Tải về hữu dụng

Các nguồn dữ liệu TNT cho các nhu cầu gửi hàng của bạn

Tải và lưu TNT User Guide (112MB) và các tài liệu hữu dụng khác cho các nhu cầu gửi hàng của bạn.

Hướng dẫn Người dùng TNT

Công cụ gửi hàng

Phụ phí

TàI liệu chuyên ngành

Ngành tự động hóa

Ngành công nghệ cao - nhập vào để sản xuất

Ngành công nghệ cao - sản phẩm hoàn thiện

Ngành chăm sóc sức khỏe - kiểm nghiệm thuốc

Kỹ thuật thiết bị y tế

Ngành công nghiệp hóa - nhập vào để sản xuất

Ngành công nghiệp hóa - sản phẩm hoàn thiện

Hàng hóa nguy hiểm

Chứng nhận

Chứng nhận