Правила на TNT за безопасно опаковане

Несъвършеното опаковане поставя под риск Вашите стоки, други пратки, както и членовете на нашия екип в TNT. Пратката Ви трябва да отговаря на нашите правила за безопасно опаковане. Куриерите имат право да откажат опаковка, както е описано по-долу.

Кутии

Повредени кутии

Не се приемат пробити, смачкани или повредени по друг начин кутии.


Мокри кутии

Не се приемат мокри, течащи или повредени от вода кутии.


Неподходящи опаковки

Не поставяйте тежки предмети в неустойчиви кутии. Кутиите трябва да са с подходящата здравина, качество и размер. Ако е необходимо, използвайте допълнителни чембер ленти за подсилване на Вашата кутия.


Над 70 кг

По-тежките от 70 кг кутии трябва да са подредени върху палети.

Палети

Незакрепени предмети

Всичко трябва да бъде прикрепено към палета с чембер лента и/или фолио, за да образува единна, неделима единица.

Палети с ниско качество

Не използвайте палети с ниско качество или повредени палети.

Предмети с неправилна форма

Остри ръбове

Не се приемат неопаковани или остри предмети. Изисква се достатъчно уплътнение, за да се избегне нараняване.


Стърчащи части

Надвисналите или стърчащи предмети могат да причинят наранявания и щети по други пратки.

Пратките, съдържащи опасни товари, трябва да отговарят изцяло на разпоредбите на IATA и ADR.