митнически власти и C-TPAT, както и от 25 юридически лица със сертификации за Одобрен икономически оператор (AEO) в държавите членки на Европейския съюз.
 

Освен това TNT има сертификати за одобрение за AEO в Норвегия, Швейцария и Тайван, Secure Trade Partnership+ (STP+) в Сингапур и Partners in Protection (PIP) в Канада. TNT се фокусира върху всички съответни национални митнически програми и програми за сигурност по веригите за доставки, за да се осигури непрекъснато сигурно обслужване по веригата за доставки.

 

Авиационна безопасност

TNT разполага с цялостна програма за авиационна сигурност с фокус върху непрекъснатото усъвършенстване и развитие, като се взимат предвид най-новите регулаторни изисквания и технологични постижения, както и прилагането на процесите за най-добри практики. TNT се ангажира и предприема действия при дискусиите с регулаторни и отраслови организации, за да подобрява стандартите за авиационна безопасност.